Food-safe (Gıda-güvenli)

Food-safe

Gıda işleme sektöründeki makineler ve bileşenler tasarım, malzeme, izlenebilirlik ve temizlenebilirlik anlamnda özel şartlara tabidirler.   

2006/42/EC Makine Direktifi

makine güvenliği için temel gereklilikleri tanımlar.   

 

EN 1672 / ISO 14159 Standardı

Geçerli güvenlik ve hijyen gerekliliklerini ayrıntılı bir şekilde tanımlar.

   

(EC) No. 1935/2004 and (EC) No. 2023/2006 sayılı Tüzükler

Gıda ile doğrudan temas eden malzemeler ve nesneler ile ilgili düzenlemeler       

Gıda endüstrisi için uygun olan Festo otomasyon bileşenleri "Gıda Güvenli" olarak işaretlenmiştir. İlgili uygulama aralığı için aşağıdaki belgeyi inceleyebilirsiniz:

 

  • Gıdaya doğrudan temas eden ürünler için (EC) No. 1935/2004 yönetmeliği doğrultusunda bir uygunluk beyanı vardır ve belirli uygulama alanlarını açıklar.
  • Malzemeler ile ilgili ek bilgiler içeren ürünler, başka tedbirler alınmaksızın gıda ile doğrudan temas amaçlı değildir. Sadece hammaddeler pozitif listeler üzerinden değerlendirilir ve bu bilgiler kullanıcıya risk değerlendirmesi için yardımcı olmayı amaçlar.