Dataskydd
Skyldighet att lämna information

1. Vilka är dina dataskyddsrättigheter?

Enligt Europeiska Unionens dataskyddsförordning (GDPR) har alla registrerade följande rättigheter i samband med behandling av deras personuppgifter:

 • Rätt till tillgång enligt artikel 15i GDPR
 • Rätt till rättelse enligt artikel 16 i GDPR
 • Rätt till radering enligt artikel 17 i GDPR
 • Rätt till begränsning av behandling enligt artikel 18 i GDPR
 • Rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 i GDPR
 • Rätt till invändning enligt artikel 21 i GDPR


Rätten till tillgång gäller med begränsningarna som är fastställda i 5 kap. 1-2 §§ Dataskyddslagen (2018:218). Dessutom har du rätt att lämna in klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet (artikel 77 i GDPR) om du tror att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot lagbestämmelser. Nuvarande myndighet som utövar tillsyn i Sverige är Datainspektionen.

2. Vad behöver du veta om din rätt att göra invändningar?

 • Rätt att göra invändningar från fall till fall


Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på artikel 6.1 e i GDPR (databehandling för en uppgift av allmänt intresse) och artikel 6.1 f i GDPR (databehandling på grundval av berättigade intressen) av alla anledningar som berör din specifika situation. Detta gäller också profilering baserad på dessa bestämmelser, enligt definitionen i artikel 4.4 i GDPR.

Om du lämnar en invändning kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter såvida vi inte kan visa att det finns lagliga, tvingande anledningar för behandling som står över dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen krävs för att etablera, utöva eller försvara lagkrav.

 • Rätt att invända mot databehandling för direkt marknadsföring


I vissa fall kan vi behandla dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Detta gäller också profilering i samband med sådan direkt marknadsföring. Om du invänder mot att dina uppgifter behandlas för direkt marknadsföring kommer vi inte längre att använda dina personuppgifter för det ändamålet.

 • Tänk på att din invändning bara gäller framtida databehandling, vilket innebär att lagligheten av behandling före din lämnade invändning inte påverkas. Fortsatt behandling av dina data på grund av andra lagliga ändamål, som att fullgöra lagliga skyldigheter, påverkas inte heller.

 • Du kan lämna din invändning i vilket format du vill till:


Festo AB
Gustaf Borg
Box 210 38
200 21 Malmö3. Är du skyldig att lämna personuppgifter?

I samband med vårt samarbete måste du lämna de personuppgifter vi behöver för att godkänna och utföra relevanta aktiviteter och för att fullgöra de avtalsenliga skyldigheterna eller som vi är skyldiga att samla in enligt lagen. Utan dessa data kommer vi i regel inte kunna teckna ett avtal med dig, fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal eller tillhandahålla våra tjänster till dig.

4. Vem tar emot dina data?

De avdelningar vid Festo som får tillgång till dina data är de avdelningar som behöver tillgång för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsenliga och lagliga skyldigheter (som callcenter-tjänster, kundadministration, dokumentbehandling, logistik, IT-/applikationsunderhåll osv.). Tjänsteleverantörer och ombud som arbetar för vår räkning kan också få dina data för de ändamål som nämns ovan, sådana tredje parter är bundna av ett konfidentialitetsavtal. Vi engagerar också underleverantörer inom olika avdelningar (som IT, HR, ekonomi, sälj osv.).

Allt utbyte av data inom vår koncern lyder under våra bindande företagsregler om dataskydd.
En lista över företagen i vår koncern finns här: www.festo.com/hq/en/cms/festo.htm

Dina data kan också överföras till andra parter om du har lämnat uttryckligt samtycke till att dina data får delas med dem. Tänk på att du kan ha lämnat samtycke direkt till Festo eller till en annan extern mellanhand.

I samband med att information lämnas till mottagare utanför Festo är vi enligt avtalet skyldiga att upprätthålla konfidentialiteten för all kundrelaterad information och feedback som vi kommer i kontakt med i vår affärsverksamhet. Vi får endast dela information vi har om dig när det krävs av lagen eller när du har lämnat samtycke till att vi gör det.

Våra webbsidor använder innehåll och tjänster från andra leverantörer som i sin tur kan använda cookies och andra aktiva komponenter. Om du klickar på detta innehåll skickar vi de data som den berörda leverantören kräver (t.ex. det faktum att du klickade på det innehållet på vår sida och all annan information som du redan har lämnat på vår webbplats för detta ändamål). Titta på de berörda leverantörernas webbsidor för att få information om deras behandling av personuppgifter.

5. Hur länge lagras dina data?

Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter så länge som behövs för att fullgöra våra för-avtalsenliga, avtalsenliga och lagliga skyldigheter. Data som inte längre behövs för att vi ska fullgöra våra avtalsenliga eller lagliga skyldigheter raderas regelbundet, såvida inte (begränsad) framtida behandling behövs för bl.a. följande ändamål:

 • Så länge ett rättsligt anspråk förs eller kan göras gällande i anledning av ett avtal, för att administrera eventuella garantier, reklamationsfrister, för att följa lagkrav, hantera andra rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Bolaget, som ej härrör från något avtal, eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som vi tror kan vara av intresse för dig.