Podmienky používania služieb Festo Cloud spoločnosti Festo SE & Co. KG

Dátum: September 2018

§ 1
Rozsah použitia; ponuka služieb

1. Tieto podmienky používania sú platné vo verzii, ktorá bola platná, keď bola uzavretá zmluva o zákazníckom používaní služieb Festo Cloud spoločnosti Festo SE & Co. KG Esslingen, Nemecko („Festo“), koncovým používateľom („používateľ“) .


2. Festo Cloud je webový portál, pomocou ktorého môže používateľ využívať rôzne služby pre svoje zariadenia Festo a dodatočné komponenty tretích strán. Cez Festo Cloud môže používateľ predovšetkým spravovať zariadenia Festo a dodatočné komponenty tretích strán, ktoré sú pripojené k Festo Cloudu, analyzovať ich využívanie a optimalizovať ich (tu „služby“). Podrobné informácie o poskytovaných službách sú uvedené pri konkrétnej špecifikácii. Pre využívanie individuálnych služieb môžu platiť dodatočné licenčné podmienky či podmienky používania.


3. Festo si vyhradzuje právo dodávať služby v rámci rozsahu Festo Cloudu alebo stanoviť časový limit na využívanie poskytnutých služieb. Na predĺženie používania istých služieb alebo dielov nie je právny nárok.


4. Používateľ, ktorý chce využívať služby Festo Cloud, sa musí v zmysle § 2 zaregistrovať.


5. Neexistuje právny nárok na využívanie služieb bez prerušenia. Neposkytuje sa žiadna záruka, že prístup k službám Festo Cloud alebo ich využívanie nebude krátkodobo prerušený alebo narušený pre údržbu, ďalší vývoj alebo iné veci, pričom môže dôjsť aj k strate dát. Plánovanú údržbu alebo prerušenie služieb Festo včas oznámi. Cieľom spoločnosti Festo je zabezpečiť, aby sa služby poskytovali bez zbytočného prerušenia. Pre technické zlyhanie (napr. výpadok elektriny, porucha hardvéru a softvéru, technické problémy pri dátovom prenose) však môže dôjsť k dočasnému obmedzeniu alebo prerušeniu služieb.


§ 2
Registrácia


1. Aby používateľ mohol využívať Festo Cloud, musí sa zaregistrovať. Zaregistrovať sa môže iba plnoletá osoba. Festo Cloud môžu používať iba komerční používatelia. Spotrebitelia tieto služby nemôžu využívať.


2. Počas registrácie bude používateľ požiadaný o špecifikovanie prístupových dát. K týmto dátam patrí platná e-mailová adresa a heslo, ktoré si používateľ sám zvolí podľa pravidiel pre heslá. Počas registrácie nesmie používateľ vystupovať ako iná osoba alebo firma ani používať ID, ktoré nie je oprávnený používať.


3. Ak sa tieto údaje počas obdobia používania zmenia, používateľ ich musí okamžite upraviť vo svojich nastaveniach pre Festo Cloud. Ak spoločnosti Festo vzniknú náklady preto, že sú tieto údaje nesprávne, používateľ je povinný Festo za tieto náklady odškodniť.


4. Služby Festo Cloud sú platené. Po registrácii bude používateľ presmerovaný na stránku Festo App World, kde si môže kúpiť licenciu, aby mohol využívať služby Festo Cloud. Pre používanie Festo App World platia všeobecné podmienky Festo App World.


5. Poskytnutím týchto údajov pre registráciu podáva používateľ spoločnosti Festo návrh na uzavretie používateľskej zmluvy na využívanie služieb Festo Cloud, ktorá sa riadi týmito podmienkami používania. Festo na základe vlastného uváženia rozhodne, či tento návrh prijme. Ak sa registrácia v rozumnom čase nepotvrdí e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v ponuke ani aktiváciou používateľského profilu, používateľ nie je ďalej viazaný touto ponukou. Dohoda o zmluvnom používaní vstupuje do platnosti po prijatí potvrdenia e-mailom alebo aktiváciou účtu. Festo musí aktivovať prihlasovacie údaje používateľa. Po aktivácii je používateľ oprávnený používať Festo Cloud v zmysle týchto podmienok používania. Text zmluvy je uložený v spoločnosti Festo a používateľ k nemu nemá prístup.


