Licenční podmínky pro koncového uživatele

aplikací společnosti Festo SE & Co. KG

k říjnu 2017

1. Rozsah aplikace; předmět licence

1.1 Tyto licenční podmínky platí výhradně pro uživatelská práva k softwarovým aplikacím („aplikace“) nabízeným společností Festo AG & Co. KG, Esslingen/Německo („Festo“) prostřednictvím platformy Festo App World nebo jinými způsoby.

1.2 Společnost Festo nabízí aplikace pro následující účely použití: (i) specifické aplikace, které jsou spojeny s určitým výrobkem Festo („vyhrazený výrobek“) a slouží k řízení nebo rozšiřování rozsahu funkcí tohoto výrobku („aplikace Motion Apps“), (ii) aplikace, které rozšiřují funkce stávajících softwarových produktů jako např. programů CAD („doplňkové aplikace“) a (iii) jiné aplikace, které můžete používat na koncovém zařízení uvedeném v příslušném popisu. Aplikace Motion Apps jsou na zkonstruovaném výrobku již předinstalovány nebo mohou být instalovány prostřednictvím aktualizace firmwaru. Nejsou-li Motion Apps aktivovány, můžete pro ně získat na platformě Festo App-World po zadání příslušného výrobkového klíče individuální licenční soubor, kterým se aktivují.

1.3 Aplikace a příslušná dokumentace pro uživatele jsou chráněny autorskými právy. Není-li v aplikaci nebo dokumentaci pro uživatele uvedeno jinak, příslušejí veškerá práva k softwaru a dokumentaci pro uživatele výhradně společnosti Festo. Jsou-li v aplikaci obsaženy komponenty nebo moduly jiných výrobců softwaru („software třetích stran“), zejména softwarové komponenty z otevřených zdrojů, platí vždy příslušné licenční podmínky, na které se odkazuje v aplikaci a/nebo programové dokumentaci společnosti Festo.

1.4 Zákazník obdrží aplikace výhradně ve formátu objektového kódu společně s příslušnou dokumentací pro uživatele. Podle odstavce 2.4, věty 2, nemá zákazník nárok na vydání zdrojového kódu nebo vývojové dokumentace.

1.5 Použitím příslušné aplikace vyjadřuje zákazník, resp. uživatel, ve vztahu ke společnosti Festo souhlas s platností těchto licenčních podmínek. Tyto licenční podmínky platí rovněž pro aktualizované verze (update) a rozšíření (upgrade) aplikací, které zákazník získá později, není-li při získání příslušné aktualizované verze nebo rozšíření stanoveno jinak.

2. Rozsah a omezení licence

2.1 Licence zahrnuje globální, časově neomezené (s výhradou v části 3.1), nevýhradní a přenosné právo používat aplikaci a související dokumentaci pro uživatele, a to pouze v rozsahu uvedeném níže v bodu 2.6.

2.2 Licence opravňuje uživatele k používání aplikace v rozsahu stanoveném v příslušném popisu výrobku. Používání nad jeho rámec není přípustné. Používání ve smyslu tohoto ustanovení znamená stahování, zobrazování, používání, přenášení a ukládání aplikace k účelům jejího použití a zpracování dat.

2.3 Zákazník je oprávněn vytvářet záložní kopii aplikace, případných licenčních souborů a příslušné dokumentace na samostatném nosiči dat, která musí být označena originálním označením (včetně poznámky o autorském právu) společnosti Festo. Používání záložní kopie je přípustné pouze při zhoršení nebo selhání původní aplikace získané zákazníkem. Zákazník při používání záložní kopie rovněž podléhá těmto licenčním podmínkám. Zákazník není obecně bez souhlasu společnosti Festo oprávněn pořizovat a používat další kopie aplikace a/nebo dokumentace pro uživatele nebo jejích částí.

2.4 Zákazník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti Festo oprávněn aplikaci upravovat, měnit nebo jinak přizpůsobovat, zpětně ji upravovat na jinou formu (dekompilace), odstraňovat, obcházet nebo měnit jakékoli mechanismy ochrany proti kopírování, bezpečnostní kódy sloužící správě digitálních práv (DRM) nebo bezpečnostní prvky či označení včetně výrobkových nebo licenčních klíčů (porovnání číslic). 1.2) ani odstraňovat, využívat nebo měnit údaje o výrobcově vlastnictví, autorských právech (copyright) nebo jiných ochranných právech společnosti Festo v aplikaci a dokumentaci pro uživatele. Ustanovení §§ 69 d odst. 3 a § 69 e autorského zákona zůstávají nedotčena.

2.5 Společnost Festo je oprávněna zajišťovat technickými prostředky dodržování výše uvedených ustanovení, zejména omezení používání platných pro příslušnou aplikaci, a při jejich porušení uplatňovat technická opatření až po zablokování programu, aby zajistila dodržování těchto ustanovení. Předávání aplikace či individuálního klíče výrobku Product Kexy nebo licenčního klíče neoprávněným třetím osobám není povoleno s výjimkou případů přípustného předávání podle bodu 2.6.

