Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży realizowanej przez Festo Sp. z o.o.

1. Definicje
Terminy pisane w niniejszym dokumencie wielką literą mają znaczenie nadane im poniżej:

Festo oznacza Festo Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jankach, przy ul. Mszczonowskiej 7, 05-090 Raszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000125918, posiadającą numer NIP 5220101148, kapitał zakładowy w wysokości 14.888.593,50 zł, numer BDO 000070531;

Festo Online Shop oznacza sklep internetowy prowadzony i administrowany przez Festo działający pod adresem https://www.festo.com/pl/pl/;

kc oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U nr 16, poz. 93 ze zm.);

Klient oznacza kupującego będącego stroną umowy sprzedaży zawieranej z Festo oraz przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 roku, poz. 646 ze zm.);

Oprogramowanie Dedykowane oznacza oprogramowanie stworzone przez Festo na specjalnie zamówienie Klienta na podstawie dostarczonej przez niego specyfikacji;

OWS oznacza niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży realizowanej przez Festo Sp. z o.o.;

RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Strony oznacza Festo oraz Klienta jako strony Umowy;

Umowa oznacza umowę sprzedaży towarów Festo (w tym oprogramowania i praw z nimi związanych – jeśli dotyczy),
w oparciu o którą Festo zobowiązuje się przenieść na Klienta własność towarów i wydać Klientowi towary, a Klient zobowiązuje się towary odebrać i zapłacić Festo cenę.

2. Postanowienia ogólne

Niniejsze OWS stanowią integralną część każdej Umowy zawieranej pomiędzy Festo a Klientem.
Niniejsze OWS nie mają zastosowania do umów zawieranych z konsumentami w rozumieniu art. 221 kc oraz
z osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Wzorce umowne Klienta (ogólne warunki umowy, warunki zakupu, regulaminy itp.) nie wiążą Festo, chyba że ich stosowanie zostanie potwierdzone w formie dokumentowej pomiędzy Klientem a Festo.

3. Oferta, zamówienie, potwierdzenia zamówienia

Z zastrzeżeniem pkt 4 OWS poniżej, oferta Festo przekazana w formie dokumentowej lub pisemnej, stanowi dla Klienta podstawę do złożenia zamówienia. Zamówienie może być przekazane w formie dokumentowej lub pisemnej. Potwierdzenie zamówienia dokonane przez Festo w formie dokumentowej lub pisemnej oznacza zawarcie Umowy między Stronami, na warunkach określonych w potwierdzeniu zamówienia oraz wynikających z postanowień OWS. Oferta Festo może być przyjęta przez Klienta wyłącznie w całości
i bez zastrzeżeń. Ewentualne zmiany w stosunku do złożonej oferty poczytuje się jako nową ofertę Klienta. W takim przypadku zmiany dokonane przez Klienta uważa za wiążące, jeżeli Festo w potwierdzeniu zamówienia zatwierdzi nowe warunki.

4. Sprzedaż elektroniczna (Festo Online Shop)

W przypadku sprzedaży elektronicznej, oferta Festo przedstawiana jest Klientom w ramach Festo Online Shop i jest dostępna po zalogowaniu się przy użyciu loginu i hasła Klienta podawanego podczas rejestracji. Do składania zamówień za pośrednictwem Festo Online Shop uprawnione są jedynie osoby zarejestrowane i posiadające swój indywidualny login i hasło. Klient zobowiązuje się nie udostępniać loginu i hasła osobom trzecim. Login oraz hasło przekazywane są Klientowi po jego zarejestrowaniu oraz zweryfikowaniu podanych
w trakcie rejestracji informacji. Bez udzielania dodatkowych wyjaśnień Festo może nie dokonać rejestracji w ramach Festo Online Shop lub pozbawić Klienta loginu i hasła. Informacje dotyczące produktów i usług zawarte w Festo Online Shop nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kc, a są jedynie zaproszeniem do złożenia zamówienia. Przez złożenie zamówienia Klient składa ofertę zawarcia Umowy.
Za pośrednictwem Festo Online Shop, Festo przyjmuje wyłącznie zamówienia, których dostawa ma nastąpić na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienia, które mają zostać dostarczone do innego kraju, należy kierować do lokalnej firmy Festo, zajmującej się sprzedażą w danym kraju. Językiem, w którym zostaje zawarta Umowa jest język polski. Klient może przeglądać treść swojego zamówienia w dowolnym momencie, odwiedzając historię zamówień na swoim koncie w Festo Online Shop. Po otrzymaniu zamówienia przez Festo, Klient otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia. Takie potwierdzenie złożenia zamówienia przekazywane jest tylko w celach informacyjnych i nie oznacza akceptacji zamówienia Klienta. Zamówienie złożone przez Klienta nie jest wiążące dla Festo do czasu przesłania przez Festo Klientowi pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji lub do momentu nadania przez Festo przesyłki z zamówionym towarem na adres wskazany przez Klienta jako adres dostawy. W przypadkach, gdy oprogramowanie jest zakupione za pośrednictwem aplikacji App World, Umowa pomiędzy Festo a Klientem zostaje zawarta, w momencie udostępnienia Klientowi aplikacji. Jeśli wydane potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawiera oczywiste pomyłki, błędy obliczeniowe lub inne błędy, nie jest ono wiążące dla Festo.

