Všeobecné obchodní podmínky

Stáhněte si všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti Festo

Download Terms and Conditions of Sale

Etický kodex pro obchodní partnery

Všeobecné dodavatelské obchodní podmínky pro podnikatele

obchodní společnosti Festo, s.r.o. se sídlem Modřanská 543/76, Praha 4 – Hodkovičky, PSČ: 147 00, IČO: 00564737, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze (dále jen „dodavatel“).

1 Základní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") doplňují ve smyslu ust. § 1751 Občanského Zákoníku (zákon 89/2012 Sb, dále „ObčZ“) kupní smlouvu o úpravu vzájemných práv a povinností při prodeji jednotlivého zboží dle katalogu dodavatele nebo zboží a služeb jako celku, dále jen „zboží“. Výslovná smluvní ujednání stran mají před VOP přednost. Otázky neupravené ve smlouvě ani v těchto VOP se řídí občanským zákoníkem, zejména jeho ustanoveními o kupní smlouvě.

1.2 Zákazníkem se rozumí kupující, který je dle § 420-422 ObčZ podnikatelem a kupuje tak zboží v rámci vlastní podnikatelské činnosti.

1.3 Tyto VOP se výslovně nevztahují na samostatný prodej software.

1.4 Pokud by došlo k vzájemné podmíněnosti koupě vlastními VOP zákazníka a bylo nutné řešit, které VOP se mají uplatnit, pak ustanovení, která nejsou shodně řešena, se řídí ObčZ.

2 Uzavření smlouvy

2.1. Smlouva je uzavřena doručením zákazníkovi potvrzení dodavatele, že beze změny přijal jeho objednávku, či jeho potvrzením, že mu bylo doručeno sdělení zákazníka o přijetí nabídky dodavatele. Dodavatel zasílá zákazníkovi své potvrzení zakázky, a pokud zákazník potvrzení či odmítnutí zakázky neobdrží v přiměřené době, je zapotřebí, aby se přesvědčil, zda nedošlo k chybě ve vzájemné komunikaci.

2.2. Veškerá oznámení a upřesnění stran při sjednávání smlouvy či její realizaci si vyžadují vždy i písemnou formu, přičemž postačuje komunikace elektronickou formou, je-li správně adresovaná. Uvedené platí i pro doručování faktur zákazníkovi, jakož i pro doručení dodavateli případné reklamace zboží zákazníkem. Zodpovědnost za sdělení správné adresy a případných změn v adrese nese zákazník.

3 Způsob, místo a termín plnění

3.1 Dodavatel splní svoji povinnost vůči zákazníkovi k dodání zboží jeho řádným odevzdáním do sjednaného termínu a ve sjednaném místě.

3.2 Je-li sjednán osobní odběr zboží u dodavatele, je závazek dodat zboží splněn dnem uvedeném ve sdělení dodavatele zákazníkovi k jakému je zboží připraveno k převzetí.

3.3 Pokud dodavatel ve výjimečných případech není schopen ve sjednaném termínu dodat zboží, je povinen o tomto zákazníka neprodleně uvědomit.

3.4 Nárok zákazníka na poplatek z prodlení s dodáním zboží ve výši 0,1% z jeho ceny za každý den prodlení lze uplatnit u dodavatele pouze do 30ti dnů od převzetí zboží.

3.5 Při trvání prodlení s úhradou ceny za zboží dle předcházejících zakázek může dodavatel až do její úhrady pozdržet své další plnění, aniž by se sám dostal do prodlení.

3.6 Dodavatel, dle charakteru zboží, sám určí vhodný způsob dopravy k zákazníkovi a zabezpečí jeho řádné zabalení pro přepravu na adresu uvedenou zákazníkem. Je-li sjednáno, že dodavatel splní závazek k dodání zboží předáním přepravci („podmínky INCOTERMS“), pak dodavatel s odesláním zboží umožní zákazníkovi i vykonávat sám přímo práva ze smlouvy s přepravcem.

4 Cena zboží a platební podmínky

4.1. Pokud není sjednáno jinak, pak sjednaná cena zboží se uvádí vždy bez DPH a zahrnuje i veškeré náklady na zabalení a dopravu zboží. Pokud byla sjednána cena zboží bez dopravy a dodavatel jí má zajistit, přeúčtovává dále i náklady na dopravu.

