Terms and Conditions of Sale

1. Γενικά σχόλια

Όλες οι παραδόσεις και οι υπηρεσίες της Festo – οι οποίες συμπεριλαμβάνουν επίσης και την προμήθεια λογισμικού – υπόκεινται αποκλειστικά στους ακόλουθους όρους πώλησης. Κάθε όρος που τίθεται από τον πελάτη που παρεκκλίνει από τα παρακάτω είναι στο εξής ρητά απορριπτέος. Τέτοιοι όροι δεσμεύουν τη Festo μόνο στην περίπτωση που η Festo τους έχει αναγνωρίσει εγγράφως. Κάνοντας την παραγγελία και αποδεχόμενος τα αγαθά που προμηθεύουμε, ο πελάτης επιβεβαιώνει τη συμφωνία του με τους όρους μας.

2. Προσφορές και παράδοση

Οι προσφορές μας δεν τυγχάνουν δεσμευτικές για την εταιρεία μας, σε περίπτωση που δεν αναφέρουν την ημερομηνία λήξης της προσφοράς. Οι γραπτές επιβεβαιώσεις παραγγελίας μας συγκροτούν τη συμβατική βάση και είναι αποφασιστικές για το εύρος της παράδοσης. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στο σχεδιασμό και άλλες αλλαγές σε τεχνικά δεδομένα και χαρακτηριστικά επίδοσης εάν γίνεται με στόχο την τεχνική πρόοδο. Τα έγγραφα που συνοδεύουν την αγορά, όπως σχέδια, διευκρινίσεις, υλικά, δείγματα, εργαλεία και μοντέλα αποσκοπούν αποκλειστικά στη χρήση τους από τον πελάτη στον οποίον απευθύνονται, και ο πελάτης οφείλει να μην τα χρησιμοποιήσει για σκοπούς εκτός του εύρους της σύμβασης, να τα αναπαραγάγει ή να τα καταστήσει προσβάσιμα με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε τρίτα μέρη. Προφανή λάθη στην εκτύπωση, τον υπολογισμό, τη δαχτυλογράφηση και την τιμολόγηση δεν είναι δεσμευτικά για τη Festo και δεν αποτελούν βάση για αποζημίωση του πελάτη.

2.1 Κατάρτιση σύμβασης μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων της Festo online shops

Τα αγαθά και οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στα ηλεκτρονικά μας καταστήματα δεν αντιπροσωπεύουν προσφορά για κατάρτιση σύμβασης: είναι μόνο μία πρόσκληση για την υποβολή μίας παραγγελίας. Μετά την υποβολή μίας παραγγελίας, ο πελάτης μας υποβάλει μία προσφορά για την κατάρτιση σύμβασης αγοράς. Μέσω των ηλεκτρονικών μας καταστημάτων, αποδεχόμαστε μόνο παραγγελίες για αποστολή εντός Ελλάδας. Τυχόν παραγγελίες που πρόκειται να παραδοθούν στο εξωτερικό πρέπει να γίνουν μέσω της τοπικής εταιρείας πωλήσεων στη σχετική χώρα.

Ως γλώσσα της σύμβασης ορίζεται η ελληνική. Ο πελάτης δικαιούται να δει το περιεχόμενο της παραγγελίας του οποτεδήποτε ανατρέχοντας στο ιστορικό παραγγελιών του λογαριασμού του στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Festo. Το πλήρες κείμενο της σύμβασης αποθηκεύεται από τη Festo, στο οποίο ο πελάτης δύναται να αποκτήσει πρόσβαση κατόπιν σχετικού αιτήματος. Ο πελάτης λαμβάνει μία επιβεβαίωση της παραγγελίας του μετά την λήψη της. Η παραγγελία δεν καθίσταται δεσμευτική μέχρις ότου χορηγηθεί γραπτή ή ηλεκτρονική επιβεβαίωση παραγγελίας ή τα αγαθά αποσταλθούν. Στην περίπτωση αγοράς λογισμικού μέσω του App World, η σύμβαση καταρτίζεται όταν η εφαρμογή παραχωρηθεί για χρήση του πελάτη. Εάν έχει χορηγηθεί επιβεβαίωση παραγγελίας η οποία όμως περιέχει προφανή ορθογραφικά, υπολογιστικά ή άλλα λάθη, δεν είναι δεσμευτική για την Festo.