5. Cena i płatności

Ceny towarów wyrażone w złotych wskazane w ofercie i fakturze kalkulowane są na bazie cennika określającego ceny w EURO. Cena obliczona jest na bazie DDP siedziba zamawiającego według Incoterms 2020. W przypadku dostaw realizowanych za pobraniem obowiązują warunki CPT - siedziba zamawiającego według Incoterms 2020. Przy wartości zamówienia powyżej 100 (sto) złotych netto, w cenie towaru zawarte są koszty dostarczenia zamówionego towaru do Klienta. W przypadku zamówienia o łącznej wartości nieprzekraczającej 100 (sto) złotych netto, towar jest dostarczony na warunkach EXW Incoterms 2020, zaś koszty transportu, ubezpieczenia oraz inne koszty manipulacyjne poniesione w imieniu Klienta przez Festo obciążają Klienta w wysokości różnicy między kwotą 100 (sto) złotych netto a ceną netto towaru. Oczywiste pomyłki, błędy drukarskie, maszynowe, rachunkowe nie są dla Festo wiążące i nie mogą stanowić podstawy do podnoszenia roszczeń przez Klienta z jakiegokolwiek tytułu. W przypadku, gdy kurs średni NBP złotego do EURO obowiązujący w dniu dokonania zapłaty odbiegać będzie o +/- 3% (trzy procent) od kursu z dnia wystawienia faktury, Festo zastrzega sobie prawo odpowiedniej korekty ceny towaru.

6. Realizacja Umowy, warunki dostawy i zwrotu

Realizacja Umowy polega na dostawie towarów przez Festo i dokonaniu płatności przez Klienta, zgodnie z ustalonymi warunkami. Łączna wartość zamówienia, w przypadku płatności dokonywanej przelewem, nie może przekraczać określonego dla Klienta przez Festo limitu należności. Termin dostawy określony jest przez Festo w potwierdzeniu zamówienia, jednak wyjątkowych sytuacjach może ulec on przedłużeniu, np.: w przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej o czas jej trwania.
Klient nie może odstąpić od Umowy ani w jakikolwiek inny sposób uchylić się od jej wykonania w przypadku złożenia błędnego, jego zdaniem, zamówienia.
Zwrot towaru jest możliwy jedynie po wcześniejszym uzyskaniu zgody ze strony Festo. Zwrotowi mogą podlegać wyłącznie towary niekonfigurowalne, nieużywane, w oryginalnym opakowaniu, o wartości pojedynczej linii zamówieniowej nie mniejszej niż 100 (sto) euro netto. W przypadku dokonania zakupu w walucie PLN, wartość pojedynczej linii zamówieniowej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zgłoszenia wniosku o przyjęcie zwrotu. W przypadku dokonania zwrotu nabytego towaru Klient ponosi opłatę manipulacyjną w wysokości wskazanej przez Festo, w granicach od 15% (piętnaście procent) do 50% (pięćdziesiąt procent) ceny towaru, o czym Klient jest informowany przy przekazywaniu informacji w zakresie zgody na dokonanie zwrotu. Towary wyprodukowane na specjalne zamówienie Klienta oraz produkty konfigurowalne nie podlegają zwrotowi.
Koszty dostawy oraz inne koszty transakcji nie podlegają zwrotowi. Wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Klient. Festo wyklucza możliwość zwrotu towaru za pośrednictwem przesyłki za pobraniem.Towary, które po dostarczeniu do Klienta miały kontakt z materiałami lub substancjami, które mogą być sklasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia, muszą zostać odpowiednio odkażone przez Klienta przed ich zwrotem. Takie towary mogą zostać zwrócone wyłącznie po konsultacji z Festo i wyłącznie po przedłożeniu właściwej deklaracji dekontaminacji (dostępnej na stronie internetowej Festo www.festo.pl w zakładce Dane firmy i dokumenty do pobrania).

7. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia

Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą jego odbioru. Jeżeli termin odbioru ulegnie przedłużeniu z powodu okoliczności leżących po stronie Klienta, powyższe ryzyko przechodzi na Klienta w dacie gotowości towaru do wysyłki.

8. Zastrzeżenie prawa własności

Wszystkie dostarczone w ramach Umowy towary pozostają własnością Festo do czasu uiszczenia całkowitej zapłaty za nie. Prawo własności i związane z nim uprawnienie do żądania wydania odpowiednich towarów, nie wyłącza dochodzenia przez Festo roszczeń z tytułu poniesionych strat i/lub utraconych korzyści.

9. Wykorzystywanie oprogramowania

Jeżeli Strony Umowy nie ustaliły inaczej odnośnie danego towaru, po uiszczeniu ustalonego wynagrodzenia, Klient uzyskuje niewyłączne, niezbywalne i nieograniczone w czasie prawo do korzystania z oprogramowania Festo (dalej „Licencja”), w tym prawo, w powyższym zakresie, do związanej z nim dokumentacji oraz do określonych produktów sprzętowych. Licencja obejmuje zainstalowanie oprogramowania na jednym produkcie sprzętowym lub – w niektórych przypadkach – na uzgodnionej grupie sprzętowej. Festo pozostaje właścicielem praw autorskich i wszystkich innych praw własności przemysłowej. Kopiowanie jakiejkolwiek części oprogramowania dozwolone jest wyłącznie w celu tworzenia zapasowych kopii danych. Informacje o prawach autorskich nie mogą być usuwane. Przekazanie oprogramowania osobom trzecim każdorazowo wymaga uzyskania pisemnej zgody Festo. W przypadku, gdy oprogramowanie jest dostarczane w celu odsprzedaży, osoba trzecia musi zobowiązać się do przestrzegania niniejszych warunków. Modyfikacje oprogramowania są niedopuszczalne.
W przypadku naruszenia warunków zawartych w niniejszym punkcie, Klient może zostać zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości dziesięciokrotnej wartości zamówienia, co nie wyłącza prawa Festo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Na żądanie Festo oprogramowanie i związane z nim dokumenty zostaną niezwłocznie zwrócone.
Powyższe warunki nie mają zastosowania do Oprogramowania Dedykowanego. Oprogramowanie Dedykowane, z wyłączeniem oprogramowania dla celów szkoleniowych, tworzone jest przez Festo, jako element dostarczanego Klientowi kompletnego systemu sterowania. Oprogramowanie Dedykowane wykorzystuje moduły oprogramowania Festo (podstawowe moduły oprogramowania), stosowane do szerokiej gamy aplikacji oraz adaptowane do wymagań danego projektu. Po zapłacie całości ceny sprzedaży Oprogramowania Dedykowanego, Festo przeniesie na Klienta wyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie autorskie prawa majątkowe do niego. Klientowi nie będą przysługiwały jednak jakiekolwiek prawa co do poszczególnych, podstawowych modułów oprogramowania, stanowiących podstawę danej wersji Oprogramowania Dedykowanego. Niezależnie od powyższych warunków, Festo posiada prawo do tworzenia i oferowana podobnych rozwiązań w zakresie oprogramowania do zastosowań wymaganych przez innych Klientów. W stosunku do stworzonego Oprogramowania Dedykowanego, Festo zachowuje podstawowe prawa do korzystania z niego do celów wewnętrznych.

