Uvjeti isporuke, plaćanja i upotrebe softvera

1. Uvodne odredbe

Ovim općim uvjetima isporuke i plaćanja Festo d.o.o., uređuju se osnovni standardni uvjeti poslovanja Festo d.o.o. koji se primjenjuju na poslovne odnose između Festo d.o.o. i svih njegovih kupaca sukladno članku 295. Zakona o obveznim odnosima. Kupci Festo-a su sve domaće i strane pravna osobe i drugi pravni subjekti osnovani i registrirani u skladu sa zakonom, a koja koriste, namjeravaju koristiti ili su koristili poslovne usluge Festo-a i čiji identitet je na propisan način utvrđen. Sve isporuke i usluge od Festo, a uključujući i prodaju software-a, odvijaju se isključivo pod uvjetima definiranim i bliže opisanim u daljem tekstu. Uvjeti koji su suprotni ovim Uvjetima ili koji u bilo kojoj mjeri odstupaju od ovih uvjeta eksplicitno ne važe, osim u slučaju da se Festo izričito, i to u pisanoj formi, suglasio s valjanošću istih. Uvjeti navedeni u daljem tekstu važe i ako postoji saznanje kupca o suprotnim uvjetima koji se primjenjuju odnosno i ukoliko se neki od uvjeta u manjoj mjeri primjenjuju. Korištenje i prilagodba software-a predmet su posebnih uvjeta korištenja software-. Svakim zaključenim pojedinačnim ugovorom, odnosno svakom primljenom narudžbom, prihvaćenom ponudom, odnosno robom koja je po tom osnovu isporučena, kupac potvrđuje svoju suglasnost s našim uvjetima isporuke i plaćanja.

2. Ponuda i isporuka

Svaka ponuda odnosno sadržaj ponude izdat od strane Festo-a, je uvijek podložan izmjenama, osim ukoliko je striktno na ponudi naznačen određeni rok važenja/vremenskog ograničenja. Za opseg (opseg i količinu) isporuke, mjerodavne su samo pisane potvrde narudžbe Festo-a, koje ujedno predstavljaju i osnovu za ugovaranje. Isto važi i primjenjuje se u slučaju kada kupac zahtjeva davanje konkretne ponude. Izdate narudžbe su za kupca obavezujuće i smatraju se prihvaćenim samo ukoliko ih je Festo pismeno potvrdio i odobrio. Kod ponuda s ograničenim rokom važenja i sa određenim uvjetovanim rokom prihvaćanja ponude, mjerodavna je sama ponuda ukoliko ne postoji pravovremena potvrda narudžbe. Dodatni pregovori, dogovori i sve dalje promjene važe samo uz pisanu potvrdu Festo-a. Festo zadržava pravo promjene konstrukcijskih rješenja kao i ostalih tehničkih i radnih osobina, samo ukoliko poboljšavaju tehničke karakteristike. Priložena dokumentacija uz upit za ponudu, kao što su crteži, specifikacije, materijali, sheme, alati, modeli i sl., koje Festo dobije od strane kupca, ostaju u vlasništvu kupca. Takva vrsta dokumentacije je za Festo obavezujuća osnova za izradu ponude. Ukoliko dođe do bilo kakvih izmjena u odnosu na prvobitni upit i prvobitnu ponudu, kupac je obavezan pisano, u okviru narudžbe, pravovremeno ukazati na te izmjene. Ukoliko Festo, kupcu uz svoju ponudu priloži dodatnu dokumentaciju, po prirodi i na način kao što je gore navedeno, ta vrsta dokumentacije ostaje u vlasništvu Festo. Kupac se obvezuje da tu dokumentaciju ne koristi u svrhe koje nisu određene ugovorom, odnosno da je neće dalje umnožavati, kao i da istu neće ni na koji način učiniti dostupnom trećim osobama. Očigledne nejasnoće, tiskarske pogreške, pogreške u pisanju i računu, kao i u proračunu, za Festo nisu obavezujuće i samim tim ne daju kupcu opravdanu osnovu za ostvarivanje prava na naknadu štete.