§ 3
Obdobie používania, ukončenie a prenos práv


1. Používanie služieb Festo Cloud je na neurčité obdobie, pokiaľ spoločnosť Festo neponúkne zákazníkovi limitovanú ponuku na určité obdobie. V takom prípade sa po uplynutí pôvodného obdobia používanie predlžuje automaticky o ďalšie obdobie.


2. Používateľ môže používanie služieb Festo Cloud kedykoľvek ukončiť cez Festo App World alebo webový portál ku koncu príslušného obdobia, alebo ak nebolo stanovené obdobie, v priebehu mesiaca s trojmesačnou výpovednou lehotou ku koncu mesiaca.


3. Právo na mimoriadne ukončenie zostáva zachované. Festo má právo na mimoriadne ukončenie poskytovania služieb, ak zákazník opakovane porušil podmienky používania a ďalej ich porušuje alebo ich ešte raz porušil napriek tomu, že bol na to upozornený spoločnosťou Festo.


4. Používateľ má právo trvalo preniesť svoj účet Festo Cloud na ďalšieho používateľa. V prípade prenosu práv budú všetky umožnené služby, ako aj účet Festo Cloud prenesené na tretiu stranu. Používateľ môže preniesť svoj účet Festo Cloud cez webový portál.


§ 4
Rozsah povoleného použitia


1. Právo na používanie sa vzťahuje na prístup do služieb Festo Cloud a ich používanie v rozsahu, ktorý povoľujú tieto podmienky používania.


2. Používateľ je zodpovedný za vytvorenie technických podmienok, ktoré sú v rozsahu zodpovednosti používateľa, na zmluvné používanie služieb (predovšetkým hardvéru, softvérových modulov, ako sú knižnice, a ich správnej implementácie, webového prehliadača a internetového prístupu, integrácie Festo zariadení do Festo Cloud). Spoločnosť Festo nie je povinná poskytnúť konzultácie o týchto technických predpokladoch v rozsahu týchto podmienok používania.


3. Pri používaní zariadení pripojených k službe Festo Cloud musí používateľ dodržiavať príslušné podmienky použitia týchto zariadení.


4. Zodpovednosťou používateľa ďalej je zabezpečiť, aby jeho prístupové dáta a Festo Cloud používal iba on alebo človek, ktorého poverí. Ak je dôvod veriť, že sa k prístupovým dátam dostala alebo dostane tretia strana, treba o tom okamžite upovedomiť spoločnosť Festo.


5. Festo používateľa informuje, že jeho používanie môže byť v rámci povoleného zákonného rozsahu monitorované, prípadne že je monitorované. To zahŕňa zaznamenávanie dát o IP, ak je to nutné, a ich analýza, ak vzniklo konkrétne podozrenie na porušenie týchto podmienok používania a/alebo existencie iného nezvyčajného správania alebo kriminálneho činu.


§ 5
Používanie obsahu dostupného cez Festo Cloud


1. Obsah dostupný cez Festo Cloud je zväčša chránený copyrightom, značkou a zákonom o konkurencii či inými vlastníckymi právami. Je vlastníctvom spoločnosti Festo alebo tretích strán, ktoré poskytujú patričný obsah na použitie používateľom Festo Cloud. Kompilácia obsahu je ako taká tiež chránená zákonom o copyrighte. Používateľ môže používať tento obsah iba v súlade s týmito podmienkami používania a funkciami a službami povolenými vo Festo Cloud.


2. Ak používanie mimo použitia uvedeného vyššie nie je výslovne povolené v týchto podmienkach používania alebo v samostatných podmienkach pre individuálne služby, alebo ak nie je umožnené príslušnými funkciami vo Festo Cloud,
a) používateľ môže používať obsah poskytnutý cez Festo Cloud iba na vlastné interné obchodné účely. Akékoľvek komerčné použitie nad tento rámec je zakázané. Toto právo na použitie je obmedzené na dobu používania Festo Cloud v zmysle zmluvy,
b) používateľ nesmie upravovať, meniť, prekladať, prezentovať, ukazovať, zverejňovať, predvádzať, reprodukovať ani šíriť (ani cez takzvaný iFraming) dostupný obsah, a to ani celý, ani jeho časť. Je tiež zakázané odstrániť alebo upraviť akékoľvek informácie o copyrighte, logá či ďalšie označenia či ochranné upozornenia.
3. Používateľ má právo stiahnuť si obsah a poslať ho e-mailom či vytlačiť ho, iba ak je táto možnosť dostupná ako funkcia.
4. Používateľ má dočasne neobmedzené, nevýlučné právo na používanie obsahu, ktorý správne stiahol, poslal a/alebo vytlačil pre vlastné interné účely za predpokladu, že iné použitie nebolo v jednotlivých prípadoch výslovne povolené. V iných prípadoch zostávajú všetky práva na obsah pôvodnému vlastníkovi práv.
5. Povinné zákonné práva (vrátane rozmnožovania na súkromné a iné účely v zmysle § 53 UrhG [nemecký zákon o copyrighte]) zostávajú nedotknuté.


