Imprint / Opšti uslovi poslovanja / Izuzeće od odgovornosti / Privatnost podataka

1. Sadržaj onlajn ponude
Festo Beograd & Festo AG & Co. KG – u daljem tekstu: ,,Festo" – ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost, tačnost, potpunost ili kvalitet obezbeđenih informacija. Festo ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu materijalne ili intelektualne prirode koja proistekne iz korišćenja ili nekorišćenja obezbeđenih informacija dok god se ne može iznaći dokaz o lošoj nameri ili gruboj nepažnji od strane firme Festo.
Sve ponude su bez angažovanja i neobavezujuće. Festo izričito zadržava pravo na izmenu, dopunu ili brisanje delova vebsajta ili svih njegovih ponuda bez najave, ili na privremen ili trajan prekid objavljivanja.

2. Reference i linkovi
Festo postavlja linkove ka ponudama trećih lica u više zona na vebsajtu. Objavljivači vebsajtova na koje se odnose ti linkovi su isključivo odgovorni za njihove sadržaje, a posebno za štetu koja proistekne iz korišćenja ili nekorišćenja obezbeđene informacije. Festo pregleda te sajtove samo u trenutku u kome se uspostavi link. Bilo kakva i sve izmene do kojih dođe u nekom kasnijem trenutku spadaju u odgovornost objavljivača tih vebsajtova.

 

3. Pravna važnost ovog izuzeća od odgovornosti

Ovo izuzeće od odgovornosti je sastavni član naših Internet ponuda, koje se pozivaju na ovu stranu. U slučaju da delovi, ili individualne formulacije obuhvaćene ovim tekstom, nisu, ili nisu više u skladu sa važećim zakonom, delimično ili u celini, preostali delovi ovog dokumenta, uključujući njihov sadržaj i važnost, ostaju nenarušeni.

 

Autorska prava
Copyright 2000-2013, Festo Beograd. Sva prava zadržana. Sve slike, crteži, tekstovi, zvučni, video i animacijski podaci obuhvaćeni ovim vebsajtom podležu zakonu o autorskom pravu, kao i drugim zakonima koji regulišu zaštitu intelektualne svojine. Reprodukovanje, modifikovanje ili korišćenje u drugim elektronskim ili štampanim publikacijama je zabranjeno bez izričitog dopuštenja firme Festo Beograd.

Download PDF verzije:

Opšti uslovi poslovanja