Terms and Conditions of Sale

1. Piedāvājuma spēkā esamības termiņš.

1.1. PĀRDEVĒJA rakstisks piedāvājums PIRCĒJAM ir spēkā 30 kalendārās dienas, skaitot no Piedāvājuma noformēšanas dienas, izņemot gadījumu, ja Piedāvājumā ir norādīts citādi.

2. PREČU cena.

2.1. Pamatcenā norādītajās PREČU cenās nav iekļauts PVN.
2.2. Piedāvājumā noteiktās cenas Piedāvājuma spēkā esamības laikā mainīt nedrīkst.

3. PREČU pasūtījums.

3.1. PREČU pasūtījums ir:
3.1.1. ar pasta starpniecību nosūtīta PIRCĒJA pasūtījuma vēstule;
3.1.2. PIRCĒJA parakstīts PĀRDEVĒJA Piedāvājums;
3.1.3. PIRCĒJA nosūtīts e-pasts vai e-tirdzniecības pasūtījums.
3.2. Pasūtījuma apstiprinājums tiek nosūtīts pēc PIRCĒJA pasūtījuma saņemšanas uz PIRCĒJA norādīto e-pasta adresi.
3.3. PIRCĒJS pamatotu iebildumu gadījumā nosūta PĀRDEVĒJAM iebildumus uz e-pasta adresi: info_lv@festo.com 2 (divu) darbadienu laikā no dienas, kad PIRCĒJAM tika nosūtīts pasūtījuma apstiprinājums. Ja PIRCĒJS minētajā termiņā pamatotus iebildumus nenosūta PĀRDEVĒJAM, tad tiek uzskatīts, ka PIRCĒJS irapstiprinājis veikto pasūtījumu.
3.4. Pusēm ir nekavējoties jāinformē vienai otra par apstākļiem, kasvar ietekmēt piegāžu veikšanu.

4. PREČU Piegāde, tās izmaksas un piegādes laiks.

4.1. Ja Puses nav vienojušās savādāk, PRECES nodod PIRCĒJAM preču pārvadātāja uzņēmums (kurjerpasts vai cits preču pārvadātājs), turpmāk tekstā - Preču pārvadītājs, PIRCĒJA norādītajā adresē.
4.2. Papildus PREČU cenai PIRCĒJAM ir jāsamaksā PREČU piegādes izmaksas (no PREČU ražotāja (Vācijā) līdz Pasūtījumā norādītajai piegādes vietai PIRCĒJAM). Piegādes izmaksas tiek norādītas Pavadzīmē atbilstoši PĀRDEVĒJA spēkā esošajam cenrādim.
4.3 Piegādes laiks ir atkarīgs no pasūtītajām PRECĒM un to piegādes veida. Piedāvājumā tiek norādīts provizoriskais piegādes termiņš, bet precīzs termiņš - Pasūtījuma apstiprinājumā.
4.4. Par PREČU piegādi PIRCĒJS parakstās uz speciālas Preču pārvadātāja ierīces vai paraksta piegādes dokumentu papīra formātā (atkarībā no Preču pārvadātāja noteikumiem), un PIRCĒJAM tiek nosūtīta elektroniski sagatavota Pavadzīme uz PIRCĒJA norādīto e-pasta adresi.
4.4.1.PIRCĒJS pamatotu iebildumu gadījumā nosūta PĀRDEVĒJAM iebildumus uz e-pasta adresi: rekini.lv@festo.com 3 (trīs) darbadienu laikā no dienas, kad PIRCĒJAM tika nosūtīta 4.4.punktā minētā Pavadzīme. Ja PIRCĒJS minētajā termiņā pamatotus iebildumus nenosūta PĀRDEVĒJAM, tad PRECES tiek uzskatītas par piegādātām un PIRCĒJS ir apstiprinājis, ka saņemtās PRECES atbilst Pavadzīmē rēķinā minētajam un PIRCĒJA pasūtītajam, kā arī PRECĒM nav vizuālu bojājumu vai trūkumu.

