Przygotowanie sprężonego powietrza

Przygotowanie sprężonego powietrza

Każdy, kto chce zapewnić wysoki poziom niezawodności procesów i dyspozycyjności swoich maszyn, musi już na początku planowania systemu przewidzieć odpowiednie przygotowanie sprężonego powietrza. Ponieważ zasilanie czystym sprężonym powietrzem bez cząstek stałych, wody i oleju pomaga uniknąć awarii w podzespołach pneumatycznych, zwiększa żywotność podzespołów i zmniejsza awaryjność maszyn, a także ogranicze przestoje. Festo oferuje systemy zapewniające czystość sprężonego powietrza zgodnie z normą ISO 85731:20110.

Przygotowanie sprężonego powietrza - Systemy Festo

Rdzeniem naszych rozwiązań w zakresie uzdatniania sprężonego powietrza są nasze zespoły przygotownia powietrza. Zapewniają one właściwą jakość sprężonego powietrza oraz filtrują z powietrza olej sprężarkowy, kondensat i cząsteczki stałe zanieczyszczeń. W zależności od zastosowania, zespół ten składa się z regulatora ciśnienia, różnych filtrów, modułu rozgałęziającego oraz zaworów załączających i odpowietrzających. W Festo różne kombinacje zespołów są dostępne z magazynu. Ponadto w systemie modułowym MS można indywidualnie konfigurować wymagane zespoły przygotowania powietrza.

Zespoły przygotowania powietrza

Oferta Festo obejmuje Regulatory z filtrem , Filtry sprężonego powietrza , Smarownice i Regulatory ciśnienia . Oferujemy również Zawory załączające i wolnego startu , Osuszacze sprężonego powietrza , Rozdzielacze sprężonego powietrza i Wzmacniacze ciśnienia . Uzupełnieniem naszego przygotowania sprężonego powietrza są Spusty kondensatu , Wskaźniki ciśnienia i bogaty asortyment Osprzętu .

Serwisy: Analiza zużycia sprężonego powietrza

Optymalne zaopatrzenie w sprężone powietrze, bezpieczne planowanie kosztów, bezpieczne procesy: Nasi wykwalifikowani technicy serwisowi ustalają indywidualne zużycie sprężonego powietrza przez daną maszynę i podają fakty zwiększające bezpieczeństwo, efektywność i przejrzystość.

Nasz pakiet usług obejmuje:

 • Określenie statycznego zużycia sprężonego powietrza w maszynach zatrzymanych i w maszynach pracujących
 • Określenie strat z tytułu nieszczelności
 • Montaż i demontaż sekcji pomiarowej przy użyciu standardowych części (połączenia śrubowe, rurki itp.)
 • Analizę wyników pomiaru
 • Dokumentację wszystkich wyników pomiarów

Korzyści dla użytkowników:

 • Optymalne zasilanie sprężonym powietrzem
 • Bezpieczne procesy
 • Bezpieczne planowanie kosztów

Serwisy Efektywności Energetycznej Festo

Dlaczego potrzebne jest przygotowanie sprężonego powietrza?

Nieuzdatnione sprężone powietrze zawiera zanieczyszczenia w postaci cząstek stałych, wody i oleju. Woda i olej mogą przy tym występować zarówno w stanie ciekłym, jak i lotnym, a w sieci sprężonego powietrza przechodzić z jednego stanu skupienia w drugi. W rzeczywistych sieciach wszystkie trzy rodzaje zanieczyszczeń tworzą mieszaniny. Mieszaniny te mogą się między sobą znacząco różnić w zależności od miejsca w sieci i upływu czasu. I tak w przewodach może się np. gromadzić woda, a w martwych przestrzeniach mogą się z biegiem czasu osadzać cząstki stałe, okresowo gwałtownie wymywane wskutek skoków ciśnienia.

