İş ortakları için etik davranış kuralları
Festo Grubu

 

Önsöz

 

Uluslararası faaliyet gösteren, uzun yıllara dayanan bir geleneğe sahip bir aile şirketi olarak, Festo’nun en büyük önceliği, dürüstlük ve ahlakını ve insanlara ve doğal çevreye karşı sorumluluğunu korumaktır. Bu nedenle Festo ilgili yasalara uyumlu ve etik olarak suçlamalara hedef olmayacak ölçüde yüksek standartlarda hareket etmeyi şart koşmaktadır. İşbu Etik Davranış Kurallarıyla, Festo bu ideallere olan bağlılığını beyan eder ve ticari ve toplumsal çevresine, tüm dünyadaki personeline ve diğer paydaşlarına karşı sorumluluklarını kabul eder.

 

1. Amacı, uygulama kapsamı

 

Bu Etik Davranış Kuralları, Festo’nun iş yaptığı tüm iş ortaklarının günlük hareketleri içerisindeki bağlayıcı kılavuzu olacaktır. Bu kurallar, Festo’nun değerlerinin bir tamamlayıcısı olarak, Festo’nun her işletmenin işleri için uygun ve zorunlu kabul ettiği davranış ilkelerini tanımlayan, asgari bir standarttır.

Bazı ülkelerde resmi makamlar ve genel kamuoyu tarafından bu Etik Davranış Kurallarıyla bağdaşmayan davranışlar veya iş yapma pratikleri talep edilse, beklense veya hoş görülse bile, bu Etik Davranış Kuralları tüm dünyada Festo’nun tüm iş yapma ortakları için geçerli olacaktır. Herhangi bir ülkede bu Etik Davranış Kuralları içerisinde tanımlanan kurallardan daha sıkı kurallar veya davranış ilkeleri yürürlükteyse, söz konusu daha sıkı kurallar geçerli olacaktır.

 

2. İş ortamında sorumlu ve sürdürülebilir davranış

 

2.1 Yasalara, insan haklarına ve sağlık/güvenlik kurallarına uyum

İş ortakları faaliyet gösterdikleri her ülkede tüm ülke ve bölge yasalarına, yönetmeliklere ve asgari sanayi standartlarına uyacaklardır. Ayrıca tüm yerel veri koruma yasalarına uyulması da güvence altına alınacaktır. İş ortağı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (GDPR) öngördüğü bağlayıcı veri koruma düzeyini, özellikle de AB üyesi ülkelerden gerçek kişilere ait kişisel verilerin AB dışı ülkelere iletildiği durumlarda güven altına alacaktır.
Festo iş ortaklarının, Evrensel İnsan Hakları Bildirgesinin 30 maddesinin tümü, SA 8000 Sosyal Sorumluluk Uluslararası Standardıyla birlikte Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Sekiz Temel Sözleşmesi ve İşyerinde Temel İlke ve Haklar Bildirgesi, özel olarak da örgütlenme hakkı ve toplu iş pazarlığı hakkının etkin bir şekilde kabul edilmesi, her türlü zorlamalı (angarya) veya zorunlu çalışma biçiminin ortadan kaldırılması, çocuk emeğinin etkin bir şekilde ortadan kaldırılması ve istihdam ve çalışma ile ilgili ayrımcılığın ortadan kaldırılması dahil olmak üzere, BM Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan değerlere sıkı sıkıya saygılı olacaklarını beyan eder ve onlardan böyle davranmalarını bekler.
Tedarikçiler ilgili ham maddeler/malzemeler ile ilgili gerekli özen yükümlülüklerine –özel olarak da 3 TG (kalay, tantal, tungsten ve altın) veya cevherleri (çatışma mineralleri) ile ilgili kurallara uyacaklardır. Festo, kendi iş ortaklarının yürürlükteki tüm çatışma mineralleri düzenlemelerine uymasını bekler.

