Moderní učení - kreativní, nezávislé, digitální

Když na počátku 19. století známý švýcarský pedagog a sociální reformátor Johann Heinrich Pestalozzi propagoval učení hlavou, srdcem a rukou, svět stále nevěděl nic o vícerozměrném učení. Ale vize holistického přístupu se už zrodila. Od té doby se život stal mnohem složitějším a složité úkoly vyžadují ke svému provedení složité metody - je to tak?

Učení je celoživotní proces. To stanovila Komise EU v rámci svých aktivit v oblasti vzdělávací politiky pro evropský prostor celoživotního učení. Celoživotní učení je zde definováno jako jakákoliv cílená aktivita, která slouží k neustálému zlepšování znalostí, dovedností a kompetencí. To zahrnuje celé spektrum od formálního a neformálního učení až po informální učení. Cíl je ambiciózní: stát se nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní společností na světě.

Široce a komplexně

Vzdělání má pozitivní vliv na osobní identitu, sociální interakci a profesionální výkon ve všech fázích života. Rámec pro učení se však mění. Požadavky studentů se mění a ve výuce se objevují poznatky, které vyžadují novou metodicko-didaktickou koncepci v celém kontextu učení. „Je třeba uvolnit tradiční systém,“ požaduje německý filozof a publicista Richard David Precht ve vztahu ke školám a univerzitám. Chtěl by do vzdělávání intenzivněji zapojovat kompetentní lidi a také se pomocí elektronických pomůcek více zaměřit na vědomosti školáků a studentů. Jako příklad pan Precht uvádí, že renomovaní odborníci z praxe by měli učit také ve školách, včetně těch, kteří odešli do důchodu. Znalosti a zkušenosti by se předávaly přímo z jedné generace na druhou.

Nové koncepce učení

Klidné sezení, biflování a frontální výuka: klasický program je stále více věcí minulosti. Moderní učení znamená postupovat mnohem individuálněji a zkoušet nové projekty. Přednášení při frontální výuce již není jedinou vyučovací metodou a je stále více kritizované, protože nové učení není závislé na místě, prostoru a času. Upřednostňují se alternativní smíšené koncepce, jako je práce ve skupině, s partnerem nebo dokonce samostatně s využitím nových technologií. Například s e-learningem, který umožňuje nejen samostatné využití, ale také individuální a přizpůsobivé uspořádání postupů, aby bylo možné lépe si zapamatovat látku a myšlenky týkající se odpovědí na otázky. Spojení digitálního světa se vzděláváním je logické a také šetří náklady a čas.

Učení utváří naše myšlení

„Je to o tom, jak jsme připravováni na život, jak jsme vychováváni, socializováni a nakonec vzdělaní, jinými slovy, jakou „abecedu“ dostaneme, s níž potom vyrážíme do světa vybaveni,“ říká pan Erwin Wagenhofer, který ve svém dokumentárním filmu „Abeceda“ promítaném v kinech – s nímž vyvolal mezinárodní senzaci – ukazuje nežádoucí vývoj v oblasti vzdělávání. Zdůrazňuje také: „To, co se naučíme, utváří naši zásobu znalostí, ale to, jak se učíme, utváří naše myšlení.“ A to je evidentní: lidé si snáze pamatují, co uchopí.

Virtuální a hravé učení

Ve vědecké oblasti se intenzivně diskutuje o nových přístupech k virtuálnímu učení, jako je učení využívající digitálních her, digitální vyprávění příběhů a interaktivní dramaturgie. Tyto metody předpokládají, že učení prostřednictvím příběhů a her lze zefektivnit a internet je pro to ideálním prostředkem. „Virtuální realita“ nabízí technické předpoklady k tomu, aby požadovaný obsah byl hmatatelný, a to integrací všech smyslů novým způsobem. Ponoření do virtuálního světa je emocionálně přitažlivé a posiluje pouto s přenášeným obsahem.

Strukturální přístup

Nemá smysl předávat hotové znalosti, ale spíše navrhovat struktury jednání a myšlení. Znalosti se vytváří hierarchicky: nejdůležitější obsah je propojen, relevantní otázky jsou tříděny a nápady jsou seskupeny. To vše má pomoci při lepším učení a myšlení. Objevila se početná řada metod výuky a učení - od mapování mysli a brainstormingu až po klastrování. Vaším cílem je vytvořit smysluplnou posloupnost jednotlivých učebních modulů, které lze převést do pracovního plánu. Všechny však vycházejí ze sběru tematicky zaměřených informací, jejich seskupení podle znalostních jednotek a systematizace obsahu výuky. Klastrování je často užitečné i pro individuální práci a psaní - pro strukturování vlastních myšlenek a nápadů nebo pro překonání bloků psaní a myšlení.