Jeden metr sześcienny wytworzonego sprężonego powietrza zawiera miliony cząsteczek zanieczyszczeń, znaczne ilości wody i oleju, a nawet metale ciężkie, takie jak ołów, kadm i rtęć. Jeśli nie zostaną one odfiltrowane, nie można zagwarantować prawidłowego funkcjonowania elementów systemu w dłuższym okresie czasu. Ponadto zanieczyszczenia te znacznie pogarszają jakość produktów. Właściwe przygotowanie sprężonego powietrza ma zatem zasadnicze znaczenie dla ograniczenia awarii i przestojów maszyn oraz zapewnienia bezpieczeństwa procesów i produktów.

Nieodpowiednie przygotowanie sprężonego powietrza prowadzi do nieprawidłowości, takich jak:

 • Szybsze zużywanie się uszczelnień,
 • Zaolejenie części sterujących zaworów,
 • Zabrudzenia tłumików hałasu

Dla użytkownika oznacza to możliwość wystąpienia następujących skutków w eksploatacji maszyn:

 • Mniejsza dostępność maszyn,
 • Wyższe koszty energii wskutek przecieków,
 • Większe wydatki na utrzymanie i konserwację,
 • Mniejsza żywotność komponentów i systemów.

Jak czyste musi być sprężone powietrze?

Odpowiedź jest całkiem prosta: sprężone powietrze musi być zawsze tak czyste, aby nie powodowało żadnych usterek ani uszkodzeń. Ponieważ każdy kolejny filtr oznacza zwiększenie oporu przepływu, sprężone powietrze powinno być — ze względów ekonomicznych — oczyszczane tylko w takim stopniu, w jakim jest to konieczne. Szeroki zakres zastosowań sprężonego powietrza przekłada się na równie duże zróżnicowanie wymagań dotyczących jego jakości. Jeśli wymagana jest wysoka jakość sprężonego powietrza, konieczna jest wielostopniowa filtracja.

To, jak czyste musi być sprężone powietrze, określa norma ISO 8573. Jest to nazwa grupy międzynarodowych norm dotyczących wymagań czystości sprężonego powietrza i określa w zdefiniowanych klasach maksymalną zawartość cząstek stałych, wody i oleju, które mogą być zawarte w sprężonym powietrzu. Norma ta jest obowiązkowa dla automatyki z pneumatyką od 2010 roku. Dlatego dla zgodnego z normami i energooszczędnego przygotowania sprężonego powietrza niezbędne jest pytanie o różne parametry. Zespoły przygotowania powietrza i filtry Festo zapewniają doskonałe funkcjonowanie. W naszej broszurze "Bezpieczne procesy dzięki doskonałemu przygotowaniu sprężonego powietrza" można dowiedzieć się, jaką normę musi spełniać sprężone powietrze dla danego zastosowania.

Pobierz PDF

Narzędzie inżynierskie dla przygotowania sprężonego powietrza

Nasze narzędzie inżynierskie pomaga w wyborze właściwej kombinacji urządzeń dla danego przygotowania sprężonego powietrza. Program ten zawiera wskazówki dotyczące prawidłowej konfiguracji zespołu przygotowania powietrza. Na tej stronie należy wprowadzić wymaganą jakość sprężonego powietrza według zastosowania, kodu ISO lub poprzez bezpośredni wybór filtrów.

Do narzędzia inżynierskiego

Serwis: Analiza jakości sprężonego powietrza

Czyste sprężone powietrze - bezpieczne procesy i zwiększona trwałość wszystkich elementów pneumatycznych: Nasi wykwalifikowani technicy serwisowi analizują jakość sprężonego powietrza bezpośrednio w punkcie poboru.

Nasz pakiet usług to:

 • Kontrola zdecentralizowanego przygotowania sprężonego powietrza w punkcie poboru
 • Pomiar zawartości oleju resztowego (do ISO 8573-1:2010 Klasa 2)
 • Pomiar ciśnieniowego punktu rosy (do ISO 8573-1:2010 Klasa 2)
 • Analiza wyników pomiarów i zalecenia dotyczące usprawnień
 • Dokumentacja wszystkich wyników pomiarów
 • Inne pomiary na zapytanie

Korzyści dla użytkowników:

 • Zwiększenie trwałości elementów pneumatycznych
 • Identyfikacja słabych punktów
 • Zwiększenie niezawodności procesu

Serwisy Efektywności Energetycznej Festo