3. Cijene i plaćanje

Cijene ne sadrže zakonom određen porez na dodanu vrijednost. Porez na dodanu vrijednost biti će obračunat na neto vrijednost računa po važećoj stopi na dan izdavanja računa. (PDV se ne obračunava samo u slučajevima u kojima postoje preduvjeti za oslobođenje od poreza ). U slučaju da je Festo, prema mjerodavnim propisima ( Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i njegovi Dodaci) u obavezi da korištenu ambalažu ponovo preuzme, troškove povratnog transporta ambalaže snosi kupac, kao i primjerene troškove njenog recikliranja, a sve ukoliko Festo to smatra opravdanim, odnosno ukoliko ih tretira kao primjerene dodatne troškove njenog ponovnog korištenja. Naručitelj (Kupac) se obvezuje i ujedno potvrđuje to svojom narudžbom, da će sa ambalažom koju nije vratio, postupiti shodno zakonskim propisima o ambalaži, kao i da će na zahtjev Festo obavijestiti ga o količini i vrsti tako obrađene ambalaže i pismenim putem izjaviti da se pridržavao navedenih propisa. U tom smislu, u svako doba, bez ograničenja i posebnih uvjeta, Festo ima pravo da se uz prethodnu najavu uvjeri na licu mjesta kod kupca, da se pridržavao navedenih propisa. Festo je ovlašten obračunati kupcu dodatne troškove za svaku žurnu ili hitnu isporuku zahtijevanu od strane kupca. Festo zadržava pravo na odgovarajuće promjene cijena bez prethodne najave. U slučaju prekoračenja roka za plaćanje, Festo zadržava pravo potraživanja zateznih kamata u zakonski propisanoj visini. Troškovi ugradnje, popravka i usluga plaćaju se u neto iznosu. Minimalni neto iznos narudžbe je 200,00 kn, u slučaju narudžbe manje od navedenog iznosa dodaje se nadopuna do minimalnog iznosa narudžbe. Kupac je ovlašten odgoditi plaćanje ili izvršiti prijeboj isključivo u pogledu tražbina koje nisu osporene od strane Festo-a ili su utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom. Plaćanje će se smatrati izvršenim isključivo u trenutku kada sredstvima bude moguće raspolagati sa računa Festo-a.

4. Rok isporuke

Datum isporuke naveden u potvrdi narudžbe obvezujući je samo ako su sve tehničke i komercijalne pojedinosti razjašnjene do tog datuma. Kupac je dužan izvršiti sve neophodne pomoćne radnje kako bi se narudžba realizirala u roku. Smatra se da se poštuje datum isporuke ako je predmet isporuke napustio Festo navedenog datuma ili ako je kupac obavješten o spremnosti isporuke. Dopuštene su djelomične ili prijevremene isporuke od strane Festo . Rok isporuke se produžava u slučaju više sile. U višu silu pored uobičajenih čimbenika i pojava koje poslovna i sudska praksa uzima kao objektivne, spadaju i mjere radničkih borbi, posebno štrajkovi kao i onemogućavanje rada zatvaranjem prostorija za rad, prekidi u transportu, nedostatak sirovina. To važi i ukoliko su nastupile nepredviđene prepreke i okolnosti kod dobavljača. Štoviše, Festo neće biti odgovoran u gore navedenim okolnostima ako one nastupe tijekom već postojećeg kašnjenja. Ispunjenje roka isporuke pretpostavlja prethodno ispunjenje svih ugovornih obveza od strane kupca. Ako se isporuka odloži na zahtjev kupca, Festo zadržava pravo da nakon primjerenog roka raspolaže predmetom isporuke po vlastitom nahođenju, odnosno da kupcu isporuči robu u adekvatno produženom roku kao i da zaračuna kupcu nastale troškove skladištenja.

