Dataskyddspolicy

Festo tar skyddet av personuppgifter på största allvar. Vi vill att du ska känna dig trygg och säker när du besöker våra webbplatser eller annars är i kontakt med oss. Det är viktigt för oss att skydda din integritet när vi behandlar dina personuppgifter.

Som världsledande inom områdena automationsteknik och teknisk grund- och vidareutbildning behandlar vi dagligen uppgifter om våra kunder, affärspartner och andra berörda. När vi gör det följer vi vid var tid gällande lag eller förordning avseende behandling av personuppgifter, innefattande men inte begränsat till Dataskyddslagen (2018:218) och Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (GDPR), annan unionsrätt avseende behandling av personuppgifter samt tillsynsmyndighetens vid var tid gällande beslut, råd och rekommendationer.

1. Vem ansvarar för behandlingen av mina uppgifter och vem kan jag kontakta om jag har några frågor?

Ansvarig är:


Festo AB
Box 210 38
200 21 Malmö
040 – 38 38 00


Du kan kontakta vårt företags kontaktperson här:


Festo AB
Gustaf Borg
Box 210 38
200 21 Malmö
040 – 38 38 00


2. Vilka data och datakällor använder vi?

Allmänt
Vi behandlar personuppgifter som vi får i samband med vår affärsverksamhet. När det behövs för att tillhandahålla våra tjänster behandlar vi också personuppgifter som vi har fått lagligt från offentligt tillgängliga källor (t.ex. kreditrapporter, landsregister, handels- och yrkesregister, media och internet) eller från behöriga parter.

Vi använder andra personuppgifter bara om du lämnar sådana uppgifter i samband med ett kontaktformulär, en enkät, registrering vid ett evenemang eller en tävling, eller när vi fullföljer ett avtal och bara i den utsträckning lagen tillåter.

Med personuppgifter menas varje upplysning angående de personliga eller materiella förhållandena för en identifierad eller identifierbar fysisk person (den registrerade). Det har ingen betydelse om den registrerade kan identifieras direkt eller indirekt.

Exempel på personuppgifter vi samlar in: 

 • Personupplysningar (namn, adress, e-postadress, telefonnummer och annan kontaktinformation, kön, civilstånd, födelsedatum och -ort, nationalitet)
 • ID-uppgifter (t.ex. passinformation)
 • Verifieringsinformation (t.ex. ett prov på din signatur)
 • Skatteuppgifter (t.ex. skatteregistreringsnummer)
 • Beställningsuppgifter
 • Personuppgifter som härrör från fullgörandet av våra avtalsskyldigheter
 • Marknadsförings- och försäljningsuppgifter (inklusive reklamresultat), dokumentationsinformation
 • Personuppgifter som uppstår under förberedelserna till vår affärsförbindelse och medan den varar, registrering av telefonsamtal och resultatet av samtalen
 • Utöver typen av förtecknade personuppgifter kan andra personuppgifter behandlas när du köper och använder andra produkter/tjänster som vi erbjuder.


Nyhetsbrev och evenemang
När vi skickar ut våra nyhetsbrev behandlar vi personuppgifter (t.ex. e-postadresser och lösenord). Vi spårar också dina klick inom nyhetsbrevet. Vi använder denna information för att kunna ge dig ett innehåll som bättre motsvarar dina intressen.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev samtycker du till att vi behandlar dina data på det sättet. Varje nyhetsbrev innehåller en länk om du vill avregistrera dig från kommande nyhetsbrev.

Genom att registrera dig för ett evenemang godkänner du att vi använder dina data enbart för registreringen och automatiserad administration för evenemanget samt att vi överför dina data för det ändamålet till underleverantörer i förekommande fall.

Internetsidor
När du går in på någon av våra internetsidor samlar vårt system in ett antal allmänna data och information om dig.

Insamlade data omfattar till exempel:

 • Information om användarens webbläsare och version
 • Användarens operativsystem
 • Användarens internetleverantör
 • Användarens IP-adress
 • Datum och tidpunkt för tillträde
 • De webbplatser varifrån användarens system länkades till vår webbsida
 • De webbplatser användarens system länkades till från vår webbplats


Loggfiler
Loggfiler används för lagring av IP-adresser och andra data som kan spåras tillbaka till en särskild användare. Dessa data lagras inte tillsammans med användarens andra personuppgifter.

Vårt system behöver lagra IP-adresser för att säkerställa att webbplatsen fungerar fullt ut på användarens dator. Vi använder också uppgifterna för att optimera webbplatsen och säkerställa att våra informationssystem är säkra (syftet med databehandling).

Enligt GDPR betraktas dessa intressen som berättigade för Festos databehandling. Den lagliga grunden för dessa intressen är artikel 6.1 f i GDPR.

Cookies
Vi kan också placera cookies på din enhet. Dessa cookies samlar också in IT-uppgifter, t.ex. din(a) IP-adress(er) och olika identifierbara faktorer på dina enheter.