5.PREČU samaksas kārtība.

5.1. PIRCĒJS samaksā PĀRDEVĒJAM saskaņā ar elektroniski sagatavoto Pavadzīmi uz tajā norādīto PĀRDEVĒJA norēķinu kontu. Pavadzīme ir spēkā esoša bez Pušu parakstiem.
5.2 Samaksas termiņš tiek norādīts uz Pavadzīmes.

6. Atbildība par PRECĒM un īpašumtiesības uz PRECĒM.

6.1. Līdz pilnīgai samaksai par saņemtajām PRECĒM, tās paliek PĀRDEVĒJA īpašums.
6.2. PRECES nejaušas bojāejas un/vai sabojāšanas risks pāriet PIRCĒJAM brīdī, kad PRECES nodotas PIRCĒJAM.

7. Reklamācija.

7.1. Par PREČU defektu un redzamiem bojājumiem PIRCĒJS PĀRDEVĒJAM iesniedz reklamāciju 3 (trīs) darba dienu laikā un, savukārt, gadījumā, ja PRECĒM ir slēpti defekti - 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no brīža, kad PRECES ir nodotas PIRCĒJAM.
7.2. PĀRDEVĒJS, Līguma 7.1. punktā minēto defektu gadījumā, Pušu saskaņotā laikā apmaina nekvalitatīvās PRECES pret kvalitatīvām PRECĒM; vai, ja apmainīt nav iespējams, tad pieņem atpakaļ nekvalitatīvās PRECES un atmaksā summu, ko PIRCĒJS ir samaksājis par PRECĒM.

8. PREČU maiņa un atgriešana.

8.1. Gadījumā, ja iegādātās PRECES izrādās PIRCĒJAM nepiemērotas vai nevajadzīgas, PĀRDEVĒJS var PRECES no PIRCĒJA atpirkt 30 kalendāro dienu laikā no PREČU nodošanas dienas, ievērojot šādus nosacījumus:
8.1.1. Atgriežamajām PRECĒM ir jābūt oriģinālā iepakojumā, un tām nedrīkst būt uzstādīšanas vai lietošanas pēdas un bojājumi.
8.1.2. Katrai viena pasūtījuma pozīcijas atgriežamo PREČU vērtībai irjābūt vismaz 200 EUR, un PIRCĒJAM tiek atlīdzināti ne vairāk kā 70 % (bez PVN) no samaksātās Pavadzīmē norādīto PREČU cenas.
8.2. PRECES, kas ir izgatavotas pēc PIRCĒJA speciālpasūtījuma un ir piegādātas, PĀRDEVĒJS neatpērk. Par speciālpasūtījumu tiek uzskatīti Festo produkti ar x-garumu, kā arī konfigurējamie produkti.

9. Garantija.

9.1. PREČU garantijas laiks ir 12 (divpadsmit) mēneši no brīža, kad PRECES ir nodotas PIRCĒJAM.
9.2. PREČU garantijas saistību ietvaros tiek izlaboti PREČU ražošanas, materiāla un/vai konstrukcijas defekti, bet netiek novērsti cita PREČU defekti, tajā skaitā tādi, kas radušies PREČU dabīga nodiluma, nepareizas ekspluatācijas vai citu apstākļu dēļ, kuros vainojams PIRCĒJS vai trešā persona.
9.3. PĀRDEVĒJS likvidē garantijas saistībās iekļautos defektus, pēc savas izvēles, salabojot PRECES vai piegādājot PIRCĒJAM bojāto PREČU vietā jaunas PRECES vai jaunas PREČU detaļas.
9.4. Garantija zaudē spēku, ja PRECES tiek modificētas vai ja tām tiek veikti remonta darbi bez PĀRDEVĒJA rakstiskas atļaujas.