4.2. V případě, že hodnota zboží dle jedné objednávky resp. v jedné zásilce nedosahuje 1000,- Kč, dodavatel připočítává k celkové sjednané ceně za zboží i manipulační poplatek 150,- Kč.

4.3. Zákazník hradí cenu zboží na základě řádného daňového dokladu (faktury) vystaveného k datu odeslání (předání) zboží zákazníkovi, není-li sjednáno jinak, tak se splatností 14 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení, resp. doručení dle odst. 4.4.

4.4 Daňový doklad (fakturu) zašle dodavatel vždy na adresu uvedenou zákazníkem, případně na jeho e-mailovou adresu. Případné nedoručení zákazníkovi pro neoznámení jím případné změny či pro nefunkčnost jeho adresy, nemá vliv na splatnost faktury. Ta se považuje za doručenou třetí pracovní den po jejím odeslání (vystavení).

4.5 Cena zboží se obvykle uvádí v Kč. V případě, že je uvedena v EUR a hradí-li se v Kč, použije se pro přepočet průměrný měsíční kurz ČNB za předcházející měsíc data vystavení faktury.

4.6 Kupní cena je uhrazena až jejím připsáním na účet dodavatele, který je uvedený ve faktuře.

4.7 Při prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny je dodavatel oprávněn vyúčtovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, pokud dodavatel tento nárok uplatní nejpozději do 30ti dnů po jejím uhrazení.

4.8 Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka uhrazením kupní ceny.

5 Předání a převzetí zboží, přechod vlastnictví a nebezpečí škody na zboží

5.1 Riziko nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka momentem jeho převzetí. Je-li sjednáno splnění povinnosti dodat předáním zboží k přepravě (INCOTERMS), pak momentem umožnění zákazníkovi výkonu práv ze smlouvy o přepravě.

5.2 Při převzetí zboží od přepravce zákazník současně prověří nepoškozenost obalů, zboží a jeho úplnost dle smlouvy. Poškození dopravou zákazník vyznačí v dodacím či přepravním listu a bez prodlení informuje dodavatele. Neuplatnění či neumožnění zákazníkem uplatnit vůči přepravci nároky jeho odpovědnosti k dodavateli, zbavuje dodavatele ve stejném rozsahu jeho odpovědnosti vůči zákazníkovi. Pokud je zákazník sám oprávněným ze smlouvy s přepravcem, informuje rovněž bezodkladně dodavatele.

5.3 Zákazník při převzetí zboží či bezodkladně poté, nejdéle však do pěti pracovních dnů prověří řádnost dodávky i z hlediska zjevných vad zboží a bez zbytečného odkladu informuje (reklamuje) dodavatele.

5.4 Dodavatel je zproštěn odpovědnosti za škody na zboží, pokud zákazník nedodržel případně mu zvláště sdělené pokyny pro převzetí, rozbalení či použití zboží.

5.5 Dodavatel může odmítnout odpovědnost za vady zboží, u nějž není konkrétně doložitelné jeho dodání dodavatelem, zejména pro případné odstranění zákazníkem identifikačních štítků či jiného označení na zboží dodaného dodavatelem (výrobcem).

6 Uvedení zboží do provozu

6.1 Dodavatel provádí instalaci zboží u zákazníka pouze je-li tak sjednáno. Instalace se provede v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hod. V případě požadavku zákazníka na instalaci v mimo pracovní dobu, účtuje dodavatel přirážku za práce ve výši 50% či ve svátek 100% k ceně těchto prací.

6.2 Pokud je třeba pro instalaci zboží dodavatelem u zákazníka zasáhnout do zařízení jiného výrobce, odpovídá zákazník sám za obdržení jeho souhlasu či pokynů, kterými podmiňuje případné dodržení jím vystavených záruk.

6.3 Dodavatel zaručuje a odpovídá za možnost instalace zboží pouze pro způsob využití v rozsahu údajů a technických parametrů uvedených v katalogu. Shodné se týká jiného účelu užití zboží či jeho kompatibility, pokud jej dodavatel v tomto směru výslovně neujistil, že je tak možné.

7 Odpovědnost za vady zboží a její uplatnění

7.1 Dodavatel odmítne reklamaci vady či škody vzniklé na zboží pro evidentní nedodržení sdělených pokynů dodavatelem (výrobcem) pro rozbalení, instalaci a uvedení zboží do provozu.

