Životní prostředí, efektivita zdrojů a materiálu

Životní prostředí, efektivita zdrojů a materiálu

Efektivita zdrojů nejen snižuje spotřebu materiálu a energie. Odpovědné používání surovin také chrání životní prostředí a klima. Pro průmysl to znamená, že musíme za své výrobky převzít celostní odpovědnost. Hned v raných fázích vývoje výrobku se musíme zaměřit na materiálovou účinnost a šetření zdrojů. Protože již od počátku usilujeme o udržitelný životní cyklus – od výroby přes použití až po likvidaci výrobků.

Průmyslová výroba výrobků vyžaduje zdroje, což má negativní dopad na životní prostředí, vytváří třeba emise CO₂ a jiné znečišťující látky. Naším cílem je proto neustále zvyšovat účinnost využití energie a zdrojů. Proto jsme zavedli systémy managementu životního prostředí ve všech stávajících výrobních závodech a certifikovali je podle ISO 14001. V rámci toho pracujeme na efektivním využívání materiálů i provozních látek a také na snižování odpadu a hospodárném využívání vody.

Shoda s ekologickými předpisy

Shodou s ekologickými předpisy zajišťujeme, aby byly zavedeny bezpečné procesy. Chyby lze co nejrychleji identifikovat, napravit a v budoucnosti se jim vyhnout. Průběžně zlepšujeme své vlastnosti s ohledem na životní prostředí během celého životního cyklu našich výrobků.

Ze strany společnosti Festo nedochází k žádnému závažnému porušování zákonů o životním prostředí. Může dojít ke krátkodobému překročení mezních hodnot odpadních vod nebo emisí, na které se nevztahují sankce. Vždy jsou přijata vhodná opatření. Pokud existují povinnosti informovat úřady o překročení mezních hodnot, jsou dodržovány.

Ukazatele odpadu a přeprava odpadu

Každý provoz výrobních zařízení a budov je spojen s vytvářením odpadu. Proto jsme se po mnoho let snažili na všech místech odpadu vyhnout nebo – pokud to není možné – přednostně jej recyklovat. Právní předpisy platné v příslušném místě jsou pro nás vždy zásadní.

Svůj odpad na našich pracovištích sbíráme a prostě jej připravujeme ke sběru. Nijak jej neukládáme. Malé množství odpadu, který nelze recyklovat, tepelně zhodnotit, kompostovat nebo spalovat, je odváženo na místní skládku.

Nebezpečný odpad i odpad, který není nebezpečný, likvidujeme podle stanovených metod likvidace.

Nebezpečný odpad i odpad, který není nebezpečný, likvidujeme podle stanovených metod likvidace.

Spotřeba vody a odpadní vody

Voda je vzácný zdroj, kterého je na celém světě stále méně. Současně stále roste poptávka po sladké vodě. Proto optimalizujeme – kde je to možné – své výrobní procesy, při kterých dále využíváme vznikající odpadní vody, a případně odpadní vody využíváme i k jiným účelům.

Ve všech oblastech společnosti zavádíme opatření k neustálému snižování spotřeby. Znečištěné odpadní vody vypouštíme výhradně do veřejné kanalizace a odpadní vodu z naší výroby před vypuštěním čistíme od znečišťujících látek specifických pro daný proces. S výjimkou neznečištěné srážkové vody nevypouštíme žádné odpadní vody do přírodních ani podzemních vod.

Obrázek vlevo: Odběr vody podle zdroje: veřejný vodovod (m3) a odběr podzemní vody (m3). Obrázek vpravo: Vypouštění odpadních vod podle kvality a umístění vypouštění (m3)

Vypouštění odpadních vod podle kvality a umístění vypouštění

Odběr vody podle zdroje:

Odběr vody podle zdroje

Balení

Balení je nezbytné k ochraně vysoce kvalitních výrobků během skladování a přepravy. Najít rovnováhu mezi adekvátní ochranou, omezením nákladů na balení a ekologickou kompatibilitou koncepce balení není snadný úkol. Společnost Festo by chtěla dosáhnout nejvyššího možného podílu obalů vyrobených z obnovitelných materiálů, jako je dřevo, papír, lepenka a vlnitá lepenka. Kdykoliv je to možné, snažíme se najít udržitelná řešení. Aktuální čísla si můžete přečíst v naší zprávě o udržitelnosti.

Využití materiálu v našich výrobcích

Úspory materiálu a šetření zdrojů hrají důležitou roli již v raných fázích vývoje produktu. Při výběru materiálů se zaměřujeme na použití materiálů s co nejnižším obsahem CO2 a bezpečných materiálů. Kromě ochrany lidského zdraví je pro recyklaci materiálů nutné, aby neobsahovaly žádné nečistoty znemožňující produkci kvalitních druhotných surovin. Dalšími tématy v této oblasti činnosti jsou náš příspěvek k oběhovému hospodářství a odpovědné získávání surovin.

Hliník

Nákupní struktura společnosti Festo se vyznačuje nákupem polotovarů, komponentů a hotových výrobků. Hliník a plasty jsou pro nás nejdůležitější materiály. Protože dopad přetaveného sekundárního hliníku na životní prostředí je výrazně nižší než u primárního hliníku, snažíme se co nejvíce používat sekundární hliník.

Zohlednění platných směrnic a zákonů

Procesy související se schvalováním výrobků jsou popsány v interních směrnicích. Aby mohly být výrobky považovány za bezpečné, musíme dodržovat platné zákony. Po celém světě existují různé předpisy a zákony pro bezpečnost, podle kterých lze výrobky uvádět do oběhu. V jednotlivých regionech jsou nutné specifické certifikáty.

V našem Poznámky k aplikaci (pouze v angličtině) naleznete přehled těchto otázek a další informace na témata využívání materiálů ve shodě s předpisy, které by se mohly týkat výrobků Festo.

Delší životnost výrobků

Prostřednictvím různých návodů a popisů se dozvíte, jak bezpečně a správně používat nově zakoupený výrobek. Upozornění na možné nesprávné použití a informace o údržbě, čištění, péči a likvidaci Vám pomohou vyhnout se velkým nákladům, které poškozují klima. Současně prodlužíte životnost výrobků. Různé návody jasně vysvětlují, jak si například můžete sami měnit sady náhradních dílů.