Gebruiksvoorwaarden

voor de Online Shop en de App World van Festo B.V.

Stand oktober 2017

1. Toepassingsgebied, aanbod

1.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn, in de geldende versie op het ogenblik van het afsluiten van het contract, van toepassing op het gebruik door de klant van de Online Shop van Festo ('Online Shop') en de App World van Festo ('App World'), op https://www.festo.nl/ van Festo B.V., Schieweg 62, 2627 AN Delft, KvK 27211584 ('Festo').

1.2 De in de Online Shop aangeboden producten en in de app world aangeboden softwareapplicaties ('apps') richten zich uitsluitend op kopers die handelen in het kader van hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

1.3 Tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen, worden afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de klant geen integraal onderdeel van de overeenkomst, zelfs als Festo kennis heeft van deze voorwaarden.

2. Registratie

2.1 Om gebruik te kunnen maken van de App World en de Online Shop van Festo, dient de klant zich te registreren. Tijdens het registratieproces wordt de klant gevraagd een gebruikersaccount aan te maken door inloggegevens op te geven (cf Verklaring van instemming met gegevensverwerking). De inloggegevens bestaan uit een geldig en verifieerbaar e-mailadres en een willekeurig gekozen wachtwoord. Daarnaast dient bij de registratie alle op het elektronische registratieformulier gevraagde informatie zoals bedrijfsnaam, adres-, contact- en betalingsgegevens en de voor het registrerende bedrijf vertegenwoordigingsbevoegde contactpersoon volledig en juist opgegeven te worden. De klant mag zich bij de registratie niet uitgeven voor iemand anders of hij mag geen ander bedrijf, naam of firma gebruiken waarvoor hij geen bevoegdheden heeft.

2.2 Indien registratie- of profielgegevens gedurende de gebruiksovereenkomst wijzigen, is de klant verplicht zijn gegevens per omgaande te corrigeren. Ontstaan er door de foutieve informatie kosten (bijv. door mislukte boekingen vanwege verkeerde rekeninginformatie) dan is de klant verplicht deze kosten aan Festo te vergoeden.

2.3 Met het verzenden van zijn registratiegegevens dient de klant een aanvraag in bij Festo voor het afsluiten van een gebruiksovereenkomst op basis van deze gebruiksvoorwaarden. Festo beslist naar eigen oordeel of zij deze aanvraag aanvaardt. Wordt de registratie niet binnen afzienbare tijd via e-mail aan het opgegeven e-mailadres bevestigd, is de klant niet meer gebonden aan zijn aanvraag. Met ontvangst van de e-mailbevestiging komt een gebruiksovereenkomst uitsluitend tot stand, op basis van de hierin geregelde voorwaarden en activeert Festo de aangevraagde account. Vanaf het moment van activering is de klant bevoegd tot het gebruik van de Online Shop en de App World in het kader van deze gebruiksvoorwaarden. Hiertoe moet de klant de activatie bevestigen door te klikken op de link in de e-mail.

2.4 De registratie, de gebruiksovereenkomst en het gebruikersaccount alsmede de inloggegevens zijn niet overdraagbaar. Festo staat niet in voor de juistheid van alle registratie-/profielgegevens. Festo behoudt zich het recht voor bij de registratie de identiteit en de door de klant verstrekte informatie te controleren. De klant machtigt Festo derhalve uit voorzorg alle registratie-informatie te gebruiken om de juistheid van zijn gegevens te controleren (inclusief de updates daarvan).

3. Verantwoordelijkheid voor de inloggegevens

3.1 De klant dient de inloggegevens inclusief het wachtwoord geheim te houden en in geen geval toegankelijk te maken voor onbevoegde derden.

3.2 Voorts is het de verantwoordelijkheid van de klant te waarborgen dat uitsluitend hij inlogt bij de Online Shop of de App World en hiervan gebruikmaakt. Valt het te verwachten dat onbevoegde derden kennis hebben gekregen of zullen krijgen van de inloggegevens dan dient Festo daar onverwijld van op de hoogte te worden gesteld.

4. Tijdelijke blokkering, beëindiging van het gebruik

4.1 Indien er concrete aanwijzingen zijn dat de klant deze gebruiksvoorwaarden en/of de toepasselijke wetten overtreedt resp. heeft overtreden, mag Festo naar eigen oordeel het gebruikersaccount tijdelijk of permanentdeactiveren of de toegang ontzeggen naar bepaalde delen van de Online Shop of de App World.

4.2 In geval van een tijdelijke of permanente deactivering wordt de inlogbevoegdheid geblokkeerd. Bij tijdelijke blokkering worden de inlogbevoegdheid en het gebruikersaccount pas gereactiveerd na het verstrijken van een vooraf bepaalde tijdsduur of de definitieve beëindiging van de reden van deactivering. Een permanente deactivering van het gebruikersaccount kan niet worden hersteld. De klant wordt via e-mail op de hoogte gebracht van de blokkering of reactivering van zijn of haar gebruikersaccount.

