Terms and Conditions of Sale

Festo Oy Ab Eesti filiaali Tarnetingimused

Käesolevaid Festo Oy Ab Eesti filiaali (edaspidi „MÜÜJA“) kaupade üldtarnetingimusi („Tarnetingimused“) kohaldatakse MÜÜJA poolt klientidele („OSTJA“) kaupade müügi suhtes. Tarnetingimuste eesmärgiks on MÜÜJA poolt OSTJALE lepinguobjektiks olevate kaupade tellimisel tekkivate õigussuhete reguleerimine. MÜÜJA ja OSTJA on Tarnetingimustes ühiselt nimetatud kui „Pooled“.

1. Pakkumise kehtivuse tähtaeg

1.1. Kui OSTJA soovib osta MÜÜJA pakutavaid kaupu, esitab OSTJA MÜÜJALE isiklikult, telefoni teel või e-posti teel tellimuse. Seejärel teeb MÜÜJA kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pakkumise („Pakkumine“), mis kehtib 30 kalendripäeva arvates Pakkumise vormistamise päevast, välja arvatud juhul, kui Pakkumises on näidatud teisiti. Kui OSTJA Pakkumisega nõustub ja esitab MÜÜJALE ostutellimuse, muutuvad Pakkumine ja Tarnetingimused Pooltele siduvaks. Pakkumises esitatakse hinnad ilma käibemaksuta, kui pole märgitud teisiti.

1.2. OSTJA esitab ostutellimuse kas: 1) faksi või postiga; 2) e-kirjaga.

1.3. MÜÜJAT ja OSTJAT siduv leping („Müügileping“) loetakse sõlmituks pärast seda, kui MÜÜJA kinnitab OSTJA tellimuse. MÜÜJAL on õigus keelduda tellimuse kinnitamisest, kui MÜÜJAL pole võimalik tellimust täita.

1.4. Pooled peavad viivitamatult teatama teineteisele asjaoludest, mis võivad tarnetele kahjustavalt mõjuda.

2. Kauba hind

2.1. Baashinnakirjas toodud kaupade hinnad ei sisalda käibemaksu. MÜÜJAL on õigus vajadusel ilma etteteatamistähtajata teha baashinnakirjas muudatusi kui OSTJAGA ei ole teisiti kokku lepitud.

2.2. Allahindlused ja kauba netohinnad lepitakse kokku OSTJA ja MÜÜJA kliendihalduri poolt.

2.3. Pakkumises sätestatud hindu Pakkumise kehtivusajal muuta ei tohi.

3. Tarnekulu ja tarnetähtaeg.

3.1 Tarnekulu lisandub kauba arvele vastavalt kauba tarnimiseks kasutatud tarneviisile ja hetkel kehtivale hinnakirjale.

3.2 Tarnetähtaeg sõltub tellitud kaubast ja tarneviisist.

4. Kauba eest tasumise kord

4.1. MÜÜJA edastab OSTJALE arve e-posti teel pärast seda, kui OSTJA tellitud kaup on MÜÜJA kesklaost kullerile üle antud.

4.2. Maksetähtaeg on 14 päeva alates arve väljastamise kuupäevast. OSTJA on kohustatud tasuma makse MÜÜJA poolt näidatud pangakontole.

5. Kauba üleandmine ja omandiõigus

5.1. OSTJA nõudmisel MÜÜJA informeerib OSTJAT kaupade üleandmise ajast kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tehtud kinnitusega.

5.2. Vastavalt MÜÜJA ja OSTJA kokkuleppele antakse kaup üle:

5.2.1. Kullerteenust osutava firma esindaja poolt OSTJA poolt soovitud ja MÜÜJA poolt aktsepteeritud aadressil;

5.3. Kauba juhusliku hävimise riisiko läheb MÜÜJALT OSTJALE üle kauba üleandmise hetkel.

5.4. Müüdud kauba omandiõigus on MÜÜJAL seni, kuni OSTJA on tasunud kogu ostuhinna, sealhulgas võimalikud viivised.

5.5. OSTJA on kohustatud tarnitud kauba viivitamatult üle vaatama ja kontrollima, et puuduksid nähtavad kahjustused.

6. Kaebuste esitamine

6.1. OSTJA esitab MÜÜJALE kaebuse kaupade puudujäägi ning nähtavate kahjustuste korral koheselt kaupade üleandmisel ja kaupade mittekvaliteetsuse või Müügilepingule mittevastavuse korral 14 kalendripäeva jooksul arvates kauba üleandmisest.

6.2. Mittekvaliteetse või Müügilepingule mittevastava kauba üleandmisel on OSTJAL õigus nõuda mittekvaliteetse kauba vahetamist kvaliteetse kauba vastu;

6.3. Pärast punktis 6.2. nimetatud nõude saamist on MÜÜJAL õigus otsustada, kas nõue on põhjendatud ja kas ta vahetab kauba välja.