3.Τιμές και πληρωμή

Οι τιμές εφαρμόζονται από το κέντρο αποστολών της Festo ή από την αποθήκη αποστολών της Festo. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τον εκάστοτε ΦΠΑ. Ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος αποστολής και συσκευασίας.

Εάν η βάση του υπολογισμού κόστους μεταβληθεί, διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τις τιμές. Εάν ο πελάτης κατασταθεί υπερήμερος, έχουμε δικαίωμα στην αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την καθυστερημένη αποπληρωμή του τραπεζικού μας δανείου. Το κόστος συναρμολόγησης, επισκευής και πληροφοριών προϊόντων είναι άμεσα πληρωτέα εν συνόλω. Η παρακράτηση πληρωμών ή η αντιστάθμιση πιθανών ανταγωγών επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση αναγνωρισμένων ή νομικά βάσιμων ανταγωγών από πλευράς του πελάτη.

Στην περίπτωση αδυναμίας πληρωμής, αποστολές γίνονται μόνο μετά προπληρωμής. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη ότι οι όροι πληρωμής ενδέχεται να μεταβληθούν λόγω αλλαγής στο όριο πίστωσής σας, σύμφωνα με το τμήμα 3.1 των όρων αυτών για την παράδοση, πληρωμή και χρήση λογισμικού.

3.1 Όρια πίστωσης
Μετά την επιτυχή εγκαθίδρυση μίας επαγγελματικής σχέσης, η Festo διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αξιολόγηση και να παραχωρήσει δικαίωμα πίστωσης προμηθευτή ανάλογα με την έκβαση της προηγούμενης χρονιάς και σε συνδυασμό με τους όρους έγκυρης πληρωμής. .
Η παραχώρηση τέτοιου δικαιώματος πίστωσης δύναται να ανακληθεί/ακυρωθεί οποτεδήποτε από την Festo.

4. Χρόνος παράδοσης

Η περίοδος αποστολής αρχίζει με την ημερομηνία της επιβεβαίωσης παραγγελίας. Αυτό ισχύει, ωστόσο, μόνον εάν έχουν διευκρινιστεί όλες οι τεχνικές και εμπορικές λεπτομέρειες κατά τον χρόνο αυτόν. Θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί η ημερομηνία αποστολής, σε περίπτωση που το προϊόν απεστάλη εκ των εγκαταστάσεων του εργοστασίου της Festo πριν την τιθέμενη ημερομηνία αποστολή ή και σε περίπτωση που ο πελάτης ενημερώθηκε εγκαίρως ότι το προϊόν είναι έτοιμο προς αποστολή. Μερικές και πρόωρες παραδόσεις από την Festo επιτρέπονται. Η ημερομηνία αποστολής παρατείνεται αναλογικά στην περίπτωση εμποδίων λόγω ανωτέρας βίας. Αυτό συμπεριλαμβάνει και ενέργειες λόγω βιομηχανικών διαφορών, και συγκεκριμένα απεργίες και ανταπεργίες. Εφαρμόζεται, επίσης, και στην περίπτωση απρόβλεπτων εμποδίων και περιστάσεων που ανακύπτουν με τυχόν υπεργολάβους. Η τήρηση της ημερομηνίας αποστολής προϋποθέτει την εκπλήρωση από πλευράς του πελάτη των συμβατικών του υποχρεώσεων. Εάν η αποστολή καθυστερήσει κατόπιν επιθυμίας του πελάτη, θα δικαιούμαστε, μετά την πάροδο εύλογου χρονικού διαστήματος, να διαθέσουμε με άλλον τρόπο το αντικείμενο αποστολής, να ορίσουμε στον πελάτη νέο, αναλόγως παρατεταμένο χρονικό όριο και να χρεώσουμε τον πελάτη για τα προκληθέντα έξοδα αποθήκευσης.

Υλικό συσκευασίας

Το υλικό συσκευασίας που χρησιμοποιείται από την Festo πληροί τις οικολογικές προδιαγραφές σωστής ανακύκλωσης χωρίς βλάβη στο περιβάλλον. Εάν συσσωρευτεί υλικό συσκευασίας της Festo στην τοποθεσία παράδοσης, με την αποδοχή των αγαθών, ο πελάτης μας εγγυάται ότι είναι ικανός να ανακυκλώσει το υλικό αυτό ανάλογα με το είδος της συσκευασίας.