Hyper, hyper

Propojení důležitých věcí a postupné budování sítě - to je hyperlearning, metoda dalšího rozvoje vlastních dovedností a efektivnějšího získávání nových znalostí. To prospívá lidskému mozku, který nejen ukládá informace do zásuvek, ale organizuje je do složitých sítí. Cílem hyperlearningu je propojit co nejvíce znalostí s různými tématy, aby bylo možné snáze najít odpovědi na otázky. Vytvoříte si „osobní internet ve své hlavě“ a svým vlastním vyhledávačem vyvoláte znalosti, které jste se naučili. Zásadním předpokladem však je, že jste se učivo nejen naučili nazpaměť, ale také mu porozuměli. Pokud by nebyly správné informace propojeny, mohlo by v mozku dojít k jakési „super katastrofě“.

Povzbuďte a inspirujte se

Jde především o vytváření podmínek, které lidem umožní rozvíjet jejich potenciál,“ říká známý německý neurobiolog profesor Dr. Gerald Hüther. Mají-li lidé v budoucnu optimálně rozvíjet svůj potenciál, musejí být podle profesora Hüthera vytvořeny příznivější rámcové podmínky a musí být rozvíjena kultura vztahů zaměřená na rozvoj potenciálu v rodinách, mateřských školách, školách, univerzitách, v profesním životě a v neposlední řadě v obcích. Význam emočních reakcí v procesech učení je také velmi velký a je nyní dobře dokumentován neurovědeckým výzkumem, takže složité vztahy lze popsat formou obrazů či metafor a zakotvit v mozku lépe než věcným vysvětlováním. Kromě šíření odborných znalostí se profesor Hüther vždy zabývá stimulací vlastní fantazie, probouzením radosti z objevování a transformací abstraktních znalostí do vlastních vědomostí.

Od znalostí ke kompetenci

Učení by nemělo přenášet pouze technické a odborné znalosti, cvičit dovednosti a zvyšovat kvalifikaci. Učení by mělo vést k vlastním řešením konkrétních a relevantních problémů. Jde o kompetence, které se získávají nejen školním biflováním, ale také v kontextu projektů a skutečných pracovních situací. Důraz je kladen na neformální učení a souvisí s klasickými kvalifikacemi.

Učení řízené studentem

Vlastní organizace je zvláště důležitá, protože povzbuzuje studenty, aby se angažovali a aby své učení řídili sami. Pokud také funguje spolupráce s ostatními na společném učení a práci, dosáhli jste správného mixu a položili základ pro skutečné odhodlání učit se. Jak napsal švýcarský reformní pedagog Peter Fratton ve své „Pedagogické knize“ o autonomním učení v uspořádaném prostředí: „Nevzdělávejte mě - ale seznamujte mě s látkou a provázejte mě, nic mě neučte - ale dovolte mi účastnit se, nic mi nevysvětlujte - ale dejte mi čas věci zakusit, nemotivujte mě - ale sebe!“

Včera, dnes a zítra

Nové technologie otevírají lidem úplně nový, téměř nekonečný svět - to má významný vliv na obsah výuky, vyučovací metody a kanály, kterými se vzděláváme. Dnes je velmi snadné využívat na internetu obrovské knihovny nebo požádat odborníky o radu a informace o konkrétním tématu prostřednictvím fór a sociálních sítí. A jde to stále dál, protože nový trend přicházející z USA dobývá učení: otevřené přednášky online, takzvané MOOC - Massive Open Online Courses, které umožňují milionům lidí získávat znalosti zdarma nebo velmi levně. Od vynálezu moderního knihtisku nebyl demokratičtější přístup ke vzdělávání - a to bylo před 566 lety. Jak se učí, co se učí, kde se učí a s kým se učí - v budoucnu bude pro představivost stále méně a méně hranic.

  1. Tento článek vyšel v časopise pro zákazníky nazvaném Trends in qualification od Festo Didactic 2.2016
  2. Obrázky: Festo, Draper, Precht, Wagenhofer, Hüther, Fratton, Fotolia
Přehled