Často kladené otázky - úprava stlačeného vzduchu

Zariadenia pre úpravu vzduchu

Regulátory/filtračné regulátory

Spínacie ventily

Filtre

Mazivá

Sušič

Tlakový zosilňovač

...

Zariadenia pre úpravu vzduchu

Musí byť zariadenie na úpravu vzduchu vybavené manuálnym spínacím ventilom?

V zmysle normy EN 983, časť 5.1.6 musia byť systémy navrhnuté tak, aby bolo zabezpečené vzájomné oddelenie energetických zdrojov a odvetranie natlakovaného média v obvode, aby sa zamedzilo neočakávanému spusteniu. Napríklad v pneumatických systémoch to možno zabezpečiť oddelením zdrojov energie a znížením tlaku v systéme. Vhodný spínací mechanizmus so zariadením na uvoľnenie tlaku musí byť uzamykateľný.

Up

Na základe akých kritérií je potrebné zvoliť rozmer prípoja zariadenia na úpravu vzduchu?

V prípade zariadení pre úpravu vzduchu by ste mali venovať pozornosť nielen rozmeru prípoja, ale aj hodnotám prietoku a rozsahu riadenia. Ako je rozsah riadenia v poriadku, potom správny výber zariadenia na úpravu vzduchu závisí od prietoku.
Aj keď zvolením väčšieho zariadenia na úpravu vzduchu nevznikne škoda, vedie to k zbytočným nákladom.

Up

Regulátory/filtračné regulátory

Je možné inštalovať viacero tlakových regulačných ventilov za sebou?

Štandardné regulátory sa zvyčajne neinštalujú za sebou, pretože každý regulátor zaradený ďalej v regulačnom úseku by bol obmedzovaný regulátorom, ktorý je zaradený pred ním.

Z tohto dôvodu poskytuje Festo regulačné ventily označované ako uzamykateľné regulačné ventily, ktoré sú vhodné pre tieto aplikácie.

Up

Má Festo regulačné ventily pre vákuovú vetvu?

Produktová ponuka Festo neobsahuje vákuové regulačné ventily.

Up

Je možné prevádzkovať tlakové regulačné ventily s dusíkom?

Dusík je možné využívať ako tlakové médium, pokiaľ sú splnené nasledujúce obmedzenia.

 • Dusík musí byť k dispozícii v plynnom skupenstve
 • Prevádzkový tlak a prevádzková teplota musí vyhovovať hodnotám pre stlačený vzduch, ktorá sú uvedené na dátovom štítku
 • Kontaminácia dusíka z hľadiska obsahu zvyšnej vlhkosti, zvyšného oleja a pod. zodpovedá špecifikáciám v katalógu pre prevádzku so stlačeným vzduchom.

Pokiaľ sú tieto parametre dodržané, potom možno produkty prevádzkovať aj dusíkom bez väčších dopadov na ich životnosť.

Up

Aký typ zámku sa využíva pri tlakových regulačných ventiloch série D?
Tlakové regulačné ventily s uzamykateľným prepínačom série D sú všetky vybavené zámkom E11.

Up

Je možné regulátor a/alebo filter s ručným vypúšťaním kondenzátu prestavať tak, aby sa kondenzát vypúšťal automaticky?

Áno, ak sa vymení celý filtračný kôš. Náhradné diely nájdete v katalógu na portáli. Správne číslo dielu môžete zvoliť tu.

Up

Je visiaci zámok LRVS-D pre uzamknutie kontroléra k dispozícii ako zámok E11 alebo pre použitie s univerzálnym kľúčom?
Nie, visiaci zámok nie je k dispozícii ako zámok E11 alebo pre použitie s univerzálnym kľúčom. S okolo 30 000 možnými uzamykacími mechanizmami možno rozumne predpokladať, že v rámci jednej dodávky nebudú dva zámky, ktoré možno otvoriť s rovnakým kľúčom.

Up

Je drážková matica súčasťou dodávky tlakového regulačného ventilu série MS?

V prípade tlakových regulačných ventilov série MS, veľkosti 4 a 6, typy LR-... a LRB-..., je drážková matica (hliníková) súčasťou dodávky.