5. Prijenos rizika

Sve isporuke se obavljaju na rizik kupca. Rizik snosi kupac kako kod djelomičnih tako i kod prijevremenih isporuka. To važi i u slučaju kada je Festo preuzeo dopremanje vlastitim transportom, kao i za postavljanje dopremljene robe. Ukoliko se otpremanje odlaže zbog okolnosti za koje je odgovoran kupac, rizik prelazi na kupca od dana od kada je roba adekvatno spremna za otpremanje. Na zahtjev i o trošku kupca, Festo ima pravo zaključiti osiguranje od uobičajenih transportnih rizika, odnosno od krađe, loma, transportnih oštećenja, oštećenja od vode i vatre kao i od ostalih rizika koje osiguravajuća društva prihvaćaju.

6. Pravo zadržavanja vlasništva

Isporučena roba ostaje u vlasništvu Festo-a, i to do potpune isplate svih postojećih i budućih potraživanja (u slučaju obročne otplate) koja proizlaze iz poslovnog odnosa sa kupcem, bez obzira na bilo koji budući uspostavljeni pravni odnos sa kupcem. Primjenu kriterija zadržavanja prava vlasništva od strane Festo ne treba smatrati odustajanjem od ugovora. Naprotiv, pored prava na povrat našeg vlasništva zadržavaju se i sva prava iz kupoprodajnog ugovora, posebno pravo na naknadu štete i naknadu izgubljene dobiti. U slučaju ovrhe ili drugih polaganja prava (npr. pokušaja ostvarivanja prava zadržavanja ili zasnivanja zaloga ili drugog tereta) ili pridržaja prava vlasništva nad isporučenom robom od strane trećih osoba ili osobito kod daljnje prodaje kupac je obvezan ukazati da je Festo vlasnik robe, pozvati se na njega te o tome bez odlaganja obavijestiti Festo. Kupac zadržava pravo da preradi, prepravi, poveže i spoji proizvode i predmete (roba) sa drugom robom, a sve u okviru njegovog propisanog poslovanja. Prerada i prepravka se isključivo realizira u ime i za račun Festo, čime Festo postaje vlasnik robe koja je nastala preradom ili prepravkom, i to u visini iznosa koji odgovara vrijednosti isporuke. Prerađen ili prepravljen predmet (roba) smatra se uvjetna roba. Prilikom prerade, prepravke ili povezivanja sa drugom robom koja nama ne pripada, imamo pravo suvlasništva u visini vrijednosti našeg udjela koji je ekvivalentan odnosu vrijednosti prerađene, prepravljene ili spojene zadržane robe i vrijednosti novog predmeta (robe). Udio u potraživanjima ustupljen prema Festo, ima prvenstvo i prioritet u odnosu na druga potraživanja. Ukoliko kupac zadržanu robu spoji sa zemljištem ili pokretnim dobrima, radi sigurnosti ustupa Festo-u svoja potraživanja na osnovi naknade za spajanje, sa svim pratećim pravima, i bez ikakvih potrebnih daljnjih navođenja razloga. Visina ustupljenih potraživanja određena je prethodnom stavkom ove točke. Festo se obvezuje osloboditi dobra zadržana radi sigurnosti na koja polaže pravo, ako njihova vrijednost prelazi vrijednost još nepodmirenih potraživanja za više od 20% od vrijednosti robe. Kupac nema pravo drugačije raspolagati robom, osim na gore navedeni način, i posebno je ne smije založiti ili predati radi sigurnosti u vlasništvo drugome. Prilikom zapljene ili drugog načina raspolaganja trećih osoba predmetnom robom, kupac je dužan ukazati na pravo vlasništva od strane Festo. Kupac je dužan neodložno obavijestiti Festo o svim slučajevima ograničenja naših prava na vlasništvu predmetne robe. U slučaju da kupac prekrši uvjete iz ugovora, posebno ako kasni s isplatom, ostatak duga dospijeva na naplatu odmah. U tom slučaju Festo ima pravo potraživati povrat robe i da istu preuzme od kupca. Kupac u ovom slučaju ne ostvaruje pravo na posjed stvari.