10. Atbildība

10.1. PĀRDEVĒJAM ir tiesības pieprasīt no PIRCĒJA līgumsodu 0,07% apmērā no termiņā neapmaksātās summas par katru apmaksas kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no termiņā neapmaksātās summas.
10.2. PIRCĒJAM ir tiesības pieprasīt no PĀRDEVĒJA līgumsodu 0,07% apmērā no termiņā nepiegādāto PREČU cenas par katru piegādes kavējuma dienu, ja piegādes termiņš nokavēts vairāk par 30 dienām,bet ne vairāk kā 10% no termiņā nepiegādāto PREČU cenas.
10.3. PĀRDEVĒJAM ir tiesības pieprasīt no PIRCĒJA atlīdzību EUR 25,00 eiro dienā par PREČU glabāšanu, ja PIRCĒJS nepieņem PRECES ilgāk nekā 30 kalendāro dienu laikā no Pasūtījuma apstiprinājumā norādītā piegādes termiņa.
10.4. Ja Līguma noteikumu pārkāpuma dēļ vai PREČU defektu (kas ietilpst garantijas saistībās) rezultātā otrai Pusei ir radušies zaudējumi, tad vainīgā Puse atbild par nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem un šo atlīdzināmo zaudējumu apmērs tiek ierobežots ar 20% no konkrētā Pasūtījuma apmēra. Puses neatbild par otras Puses netiešajiem zaudējumiem, neiegūto peļņu un zaudējumiem, kas rodas no dīkstāves un/vai saistībām ar trešajām personām.

11. Nepārvarama vara.

11.1. No piegādes noteikumiem izrietošo saistību nepildīšana vai neatbilstoša izpilde netiek uzskatīta par piegādes noteikumu, ja tā pamatā ir bijuši apstākļi, kuru norisi Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem (Nepārvarama vara).
11.2. Pusei, kuras saistību izpilde nav iespējama Nepārvaramas varas apstākļu dēļ, ir pienākums par to nekavējoties informēt otru Pusi.

12. Pušu savstarpējie paziņojumi.

12.1. Pušu savstarpējiem no Piegādes noteikumiem izrietošajiem paziņojumiem ir jābūt rakstiskā formā (pa pastu vai e-pastu uz Pušu norādītajām adresēm), izņemot gadījumus, ja šādiem paziņojumiem ir informatīvs raksturs, kuru nodošanai otrajai Pusei nav tiesisku seku. Pusēm ir pienākums paziņot par adreses maiņu.
12.2. Informatīvu paziņojumu var paziņot pa tālruni u.c. sakaru līdzekļiem.

13. Agrākie līgumi un vienošanās.

13.1 Šie noteikumi atceļ visas Pušu starpā bijušās ar Preču piegādi saistītās mutiskās vai rakstiskās vienošanās un līgumus.

14. Citi noteikumi.

14.1. PIRCĒJS apņemas ievērot PĀRDEVĒJA izstrādātos rīcībaskodeksa noteikumus, kas pieejami interneta vietnē: festo.lv.
14.2. PĀRDEVĒJAM ir tiesības vienpusēji izmainīt šos Preču piegādesun samaksas noteikumus, par to iepriekš paziņojot PIRCĒJAM(PĀRDEVĒJS nedrīkst izmainīt noteikumus attiecībā uz jauapstiprinātu PREČU pasūtījumu).
14.3. Visas no starp Pusēm izrietošās nesaskaņas ir jācenšas atrisinātpārrunu ceļā. Gadījumā, ja pārrunas nesniedz rezultātus, strīds tiekrisināts Latvijas Republikas

Biznesa partneru rīcības kodekss

Festo Group

Priekšvārds

Mēs – “Festo” – esam starptautiski aktīvs ģimenes bizness ar ilggadīgām tradīcijām un mūsu augstākā prioritāte ir integritātes saglabāšana un atbildīgums pret cilvēkiem un apkārtējo vidi. Tāpēc “Festo” izvēlas ētiski nevainojamas rīcības augstāko standartu, kas atbilst attiecīgajiem likumiem un noteikumiem. Ar šo Rīcības kodeksu “Festo” apliecina savu apņemšanos sekot šiem ideāliem un turēt cieņā savu atbildību pret uzņēmējdarbības vidi un sociālo vidi, saviem darbiniekiem visā pasaulē, kā arī jebkurām citām ieinteresētajām pusēm.