V prípade tlakových regulačných ventilov LFR-... a FRC-..., nie je drážková matica súčasťou dodávky, pretože pre montáž sa zvyčajne využíva upevňovací uholník. Šesťhranná matica (hliníková) je k dispozícii ako objednateľné príslušenstvo.

Up

Sú tlakové regulačné ventily D-Maxi k dispozícii so zväčšeným spätným odvetrávaním?
Tlakové regulačné ventily LR-D-...-Maxi sú konštruované so zväčšeným spätným odvetrávaním v štandardnom vyhotovení.

Up

Sú tlakové regulačné ventily D-Micro k dispozícii so zväčšeným spätným odvetrávaním?
Tlakové regulačné ventily LR-D-...-Micro sú konštruované so zväčšeným spätným odvetrávaním v štandardnom vyhotovení.

Up

Existuje definovaná montážna poloha pre filtračné regulátory?
Nakoľko filtračné regulátory sú vybavené filtračným košom pre kondenzát, tieto zariadenia musia byť vždy inštalované zvisle. Ak by došlo k vychýleniu, ktoré je väčšie ako 5°, automatické vypúšťanie kondenzátu môže prestať fungovať.

Up

Je možné prevádzkovať tlakové regulačné ventily festo s vodou?
Všetky tlakové regulačné ventily Festo sú konštruované pre neutrálne plyny a preto nie sú vhodné pre kvapalné média.

Up

Je možné inštalovať tlakový regulačný ventil LRP do pracovného vedenia?
Cez pracovné vedenie zvyčajné prúdi tok oboma smermi. Keďže regulačný ventil LRP nemá interný spätný prietok, túto funkciu možno zabezpečiť použitím paralelne inštalovaného spätného ventilu.

Up

Prečo je v prípade niektorých tlakových regulačných ventilov výber medzi krátkym a dlhým otočným ovládačom?
Pri zariadeniach pre úpravu vzduchu série MS je možnosť výberu medzi krátkym a dlhým otočným ovládačom tlakového regulačného ventilu. Celková výška regulačných ventilov s otočným ovládačom je rovnaká. Rozdiel je v tom, že v prípade krátkeho otočného ovládača je viditeľná časť závitu a poistnej matice. Tento variant je napríklad vhodný pre inštaláciu do ovládacieho panelu. Dlhý otočný ovládač naproti tomu má prikrytý závit a je chránený pred znečistením.

Up

Spínacie ventily

K akým chybám môže dôjsť pri použití bezpečnostného ventilu MS6-SV?

- Prevádzkový tlak menší 3,5 bar
- Odblokovanie signálov nie je v poriadku
- Interná chyba
- Pre verzie 03 bola nastavená hodnota súčasnosti na 1,5 ms. Niekoľko núdzových zariadení v tomto trhovom segmente nespĺňa túto požiadavku súčasnosti.

Up

Vyhovujú všetky príklady obvodov uvedené v katalógu bezpečnostného ventilu MS6-SV bezpečnostnej triede 4?

Všetky príklady obvodov uvedené v katalógu vyhovujú požiadavkám kategórie 4. No ak sú prípoje realizované s konektorom MP1 (oba signály 24 V), dva signály musia byť od seba fyzicky oddelené (aby sa zabránilo skratom).

Up

Má bezpečnostný ventil MS6-SV certifikát BG (obchodné združenie)?

Bezpečnostný ventil MS6-SV vyhovuje požiadavkám normy DIN EN ISO 13849-1. Má tiež certifikát obchodného združenia.

Max. úroveň funkčnej spôsobilosti = "e"/kategória 4.

Up

Ktorý upevňovací uholník treba použiť pre bezpečnostný ventil MS6-SV?

Bezpečnostný ventil MS6-SV je možné namontovať iba pomocou upevňovacieho uholníka MS6-WPB.

Up

Čo musím zmeniť, keď mi modulárny systémový konfigurátor nedovoľuje zvoliť MS6-SV série MS?