7. Upotreba software-a

Kupac uz nadoknadu dobiva pravo korištenja software-a Festo. To pravo korištenja nije isključivo, nije prenosivo, nije vremenski ograničeno i vrijedi za određeni hardware proizvod. Festo ostaje vlasnik autorskih prava kao i svih ostalih službenim putem zaštićenih prava. Pravo umnožavanja je dozvoljeno samo u svrhu pohrane podataka. Copyright – oznake se ne smiju odstraniti. Za svoj software Festo će dati upute u tiskanom obliku za instalaciju i puštanje u rad, koje sadrže odgovarajuće sigurnosne upute. Sva ostala dokumentacija dostupna je u digitalnom obliku, kao i nova verzija software-a. Prosljeđivanje trećoj osobi je moguće samo uz izričitu suglasnost Festo. Prilikom ustupanja software-a u svrhu daljeg otuđivanja neophodno je da treća osoba prizna sve ove uvjete, odnosno da se suglasi sa istim. Promjene nisu dozvoljene. U slučaju povrede ovih odredbi kupac, kao naručitelj, se obvezuje platiti ugovorenu kaznu u visini dvostruke vrijednosti narudžbe. Ova kazna se ne može obračunati na eventualni zahtjev za naknadu štete. Software i sva prateća dokumentacija se moraju na zahtjev neodložno vratiti. Gore navedene odredbe ne vrijede za korisnički software koji je razvijen po nalogu i opisu kupca, i to specifično za njegove potrebe. Takav software je izrađen u okviru ugovorenog kompletnog upravljanja, u skladu sa potrebama korisnika i prilagođen je ugovorenim funkcionalnim karakteristikama, a sve uz primjenu Festo standardnih software-modula. Član 2 ovih odredaba ne primjenjuje se ni za didaktički software koji je specifično razvijen za kupca. Sa potpunom isplatom kupoprodajne cijene korisničkog programa napravljenog za specifične potrebe kupca, Festo prenosi isključivo, prostorno i vremenski neograničeno pravo korištenja, ali bez ikakvih prava na standardne software module koji su korišteni za predmetni program. Festo zadržava pravo da ista rješenja koristi i ponudi za rješavanje drugih specifičnih software-skih zadataka. Festo zadržava u svakom slučaju jednostavno pravo korištenja specifičnih rješenja za vlastite potrebe.