2.6 Zákazník je oprávněn předat aplikaci, kterou získal na neomezenou dobu, společně s licencí podle těchto licenčních podmínek, natrvalo následnému nabyvateli. Aplikace Motion Apps lze předávat pouze společně s vyhrazeným výrobkem. Podmínkou účinnosti předání je, že si zákazník neponechá žádné kopie aplikace a trvale se zdrží každého dalšího používání příslušné aplikace. Podmínky bodu 3.3 platí v rozsahu, v jakém jsou v souladu s ustanovením, že je zákazník oprávněn a povinen předat aplikaci a dokumentaci pro uživatele jakož i kopii těchto licenčních podmínek následnému nabyvateli. Uživatelské právo následného nabyvatele začíná platit teprve s doručením potvrzení o předání podepsaného zákazníkem a následným nabyvatelem do společnosti Festo, přičemž musí být uvedeno úplné jméno, resp. firma následného nabyvatele. V potvrzení o předání musí následný nabyvatel tyto licenční podmínky potvrdit a zákazník musí prohlásit, že smazal nebo jiným způsobem zajistil nepoužitelnost veškerých jemu případně dostupných kopií aplikace a příslušné dokumentace pro uživatele – včetně jím vytvořené záložní kopie, pokud nebyla předána následnému nabyvateli.

2.7 Zákazník není obecně oprávněn používat aplikaci jiným způsobem nebo pro jiné účely, než je uvedeno v tomto bodu 2, nebo aplikaci zcela či částečně, přechodně nebo trvale přenechávat třetím stranám k používání.

3. Trvání licence

3.1 Licence je udělována trvale, tj. bez časového omezení. Doba používání aplikace začíná u nainstalovaných a standardně resp. při dodávce již aktivovaných aplikací Motion Apps se získáním vyhrazeného výrobku, u nainstalovaných, ale nikoli sériově aktivovaných aplikací Motion Apps s aktivací příslušným licenčním klíčem z obchodu App-World a u ostatních aplikací se získáním aplikace z platformy App World.

3.2 V případě zaviněného porušení ustanovení těchto licenčních podmínek, zejména podmínek v bodu 2, je společnost Festo po předchozím upozornění oprávněna ze závažného důvodu bezodkladně vypovědět licenci pro aplikaci, které se porušení týká, nejsou-li porušení ustanovení a jeho následky pouze nepodstatné. Společnosti Festo je vyhrazena možnost požadování náhrady škody.

3.3 Přijetím ukončení licence v souladu s oddílem 3.2 zaniká právo zákazníka používat aplikaci, na kterou se ukončení vztahuje. Zákazník je povinen aplikaci trvale odinstalovat. Pokud není odinstalace z technických důvodů možná, je zákazník povinen trvale deaktivovat aplikaci, které se ukončení týká. Zákazník musí zničit veškeré záložní kopie vytvořené z příslušné aplikace a související dokumentace pro uživatele. Kompletní odinstalace nebo deaktivace a zničení musí být písemně potvrzeny společnosti Festo a na vyžádání jí musí být vhodnou formou poskytnuty důkazy.

3.4 Jinak není vypovězení licence ze strany společnosti Festo nebo zákazníka možné.

4. Poplatky

4.1 Poplatky za licenci jsou zahrnuty do kupní ceny příslušné aplikace, kterou najdete v aktuálním ceníku společnosti Festo.

4.2 V případě vypovězení licence ze závažného důvodu podle bodu 3.2 nelze poplatky vracet. Překročí-li poplatky hodnotu používání do okamžiku vypovězení, jsou započítány do případného nároku na odškodnění společnosti Festo.

5. Povinnost zachování mlčenlivosti a ochrany

5.1 Zákazník musí považovat za důvěrné veškeré jemu dostupné informace o aplikaci, které překračují rámec obecně známých funkcí a znázornění. Týká se to zejména důvěrných informací o použitých programovacích metodách a postupech, včetně zdrojového kódu a jiných důvěrných materiálů a podkladů společnosti Festo týkajících se aplikace, které jsou zákazníkovi zpřístupněny.

5.2 Zákazník je povinen zajistit utajení podle bodu 5.1, zejména zabránit nepovolaným třetím stranám v přístupu k aplikaci a dokumentaci pro uživatele vhodnými technickými opatřeními, např. používáním hesel.

5.3 Zákazník musí uchovávat záložní kopii aplikace a dokumentace pro uživatele vytvořenou podle bodu 2.3 na místě zajištěném proti přístupu nepovolaných třetích osob a výslovně upozornit své zaměstnance na dodržování povinnosti zachování mlčenlivosti a ochrany stanovené v tomto bodu 5.

5.4 Ostatní podmínky důvěrnosti dohodnuté mezi zákazníkem a společností Festo zůstávají nedotčeny.

6. Jiná ustanovení

6.1 Tyto licenční podmínky podléhají právu Spolkové republiky Německo s vyloučením ustanovení mezinárodního soukromého práva.

6.2 Pro řešení veškerých sporů vyplývajících z těchto licenčních podmínek nebo vzniklých v souvislosti s nimi jsou příslušné výhradně soudy v sídle společnosti Festo. Společnost Festo je však rovněž oprávněna podávat žaloby proti zákazníkovi u jeho místně příslušného soudu nebo jiného odpovídajícího soudu.

6.3 Aplikace podléhá zákonům o kontrole vývozu a zákonům o exportu do různých zemí, zejména zákonům, nařízením a ustanovením Spolkové republiky Německo, EU a Spojených států amerických. Zákazník se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu společnosti Festo nepředá aplikaci regulačnímu orgánu pro kontrolu případného udělení uživatelského práva nebo pro jiné úřední povolení a nevyveze ji do zemí nebo fyzickým či právnickým osobám, pro které platí zákaz vývozu podle příslušných platných zákonů o kontrole vývozu a zákonů o exportu, nařízení zákazu exportu či takové ustanovení. Zákazník/uživatel je dále odpovědný za dodržování všech platných právních předpisů země, ve které aplikaci používá, vztahujících se na toto používání.