5. Μεταβίβαση κινδύνου

Όλες οι παραδόσεις πραγματοποιούνται με κίνδυνο του πελάτη. Ο κίνδυνος επίσης μεταφέρεται στον πελάτη με την αποστολή και στην περίπτωση μερικών ή πρόωρων αποστολών. Ο όρος αυτός ισχύει και στην περίπτωση που το φορτίο μεταφέρεται από την Festo. Εάν η αποστολή καθυστερήσει λόγω υπαιτιότητας του πελάτη, τότε ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στον πελάτη από την ημέρα που η παραγγελία ήταν έτοιμη για αποστολή. Κατόπιν σχετικού αιτήματος του πελάτη Festo θα επικυρώσει με έξοδα του πελάτη ασφάλιση του φορτίου σε περίπτωση κλοπής, θραύσης ή μεταφοράς, καθώς και ασφάλιση πυρκαγιάς και ζημίας από νερό και κάθε άλλου λόγου ασφάλισης.

6. Χρήση λογισμικού

Εκτός διαφορετικής συμφωνίας για σχετικό προϊόν, ο πελάτης θα αποκτήσει με αντίτιμο για κάθε είδος λογισμικού της Festo συμπεριλαμβανομένων σχετικών εγχειριδίων το μη-αποκλειστικό, μη-μεταβιβάσιμο και χρονικά-απεριόριστο δικαίωμα χρήσης ορισμένου προϊόντος εξοπλισμού αντιστοίχως το οποίο δύναται να οριστεί ανά περίπτωση. Το λογισμικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένο ή χωριστά ορισμένο προϊόν εξοπλισμού. Η Festo θα παραμείνει δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων και κάθε άλλων βιομηχανικών δικαιωμάτων κατοχύρωσης. Το δικαίωμα στην αναπαραγωγή παραχωρείται μόνο προς τον σκοπό της δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας (data backup). Τα δικαιώματα σε εμπορικά σήματα δεν πρέπει να προσβληθούν. Η Festo θα προμηθεύσει οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας οι οποίες θα περιέχουν σχετικές οδηγίες ασφαλείας για το λογισμικό σε έντυπη μορφή. Κάθε άλλο έγγραφο θα προμηθευτεί σε ηλεκτρονική μορφή με online υποστήριξη. Όταν προμηθεύονται νέες κυκλοφορίες λογισμικού, τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά έγγραφα θα στέλνονται επίσης. Σε κάθε περίπτωση, η μεταφορά λογισμικού σε τρίτα μέρη απαιτεί την συναίνεσή μας. Εάν το λογισμικό προμηθεύεται με σκοπό μεταπώλησης, το τρίτο μέρος οφείλει να συναινέσει στους όρους αυτούς.

Καμία τροποποίηση δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση παράβασης των όρων αυτών, για κάθε παράβαση, ο αγοραστής θα πληρώσει συμβατική ρήτρα ίση με το δεκαπλάσιο της αξίας της παραγγελίας. Η συμβατική αυτή ρήτρα θα αντισταθμίζεται έναντι κάθε αξίωσης αποζημίωσης. Το λογισμικό και τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να επιστρέφονται άμεσα κατόπιν αιτήσεως. Οι όροι που περιγράφονται παραπάνω δεν ισχύουν για αποκλειστικά εξατομικευμένα λογισμικά που δημιουργήθηκαν βάσει ορισμένων προδιαγραφών του πελάτη.

Το λογισμικό αυτό δημιουργείται και προσαρμόζεται από την Festo ως μέρος συμβατικά δημιουργημένου συστήματος ελέγχου με την χρήση τμηματικών μονάδων λογισμικού (βασικές μονάδες λογισμικού) που συναρμολογούνται από την Festo που προσιδιάζουν σε ευρύ φάσμα εφαρμογών και προσαρμόζονται στις συμβατικές απαιτήσεις επίδοσης. Οι παραπάνω όροι επίσης δεν ισχύουν για εξατομικευμένο λογισμικό κατάρτισης. Μετά την πληρωμή της αγοραίας αξίας του προσαρμοσμένου προγράμματος, η Festo θα μεταβιβάσει το αποκλειστικό, χρονικά και τοπικά απεριόριστο δικαίωμα χρήσης στον πελάτη χωρίς ο πελάτης να διατηρεί κανένα δικαίωμα στις επιμέρους βασικές μονάδες λογισμικού που απαρτίζουν την βάση της προσαρμοσμένης μορφής. Η Festo διατηρεί το δικαίωμα, ανεξαρτήτως των όρων αυτών, να χρησιμοποιήσει την βάση αυτής της δημιουργίας ώστε να δημιουργήσει και να προσφέρει παρόμοιες λύσεις λογισμικού προσαρμοσμένες σε εφαρμογές που χρειάζονται άλλοι πελάτες. Η Festo διατηρεί το δικαίωμα βασικής χρήσης του προσαρμοσμένου προϊόντος για εσωτερικούς σκοπούς.

