Imprint och ansvar

Ansvarsbefrielse och hänvisningar till upphovsrätt

Ansvarsbefrielse
1. Innehåll i Online-utbudet
Festo AG & Co. KG – nedan kallat ”Festo“, åtar sig inget ansvar för aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet gällande informationer som finns till förfogande. Ersättningskrav till Festo gällande materiella eller immateriella skador som har uppstått vid användning eller ej användning av de tillhandahållna informationerna resp. vid användning av felaktiga och ofullständiga informationer, kan principiellt inte tillgodoses med mindre än att det föreligger avsiktlig eller grov oaktsam handling från Festo’s sida.
Alla erbjudande är utan förpliktelser. Festo förebehåller sig uttryckligen rätten till att utan speciellt förvarning, ändra, ta bort eller tillfälligt stoppa offentliggörelse av hela eller delar av sidor eller hela publikationen.

 

2. Hänvisningar och länkar
Festo ställer på denne hemsida även länkar till främmande företag till förfogande. För innehåll och speciellt för skador som uppstår på grund av användning eller eller ej användning av sådan information, ansvarar endast leverantören till dessa sidor. Festo kontrollerar endast dessa sidor vid tidpunkten då länken offentliggörs. Alla senare ändringar är leverantörens ansvar.

 

3. Ansvarsbefrielsens rättsverkan
Denna ansvarsbefrielse skall betraktas som en del av det Internet-utbud från vilken hänvisning har gjorts till denna sida. Såvida delar av eller enskilda formuleringar i denna text inte – inte längre, eller inte fullständigt – svarar mot gällande lag, berör detta inte de övriga delarna av dokumentets innehåll och giltighet.

 

Upphovsrätt
Copyright 2000-2008 Festo AG & Co. KG. All rätt förbehålles. Samtliga bilder, grafik, texter, ljud-, video- och animationsfiler på denna hemsida gäller under upphovsrätten resp. andra lagar för skydd av den intellektuella egendomsrätten. Varje reproduktion, ändring eller användning i andra elektroniska eller tryckta publikationer är endast tillåten efter ett i förväg godkännade från Festo AG & Co. KG.