Ak konfigurátor nedovoľuje zvoliť bezpečnostný ventil MS6-SV série MS, je to zvyčajne preto, že v základnej konfigurácii boli zvolené krátke upevňovacie uholníky (WP). Musia byť zvolené upevňovacie uholníky WPB pre bezpečnostné ventily MS6-SV.

Up

Ako možno monitorovať chyby s pomalo nábehovým/rýchlo odvzdušňovacím ventilom MS6-SV ?

Jeden spôsob monitorovania chyby je pomocou tlakového spínača. K dispozícii je variant "ventil s integrovaným tlakovým spínačom". Iná možnosť je integrovať tlakový spínač do zariadenia na úpravu vzduchu cez rozbočovací modul.

Up

Možno použiť signálový kontakt pre pomalo nábehový/rýchlo odvzdušňovací ventil MS6-SV ako indikátor chyby?

Nie. Tento signálový kontakt jednoducho signalizuje, či je ventil v prevádzke, t.z. či je ventil pripravený pre zapnutie. Ak je tu chyba, zariadenie nie je pripravené na zapnutie.

Up

Aký je účel signálového kontaktu na bezpečnostnom ventile MS6-SV?

Signálový kontakt na bezpečnostnom ventile MS6-SV je určený na signalizáciu toho, či je ventil pripravený pre zapnutie, t.z. ventil po zapnutí vykoná autotest. Ak je všetko v poriadku, signálny spínací kontakt sa prepne do vysokého stavu. Ventil s dvomi povolenými vstupmi je teraz možné zapnúť. Signálový kontakt je možné pripojiť k slučke spätnej väzby bezpečnostného riadiaceho systému.

Up

Konektor Sub-D 9 pinov by mal byť použitý pre elektrické pripojenie spínacieho ventilu typu MS6-SV. Zariadenie nepracuje. Nastala niekde chyba?

V závislosti od aplikácie môže ísť o chybu.

Nemusia byť použité konvenčné konektory Sub-D. Pre elektrické rozhranie je potrebné použiť špeciálnu nástrčnú spojku Festo; pozri príslušenstvo..

Konektor ...-MP1 treba zvoliť, keď sú oba povolené vstupy napájané 24 V (statické a dynamické signály). Konektor ...-MP3 sa použije, keď jeden povolený vstup je napájaný s 24 V a druhý s 0 V.

Up

Ako môžeme potvrdzovať chybu pri pomalo nábehovom/rýchlo odvzdušňovacom ventile MS6-SV?

Ak chcete potvrdiť chybu pri pomalo nábehovom/rýchlo odvzdušňovacom ventile MS6-SV, vypnite napájanie a potom ho opäť zapnite (napätie prerušené na pine 8). Tým zaručíte, že chyba bude registrovaná.

Up

Aké triedu krytia má elektromagnetická cievka elektrického spínacieho ventilu série MS?

Elektromagnetická cievka elektrického spínacieho ventilu série MS má krytie IP65.

Up

Aká je spotreba elektromagnetických cievok elektrického spínacieho ventilu HEE-... série D?

Cievka 24 V DC má spotrebu 2,5 W.
Cievky 110 V a 230 V AC majú spínací príkon 5 VA a trvalý príkon 3,7 VA.

Up

Je elektrický spínací ventil MS4/MS6-EE k dispozícii aj s aretovaným ručným ovládaním?

Štandardné varianty elektrického spínacieho ventilu MS4/MS6-EE sú k dispozícii iba s tlačidlovým ručným ovládaním. Tento variant má označenie …-10V24-… .
Využite modulárny produktový systém na zvolenie variantu, ktorý zahŕňa tlačidlové ručné ovládanie a ručné ovládanie s aretáciou. Tento variant má označenie…-V24-… .

Up

Filtre

Je možné regulátor a/alebo filter s ručným vypúšťaním kondenzátu prestavať tak, aby sa kondenzát vypúšťal automaticky?
Áno, ak sa vymení celý filtračný kôš. Náhradné diely nájdete v katalógu na portáli. Tu si môžete zvoliť správne číslo dielu.

