5 prednosti ruk. tečn. pomoću upravlj. pritiskom

5 prednosti ruk. tečn. pomoću upravlj. pritiskom

Jednostavno do veće preciznosti u automatizaciji laboratorija

Za rukovanje tečnostima u automatizaciji laboratorija postoje različiti sistemi. Festo se oslanja na sisteme za doziranje tečnosti kojima se upravlja pritiskom, jer oni pružaju niz impresivnih prednosti.

Jednostavnost

Mehanički jednostavni, sistemi za doziranje kojima se upravlja pritiskom zahtevaju minimalni broj komponenata. Regulator pritiska uparen sa sigurnosnim ventilom uspostavlja pritisak u posudi sa tečnošću. Ovaj pritisak pumpa tečnost kroz creva i elektromagnetni ventil. Na kraju postoji mlaznica sa definisanim otvorom koja pomoću vrha igle dozira tečnost u posudu. Generator za pritisak i vakuum, koji se jednostavno integriše, omogućava rad bilo gde, npr. i u laboratorijama bez centralnog snabdevanja komprimovanim vazduhom. Sistem poseduje samo nekoliko pokretnih delova i može se jednostavno čistiti, održavati i konfigurisati. Pritisak se podešava u zavisnosti od fluida, a vreme otvaranja ventila u skladu sa željenom zapreminom. Osnovna struktura je uvek ista, međutim, u zavisnosti od tečnosti se mogu koristiti različiti ventili. Doziranje se vrši pomoću ventila za tečnosti koji su izolovani od fluida, koji za agresivne fluide moraju biti hemijski otporni. Kod pipetiranja se koriste ventili za gas. Aspiracija se vrši putem vakuuma. Vrhovi pipeta za jednokratnu upotrebu sprečavaju kontaminaciju prilikom upotrebe različitih tečnosti. Grafički korisnički interfejs (GUI) služi kao komandni panel.

Mehanički jednostavni, sistemi za doziranje kojima se upravlja pritiskom zahtevaju minimalni broj komponenata.

Mehanički jednostavni, sistemi za doziranje kojima se upravlja pritiskom zahtevaju minimalni broj komponenata.

Preciznost

Za veliki broj procesa u automatizaciji laboratorija je rukovanje malim količinama tečnosti od odlučujuće važnosti. Sa sistemima za doziranje kojima se upravlja pritiskom se mogu precizno i pouzdano dozirati zapremine od 1 μl, sa koeficijentom odstupanja < 1 % CV (zavisno od količine tečnosti i uslova okoline). Pomoću pritiska se na jedinstven način može kontrolisati brzina tečnosti – i to nezavisno od funkcije doziranja, aspiracije i pipetiranja. Korisnici mogu fino podešavati sistem za optimalan protok i preciznost. Na taj način se može postići čist prekid kapi, kako bi se dobila ponovljiva preciznost. Kod osetljivih tečnosti, kao što su npr. suspenzije, niskim pritiscima se može nežno rukovati rastvorima. Pored toga, postoje mnoge mogućnosti za praćenje procesa.

Fleksibilnost

Sistemi za doziranje kojima se upravlja pritiskom su otvoreni i fleksibilni. Mnogi parametri se mogu menjati i individualno podešavati. Time je omogućeno precizno doziranje velikog broja različitih tečnosti. Sistemi se mogu individualno proširivati ili prilagođavati specifičnim potrebama.

Skalabilnost

Pošto mnogi procesi u laboratoriji zahtevaju precizno rukovanje tečnostima, automatizacija omogućava znatno povećanje fleksibilnosti i poboljšanje ponovljivosti procesa. Jedna od najvećih prednosti sistema za doziranje kojima se upravlja pritiskom je njihova skalabilnost. Na primer, montažom na šinu se pojedinačne glave za doziranje mogu kombinovati sa slobodnim izborom rastera. Svakom glavom za doziranje se može međusobno nezavisno upravljati, kako bi se istovremeno mogle dozirati različite tečnosti ili različite zapremine.

Rukovanje tečnostima u laboratorijskim procesima

Rukovanje tečnostima u laboratorijskim procesima

Produktivnost

Za povećanu produktivnost se glava za doziranje može jednostavno integrisati u planarni portal. Ovaj podsistem omogućava kinematička kretanja i rukovanje tečnostima u kompaktnom radnom prostoru, npr. za pripremu uzoraka ili za dodavanje tečnosti u mikrotitarske ploče. Sistemi za doziranje kojima se upravlja pritiskom omogućavaju visoku propusnost. Visoki protoci i konstantni pritisak protoka optimizuju performanse u poređenju sa drugim sistemima.

Priprema uzoraka u sistemima za doziranje kojima se upravlja pritiskom

Priprema uzoraka u sistemima za doziranje kojima se upravlja pritiskom

Festo nudi obiman asortiman proizvoda za sisteme za doziranje kojima se upravlja pritiskom, koji se mogu jednostavno skalirati i kombinovati. Konsultujte se sa Festo stručnjacima u LifeTech oblasti koja rešenja najbolje ispunjavaju Vaše individualne zahteve u pogledu preciznosti, fleksibilnosti ili propusnosti.

Pregled