10. Gwarancja

Termin gwarancji wynosi 12 (dwanaście) miesięcy i liczony jest od daty dostawy towaru. Gwarancja dotyczy wad powstałych w szczególności skutkiem wadliwej konstrukcji, zastosowania niewłaściwych materiałów lub niewłaściwego wykonania. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady, Festo zobowiązana jest podjąć czynności zmierzające do ich usunięcia w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o jej ujawnieniu. Zgłoszenie reklamacyjne należy składać wyłącznie przy pomocy elektronicznego formularza reklamacyjnego, dostępnego na stronie www.festo.pl lub otrzymanego z działu Contact Center Festo. Po złożeniu formularza sprawie nadany zostanie numer reklamacyjny, na który należy się powoływać w dalszym toku postępowania reklamacyjnego. Klient przy przyjmowaniu przesyłki ma obowiązek sprawdzenia stanu opakowania w obecności spedytora. W przypadku uszkodzenia paczki lub towaru, widocznych w momencie dostawy, należy odnotować stosowne zastrzeżenie na dokumencie przewozowym niezwłocznie po otrzymaniu towaru oraz sporządzić stosowny protokół szkody w obecności przewoźnika. Wady w zakresie zgodności ilościowej i rodzaju dostarczonych towarów ze specyfikacją wysyłkową, a także wady techniczne możliwe do wykrycia wizualnie bez uruchamiania towaru, należy zgłosić w terminie 14 (czternastu) dni od daty jego dostawy, pod ryzykiem nie uwzględnienia zgłoszonych roszczeń. Odpowiedzialność Festo z tytułu gwarancji obejmuje obowiązek naprawy lub wymiany wadliwego towaru, przy czym wybór w tym względzie należy do Festo. W przypadku wymiany produktu na nowy, okres gwarancji wynosi ponownie 12 (dwanaście) miesięcy od dnia jej dokonania. Klient zobowiązany jest do przesłania wadliwego towaru lub jego wadliwej części, chyba że Festo zdecyduje inaczej. Własność wadliwych wymienionych części przysługuje Festo. Odpowiedzialność Festo z tytułu gwarancji jest wyłączona, jeżeli naprawa lub wymiana została dokonana przez nieupoważnione osoby trzecie. Gwarancja nie obejmuje wszelkich modyfikacji dokonanych z własnej inicjatywy Klienta lub osób trzecich, a także wad powstałych
skutkiem niewłaściwego zastosowania i/lub użytkowania, obsługi, składowania, nieprawidłowego montażu przez Klienta lub osoby trzecie, działania czynników zewnętrznych, jak np. chemicznych lub elektrycznych, na które Festo nie posiada wpływu. Gwarancji nie podlegają elementy zużywające się w wyniku normalnej eksploatacji. W stosunku do oprogramowania, gwarancja obejmuje wyłącznie wady w zakresie prawidłowego powielenia egzemplarzy oprogramowania. Oprogramowanie Festo jest zaprojektowane do pracy wyłącznie na określonym przez Festo sprzęcie. Roszczenia gwarancyjne dotyczące oprogramowania będą zaspakajane wyłącznie w drodze wymiany. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, Festo nie gwarantuje, że oprogramowanie i jego struktura danych są wolne od wad. W przypadku Oprogramowania Dedykowanego, Festo udziela gwarancji na zgodność Oprogramowania Dedykowanego z funkcjami i cechami ustalonymi wspólnie pomiędzy Festo i Klientem, potwierdzonymi w odpowiedniej specyfikacji, potwierdzeniu zamówienia czy umowie. Festo nie gwarantuje, że Oprogramowanie Dedykowane będzie wolne od wad w zakresie wykorzystywania ich we wszystkich aplikacjach zamierzonych przez Klienta, w szczególności takich zastosowaniach, o których Festo nie miała wiedzy lub których nie przetestowała na etapie tworzenia Oprogramowania Dedykowanego lub przyjęcia zamówienia. Odpowiedzialność Festo na zasadach rękojmi jest wyłączona. W przypadku złożenia nieuzasadnionej reklamacji, Festo może obciążyć Klienta kosztami transportu reklamowanego towaru i innych usług z tym związanych. W przypadku przesłania reklamowanego towaru bez numeru reklamacyjnego i nie uzupełnienia go w ciągu 30 dni, towar zostanie odesłany na koszt Klienta. Festo może podjąć się także świadczenia serwisowych usług pogwarancyjnych na oddzielnie uzgodnionych zasadach. Wszelkie inne roszczenia związane ze sprzedażą towaru rozstrzygane będą zgodnie z postanowieniami pkt 11 OWS.