 

2.2 Hoşgörü ve fırsat eşitliği

Küresel faaliyet gösteren bir şirket olarak Festo farklı milliyetlere, kültürlere ve yaşam felsefelerine sahip personel ve iş ortaklarıyla birlikte çalışmaktadır. Birbirimizle çalışmamıza saygı, hoşgörü, takdir, adil davranma ve açıklık/samimiyet hakimdir.
Festo bu nedenle kendi İş Ortaklarının da ayrımcılığı, tacizi, dezavantaja uğratmayı, aşağılamayı ve diğer saygısız muamelelerin her türlüsünü, istisnasız bir şekilde reddetmelerini beklemektedir. Özel olarak da, ırksal veya etnik köken, din veya inanç, bedensel özürlülük, yaş veya cinsel yönelim ve siyasi görüş nedeniyle ayrımcılık, eşit fırsatlar ilkesi ve AB Eşit Muamele Direktifleri temelinde yasaktır. Bunlara ek olarak işyerinde her türlü taciz kesinlikle yasaktır. Yukarıda ortaya konan hususlarda ilgili kişinin söz konusu davranıştan kaçınabilecek durumda olup olmadığı ve bu ilkeyi ihlal eden kişinin kendi davranışının kabul edilebilir olduğuna inanıyor olmasının bir önemi yoktur.

 

2.3 Sürdürülebilirlik ve çevre koruma

Festo sürdürülebilirlik ve çevre koruma ilkelerini izlemektedir. Kaynakların kıtlığının ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun farkındayız. Bu nedenle ISO 14001 Uluslararası Standardı temelinde bir çevre yönetimi sistemini yürürlüğe koyduk.
Yerel hükümleri de dahil olmak üzere, yürürlükteki tüm çevre koruma yasalarına uymak –tıpkı toplumsal ve doğal çevreye yaptığımız etki ile ilgili sürekli iyileştirme gayretlerinde bulunmamız gibi– hem Festo, hem iş ortaklarımız için tartışılmaz bir yükümlülüktür.

 

2.4 Adil rekabet

Festo hem ulusal, hem uluslararası düzeyde piyasa ekonomisinin kurallarını ve adil ve açık rekabet kurallarını tanımaktadır. Festo bu nedenle kendi İş Ortaklarının rekabet mevzuatı ilkelerine uyulmasını güven altına almalarını beklemektedir; Festo örneğin pazar paylaşımı anlaşmalarından, özellikle de rakiplerle fiyatlar, kapasite ve rekabet etmeme konulu anlaşmalardan uzak durmalarını, tedarikçileri ve müşterileri boykot etmekten veya onlara yönelik boykotları desteklemekten uzak durmalarını, ve ihale işlemleri sırasında sahte teklifler vermekten ya da müşteri, bölge ve üretim programları paylaşımları yapmaktan uzak durmalarını beklemektedir.

 

2.5 Rüşvet ve yolsuzluğa yer yok

Festo yolsuzluğun hiçbir biçimini hoş görmez, rüşvetin her türünü kesinlikle reddeder ve BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi’ne sıkı sıkıya uyar. İş Ortaklarının ürün ve hizmetler satın alırken üçüncü kişilere, üçüncü kişilerin personeline ve temsilcilerine, mevki sahiplerine, politikacılara ve bu grupların yakınlarına ve çalışanlarına, ayrıcalıklı muamele karşılığında faydalar teklif veya vaat etmeyi ve tanımayı reddetmeleri ve bunlardan uzak durmaları gerekmektedir. Bu bağlamda Festo kendi İş Ortaklarından, Uluslararası Ticaret Odası (ICC) iş hayatında yolsuzlukla mücadele kurallarına, ABD Dış Ülkelerde Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Kanunu (US FCPA) ilkelerine ve Birleşik Krallık 2010 sayılı Rüşvetle Mücadele Yasasına uymalarını beklemektedir.