§ 6
Blokovanie prístupu k službám Festo Cloud


1. Festo môže na základe vlastného uváženia dočasne alebo trvalo zablokovať prístup používateľa ku všetkým alebo niektorým službám Festo Cloud, ak sú opodstatnené dôvody veriť, že používateľ porušil alebo porušuje tieto podmienky používania a/alebo platné zákony, alebo ak má Festo iné oprávnené dôvody zablokovať tento prístup. Pri rozhodovaní o zablokovaní prístupu sa prirodzene berú do úvahy aj oprávnené záujmy používateľa. Pokiaľ používateľ opakovane porušuje tieto podmienky používania aj napriek upozorneniu, Festo si vyhradzuje právo účet trvalo zablokovať.


2. V prípade dočasnej alebo trvalej deaktivácie sa zablokujú používateľove prihlasovacie údaje, o čom bude používateľ informovaný e-mailom.


3. V prípade dočasného zablokovania bude prihlasovanie opätovne povolené po vypršaní obdobia blokovania alebo po úplnom odstránení dôvodu, pre ktorý došlo k blokovaniu. Používateľ bude o tom informovaný e-mailom. Trvalé zablokovanie prihlasovania sa nemôže obnoviť. Trvalo zablokované osoby majú trvalo zablokovaný prístup k službám Festo Cloud a nemôžu sa opätovne zaregistrovať. Pri trvalom zablokovaní používateľa má Festo právo na mimoriadne ukončenie práva používateľa na používanie služieb.


§ 7
Obmedzenie zodpovednosti


1. V rámci rozsahu využívania služieb Festo Cloud má Festo zodpovednosti v zmysle nasledujúceho:
a) Festo je bez obmedzení zodpovedné za prípady úmyselného poškodenia alebo poškodenia pre očividnú nedbalosť.
b) Za škody, ktoré vzniknú nedodržaním akejkoľvek písomnej garancie v rozsahu, na ktorý sa garancia vzťahuje a ktorý bol spoločnosti Festo známy, keď túto garanciu poskytla.
c) V prípade zodpovednosti za produkt v zmysle nemeckého zákona o zodpovednosti za produkt („Produkt-haftungsgesetz“).
d) V prípade nedodržania nepodstatných povinností vyplývajúcich zo zmluvy z dôvodu nedbalosti nie je spoločnosť Festo zodpovedná. V ostatných prípadoch je zodpovednosť Festo za jednoduché škody spôsobené nedbalosťou obmedzená na škody, ktorých vznik je možné bežne očakávať v rozsahu príslušného zmluvného vzťahu (predvídateľná škoda typická pre zmluvu). To sa vzťahuje aj na nedodržanie povinností pre nedbalosť našich zákonných zástupcov, výkonných zamestnancov a/alebo našich poverených sprostredkovateľov.
e) Ak je používateľom podnikateľ/spoločnosť, strany sa dohodli, že predvídateľné škody typické pre zmluvu z porušenia povinností vyplývajúcich z týchto podmienok používania sú v maximálnej výške zaplatených používateľských poplatkov za posledných dvanásť (12) mesiacov.
f) Obmedzenie zodpovednosti sa nevzťahuje na prípady zámerného podvodu, fyzického ublíženia, porušenia záruk a nárokov na zodpovednosť za produkt. Zákonné obmedzenia zodpovednosti, ktoré sa líšia od uvedenej zodpovednosti v prospech spoločnosti Festo, zostávajú nedotknuté.
g) Spoločnosti Festo nevzniká ďalšia zodpovednosť okrem tých opísaných vyššie. Zvlášť je pri poskytovaní služieb spoločnosťou Festo na základe dohody o prenájme vylúčená zodpovednosť za chyby existujúce pri uzatváraní tejto zmluvy.