1. Mērķis, pielietojuma joma

Šis Rīcības kodekss uzskatāms par saistošām vadlīnijām visiem “Festo” Biznesa partneriem viņu ikdienas darbā. Tas ir minimālais standarts, kas papildina “Festo” uzņēmuma vērtības, definē rīcības principus, kurus “Festo” uzskata par atbilstošiem un obligātiem jebkurās darījumu attiecībās. Šis Rīcības kodekss attiecas uz visiem “Festo” Biznesa partneriem visā pasaulē pat tad, ja atsevišķās valstīs oficiālās iestādes un sabiedrība pieprasa, sagaida vai tolerē tādus uzvedības standartus vai uzņēmējdarbības prakses, kuras ir pretrunā ar šo Rīcības kodeksu. Ja kādā atsevišķā valstī spēkā ir stingrāki noteikumi vai uzvedības principi nekā tie, kas definēti šajā Rīcības kodeksā, tad šajā valstī piemēro šos stingrākos noteikumus.

2. Atbildīga un ilgtspējīga rīcība uzņēmējdarbības vidē

2.1 Atbilstība likumiem, cilvēktiesībām un veselības/drošības prasībām

Jebkurā valstī, kur darbojas Biznesa partneri, tiem jāievēro visi spēkā esošie vietējie tiesību akti un nozarē noteiktie minimālie standarti. Tāpēc tiek pieprasīta arī visu vietējo tiesību aktu par datu aizsardzību ievērošana. Biznesa partneris nodrošina, lai tiktu ievērota Vispārīgā datu aizsardzības regula (General Data Protection Regulation, GDPR) ar tās saistošo aizsardzības līmeni, jo īpaši, ja fizisko personu dati tiek pārsūtīti no ES uz valsti, kas nav ES dalībvalsts. “Festo” apliecina un sagaida, ka Biznesa partneri stingri ievēros ANO Starptautiskās cilvēktiesību hartas vērtības, tostarp Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas visus 30 pantus, Sociālās atbildības starptautisko standartu SA 8000 līdz ar Starptautiskās darba organizācijas (International Labour Organisation, ILO) astoņām fundamentālajām konvencijām un Deklarāciju par darba tiesību pamatprincipiem, proti, tiesībām apvienoties organizācijās un darba koplīgumu slēgšanu un efektīvu atzīšanu, jebkāda veida piespiedu un obligātā darba izskaušanu, bērnu darba efektīvu atcelšanu un diskriminācijas efektīvu izskaušanu saistībā ar nodarbinātību un profesiju. Mūsu piegādātājiem ir pienākums ievērot savas pienācīgas rūpības saistības attiecībā uz atbilstošajiem izejmateriāliem – jo īpaši 3 TG vai rūdu (konflikta zonās iegūstamajām minerālvielām). “Festo” sagaida, ka tā Biznesa partneri ievēros visus noteikumus attiecībā uz konflikta zonās iegūstamajām minerālvielām.