 

2.6 Faydalar ve ücretlendirme

Festo kendi İş Ortaklarının tüm iş faaliyetleriyle ilgili olarak doğrudan veya dolaylı hediyeler ve başka faydalar teklif etmemelerini, vermemelerini, talep ve kabul etmemelerini beklemektedir. Bu kural önemli mali değeri bulunmayan ve yasal olarak izin verilen ölçülerde yaygın iş nezaketine ve ülke/bölge kültürüne uygun olarak zaman zaman yapılan ağırlamalar ve hediyeler için geçerli değildir.
Bununla birlikte bu türden ağırlamaların ve hediyelerin teklif ve kabul edilmesi her zaman, yasal düzenlemelerin ihlali söz konusu olmadığı ve iş kararlarına etki etme ihtimalinin daha en başından söz konusu olmadığının açıkça belli olması şartına bağlıdır. Para hediyelerini istemek ve kabul etmek her durumda yasaktır.
Ücret bedelleri, özel olarak da üçüncü kişilere, özellikle satış elemanlarına, dağıtımcılara, aracı kurumlara, danışmanlara ve başka aracılara ödenen komisyon biçimindeki bedeller, sağlanan işle orantılı olmak zorundadır ve özellikle ücretlendirilen faaliyetin konusu ve ifa tarihi bakımlarından eksiksiz olarak yazılı halde belgelenecektir. Bu ödemeler, mevcut kuralların etrafından dolaşıldığı düşüncesinin akla bile gelmeyeceği miktarlarda olmak zorundadır.

 

2.7 Ödemeler

Teslimatlar ve hizmetler için ödemeler sadece doğrudan ilgili sözleşme tarafına (yasal olarak geçerli transfer sözleşmeleri veya zorunlu tediyeler yoksa) ve daima sözleşme ortağının tescilli işyerinin bulunduğu ülkede yapılacaktır. Bunlar için usule uygun imzalanmış bir makbuz düzenlenmiş olmak şartıyla 100 EUR ya da yerel para biriminden eşdeğeri tutarlarına kadar ödemeler hariç, nakit olarak ödemeler yapmak yasaktır.

 

2.8 İş Ortaklarının seçimi

Festo İş Ortaklarını tamamıyla nesnel ve ekonomik kriterler bazında seçer ve tedarikçilerinden gelen tüm teklifleri adil ve tarafsız bir şekilde inceler. Tedarikçilerin profesyonellik dışı tercih edilmesi veya dezavantaja uğratılması, özellikle de bunların kişisel nedenlerle yapılması, prensip olarak yasaktır. İhale açıldığında ihaleler, başka nedenler (kalite, hizmet, uzun süreli iş ilişkileri, kredibilite vs.) farklı bir kararı haklı göstermedikçe en maliyet etkin teklifin sahibine verilecektir. Bu durumlarda karar verirken yapılan değerlendirmeler, üçüncü kişilere bu tedbirden dolayı taleplerde bulunma hakkı yaratmaksızın, belgelenecektir.
Festo işbu Etik Davranış Kuralları hükümlerinin İş Ortakları tarafından mümkün olan her yerde, özellikle tedarikçilerle olmak üzere, ancak ayrıca müşterilerle ve/veya üçüncü kişilerle imzalanan sözleşmelerin hükümlerine dahil edilmesi ilkesine önem vermektedir.

 

2.9 Dış ticaret, ihracat denetimi ve gümrük vergileri ile ilgili düzenlemeler

Festo dış ticaret, ambargolar, gümrük vergileri, terörizmle mücadele mevzuatları ve iş yapmakta olduğu çeşitli ülkelerde bu bağlamda yürürlükte olan ödeme prosedürleri ile ilgili tüm düzenlemelere uymaktadır. Festo bunu İş Ortaklarından da beklemektedir.


3. Nihai hüküm

Festo tüm İş Ortaklarından, işbu Etik Davranış Kuralları içerisinde ifade edilen değerlere kendi adlarına saygılı olmalarını, iş anlaşmalarında bunları dikkate almalarını ve bu kurallara uyulmasını sağlamalarını beklemektedir. Bu kuralların ihlal edilmesi ve ihlaline azmettirilmesi hoş görülmeyecektir ve iş ilişkisinin sona erdirilmesi dahil olmak üzere, her türlü yasal yollar kullanılarak yasal işlem yapılmasına neden olacaktır.

İşbu Etik Davranış Kurallarının herhangi bir ihlali ifşa edilmelidir. İhlalin ifşası compliance@festo.com adresine e-posta yazarak ve/veya www.festo.com/group adresinde bulunan Festo’nun resmi web sitesi üzerinde gerçekleştirilebilir.