Up

Musia byť filtračné koše namontované s kovovým ochranným košom?
V zmysle oddielu 8.4.1 normy ISO 4414, musia byť nekovové filtre a plášte oddeľovacích prvkov vybavené ochranou proti roztrhnutiu.

Up

Je možné použiť vákuové filtre VAF-... aj pre kladné rozsahy tlakov?

Vákuové filtre VAF-... majú rozsah tlakov do 7 bar.

Up

Ako sa odstraňuje prebytočná voda zo stlačeného vzduchu?
Jediné správne riešenie je použiť sušič. Ak nemožno použiť sušič, potom je možné aspoň časť vody zo stlačeného vzduchu zachytiť cez filtre. Pre tento účel odporúčame použiť kombináciu filtrov s jedným 1 µ predfiltrom a následným filtrom 0,01 µ.

Up

Má Festo v ponuke produktov aj odlučovače vody a oleja?

Naše jemné filtre (1 µm) a mikrofiltre (0,01 µm) sú odlučovače vody a oleja.

Up

Mazivá

Musí byť stlačený vzduch obohatený olejom?
Stále väčší počet používateľov nechce už používať mazivá. Komponenty Festo majú mazanie na celú dobu života a preto môžu byť prevádzkované bez mazania. Niekoľko komponentov sa môže prevádzkovať iba bez mazania (pozrite si prosím špecifikácie v katalógu). No v niektorých situáciách odporúčame použiť mazaný stlačený vzduch, napríklad pri mimoriadne rýchlych pohyboch valca. No ak sú raz komponenty, ktoré sa zvyčajne prevádzkované bez mazania, prevádzkované s mazaným vzduchom, potom musí byť vzduch vždy mazaný, pretože olej vymyl mazanie na celú dobu životnosti.

Up

Sú bio oleje-oleje schválené na mazanie komponentov Festo?
Bio oleje obsahujú ester a sú populárnou voľbou v rôznych aplikáciách ako napríklad mazaní kompresora. Tieto oleje menia vlastnosti rôznych materiálov a preto nie sú vhodné pre mazanie pneumatických komponentov (pozri často kladené otázky "Aké typy oleja sú schválené?").

Up

Ako možno dopĺňať olej do mazníc LOE?

Séria D – Mini: dopĺňanie oleja:

Maznica môže zostať počas dopĺňania oleja pod tlakom.

 • Odskrutkujte vypúšťaciu skrutku v hornej časti maznice vedľa olejového priezoru; ventil vypustí nádobku maznice
 • Odskrutkujte nádobku maznice doplňte v nej olej: naplňte ju maximálne 45 ml oleja

 

Séria D – Midi: dopĺňanie oleja:

Maznica môže zostať počas dopĺňania oleja pod tlakom.

 • Odskrutkujte vypúšťaciu skrutku v hornej časti maznice vedľa olejového priezoru; ventil vypustí nádobku maznice
 • Odskrutkujte nádobku maznice doplňte v nej olej: naplňte ju maximálne 110 ml oleja

 

Séria D – Maxi: dopĺňanie oleja:

Maznica môže zostať počas dopĺňania oleja pod tlakom.

 • Odskrutkujte vypúšťaciu skrutku v hornej časti maznice vedľa olejového priezoru; ventil vypustí nádobku maznice
 • Odskrutkujte nádobku maznice doplňte v nej olej: naplňte ju maximálne 190 ml oleja

 

Séria D – Micro: dopĺňanie oleja:

Maznica nesmie zostať počas dopĺňania oleja pod tlakom.

 • Odvetrajte systém
 • Odskrutkujte nádobku maznice doplňte v nej olej: naplňte ju maximálne 6,5 ml oleja

 

Séria MS – MS4: dopĺňanie oleja:

Maznica môže zostať počas dopĺňania oleja pod tlakom.

 • Odskrutkujte vypúšťaciu skrutku v hornej časti maznice vedľa olejového priezoru; ventil vypustí nádobku maznice
 • Odskrutkujte nádobku maznice; zatiahnite modrú úchytku na aretáciu bajonetového uzáveru smerom nadol a zároveň otáčajte nádobkou maznice
 • Doplňte do nádobky maznice olej: naplňte ju maximálne 30 ml oleja (36 ml v prípade kovového koša)

 

Séria MS – MS6: dopĺňanie oleja:

Maznica môže zostať počas dopĺňania oleja pod tlakom.

