Uslovi isporuke, plaćanja i korišćenja softvera

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA
(Uslovi isporuke i plaćanja
Uslovi upotrebe software-a)

Festo Srbija,
Omladinskih brigada 90v
(poslovni centar Airport City)
11070 Novi Beograd
SrbijaUvodne odredbe
Ovim opštim uslovima isporuke i plaćanja Festo G.m.b.H. Ogranak Beograd (u daljemtekstu Festo Srbija), uređuju se osnovni standardni uslovi poslovanja Festo Srbija koji seprimenjuju na poslovne odnose između Festo Srbija i svih njegovih klijenata.
Klijenti Festo Srbija su sva domaća i strana pravna lica i drugi privredni subjektiosnovani i registrovani u skladu sa zakonom, a koja koriste, nameravaju da koriste ili sukoristili poslovne usluge Festo Srbija i čiji identitet je na propisan način utvrđen.


1. Opšti deo


Svaka isporuka, preduzete radnje i radovi Festo Srbija, a što podrazumeva i ustupanjesoftware-a, odvijaju se isključivo pod uslovima isporuke i plaćanja koji su definisani i bližeopisani u daljem tekstu. Za svaku isporuku, radnje i radove Festo Srbija prema klijentima,važe isključivo uslovi navedeni u daljem tekstu. Uslovi koji su suprotni ovim Uslovima ilikoji u bilo kojoj meri odstupaju od ovih uslova, eksplicitno ne važe, osim u slučaju da seFesto Srbija izričito, i to u pisanoj formi, saglasio s valjanošću istih. Uslovi navedeni udaljem tekstu važe i ako postoji saznanje klijenta o suprotnim uslovima koji se primenjujuodnosno i ukoliko neki od uslova u manjoj meri primenjuju. Svakim zaključenimpojedinačnim ugovorom, odnosno svakom primljenom porudžbinom, prihvacenomponudom, odnosno robom koja je po tom osnovu isporučena, klijent potvrdjuje svojusaglasnost sa uslovima isporuke i plaćanja.


2. Ponuda i isporuka


Svaka ponuda odnosno sadržaj ponude izdat od strane Festo Srbija, je uvek podložanizmenama, osim ukoliko je striktno na ponudi naznačen odredjeni rokvaženja/vremenskog ograničenja. Za opseg (obim i količinu) isporuke, merodavne susamo pismene potvrde porudžbine Festo Srbija, koje ujedno predstavljaju i osnov zaugovaranje. Isto važi i primenjuje se u slučaju kada klijent zahteva davanje konkretneponude. Izdate porudžbine su za klijenta obavezujuće i smatraju se prihvaćenim samoukoliko ih je Festo Srbija pismeno potvrdio i odobrio.?Kod kataloških komponenata je potvrda porudžbine pravovremena i važeća, samo ukolikoje izdata u trenutku ispostavljanja računa i u momentu isporuke.
Kod ponuda sa ograničenim rokom važenja i sa odredjenim uslovljenim rokom prihvatanjaponude, merodavna je sama ponuda ukoliko ne postoji blagovremena potvrda porudžbine.Dodatni pregovori, dogovori i sve dalje promene važe samo uz pismenu potvrdu FestoSrbija.
Festo Srbija zadržava pravo promene konstrukcijskih rešenja kao i ostalih tehničkih iradnih osobina, samo ukoliko poboljšavaju tehničke karakteristike.
Priložena dokumentacija uz upit za ponudu, kao što su crteži, specifikacije, materijali,mustre, alati, modeli i sl., koje Festo Srbija dobije od strane klijenta, ostaju u vlasništvuklijenta. Takva vrsta dokumentacije je za Festo Srbija obavezujući osnov za izraduponude. Ukoliko dodje do bilo kakvih izmena u odnosu na prvobitni upit i prvobitnuponudu, klijent je u obavezi da pismeno, u okviru porudžbine blagovremeno ukaže na teizmene.
Ukoliko Festo Srbija, klijentu uz svoju ponudu priloži dodatnu dokumentaciju, po prirodi ina način kao što je gore navedeno, ta vrsta dokumentacije ostaje u vlasništvu FestoSrbija. Klijent se obavezuje da tu dokumentaciju ne koristi u svrhe koje nisu odredjeneugovorom, odnosno da je neće dalje umnožavati, kao i da istu neće ni na koji način učinitidostupnom trećim licima.
Očigledne nejasnoće, štamparske greške, greške u pisanju i računu, kao i u proračunu, za Festo Srbija nisu obavezujuće i samim tim ne daju klijentu opravdan osnov za ostvarivanjeprava na naknadu štete.