7.2 Dodavatel neodpovídá za vhodnost předmětu plnění k určitému použití, ani za jeho kompatibilnost s již existujícím zařízením zákazníka, není-li sjednáno jinak.

7.3 Dodavatel odpovídá za zjevné vady zboží, pokud je zákazník oznámí bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Za přiměřenou dobu pro zjištění vady zboží se považuje 5 pracovních dnů od jeho převzetí. Pokud však zákazník předem uvedl, že zboží použije (instaluje, uvede do provozu) později, zaniká jeho právo reklamovat zjevnou vadu po uplynutí uvedeného termínu, nejpozději však do 6ti měsíců od převzetí zboží.

7.4 Dodavatel odpovídá za skryté vady zboží oznámené mu zákazníkem bez zbytečného odkladu, poté co ji zjistil či při dostatečné péči zjistit mohl, nejpozději však oznámené vady do dvou let ode dne předání zboží.

7.5 Podmínkou odpovědnosti dodavatele je vždy, že zákazník oznámí vadu zboží s jejími konkrétními projevy písemně, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co se vada projevila poprvé.

7.6 Vady, které zboží činí omezeně použitelné či neupotřebitelné, budou bezúplatně odstraněny opravou ve společně sjednané lhůtě, zpravidla nejdéle do 15 dnů od oznámení. V případě potřebné výměny zboží či jeho součástky, pak ve lhůtě shodné s lhůtou pro dodání dle původní smlouvy, a to za podmínky současného vrácení vadného zboží či jeho části dodavateli.

8 Utajení informací

8.1 Strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré informace získané při práci na obchodním případu a jeho realizací i po jeho ukončení.

8.2 Výkresy a podklady tvořící součást nabídky slouží pouze pro osobní potřebu zákazníka, nesmí být, bez písemného svolení dodavatele, rozmnožovány nebo zpřístupněny třetím osobám

8.3 Zákazník bere na vědomí, že veškeré software jako případná součást zboží – ovládací jednotky je duševním vlastnictvím dodavatele, případně jeho subdodavatele a jako taková požívá veškerou právní ochranu jejich duševního vlastnictví.

9 Nepřekonatelná a nepředvídatelná překážka plnění

9.1 Dodavatel ani zákazník není povinen plnit, pokud nastane nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jejich vůli. Po dobu trvání takovéto překážky nejsou strany v prodlení s plněním.

9.2 Za nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se nepovažuje překážka vzniklá z osobních poměrů nebo vzniklá až v době prodlení se splněním závazku.

10 Ukončení smlouvy před jejím splněním

10.1 Smlouva může být ukončena pouze:
a) písemnou dohodou dodavatele a zákazníka,
b) písemným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení, které představuje

na straně zákazníka:
- prodlení s plněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči dodavateli déle než 30 dnů od data splatnosti,
- vstup do likvidace anebo s ním bude zahájeno insolvenční řízení.
V případě, že dodavatel již splnil svojí povinnost dodat zboží, má se za to, že odstoupením od smlouvy uplatňuje vždy i nárok na vrácení nezaplaceného zboží z titulu jeho výhrady vlastnictví uvedenou v článku 4.8 těchto VOP.

na straně dodavatele:
- nedodání zboží ani následně po písemném upozornění a marném uplynutí poskytnuté náhradní lhůty k dodání, která nemůže být kratší než polovina lhůty sjednané pro dodání dle smlouvy,
- vstup do likvidace anebo s ním bude zahájeno insolvenční řízení.

10.2 Od smlouvy lze odstoupit každé straně rovněž, pokud vzniknou důvodné pochybnosti, že druhá strana nebude schopna smlouvu splnit, neposkytne přes výzvu dostatečnou jistotu, že svému závazku dostojí.

10.3 Odstoupení od smlouvy je účinné jeho doručením druhé straně, pokud tato ještě nesplnila svůj závazek ze smlouvy.

11 Rozhodné právo a řešení sporů

11.1 Smlouva se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem. Strany se zavazují před uplatněním práva u soudu, řešit veškeré spory smírnou cestou.

11.2 V případě, že zákazník podmínil uzavření smlouvy platností i svých VOP, pak pro obsah smlouvy platí obojí VOP v rozsahu, ve kterém se shodují. V ostatních otázkách platí ObčZ v platném znění k datu uzavření smlouvy.