2. Spoločnosť Festo nie je zodpovedná za škody, ktoré vzniknú nesprávnym používaním zariadení pripojených k službe Festo Cloud.


3. Pokiaľ je zodpovednosť Festo vylúčená alebo obmedzená týmito opatreniami, to isté platí aj o zodpovednosti organizácií a poverených sprostredkovateľov, predovšetkým zamestnancov spoločnosti Festo.


§ 8
Zmena týchto podmienok používania


1. Festo si vyhradzuje právo upraviť tieto podmienky používania v akomkoľvek čase, pričom sa budú vzťahovať aj na existujúcu zmluvu o používaní. Používateľ bude o týchto úpravách upovedomený e-mailom najmenej 30 dní predtým, ako majú plánované úpravy vojsť do platnosti.


2. Pokiaľ používateľ do 30 dní od prijatia oznámenia nevyjadrí námietky a ďalej používa služby aj po uplynutí času, keď mal možnosť vzniesť námietku, úpravy sa považujú za odsúhlasené a platné. Ak má zákazník námietky, zmluva o používaní bude platiť za predchádzajúcich podmienok. Ak má používateľ námietky, Festo si vyhradzuje právo ukončiť zmluvu o používaní k najbližšiemu možnému termínu. Oznámenie o úpravách bude používateľa informovať o jeho práve vzniesť námietky a o následkoch.


§ 9
Zmena služieb a/alebo cien


1. Festo je oprávnené kedykoľvek zmeniť služby poskytované cez Festo Cloud, ak sú tieto zmeny potrebné, lebo už nie sú vôbec alebo za prijateľných podmienok dostupné iné služby potrebné na poskytovanie služby, ak tieto zmeny sú len jemnou úpravou v poskytovaných službách, ak sú tieto zmeny výhodné pre používateľa alebo ak sú tieto zmeny v súlade s bežnými podmienkami na trhu s porovnateľnými službami. Ak sa používateľ do 30 dní od oznámenia o zmene písomne alebo e-mailom nevyjadrí, má sa za to, že s ním súhlasí. Pri informovaní o zmene bude používateľ informovaný aj o podmienkach ukončenia.


2. Festo bude vopred informovať aj o zmenách cien, aby mohol používateľ náležite ukončiť zmluvný vzťah a dodržať obdobie ukončenia stanovené v zmluve ešte predtým, ako vstúpia do platnosti nové ceny. Pokiaľ používateľ po informácii o nových cenách neprestane používať platené služby potom, ako vstúpia do platnosti nové ceny, zmena cien je pre zmluvné strany záväzná.


§ 10
Záverečné ustanovenia


1. Tieto podmienky sa riadia zákonmi Spolkovej republiky Nemecko s vylúčením zásad iných zákonov.


2. Všetky spory vznikajúce v súvislosti s týmito podmienkami používania prináležia pôsobnosti súdov na mieste, kde má Festo zaregistrovanú pobočku. Festo je však oprávnené podnikať právne kroky proti používateľovi na všeobecnom mieste pôsobnosti alebo pred iným kompetentným súdom.


3. Ak sa niektoré opatrenie týchto podmienok používania stane neplatným, neovplyvní to platnosť ostatných opatrení. V takých prípadoch sú strany povinné spolupracovať, aby sa dohodli na opatreniach, ktorých právoplatný výsledok bude čo najbližší komerčnému účelu neplatného opatrenia. To isté platí aj v prípade medzier v zmluve.


4. Festo Cloud podlieha zákonom o podmienkach vývozu do rôznych krajín, predovšetkým zákonom, nariadeniam a smerniciam Spolkovej republiky Nemecko, EÚ a USA. Používateľ berie na seba zodpovednosť, že neposkytne Festo Cloud regulačnému orgánu na prešetrenie možnosti udelenia používateľských práv ani na iné oficiálne schválenie predtým, ako sa písomne dohodne so spoločnosťou Festo, ani tieto služby neexportuje do krajín ani neposkytne fyzickým či právnickým osobám, na ktoré sa vzťahuje zákaz exportu v zmysle platných zákonov, nariadení a smerníc o podmienkach vývozu. Používateľ je okrem toho zodpovedný za dodržanie súladu so všetkými právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na Festo Cloud v krajine, kde používateľ využíva Festo Cloud.