7. Απαιτήσεις από εγγύηση

Υποκείμενη στους κανονισμούς του μέρους 9 αυτών των όρων και εξαιρουμένων περαιτέρω αγωγών, η Festo θα ευθύνεται για ποιοτικά ελαττώματα, τίτλου και εγγύησης ως εξής:

Ποιοτικά ελαττώματα:

Όλα τα μέρη που θα κριθούν ελαττωματικά για αιτία που πραγματοποιήθηκε πριν την μεταβίβαση του κινδύνου είτε θα επισκευαστούν είτε θα αντικατασταθούν με την αποστολή μη-ελαττωματικού κατά την κρίση της Festo. Τα αναλώσιμα εξαρτήματα εξαιρούνται.

Τα ελαττώματα πρέπει να καταγγέλλονται εγγράφως στη Festo μετά την παραλαβή των αγαθών ή τη διαπίστωση του ελαττώματος.

Εάν η καταγγελία είναι αιτιολογημένη, η Festo επιβαρύνεται με τα έξοδα αντικατάστασης του μέρους και της αποστολής του εφόσον η καταγγελία αποδειχθεί τεχνικώς τεκμηριωμένη.

Ο πελάτης θα δώσει στη Festo το χρόνο και την ευκαιρία να πραγματοποιήσει την επισκευή ή την αποστολή της αντικατάστασης, αλλιώς η Festo δεν θα ευθύνεται για τις επικείμενες συνέπειες. Με την προηγούμενη συναίνεση της Festo, ο πελάτης θα έχει το δικαίωμα να επιδιορθώσει ο ίδιος ελαττώματα ή να αναθέσει την επιδιόρθωσή τους σε τρίτο μέρος μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει κίνδυνος στη λειτουργική ασφάλεια και για την αποφυγή εκτενών ζημιών, και να ζητήσει αποζημίωση των αναγκαίων εξόδων από την Festo. Αυτό θα ισχύει και στις περιπτώσεις που η Festo καθυστερήσει αδικαιολόγητα στην επιδιόρθωση του ελαττώματος. Εάν ο πελάτης ή τρίτο μέρος πραγματοποιήσει ανειδίκευτες επιδιορθώσεις, η Festo δεν ευθύνεται για τις επικείμενες συνέπειες.

Εάν το ελάττωμα είναι αμελητέο, ο πελάτης θα έχει απλά το δικαίωμα στη μείωση της τιμής.

Επιπροσθέτως, δεν ευθυνόμαστε για καμία ζημία που προκύπτει από τα ακόλουθα: ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση ή αποθήκευση, ελαττωματική εγκατάσταση από τον πελάτη ή τρίτο μέρος, μη εξουσιοδοτημένες απόπειρες επισκευής και τροποποιήσεις, φυσική φθορά, ελαττωματικό χειρισμό, χημικές επιδράσεις και ηλεκτρικά φαινόμενα κ.τ.λ. τα οποία εξέρχονται της δυνατότητας ελέγχου μας καθώς και σε περίπτωση κακής χρήσης και μη τήρησης των οδηγιών και πληροφοριών ορθής και ασφαλούς χρήσης των προϊόντων (π.χ. οδηγίες λειτουργίας και φύλλα καταλόγου), ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο δημοσιεύονται, ιδιαίτερα σε σχέση με τις συνθήκες λειτουργίας των προϊόντων μας. Επιπλέον, η εγγύηση είναι άκυρη εάν ο πελάτης ή τρίτα μέρη τροποποιήσουν το σύστημα ελέγχου / λογισμικό χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση της Festo και χωρίς άλλη αιτιολόγηση (αδικαιολόγητη καθυστέρηση από την Festo στην επιδιόρθωση ελαττωμάτων), ακόμα και αν το σφάλμα προκύψει σε μη-τροποποιημένο μέρος.