 • Odskrutkujte vypúšťaciu skrutku v hornej časti maznice vedľa olejového priezoru; ventil vypustí nádobku maznice
 • Odskrutkujte nádobku maznice: zatiahnite modrú úchytku na aretáciu bajonetového uzáveru smerom nadol a zároveň otáčajte nádobkou maznice
 • Doplňte do nádobky maznice olej: naplňte ju maximálne 75 ml oleja (80 ml v prípade kovového koša)

 

Séria MS – MS12: dopĺňanie oleja:

Maznica môže zostať počas dopĺňania oleja pod tlakom.

 • Odskrutkujte vypúšťaciu skrutku v hornej časti maznice vedľa olejového priezoru: ventil vypustí nádobku maznice
 • Odskrutkujte nádobku maznice: zatiahnite modrú úchytku na aretáciu bajonetového uzáveru smerom nadol a zároveň otáčajte nádobkou maznice
 • Doplňte do nádobky maznice olej: naplňte ju maximálne 1 500 ml oleja

Up

Aký olej je schválený ako mazivo?

Odporúčame nasledujúce typy olejov:

Špeciálny olej Festo (1 l nádoba), typ OFSW-32, objednávkové č. 152 811

 

Nasleduje zoznam iných vhodných typov:

 • ARAL Vitam GF 32
 • BP Energol HLP 32
 • Esso Nuto H 32
 • Mobil DTE 24
 • Shell Tellus Oil DO 32

Rozsah viskozity: 32 mm²/s (=cSt) pri 40°C; ISO trieda VG 32 v zmysle ISO 3448

Up

Sušič

Je vložka pre membránový sušiť k dispozícii aj ako náhradný diel?
Nie, pretože vložka ako náhradný diel by stála takmer rovnako ako celá jednotka.

Up

Čo sa stane pokiaľ je adsorpčná sušička alebo membránová sušička použitá mimo svojich medzných hodnôt?

Každá sušička podáva maximálny výkon pokiaľ množstvo vzduchu prúdiaceho cez sušičku nepresiahne určité množstvo.
Ak je toto maximálne prípustné množstvo vzduchu prekročené, sušička je "preťažená". Výsledkom je, že sušička prestane účinne pracovať a vzduch nie je dostatočne vysušený.

Up

Ako funguje membránový sušič (typ LD)?

Sušič sa skladá z veľkého počtu povlečeného membrán z dutého vlákna, ktoré sú paralelne rozmiestnené v pozdĺžnom smere. Vzduch prúdi cez tieto vlákna v pozdĺžnom smere a molekuly vody môžu prenikať cez bočné steny dutých vlákien. Určitá časť vzduchu, ktorá bola už vysušená je vypustená pozdĺž externých povrchov vlákien. Vzduch sušiča absorbuje vlhkosť nachádzajúcu sa na vonkajšej strane vlákien a prenesie ju do atmosféry (sušiaci prúd). Vonkajšie povrchy dutých vlákien sušiča vytvoria koncentračný spád medzi vlhkejším vzduchom vo vlákne a suchším vzduchom na vonkajšej strane vlákna. Tým vzniká difúzia vody z vnútorného povrchu k vonkajšiemu povrchu vlákna.

Up

Môže nedostatočne mazaný vzduch zničiť zariadenia v smere prúdenia vzduchu?

Nízky tlakový rosný bod neskracuje životnosť produktov Festo. Nie je tiež nutné doplnkové mazanie.

Up

Ako sa odstraňuje prebytočná voda zo stlačeného vzduchu?

Jediné správne riešenie je použiť sušič.
Odporúčame použiť adsorpčnú sušičku série PDAD-...

Up

Tlakový zosilňovač

Možno inštalovať zosilňovací prvok tlaku (tlakový zosilňovač) do pracovného vedenia medzi ventil a valec?
Nie, pretože tlakový zosilňovač sa nedokáže sám odvetrať. (Tip: zaraďte VLO-3-.... do pracovného vedenia a pripojte ovládací okruh pred DPA, venujte pozornosť prípustnému rozsahu tlakov ventilu.)

