Satış, Teslimat ve Ödeme Şartları

1. İşbu Genel Satış Şartları, Satıcı (bundan böyle Festo olarak anılacaktır) tarafından aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe yapılan tüm Festo satışlarına uygulanacaktır ve teklifin bir parçasını oluşturacaktır.

 

2. Teklifin koşulları ile işbu genel satış şartları arasında uyuşmazlık olması halinde teklif koşulları geçerli olacaktır. Herhangi bir hükmün mahkeme kararı ile iptal edilmiş olması diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.

 

3. Festo teklifleri aksi yazılı olarak bildirilmedikçe 30 gün süre ile geçerli olacaktır.

 

4. Stoktan teklif edilen ürünler için sipariş önceliği prensibi uygulanacaktır, bu nedenle teslim için belirlenen tarih Festo için bir yükümlülük doğurmayacaktır.

 

5. Alıcının iflası, konkordato ilanı, tasfiyesi yada mallarının haczi halinde Festo mevcut siparişleri iptal edebilir. Festo’nun yazılı kabulüne dayalı olarak Alıcı tarafından sipariş feshedilebilir. Bu durumda varsa Festo’nun tüm zararları Alıcı tarafından tazmin edilecektir.

 

6. Aksi Festo’nun teklifi ile belirlenmedikçe, Festo deposundan teslimatın yapılacağı gün geçerli olan fiyat uygulanacaktır. Teklif ile sipariş edilen mal adedinde değişiklik olması halinde Festo’nun fiyatı değiştirme hakkı saklıdır. Yükleme ve Festo standartlarında paketleme fiyata dahildir.

 

7. Sadece teklifte belirlenen spesifikasyonlar Festo için bağlayıcıdır.

 

8. Teslimat, Incoterms 2010 tanımlarına göre Festo deposundan (ex-works) yapılacak ve satışın tüm riski depodan teslim sırasında veya teslim ihbarında belirlenen tarihte alıcıya geçecektir. Alıcının farklı talepleri yukarıdaki risk koşullarını değiştirmez. Festo’nun geç teslimatı Festo aleyhine, teslimat değerini aşan tazminata neden oluşturmaz.

 

9. Grev – Lokavt gibi sınai anlaşmazlıklar; yangın, savaş, seferberlik, ambargo, askeri harekat, nükleer serpinti, terör eylemleri, deprem, yer kayması, sel, makine kırılması gibi nedenler Festo ve Festo için üretim yapan yükleniciler için mücbir sebep oluşturacaktır. Ödeme yükümlülükleri bu mücbir sebeplerden etkilenmeyecektir. Mücbir sebep oluşması halinde Festo fiilin vukuundan itibaren 3 gün içinde alıcıyı ihbar edecek, ihbardan itibaren 10 gün içinde durumu yetkililere tespit ettirerek tespit raporunu alıcıya gönderecektir. İlk ihbar tarihinden itibaren Festo, en geç 3 ay içinde malı alıcıya teslim edecektir.


10. Teklif edilen fiyatlara KDV veya varsa diğer vergi ve harçlar dahil değildir.

 

11. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça Festo satış konusu malı Euro karşılığı TL olarak fatura edecek ve Alıcı fatura üzerinde belirtilen ödeme vadesi dahilinde faturayı eksiksiz ödeyecektir. Euro kuru olarak irsaliye tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru temel alınacaktır. Festo, vadesinde ödenmeyen fatura bedelleri nedeniyle aleyhine doğan ve fatura bedelinin %10’nunu aşan kur farkı zararlarını  Alıcı’dan talep etme hakkına sahiptir. Ödenmeyen fatura nedeniyle Festo’nun ticari hapis hakkı mevcuttur. Ödemede gecikilen her gün için Alıcı, Türkiye İş Bankası kredi borçları faizlerine 3 puan eklenerek bulunan oranda gecikme faizi ödeyecektir.

 

12. Yanlış ve/veya fazla teslim edilen mallar hariç Festo, mal iadesini kabul etmemektedir.

 

13. Festo tarafından teklif edilen seminerlerin faturaları siparişi takiben derhal katılımcıya gönderilecek ve katılımcı tarafından en çok 7 gün içinde ödenecektir. Ödemeler ve gecikme için yukarıda belirlenen diğer koşullar seminer satışlarına da uygulanacaktır. Ancak mücbir sebeple seminere katılamayan katılımcı seminer ücretinin %50’sinden sorumlu olacak veya daha evvel ödenmiş olan seminer ücretinin %50’sini iade edilecektir.

 

14. Standart ve/veya genel Festo yazılımları Alıcı tarafından devredilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz. Tekrar satış kaydıyla sipariş edilen ürünlerin satışında üçüncü şahıs alıcıların bu koşulları kabulü zorunludur. Aksi halde Festo Alıcısı toplam satış değerinin 10
katı cezai şart ödeyecektir. Alıcıya özel geliştirilmiş yazılımlarda, varsa mevcut standart yazılımların hakları alıcıya devredilmez. Özel yazılımlarda ise sadece münhasır kullanım hakkı sınırsız olarak Alıcıya devredilecektir.

 

15. Festo’nun ürün sorumluluğu, Alıcının talebi üzerine, Festo teklifinde kabul edilen veya standart ürünlerin spesifikasyonları ile sınırlıdır. Teslim tarihinde Festo’nun bu spesifikasyonları karşılaması halinde, ürün sorumluluğu tamamen ortadan kalkacaktır. Malın satışından itibaren azami 12 ay içinde, kullanıcının hatasından kaynaklanmayan, gizli bir ayıbın ortaya çıkması halinde Festo, önce bu ürünü tamir edecek ve bu suretle ayıp giderilememişse değiştirecektir. Gözle görülebilir ve testle anlaşılabilir ayıplar için teslimden itibaren en geç 8 gün içerisinde Festo’ya müracaat edilmesi zorunludur.

16. Malın kullanıcıdan kaynaklanmayan ayıbı nedeniyle Alıcı veya 3. kişiler üzerinde gerçekleşen doğrudan veya dolaylı tüm zararlardan Festo’nun sorumluluğu, ayıp konusu mal bedeli ile sınırlıdır.

 

17. Festo’nun fikri ve sınaî mülkiyetinde bulunan varlıkların tüm maddi ve manevi hakları Festo’ya aittir; kopyalanamaz, çoğaltılamaz, devir ve temlik edilemez, değiştirilemez.

 

18. İhtilaf halinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.