Ελαττώματα τίτλου:

Εάν η χρήση του παραδοθέντος προϊόντος παραβιάζει εγχώρια δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, η Festo, με δικά της έξοδα, θα αποκτήσει το δικαίωμα να επιτρέψει κατά κύριο λόγο στον πελάτη να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το παραδοθέν αντικείμενο ή θα το τροποποιήσει με τρόπο αποδεκτό από τον πελάτη ώστε να μην παραβιάζεται πλέον κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν αυτό είναι αδύνατο να γίνει με εύλογο χρηματικό αντίτιμο ή σε εύλογη χρονική περίοδο, τα μέρη θα δικαιούνται να υπαναχωρήσουν από τη σύμβαση. Πέραν αυτού, η Festo θα αποζημιώσει τον πελάτη σε σχέση με τυχόν μη αμφισβητούμενες αξιώσεις ή νομικά βεβαιωμένες απαιτήσεις που εγείρονται από τους σχετικούς κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων. Οι υποχρεώσεις αυτές εφαρμόζονται μόνο εάν:

  • Ο πελάτης ενημερώσει άμεσα τη Festo σχετικά με οποιεσδήποτε αξιώσεις παραβάσεως κυριότητας ή πνευματικών δικαιωμάτων που εγερθούν,
  • Ο πελάτης υποστηρίζει κατά το δέον τη Festo στην απόκρουση τέτοιων αξιώσεων ή της επιτρέψει να πραγματοποιήσει αλλαγές,
  • Η Festo έχει στην διάθεσή της όλα τα αμυντικά ένδικα μέσα καθώς και τον εξώδικο διακανονισμό,
  • Το ελάττωμα στον τίτλο δε βασίζεται σε οδηγία του πελάτη και η παράβαση δεν γεννάται από μη-εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις του παραδοθέντος προϊόντος από τον πελάτη ή από μη-εξουσιοδοτημένη χρήση του παραδοθέντος προϊόντος από τον πελάτη.

Κάθε αξίωση που προκύπτει από ελάττωμα του προμηθευομένου προϊόντος εκλείπει εάν δεν καταγγελθεί εντός 8 ημερών από την παράδοση ή από την διαπίστωση του ελαττώματος και η σχετική ενέργεια θα οριστεί εκ του νόμου 12 μήνες μετά την παράδοση.

8. Αδυναμία εκπλήρωσης/υπαναχώρηση

Ο πελάτης δύναται να υπαναχωρήσει από την σύμβαση εάν η συνολική παράδοση καταστεί αδύνατη προς χρήση πριν την μεταβίβαση του κινδύνου. Ο πελάτης δύναται επίσης να υπαναχωρήσει από την σύμβαση εάν η μερική εκπλήρωση της σύμβασης καταστεί αδύνατη και ο πελάτης έχει έννομο συμφέρον να αρνηθεί την μερική εκπλήρωση.

Εάν δεν ισχύουν τα παραπάνω, ο πελάτης δύναται να μειώσει ανάλογα την αντιπαροχή. Στην περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης εκ μέρους μας όπως ορίστηκε στο μέρος 4, σειρά 1 και ο πελάτης μας χορηγήσει λογική παράταση, ο πελάτης θα δικαιούται να υπαναχωρήσει από την συμφωνία εντός των ορίων των κανονιστικών διατάξεων εάν η παράταση δεν τηρηθεί. Εάν υπάρχει αδυναμία αποδοχής λόγω υπαιτιότητας του πελάτη, ο πελάτης θα υποχρεούται σε εύλογη αποζημίωση. Εάν ο πελάτης υποστεί ζημίες λόγω καθυστέρησης για την οποία είμαστε υπεύθυνοι, τότε ο πελάτης θα δικαιούται αποζημίωση για αθέτηση υποχρεώσεων. Η αποζημίωση αυτή θα ανέρχεται, για κάθε πλήρη εβδομάδα καθυστέρησης, σε 0,5% και όχι άνω του 5% της αξίας του μέρους της αποστολής που δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί σε εύλογο χρόνο ή σύμφωνα με την σύμβαση λόγω της καθυστέρησης. ‘Άλλες αξιώσεις που ανακύπτουν από καθυστερημένη παράδοση θα ορίζονται σύμφωνα με το μέρος 9 των παρόντων όρων.