Ytterligare information finns här: Cookiepolicy


Titta på avsnittet ”Hantera cookies” för att se hur du kan hantera och/eller radera cookies efter eget önskemål.

3. För vilka ändamål behandlar vi dina uppgifter och vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

För att fullgöra avtalsvillkor (artikel 6.1 b i GDPR)
Vi behandlar data för att motsvara de krav som ställs för att vi ska fullgöra ett avtal, genomföra åtgärder innan ett sådant avtal ingås och i utbildningssyfte. Mer detaljerad information om ändamålen med vår databehandling finns i relevant kommunikationsmaterial, avtalsdokument och försäljningsvillkor för berörda avdelningar och verksamheter.

För att skydda berättigade intressen (artikel 6.1 f i GDPR)
Utöver ovanstående behandlar vi dina data när det behövs för att skydda våra eller tredje parts berättigade intressen.

Exempel:

 • För att utöva våra lagliga rättigheter och till vårt försvar i händelse av rättstvister
 • För att säkerställa att Festos IT-säkerhetssystem och processer är säkra
 • För att förhindra och utreda brottsliga handlingar
 • Videoövervakning för att säkerställa att våra företagsregler följs
  och för att samla in bevis i händelse av attack eller bedrägligt beteende
 • Säkerhetsåtgärder för byggnad och anläggning (t.ex. kontrollsystem för tillträde),
  åtgärder för att skydda företagsregler
 • Åtgärder relaterade till driftstyrning och pågående utveckling av tjänster och produkter
 • Åtgärder för att råda och biträda våra kunder
 • Kontroll och optimering av processer för att analysera efterfrågan vilka används för planering av riktade insatser till kunder
 • Reklam eller marknads-/opinionsundersökningar såvida du inte har meddelat att du inte vill att vi behandlar dina data för det ändamålet.


På grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR)

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål har vi laglig rätt att behandla dina data.
Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Detta gäller också för samtycke som lämnats innan GDPR började gälla, dvs. före den 25 maj 2018. Återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av databehandling som ägde rum innan samtycket återkallades.

Enligt rättsliga förpliktelser (artikel 6.1 c i GDPR)
Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Festo har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis personuppgifter till följd av Festos bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.

4. Vilka skyldigheter att lämna information gäller?

Information om punkterna nedan finns här: Skyldighet att lämna information 

 • Vilka är dina dataskyddsrättigheter?
 • Vad behöver du veta om din rätt att göra invändningar?
 • Är du skyldig att lämna uppgifter?
 • Vem tar emot dina uppgifter?
 • Hur länge lagras dina uppgifter?


5. VAR LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Festo kommer endast att behandla personuppgifter inom EU/EES.

6. Hur säkerställer vi att dina uppgifter lagras säkert?

Festo genomför tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda använda data mot oavsiktlig eller uppsåtlig manipulation, förlust, förstöring eller obehörig åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder förbättras löpande baserat på den senaste tekniska utvecklingen.

7. Använder vi webbverktyg?

Webbverktyg används för ändamål som spårning, webbanalys och sociala medier.
Information om punkterna nedan finns här: Webbverktyg

 • Google AdWords Tracking
 • Facebook Pixel
 • LinkedIn Insight Tag
 • Netmind CoreEconda
 • Sociala medier


8. Använder vi profilering?

Vi behandlar vissa av dina data automatiskt för att analysera särskilda personliga attribut (en process som kallas profilering). För att vi ska kunna lämna relevant information och ge råd angående våra produkter, tjänster och andra aktiviteter använder vi profileringsverktyg för att skräddarsy meddelanden och reklam – inbegripet marknads- och opinionsundersökningar – för dina behov.

Verktygen vi använder för att uppnå detta omfattar:

 • Poängsättning på grundval av en matematiskt/statistiskt erkänd och beprövad process. De beräknade poängen hjälper oss att fatta beslut, till exempel i samband med produktförsäljning, besök på branschmässor och avslutad utbildning.
 • Vi använder också verktyg som (automatiskt) slår ihop data från flera källor till en profil som gör att vi kan analysera personliga intressen och beteenden för att förbättra vår kunddialog. Vi gör detta bara med uttryckligt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.


9. Hur får vi ditt samtycke när du besöker våra webbsidor?

När du använder våra webbsidor samtycker du till vår allmänna dataskyddspolicy och till att vi använder dina uppgifter på det sätt som beskrivs i denna policy.
Vi kan komma att ändra vår dataskyddspolicy över tid. Den senast offentliggjorda versionen av vår dataskyddspolicy är den som gäller.

10. Vem är din kontakt angående dataskydd ?

Om du har några frågor angående dataskydd hos Festo eller om du vill utöva dina rättigheter som registrerad, kontakta företagets dataskyddsombud via e-post på gustaf.borg@festo.com (se även avsnitt 1).