11. Odpowiedzialność

Z tytułu zwłoki w wykonaniu zobowiązań, Festo może zostać obciążona przez Klienta karą umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości obliczonej według aktualnie obowiązującej stopy odsetek ustawowych naliczonych w odniesieniu do wartości niewykonanych zobowiązań. Górną granicę odpowiedzialności Festo z tytułu kar umownych ustala się na 5% wartości zamówienia.
Z tytułu opóźnienia w płatnościach Klient zobowiązany jest do zapłaty odsetek za opóźnienie w płatności w wysokość ustawowej, zgodnie z notą obciążeniową wystawioną przez Festo. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień OWS, możliwość żądania odszkodowania z tytułu utraconych korzyści, szkód pośrednich oraz z wszelkich innych tytułów niż wyżej wymienione w pkt 10 i 11 OWS, a w szczególności z powodu nieudostępnienia loginu oraz hasła do Festo Online Shop, jest wyłączona. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadkach, gdy ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej jest niedopuszczalne na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

12. Poufność

Klient zobowiązuje się do traktowania wszystkich informacji otrzymanych od Festo w związku z wykonaniem Umowy, w tym know-how i innych informacji odnoszących się do własności przemysłowej Festo jako poufnych. Rysunki i wszelka dokumentacja dołączona do oferty lub przekazana w ramach realizacji Umowy przeznaczona jest wyłącznie do osobistego użytku Klienta i, bez uzyskania zgody Festo w formie dokumentowej, nie może być powielana ani udostępniona osobom trzecim. Festo zobowiązuje się traktować jako poufną wszelką dokumentację otrzymaną od Klienta.

13. Siła wyższa

Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań z Umowy, wynikające z siły wyższej. Na potrzeby OWS, siła wyższa oznacza zdarzenie nagłe, zewnętrzne, którego nie można było w uzasadniony sposób przewidzieć, a jeśli można było je przewidzieć, którego konsekwencjom Strona nim dotknięta nie mogła zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności. Do zdarzeń takich w szczególności zalicza się: wojnę oraz inne działania zbrojne, inwazje, rozruchy, akty terrorystyczne czy sabotażu, rebelie, przewroty wojskowe czy cywilne, rewolucje, strajki, lock-out’y, powódź, pożar, huragan, trzęsienie ziemi i inne katastrofy naturalne, zmiany legislacyjne, decyzje organów władzy publicznej, niemożności przesyłania sygnałów w sieci telekomunikacyjnej, przerwy w dostawach energii elektrycznej itd.

14. Sąd

W przypadku powstania jakichkolwiek sporów związanych z zawartą Umową, spory te będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Festo.

15. Klauzula kontroli eksportu

1. Wszelkie dostawy produktów (sprzętu i/lub oprogramowania i/lub technologii oraz odpowiednich dokumentów, niezależnie od sposobu ich udostępnienia), jak również prace i usługi, w tym wszelkiego rodzaju wsparcie techniczne świadczone przez Festo na rzecz Klienta (zwane łącznie „Świadczeniem Festo”) podlegają warunkowi wstępnemu, że takie Świadczenie Festo nie jest zabronione na podstawie krajowych lub międzynarodowych przepisów dotyczących kontroli eksportu, w szczególności poprzez embarga lub inne sankcje. Opóźnienia związane z weryfikacją eksportową lub procedurą zatwierdzania powodują, że terminy i daty dostaw nie mają zastosowania.
2. Festo jest uprawniona do wypowiedzenia każdej umowy dotyczącej Świadczenia Festo bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli takie wypowiedzenie jest konieczne dla Festo w celu zachowania zgodności z krajowymi lub międzynarodowymi przepisami prawa.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy w oparciu o postanowienia ust. 2 powyżej, Klient nie jest uprawniony do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń o naprawienie szkody lub innych roszczeń w związku z wypowiedzeniem umowy.
4. Przekazując jakiekolwiek Świadczenia Festo osobom trzecim w kraju i za granicą, Klient zobowiązany jest przestrzegać odpowiednich obowiązujących przepisów krajowego i międzynarodowego prawa kontroli (re)eksportu. W szczególności, Klient nie może sprzedawać, eksportować ani reeksportować, bezpośrednio lub pośrednio, do Federacji Rosyjskiej lub w celu wykorzystania w Federacji Rosyjskiej żadnych produktów Festo objętych zakresem Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 833/2014. Jakiekolwiek naruszenie niniejszego ust. 4 przez Klienta będzie stanowić istotne naruszenie porozumienia, a Festo będzie uprawniona do dochodzenia odpowiednich środków zaradczych. Ponadto zastosowanie mają odpowiednio ust. 2 i 3 powyżej. Klient niezwłocznie poinformuje Festo o wszelkich odstępstwach w zastosowaniu niniejszego ust. 4, w tym o wszelkich istotnych działaniach osób trzecich, które mogłyby udaremnić cel niniejszego ustępu. Klient niezwłocznie udostępni Festo informacje dotyczące przestrzegania obowiązków wynikających z ust. 4 na każde żądanie Festo.