9. Ευθύνη

Η Festo δεν ευθύνεται για ελαττώματα εκτός εκείνων του παραδοθέντος προϊόντος για καμία νόμιμη αιτία. Η Festo θα ευθύνεται μόνο στις περιπτώσεις δόλου, βαριάς αμέλειας, βαριάς αμέλειας οργάνων (υπαλλήλων) ή διευθυντών, υπαίτια παραβίαση ζωής, σωματικής ακεραιότητας και υγείας, ελαττώματα τα οποία αποσιωπήθηκαν κακοπροαίρετα από τη Festo ή των οποίων η απουσία ήταν εγγυημένη, καθώς και στην περίπτωση ελαττωμάτων του παραδοθέντος προϊόντος στο βαθμό που η ευθύνη θεσπίζεται για κάθε νόμιμο λόγο για προσωπικό τραυματισμό και περιουσιακή βλάβη σχετικά με αντικείμενα που προορίζονται για προσωπική χρήση. Στην περίπτωση υπαίτιας παράβασης συμβατικών υποχρεώσεων, η Festo θα ευθύνεται επίσης και στην περίπτωση βαριάς αμέλειας μη-διευθύνοντος προσωπικού και στην περίπτωση ελαφράς αμέλειας: στην τελευταία περίπτωση, η ευθύνη περιορίζεται στις εύκολα προβλέψιμες ζημίες που είναι τυπικές για τη σύμβαση. Κάθε περαιτέρω αξίωση αποκλείεται.

10. Εχεμύθεια

Ο πελάτης υποχρεούται να διαχειρίζεται κάθε πληροφορία, γνώση και άλλα βιομηχανικά μυστικά που συσχετίζονται με την εκτέλεση της αντίστοιχης παραγγελίας με απόλυτη εχεμύθεια και να μη μεταφέρει ή καταστήσει διαθέσιμη κάθε πληροφορία, έγγραφο, εγχειρίδιο, σχέδιο, σκίτσο ή άλλα χαρτιά σε τρίτα μέλη χωρίς τη ρητή άδεια της Festo. Η Festo θα διαχειριστεί επίσης κάθε έγγραφο του πελάτη με εχεμύθεια. Με δική της ευθύνη, η Festo θα διατηρήσει όλα τα στοιχεία των πελατών της κρυφά, σύμφωνα με τον κανονισμό 2016/679/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων.

11. Κατά τόπον αρμοδιότητα

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφωνίας ή διαφοράς που απορρέει από την παρούσα σύμβαση αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

12. Εφαρμοστέο δίκαιο

Ως εφαρμοστέο δίκαιο για τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ του πελάτη και της εταιρείας μας ορίζεται το ελληνικό δίκαιο.

13. Συμφωνία

Ο πελάτης επιβεβαιώνει ότι έχει λάβει γνώση του περιεχομένου της ηθικής διαχείρισης της Festo (κώδικας συμπεριφοράς) και έχει διατάξει τους διευθυντές και τους υπαλλήλους του να ενεργούν σύμφωνα με αυτό.

Για την εγγύηση αυτής της καλής διαγωγής, ο πελάτης αναλαμβάνει να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την αποφυγή παράνομων πρακτικών, ειδικά εις βάρος της Festo. Προς το σκοπό αυτό, ο πελάτης θα πάρει εκείνα τα επιχειρησιακά μέτρα στην εταιρεία του, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την αποφυγή διαφθοράς και άλλων ποινικών παραβάσεων, ώστε να δύναται να επιβλέπει τη συμφωνία με τον κώδικα συμπεριφοράς των υπαλλήλων του. Η εταιρεία βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (679/2016/ΕΕ), όπως έχει τεθεί σε εφαρμογή στην Ελλάδα με το Ν. 4624/2019.

Οι πελάτες και οι προμηθευτές της εταιρείας έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της εταιρείας και τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από κάθε φάκελο της εταιρείας. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να φυλάσσει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και των προμηθευτών της για ένα χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 20 έτη. Η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων τεκμαίρεται μόνο από το πρωτόκολλο διαγραφής τους.

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία για τη διαγραφή δεδομένων εάν υπάρχει αιτία για το νόμιμο του δικαιώματος αυτού.

Στοιχεία επικοινωνίας :

Επικοινωνήστε μαζί μας

++30 210 34 12 900 – 4

Λεπτομέρειες Επικοινωνίας

Φόρμα Επικοινωνίας

Δευτέρα – Παρασκευή

08.00 – 16.30

info_gr@festo.com