3. Cene i plaćanje


Cene važe na paritetu franko pogon iz koga se roba isporučuje, odnosno franko skladišteFesto Srbija. Cene ne sadrže zakonom odredjen porez na dodatnu vrednost . (PDV se neobračunava samo u slučajevima u kojima postoje preduslovi da se izvozne isporukeoslobode od poreza).
U cenu nisu uračunati troškovi pakovanja i transporta, što nedvosmisleno implicira datroškove pakovanja i transporta snosi klijent. U slučaju da je Festo Srbija, premapropisima o ambalaži ( u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu „Službeniglasnik RS”, broj 36/09), u obavezi da korišćenu ambalažu ponovo preuzme, troškovepovratnog transporta ambalaže snosi klijent, kao i primerene troškove njenog recikliranja,a sve ukoliko Festo Srbija to smatra opravdanim, odnosno ukoliko ih tretira kao primerenedodatne troškove njenog ponovnog korišćenja. Poručilac (Klijent) se obavezuje i ujednopotvrđuje to svojom porudžbinom, da će sa ambalažom koju nije vratio, postupiti shodnozakonskim propisima o ambalaži, kao i da će na zahtev Festo Srbija obavestiti ga o količinii vrsti tako obradjene ambalaže i pismenim putem izjaviti da se pridržavao navedenihpropisa. U tom smislu, u svako doba, bez ograničenja i posebnih uslova, Festo Srbija imapravo da se uz prethodnu najavu uveri na licu mesta kod klijenta, da se pridržavaonavedenih propisa.?Festo Srbija zadržava pravo na odgovarajuće promene cena, i to ukoliko dodje do promenau osnovama za kalkulaciju, ukoliko nakon sklapanja ugovora nastupe znatna smanjivanjaili povećanja troškova, a posebno u slučaju promene cene materijala.
Cene koje su na računu izražene u stranoj valuti biće obračunate u dinarskojprotivvrednosti u skladu sa srednjim kursom NBS. U slučaju promene kursa dinara uodnosu na stranu valutu u razdoblju od izdavanja pojedinog računa do dana isplate zaviše od 2,5%, klijent je dužan da isplati iznos uvećan u skladu sa izmenjenim kursomNBS.
U slučaju prekoračenja roka za plaćanje, Festo Srbija zadržava pravo potraživanjatroškova prekoračenja u visini bankarskog kredita.
Troškovi montaže, popravke i troškovi vezani za informacije o proizvodu se plaćaju odmahu neto iznosu.
Odlaganje plaćanja i odbici od računa zbog eventualnih potraživanja od strane klijenta sudopustivi samo u slučaju priznatih ili pravosnažno utvrdjenih potraživanja klijenta.


4. Rok isporuke


Rok isporuke počinje da se računa od datuma koji je naznačen na potvrdi porudžbine. Tovaži samo u slučaju da su do tog datuma sve tehničke i komercijalne pojedinosti utvrdjene.Klijent je dužan da izvrši sve neophodne pomoćne radnje kako bi se porudžbina realizovalau roku.
Rok isporuke počinje da se primenjuje od momenta kada predmet isporuke - roba (i)napusti proizvodni pogon (skladište Festo Srbija) odnosno (ii) kada se klijentu putemfaksa, e-maila ili preporucenom postom, saopšti da je predmet isporuke – roba naodgovorajući način spreman za isporuku odnosno slanje.
Dopuštene su delimične ili prevremene isporuke od strane Festo Srbija.
Rok isporuke se produžava u slučaju više sile. U višu silu pored uobičajenih faktora i pojavakoje poslovna i sudska praksa uzima kao objektivne, spadaju i mere radničkih borbi,posebno štrajkovi kao i onemogućavanje rada zatvaranjem prostorija za rad. To važi iukoliko su nastupile nepredvidjene prepreke i okolnosti kod kooperanata.
Ispunjenje roka isporuke pretpostavlja prethodno ispunjenje svih ugovornih obaveza odstrane klijenta.
Za gore opisane okolnosti ne može da bude odgovoran i ako one nastupe za vreme većpostojećeg odlaganja.
Ako se isporuka odloži na zahtev klijenta, Festo Srbija zadržava pravo da nakonprimerenog roka raspolaže predmetom isporuke po sopstvenom nahodjenju, odnosno daklijentu isporuči robu u adekvatno produženom roku kao i da zaračuna klijentu nastaletroškove skladištenja.?5. Prenos rizika


Isporuka se u svakom slučaju odvija na rizik klijenta. Rizik snosi klijent kako koddelimičnih tako i kod prevremenih isporuka. To važi i u slučaju kada je Festo Srbijapreuzeo dopremanje, i sopstvenim transportom, kao i za postavljanje dopremljene robe.Ukoliko se otpremanje odlaže zbog okolnosti za koje je odgovoran klijent, rizik prelazi naklijenta od dana od kada je roba adekvatno spremna za otpremanje.
Na zahtev i o trošku klijenta, Festo Srbija ima pravo da zaključi osiguranje od uobičajenihtransportnih rizika, odnosno od kradje, loma, transportnih oštećenja, oštećenja od vode ivatre kao i od ostalih rizika koje osiguravajuća društva prihvataju.