6.4. Kui OSTJA eirab punktis 5.5. sätestatud kauba ülevaatamise kohustust või ei teavita MÜÜJAT kaubal avastatud defektist punktis 6.1. nimetatud tähtaja jooksul, kaotab OSTJA õiguse defektist tulenevate nõuete esitamiseks MÜÜJA vastu.

7. Kauba ümbervahetamine ja tagastamine

7.1. Juhul, kui ostetud kaup osutub OSTJALE mittesobivaks või mittevajalikuks, võib MÜÜJA kauba OSTJALT tagasi osta 30 kalendripäeva jooksul alates kauba üleandmise päevast. OSTJAL ei ole õigust nõuda MÜÜJALT tagasiostmist.

7.2. Tagastatav kaup peab olema originaalpakendis ning sellel ei tohi olla paigaldamise ja kasutamise jälgi ning vigastusi.

7.3. Tagastatav KAUP peab olema väärtuses vähemalt 200 €/ tk ja OSTJALE hüvitatakse maksimaalselt 60% (ilma käibemaksuta) KAUBA müügiarvel olevast hinnast.

7.4. OSTJA eritellimusel valmistatud Festo x käigupikkusega ja konfigureeritavaid tooteid MÜÜJA tagasi ei osta.

8. Garantii

8.1. Kauba garantiiaeg on 12 (kaksteist) kuud alates KAUBA üleandmispäevast.

8.2. Garantii korras ei kompenseerita muid võimalikke OSTJA kulutusi.

8.3. Garantii ei kata normaalsest kulumisest ning hoolimatust ja valest kasutusest tingitud vigu.

8.4. MÜÜJA likvideerib garantii alla kuuluva vea remontides kauba või tarnides vigase kauba asemele uue kauba või uue kauba osa.

8.5. Väljavahetatud uuele kaubale või kauba osale kehtib täiendav garantiiaeg 12 kuud alates kauba üleandmisest.

8.6. Remonttöödele täiendavat garantiiaega ei teki.

8.7. Garantii kaotab kehtivuse kui kaubale tehakse muutusi või remonttöid ilma MÜÜJA kirjalikku taasesitamist võimaldava loata.

9. Vastutus

9.1. Tarnetingimuste ja Lepingu rikkumisel vastutavad Pooled alljärgnevalt:

9.1.1. MÜÜJAL on õigus nõuda OSTJALT viivist 0,07% tähtaegselt tasumata summast iga tasumisega viivitatud päeva eest. Eelnevate päevade viivist ei võeta arvesse järgneva päeva viivise arvutamisel.

9.1.2. OSTJA peab tasuma makse viivituse korral kõik raha sissenõudmiskulud vastavalt võlaõigusseaduse §-le 1131.

9.1.3. OSTJAL on õigus nõuda leppetrahvi kui kauba tarnimine viibib rohkem kui 30 kalendripäeva seaduses sätestatud ulatuses kauba maksumusest . Leppetrahvi kogusumma ei saa ületada 5% kauba maksumusest.

9.1.4. MÜÜJAL on õigus nõuda leppetrahvi kui OSTJA ei võta kaupa vastu rohkem kui 30 kalendripäeva jooksul tarnetähtaja möödumisest. MÜÜJA võib leppetrahvi nõuda kuni 0.5% kauba maksumusest päevas.

10 . Vääramatu jõud

10.1. Tarnetingimustest ja Müügilepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Tarnetingimuste või Müügilepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist Pooled Tarnetingimuste või Müügilepingu sõlmimisel ei näinud ette ega võinud ette näha (Vääramatu jõud). Käesolevates Tarnetingimustes ja Müügilepingus mõistetakse Vääramatu jõuna:

10.1.1. ülestõusu, üldstreiki, massilisi rahutusi;

10.1.2. sõda;

10.1.3. riigikogu või valitsuse akti, mis oluliselt takistab Müügilepingu täitmist;

10.1.4. muu Tarnetingimustes või Müügilepingus loetlemata asjaolu, mida mõlemad Pooled aktsepteerivad vääramatu jõuna.

10.2. Pool, kelle tegevus Tarnetingimustest tulenevate või Müügilepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele Poolele .

10.3. Makseraskuseid ei loeta vääramatuks jõuks.

11. Pooltevahelised teated

11.1. Pooltevahelised Tarnetingimustest tulenevad ja Müügilepinguga seotud teated peavad olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi.

11.2. Informatsioonilist teadet võib edastada ka telefoni kaudu.

12. Varasemad lepingud ja kokkulepped

12.1 . Käesolevad Tarnetingimused ning Müügileping tühistab kõik Pooltevahelised Müügilepingu esemeks olevate kaupade üleandmist puudutavad varasemad suulised või kirjalikud kokkulepped.

13. Muud tingimused

13.1. Tarnetingimusi ja Müügilepingut täidetakse ja tõlgendatakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusele. Kõik Tarnetingimustest või Müügilepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse Tarnetingimustest ja Müügilepingust tulenevad vaidlused ja nõuded Harju Maakohtus (Eestis Tallinnas).