2.2 Tolerance un iespēju vienlīdzība

Kā uzņēmums, kas darbojas visā pasaulē, “Festo” sadarbojas ar dažādu tautību, kultūru un dzīves uzskatu darbiniekiem un biznesa partneriem. Savstarpēju sadarbību raksturo cieņa, tolerance, pietāte, godīgums un atvērtība. Tāpēc “Festo” no saviem Biznesa partneriem sagaida, ka tie bez izņēmuma nepieļaus jebkādu diskrimināciju, uzmākšanos, ņirgāšanos un jebkādu citu necienīgu izturēšanos. Jo īpaši diskriminācija pēc rases vai etniskās piederības, reliģiskajiem vai dzīves uzskatiem, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas, kā arī politiskajiem uzskatiem ir aizliegta pamatojoties uz vienlīdzīgu iespēju principa un ES direktīvām par vienlīdzīgu attieksmi. Turklāt jebkura veida uzmākšanās darba vietā ir pilnīgi aizliegta. Tā ir uzskatāma par absolūti nepieņemamu neatkarīgi no tā, vai cietušai personai ir bijusi iespēja izvairīties no šādas uzvedības un vai persona, kas pārkāpj šo principu, uzskata savu uzvedību par pieņemamu.

2.3 Ilgtspēja un apkārtējās vides aizsardzība

“Festo” ievēro ilgtspējas un apkārtējās vides aizsardzības principus. Mēs apzināmies resursu nepietiekamību un mūsu atbildību nākamo paaudžu priekšā. Tāpēc mēs esam uzstādījuši apkārtējās vides pārvaldības sistēmu, kuras pamatā ir izmantots starptautiskais ISO standarts 14001. Visu spēkā esošo tiesību aktu par apkārtējās vides aizsardzību, tostarp attiecīgo valstu vietējo noteikumu ievērošana, kā arī centieni nepārtraukti uzlabot uz sabiedrību un apkārtējo vidi radīto ietekmi ir gan “Festo”, gan tā Biznesa partneru pašsaprotams pienākums.

2.4 Godīga konkurence

“Festo” atzīst tirgus ekonomikas un godīgas un atklātas konkurences noteikumus gan valsts, gan starptautiskā līmenī. Tāpēc “Festo” no saviem biznesa partneriem sagaida, ka tie nodrošinās konkurences tiesību aktu principu ievērošanu, piem., atturoties no tirgus līgumiem, jo īpaši līgumiem ar konkurentiem saistībā ar cenām, apjomiem vai nekonkurēšanu, atturoties no piegādātāju vai klientu boikotēšanas vai atbalstīšanas, kā arī no krāpniecisku piedāvājumu iesniegšanas iepirkuma procedūras laika vai no vienošanās sadalīt klientus, zonas vai ražošanas programmas.

2.5 Kukuļošanas un korupcijas izslēgšana

“Festo” nepieļauj jebkāda veida korupciju, stingri noraida jebkāda veida kukuļošanu un stingri ievēro ANO Pretkorupcijas konvenciju. Biznesa partneriem ir pienākums noraidīt un atturēties piedāvāt, piesolīt vai piešķirt jebkādus labumus trešām personām, darbiniekiem vai trešo personu pārstāvjiem, pilnvarotajām personām, politiķiem vai radiniekiem vai jebkuru šo grupu radiniekiem un partneriem pret jebkādām priekšrocībām, veicot preču vai pakalpojumu iepirkumu. Šajā sakarā “Festo” no saviem Biznesa partneriem sagaida Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras (International Chamber of Commerce, ICC) vad-līniju ievērošanu attiecībā uz korupcijas apkarošanu un ASV Likuma par ārvalstu koruptīvo praksi (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) un AK 2010. gada Likuma par kukuļošanu (Bribery Act 2010) principu un prasību ievērošanu.