4.3 De klant kan de gebruiksovereenkomst per email (sales.nl@festo.com) opzeggen tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van veertien (14) kalenderdagen. Festo is eveneens gerechtigd om de gebruiksovereenkomst en het gebruik van de Online Shop en de App World door de klant met inachtneming een termijn van veertien (14) kalenderdagen op te zeggen. Opzegging van de gebruiksovereenkomst laat het gebruik van de aangeschafte apps onverlet omdat het gebruik daarvan zich richt naar de eindgebruikers-licentiebepalingen voor apps ('licentievoorwaarden') en niet aan de gebruiksovereenkomst gekoppeld is.

4.4 Dit laat het recht op ontbinding volgens art. 6:265 BW onverlet.

5. Aankoop van producten via de Online Shop

5.1 Na activering van de gebruikersaccount door Festo kan de klant producten aanschaffen die Festo via de Online Shop aanbiedt.

5.2 De aankoop van producten via de Online Shop geschiedt op basis van de leverings-, betalings- en softwarevoorwaarden van Festo (“Algemene verkoopvoorwaarden”).

6. Aanschaf apps via de App World

6.1 In de App World kan de klant afhankelijk van het gebruiksdoel apps bekijken, zoeken, kopen of downloaden. Voor zover de in de App World aangeboden apps aan een bepaald product van Festo gekoppeld zijn ('aangewezen product') moet de klant de productsleutel van zijn individueel aangewezen product invoeren. Indien en voor zover het gebruik van één van de apps in de App World, in combinatie met het beoogde product, een licentiesleutel vereist, ontvangt de klant bij elke aankoop van een app, een afzonderlijke licentiesleutel voor het betreffende aangewezen product.

Wanneer de apps nog niet op het aangewezen product van de klant zijn geïnstalleerd of nog niet beschikbaar zijn via de firmware-update voor het aangewezen product, zullen de apps software, technologie, gegevens en/of overige content omvatten die de functionaliteit van het aangewezen product uitbreiden . Apps zijn inclusief updates, upgrades en andere wijzigingen en versies die de klant later kan gebruiken of bij Festo kan downloaden. Eventuele gebruiksbeperkingen van de apps vindt u in de betreffende productomschrijving en de licentievoorwaarden.

6.2 In geval van de aanschaf van de app door de klant volgt een koop op basis van de leverings-, betalings- en softwarevoorwaarden van Festo (“Algemene verkoopvoorwaarden”).

6.3 Voor het gebruik van een app door de klant gelden de bepalingen en voorwaarden van de ‘Eindgebruiker licentiebepalingen’ tussen de klant en Festo DE & Co. KG als licentiegever.

7. Wijziging van de gebruiksvoorwaarden, wijziging van het aanbod

7.1 Festo behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment, ook ingaande binnen de bestaande overeenkomst, te wijzigen. Over dergelijke wijzigingen wordt de klant ten minste 30 kalenderdagen voor de geplande inwerkingtreding op de hoogte gesteld. Indien de klant binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van een dergelijke kennisgeving geen bezwaar maakt, worden de wijzigingen geacht te zijn geaccepteerd en treden zij in werking na het verstrijken van deze 30 dagen. Indien de klant bezwaar maakt, zal de gebruiksovereenkomst worden voortgezet onder de eerder geldende voorwaarden. Festo behoudt zich het recht voor, in geval van bezwaar, de gebruiksovereenkomst volgens art. 4 van deze gebruiksvoorwaarden te beëindigen. In de aankondiging van de wijzigingen wordt de klant gewezen op zijn recht op het aantekenen van bezwaar en op de gevolgen daarvan.

7.2 Festo heeft het recht om het aanbod in de Online Shop en de App World op ieder moment aan te vullen en nieuwe apps en diensten gratis of tegen betaling beschikbaar te stellen. Tevens is Festo bevoegd de App World in zijn geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te deactiveren of stop te zetten. Festo zal hierbij steeds rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de klant. In geval van wijziging van kosteloze of betaalde diensten geldt de wijzigingsprocedure zoals omschreven onder punt 7.1 van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Algemene bepalingen

8.1 De klant kan verdere informatie over de Online Shop en de App World hier vinden.

8.2 Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van de bepalingen van het internationale privaatrecht.

8.3 Voor alle geschillen voortvloeiende uit of in relatie tot deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken op de locatie van de statutaire vestiging van Festo bevoegd. Maar Festo is ook gerechtigd aangifte te doen tegen de klant bij zijn algemene rechtbank of bij elke andere verantwoordelijke rechtbank.

8.4. Mocht een bepaling van deze gebruiksbepalingen ongeldig zijn of worden dan laat dit de geldigheid van de andere bepalingen onverlet. Partijen zijn in zo'n geval verplicht om bepalingen overeen te komen waardoor een rechtsgeldig resultaat kan worden bereikt dat zo dicht mogelijk ligt tegen de commerciële intentie van de ongeldige bepaling. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing in geval van hiaten in de overeenkomst.