Up

Do akej miery je možné zvýšiť napájací tlak s využitím tlakového zosilňovača?
Tlakové zosilňovače Festo zvyšujú napájanie tlakom o asi 100 %. Maximálny výstupný tlak je 16 bar, v závislosti od veľkosti tlakového zosilňovača.

Up

...

Na čo treba dbať v súvislosti s úpravou stlačeného vzduchu?

Prevádzkové podmienky a štandardy v pneumatike

Up

Aká je hmotnosť vzduchu?

Jeden kubický meter vzduchu (1000 litrov) váži 1,292 kg (DIN 1343).

Up

Je vypúšťanie kondenzátu poloautomatické alebo plne automatické?

Všetky pneumaticky ovládané vypúšťania kondenzátu na zariadeniach pre úpravu vzduchu Festo sú plne automatické.
Ak je vypnutý stlačený vzduch, vypúšťanie kondenzátu reaguje podobne ako poloautomatické vypúšťanie kondenzátu.

Up

Prečo uniká cez automatické vypúšťanie kondenzátu neustále vzduch?

Zariadenie pre automatické vypúšťanie kondenzátu musí byť inštalované zvisle. Odchýlka nesmie byť väčšia ako 5°, pretože vypúšťanie kondenzátu sa prestane správne zatvárať.

Up

Pracujú ventily pre automatické vypúšťanie kondenzátu aj vtedy, keď neprebieha spotreba stlačeného vzduchu?

Na zaručenie automatickej prevádzky ventilov na vypúšťanie kondenzátu musí byť splnených iba veľmi málo požiadaviek. No medzi tieto požiadavky patrí zvislá inštalácia a minimálny spínací prietok 125 l/min. Ak je prietok nižší, ventily na vypúšťanie kondenzátu, ktoré sú v beztlakovom stave otvorené, sa zrejme neuzavrú.

Up

Sú zásobníky schválené pre použitie s vákuom?

Všetky nerezové zásobníky stlačeného vzduchu (CRVZS-...) možno použiť pre vákua do -0,95 bar.

Up

Čo vyjadrujú triedy kvality stlačeného vzduchu?

Klasifikácia tried kvality stlačeného vzduchu vychádza z normy DIN ISO 8573-1


trieda
1. Tuhé častice

Max. rozmer častice
[mü]


Max. hustota častíc
[mg/m³]
2. Obsah vody

Max. tlakový rosný bod
[°C]
3. Obsah oleja

Max. koncentrácia oleja
[mg/m³]
1 0,1 0,1 -70 0,01
2 1 1 -40 0,1
3 5 5 -20 1
4 15 8 +3 5
5 40 10 +7 25
6 - - +10 -
7 - - nie je definované -

 

Up

Aké presné sú merania manometra?

Pri referenčnej teplote 20° C nesmie celková odchýlka merania presahovať hodnoty uvedené v tabuľke.

Krytie Medzná hodnota chyby
(percentuálny podiel meracieho rozsahu)
0,1 +/- 0,1%
0,25 +/- 0,25 %
0,6 +/- 0,6 %
1 +/- 1 %
1,6 +/- 1,6 %
2,5 +/- 2,5 %
4 +/- 4 %

 

Up

Aká sú náklady na stlačený vzduch?

Priemerné náklady sú asi 3 centy na 1000 l.

Up

Možno použiť spínací ventil HEE-... ako 2/2-cestný ventil?

Nie, to nie je dovolené. Pri uzavretom odvetraní ventil nepracuje správne.

Up

Možno použiť spínací ventil HE-... ako 2/2-cestný ventil?

Nie, to nie je dovolené. Pri uzavretom odvetraní ventil nepracuje správne.

Up

Má Festo v ponuke produktov nádobky na kondenzát?

Festo nemá v ponuke produktov nádobky na kondenzát. Odporúčame použiť tlmič hluku s filtrom typu LFU.

Up