2.6 Priekšrocības un atlīdzība

“Festo” sagaida ka tā Biznesa partneri nepiedāvās, nesagatavos, nepieprasīs un nepieņems tiešus vai netiešus dāvinājumus un citus labumus saistībā ar savām uzņēmējdarbības aktivitātēm. Ciktāl likumīgi pieļaujams, tas neattiecas uz gadījuma rakstura viesmīlības žestiem un dāvinājumiem, kuriem nav nozīmīgas finanšu vērtības un kas atbilst biznesa etiķetes ierastajam līmenim un vietējai kultūrai.
Tomēr uz šāda veida viesmīlības žestu un dāvinājumu pasniegšanu un pieņemšanu jebkurā gadījumā attiecas prasība, ka nav pieļaujamas pretrunas ar tiesību aktiem un ka jau no paša sākuma tiek izslēgta ietekme uz biznesa lēmumiem. Jebkurā gadījumā ir aizliegta dāvinājumu naudas izteiksmē pieprasīšana un pieņemšana. Atlīdzība, jo īpaši komisijas naudas veidā, ko izmaksā trešām personām, jo īpaši pārdevējiem, izplatītājiem, brokeriem, konsultantem vai citiem starpniekiem, jābūt proporcionālai veiktajam darbam un tā ir pilnībā jādokumentē rakstveidā, jo īpaši, norādot attiecīgo darbību un norēķinu datumus. Šiem maksājumiem jābūt tādiem, lai tie nevarētu radīt jebkādus pieņēmumus par to, ka esošie noteikumi tiek jebkā apieti.

2.7 Maksājumi

Maksājumi par piegādēm un pakalpojumiem jāveic tieši attiecīgajam līgumpartnerim (ja nav spēkā esošu juridisku līgumu par tālāknodošanu vai obligātu izpirkšanu), turklāt valstī, kur reģistrēta līgumpartnera juridiskā adrese. Aizliegti norēķini skaidrā naudā, izņemot, ja summa nepārsniedz EUR 100 vai tās ekvivalentu, un ar noteikumu, ka par to tiek izsniegta atbilstoši parakstīta kvīts.

2.8 Biznesa partneru atlase

“Festo” izvēlas savus Biznesa partnerus pamatojoties tikai uz objektīviem un ekonomiskiem kritērijiem, godīgi un objektīvi izvērtējot visus piegādātāju piedāvājumus. Neprofesionāla priekšrokas došana noteiktiem piegādātājiem vai noteiktu piegādātāju diskriminēšana, jo īpaši personīgu iemeslu dēļ, ir aizliegta. Iepirkumu izsludināšanas gadījumā par uzvarētājiem tiks atzīts izmaksu ziņā visizdevīgākais piedāvājums, ja vien pretējam lēmumam par pamatu nebūs citi apsvērumi (kvalitāte, serviss, ilgstošas darījumu attiecības, kredītspēja u.c.). Šādā gadījumā lēmuma pieņemšanas apsvērumus jādokumentē, lai trešās personas nevarētu celt pretenzijas par šādiem lēmumiem. “Festo” uzskata par nozīmīgu, lai gadījumos, kur tas ir iespējams, Biznesa partneri savos līgumos, jo īpaši, līgumos ar piegādātājiem, kā arī ar klientiem un/vai citām trešām personām iekļautu šī Rīcības kodeksa prasības.

2.9 Noteikumi attiecībā uz ārvalstu tirdzniecību, eksporta kontroli un muitas nodevām

“Festo” ievēro visus noteikumus attiecībā uz ārvalstu tirdzniecību, embargo, muitas nodevām un terorisma kontroli, kā arī noteikumus, kas izdoti šajā kontekstā attiecībā uz maksājuma procedūrām, kuras ir piemērojamas dažādās valstīs, kur tiek veikta uzņēmējdarbība. “Festo” to sagaida arī no saviem biznesa partneriem.

3. Finanšu pārskats

“Festo” sagaida, ka visi Biznesa partneri no savas puses ievēros šajā Rīcības kodeksā definētās vērtības, lai piemērotu tās darījumu veikšanā, un nodrošinās to ievērošanu. Šīs prasības neievērošana un kūdīšana to neievērot netiks tolerēta un par to tiks uzsāktas tiesiskas darbības, izmantojot visus pieejamos likumiskos līdzekļus, tostarp darījumu attiecību izbeigšanu. Jebkura šī Rīcības kodeksa neievērošana ir izpaužama. To var izdarīt, izmantojot e-pastu: compliance@festo.com .