16. Kodeks postępowania Festo dla partnerów biznesowych

Klient oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Kodeksu postępowania Festo dla partnerów biznesowych, dostępnego na stronie internetowej Festo www.festo.pl w zakładce Dane firmy i dokumenty do pobrania, oraz że poinstruował swoją kadrę zarządzającą oraz pracowników, aby go przestrzegali. W celu postępowania w sposób zgodny z Kodeksem postępowania Festo dla partnerów biznesowych, Klient podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu uniknięcia wszelkich działań niezgodnych z prawem, w szczególności takich, które mogłyby mieć negatywny wpływ na Festo. W związku z tym, w ramach swojej firmy i/lub grupy, Klient podejmie wszelkie niezbędne działania konieczne do monitorowania przestrzegania Kodeksu postępowania Festo dla partnerów biznesowych przez swoją kadrę zarządzającą i pracowników, w szczególności takie, które są niezbędne do uniknięcia korupcji lub innych czynów przestępczych.

17. Ochrona danych osobowych

1. Festo przetwarza dane osobowe zgodnie z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik do niniejszych OWS.
2. Strony poinformują swoich przedstawicieli, pracowników, współpracowników i inne osoby, którymi Strony posługują się przy wykonaniu czynności związanych z wykonaniem Umowy o przekazaniu ich danych osobowych drugiej Stronie Umowy, udzielając im wszelkich wymaganych przez obowiązujące przepisy informacji, w szczególności informacji o przysługujących im prawach oraz informacji o tym, że przekazywanie ich danych osobowych następuje na podstawie Umowy zawieranej pomiędzy Festo a Klientem, w celu wykonywania jej postanowień.

Janki, dnia 23 kwietnia 2024 roku

Klauzula informacyjna

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Festo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jankach, przy ul. Mszczonowskiej 7, 05-090 Raszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000125918, posiadająca numer NIP 5220101148, kapitał zakładowy w wysokości 14.888.593,50 zł, numer BDO 000070531, e-mail: dane.osobowe@festo.com (dalej: „Administrator”).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1) przedstawienia Państwu oferty handlowej Administratora, na Państwa prośbę, czyli na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 litera „b” RODO. Przetwarzanie w tym celu będzie trwało przez czas niezbędny do przedstawienia Państwu takiej oferty;
2) zrealizowania zamówienia złożonego przez Państwa u Administratora, czyli na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 litera „b” RODO. Przetwarzanie w tym celu będzie trwało przez czas niezbędny do realizacji przedmiotowego zamówienia;
3) obrony przed roszczeniami i w celu dochodzenia roszczeń związanych z Państwa współpracą z Administratorem, co stanowi uzasadniony interes Administratora będący przesłanką przetwarzania danych w tym celu, wynikającą z art. 6 ust. 1 litera „f” RODO. Przetwarzanie w tym celu będzie trwało przez czas równy okresowi przedawnienia roszczeń, a jeżeli zostanie wszczęte postępowanie, to do jego prawomocnego zakończenia;
4) wypełnienia przez Administratora wynikających z przepisów prawa obowiązków w zakresie przechowywania określonych dokumentów związanych ze współpracą z Państwem, czyli na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 litera „c” RODO. Przetwarzanie w tym celu będzie trwało przez czas wynikający z tych przepisów.

Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora:

1) organom publicznym, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
2) spółkom z grupy, będącym podmiotami powiązanymi z Festo;
3) partnerom sprzedażowym lub dostawcom, jeżeli jest to konieczne do przygotowania wyceny lub rozpoczęcia, realizacji lub przebiegu relacji biznesowych;
4) usługodawcom, którzy przetwarzają dane osobowe w ramach świadczenia usług (np. usługodawcy świadczący usługi zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego).

Informujemy jednocześnie, że przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Powyższe prawa można realizować w szczególności pisząc do Administratora na adres mailowy dane.osobowe@festo.com. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

Przekazanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do przedstawienia Państwu oferty lub zrealizowania na Państwa rzecz zamówienia.