8. Jamstvo

U skladu s uvjetima navedenim u ovom tekstu i bez bilo kakvih daljnjih zahtijeva, Festo će biti odgovoran za nedostatke kvalitete i odsutnost zajamčenih karakteristika, te jamčimo kako slijedi: Greška u kvaliteti: Svi dijelovi za koje je utvrđeno da su neispravni kao rezultat okolnosti prije prelaza rizika, će prema odluci Festo biti popravljeni ili zamijenjeni. Habajući (potrošni) dijelovi su izuzeti od ove vrste garancije. Mi preuzimamo odgovornost da je Festo-software korektno umnožen. Festo- software je primjenjiv na hardware?proizvodima koje određuje Festo. Jamstvo se izvršava isporukom zamjene. Festo ne preuzima jamstvo za besprijekornost rada software-a i njegovu strukturu podataka, osim ako je u pisanom obliku drugačije ugovoreno. Kod korisničkih programa izrađenih za specifične potrebe kupca, Festo jamči za podudarnost funkcionalnih i radnih osobina koji su određeni opisom projektnog zadatka, i to potvrdom narudžbe, dokumentacijom ili zajedničkim opisom radne procedure i njenim funkcijama i osobinama. Festo ne jamči za besprijekornost programa u slučaju njihove primjene koju je kupac predvidio, posebno ne za one slučajeve sa kojima Festo nije bio upoznat ili koji nisu bili testirani u trenutku izrade i primopredaje. O utvrđenim manjkavostima kupac je obavezan obavijestiti Festo pisanim putem odmah, odnosno najkasnije 8 dana od dana prijema robe. U slučaju da je prigovor opravdan i ukoliko se reklamacija pokaže kao opravdana - od neposrednih troškova snose se: troškovi zamijenjenog dijela, slanja i primjerenih troškova izgradnje i ugradnje, maksimalno do visine troškova koji bi nastali na mjestu stanovanja odnosno rada kupca u Republici Hrvatskoj, ali najviše do vrijednosti reklamiranog dijela. U ostalim slučajevima kupac snosi troškove. Kupac je u obavezi da ovlaštenim predstavnicima Festo osigura neophodno vrijeme i priliku za popravak odnosno isporuku dijela, koji se zamjenjuje. Samo u nužnim slučajevima kada je ugrožena sigurnost u pogonu i radi sprječavanja velikih oštećenja kupac je ovlašten, da uz suglasnost Festo, sam otkloni grešku ili da to dozvoli trećoj osobi ili da od Festo traži naknadu neophodnih troškova. To vrijedi i za slučaj da se kasni sa uklanjanjem manjkavosti. Kupac ima pravo, u okviru zakonskih odredbi promijeniti ili umanji ugovoreni iznos, samo ako Festo, uzimajući u obzir izuzetne slučajeve predviđene zakonom, nije u razumnom roku, popravio ili zamijenio robu s greškom kvalitete te pokušao ispraviti situaciju. Navedeni iznimni slučajevi su, na primjer, ako Festo odbije ispraviti manjkavost, ispravak nije uspio ili je ispravljanje je nerazumno visokih troškova za kupca. Ako je kvar beznačajan kupac će imati pravo smanjenja kupovne cijene pod uvjetom da je omogućio Festo-u da prođe razuman rok za popravak ili zamjenu oštećenog dijela. U protivnom pravo na smanjenje kupoprodajne cijene se isključuje. Daljnja potraživanja kupca, posebno prava na naknadu štete koja nije nastala na samom predmetu isporuke, su isključena. Jamstvo ne vrijedi u slijedećim slučajevima: Neprimjerena ili nestručna upotreba odnosno skladištenje, pogrešna ugradnja od strane kupca ili trećih osoba, samovoljni pokušaji popravka i izmjene, prirodno habanje, pogrešno ili nemarno korištenje, kemijski utjecaji, utjecaji struje, kao i druge okolnosti na koje mi ne možemo utjecati, kao i kod upotrebe u nepredviđene svrhe i uz nepoštivanje naših uputa i kataloških podataka, posebno u odnosu na primjenu naših cilindara (upute o podmazivanju). Jamstvo prestaje važiti ukoliko kupac ili treća osoba izmijeni upravljanje odnosno software bez prethodne suglasnosti Festo, kao i bez drugih ovlaštenja (kasno uklanjanje grešaka od strane Festo ), a ovo važi i u slučaju da se greška pojavi na dijelu koji nije izmijenjen. Podaci Festo o isporučenom proizvodu i o svrsi korištenja, kao što su težina, tvrdoća, uporabni parametri, temperatura i sl. predstavljaju samo opis odnosno orijentacijske veličine i nisu zajamčene osobine proizvoda. To su samo orijentacijske vrijednosti i zajamčene su samo u odnosu na naše uzorke koje je kupac isprobao za određenu namjenu i koji su kao takvi odobreni. Neznatna odstupanja ne opravdavaju jamstvena potraživanja. Gore navedena ograničenja jamstva vrijede i za savjetovanja ili prijedloge, kao i za eventualne zahtjeve kupca, koji se temelje na povredi sporednih ugovornih obveza.

9. Spriječenost, kašnjenje i jamstvo u odnosu na ugovor

Kupac može odustati od ugovora ukoliko Festo nije u mogućnosti ispuniti sve obveze prije prijenosa rizika. Kupac ima pravo odustati i ako su naručeni istovjetni dijelovi, od kojih se neki ne mogu isporučiti, a da kupac ima opravdan razlog da ne prihvati djelomičnu isporuku. Ukoliko to nije slučaj, kupac ima mogućnost umanjiti odgovarajući dio svojih obveza prema Festo-u. Ukoliko se u smislu čl. 4 kasni sa ispunjenjem obveza i kupac odobri primjeren naknadni rok uz nedvosmislenu izjavu da poslije tog roka odbija usluge Festo-a, kao i ukoliko Festo ne ispuni obaveze u tom naknadnom roku, kupac ima pravo odustati od ugovora. Ukoliko kupac primi robu sa zakašnjenjem i to svojom krivnjom, ostaje dužan ispuniti svoje obveze prema Festo-u. U slučaju da kupac pretrpi štetu iz razloga kašnjenja uslijed naše krivnje, ima pravo podnijeti odštetni zahtjev zbog pretrpljene štete uslijed kašnjenja. Visina odštete se obračunava za svaki puni tjedan kašnjenja u iznosu 0,5% od vrijednosti onog dijela ukupne isporuke, uz isključenje daljnjih zahtjeva, koji uslijed kašnjenja nije mogao biti korišten pravovremeno ili u skladu sa ugovorom, ali maksimalno do 5% od te vrijednosti i bez prava na druge zahtjeve. Isključeni su svi ostali zahtjevi kupaca, posebno u odnosu na pozitivnu povredu potraživanja, naknadu štete nastale uslijed povrede obveza prilikom ugovornih pregovora i nedozvoljenih radnji i to i onih šteta, koje nisu nastale na samom isporučenom predmetu. Festo će biti odgovoran za druge nedostatke, osim navedenih za isporuku, iz bilo kojih pravnih razloga, samo u slučaju namjere, grube nepažnje zaposlenika ili ovlaštene osobe, a koja je kažnjiva radi povrede života, tijela i zdravlja. U slučaju kršenja ugovornih obveza, Festo će biti odgovoran samo u slučaju namjere i grube nepažnje ovlaštenih zaposlenika, u kojem slučaju se odgovornost svodi samo na stvarno nastalu štetu.

10. Zastara

Međusobne tražbine iz trgovačkih ugovora o prometu robe i usluga, odnosno ugovora koje sklope trgovac i osoba javnog prava o prometu robe i usluga te tražbine naknade za izdatke učinjene u vezi s tim ugovorima zastarijevaju za tri godine. Zastara teče odvojeno za svaku isporuku robe, izvršeni rad ili uslugu. Tražbina naknade štete zastarijeva za tri godine otkad je oštećenik doznao za štetu i za osobu koja je štetu učinila. U svakom slučaju ta tražbina zastarijeva za pet godina otkad je šteta nastala. Tražbina naknade štete nastale povredom ugovorne obveze zastarijeva za vrijeme određeno za zastaru te obveze.

11. Tajnost podataka i vlasništvo nad podacima

Kupac je dužan da sve poslovne i tehničke informacije, know-how i druge poslovne tajne u vezi sa provođenjem date narudžbe tretira strogo povjerljivo i da bez izričitog odobrenja od strane Festo ne daje i ne čini dostupnim trećim osobama bilo koje podatke, dokumente, dokumentaciju, crteže, skice ili druge podloge. S druge strane Festo se obvezuje na poštovanje tajnosti dokumentacije, koju mu je dostavio kupac.

12. Rješavanje sporova

Svaki spor ili nesporazum između ugovornih strana prvenstveno će se rješavati na prijateljski i razuman način. Ukoliko se sporazumno rješenje između ugovornih strana ne može postići, nadležan je Trgovački sud u Zagrebu. Za sve što nije regulirano Općim uvjetima o prodaji ili pojedinačnim ugovorom o prodaji primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima i drugih mjerodavnih zakona Republike Hrvatske.

13. Izjava o sukladnosti

Klijent ovim izjavljuje i potvrđuje da se on i svi njegovi direktori, službenici i zaposlenici slažu s Festo kodeks ponašanja za poslovne partnere, koji se može preuzeti na Festo stranicama. Kako bi osigurao pridržavanje Festo Kodeksa ponašanja, klijent se obavezuje poduzeti sve potrebne mjere kako bi izbjegao bilo kakve nezakonite radnje, posebno nezakonite radnje koje bi se mogle odraziti na Festo. Klijent će stoga u svom poduzeću i/ili grupi klijenata, poduzeti sve potrebne radnje i pokrenuti sustav motrenja svojih direktora,službenika i zaposlenika kako bi pratio pridržavanje Festo Kodeksa ponašanja ,a posebno radnje za sprečavanje korupcije ili drugih kaznenih djela.