6. Pravo zadržavanja vlasništva


Isporučena roba ostaje u vlasništvu Festo Srbija, i to do potpune isplate svih postojećih ibudućih potraživanja koja proizilaze iz poslovnog odnosa sa klijentom, bez obzira na bilokoji budući uspostavljeni pravni odnos sa klijentom.
Primenu kriterijuma zadržavanja prava vlasništva od strane Festo Srbija ne treba smatratiodustajanjem od ugovora. Naprotiv, pored prava na povraćaj našeg vlasništva zadržavajuse i sva prava iz kupoprodajnog ugovora, posebno pravo na naknadu štete i naknaduizmakle dobiti.
Klijent ima pravo da opozivo u okviru urednog poslovanja otudji isporučenu robu. Klijentje saglasan da u korist Festo Srbija ustupa sva potraživanja i propratna prava nastalaotudjenjem predmetne robe u visini vrednosti te robe. Ustupljena potraživanja služe kaoosiguranje za ostvarivanje svih prava iz st. 1. Tačke 6. Klijent je dužan da na zahtev FestoSrbija informiše treće lice o ustupanju (radi plaćanja prema Festo Srbija) kao i da pružisve neophodne informacije i preda dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje prava FestoSrbija.
Klijent zadržava pravo da preradi, prepravi, poveže i spoji proizvode i predmete (roba)Festo Srbija sa drugom robom, a sve u okviru njegovog propisang poslovanja. Prerada iprepravka se isključivo realizuje u ime i za račun Festo Srbija, čime Festo Srbija postajevlasnik robe koja je nastala preradom ili prepravkom, i to u visini iznosa koji odgovaravrednosti isporuke. Preradjen ili prepravljen predmet (roba) se smatra zadržanom robom.
Prilikom prerade, prepravke ili povezivanja sa drugom robom koja nama ne pripada,imamo pravo suvlasništva u visini vrednosti našeg udela koji je ekvivalentan odnosuvrednosti preradjene, prepravljene ili spojene zadržane robe i vrednosti novog predmeta(robe). Udeo u potraživanjima ustupljen prema Festo Srbija, ima prvenstvo i prioritet uodnosu na druga potraživanja.
Ukoliko klijent zadržanu robu spoji sa zemljištem ili pokretnim dobrima, radi sigurnostiustupa Festo Srbija sva svoja potraživanja po osnovu naknade za spajanje, sa svimpratećim pravima, i bez ikakvih potrebna daljih navođenja razloga.
Visina ustupljenih potraživanja odredjena je prethodnim stavom ove tačke.?Festo Srbija se obavezuje da oslobodi dobra zadržana radi sigurnosti na koja polaže pravo,ako njihova vrednost prevazilazi vrednost još neizmirenih potraživanja za više od 20% odvrednosti robe.
Klijent nema pravo da drugačije raspolaže robom, osim na gore navedeni način, i posebnone sme da je založi ili preda radi sigurnosti u vlasništvo drugome. Prilikom zaplene ilidrugog načina raspolaganja trećih lica predmetnom robom, kupac je dužan da ukaže napravo vlasništva od strane Festo Srbija.Klijent je dužan da Festo Srbija neodložno obavestio svim slučajevima ograničenjima naših prava na vlasništvu predmetne robe.
U slučaju da klijent prekrši uslove iz ugovora, posebno ako kasni sa isplatom, ostatak dugadospeva na naplatu odmah. U tom slučaju Festo Srbija ima pravo da potražuje povraćajrobe i da istu preuzme od klijenta. Klijent u ovom slučaju ne ostvaruje pravo na državinuna stvari.


7. Upotreba software-a


Kupac uz nadoknadu dobija pravo korišćenja software-a Festo Srbija.To pravo korišćenjanije isključivo, nije prenosivo, nije vremenski ograničeno i važi za odredjenihardwareproizvod.
Festo Srbija ostaje vlasnik autorskih prava kao i svih ostalih službenim putem zaštićenihprava.
Pravo umnožavanja je dozvoljeno samo u svrhu zaštite podataka od brisanja. Copyright –oznake se ne smeju odstraniti.
Prosledjivanje trećem licu je moguće samo uz izričitu saglasnost Festo Srbija.Prilikomustupanja software-a u svrhu daljeg otudjivanja neophodno je da treće lice prizna sveove uslove, odnosno da se saglasi sa istim. Promene nisu dozvoljene.
U slučaju kršenja ovih odredaba klijent kao naručilac se obavezuje da plati ugovorenukaznu u visini desetostruke vrednosti porudžbine. Ova kazna se ne može zaračunati naeventualni zahtev za naknadu štete. Software i sva prateća dokumentacija se moraju nazahtev neodložno vratiti.
Gore navedene odredbe ne važe za korisnički software koji je razvijen po nalogu i opisuklijenta , i to specifično za njegove potrebe.
Takav software je izradjen u okviru ugovorenog kompletnog upravljanja, u skladu sapotrebama korisnika i prilagodjen je ugovorenim funkcionalnim karakteristikama, a sveuz primenu Festo standardnih software-modula. Član 2 ovih odredaba ne primenjuje se niza didaktički software koji je specifično razvijen za klijenta.
Sa potpunom isplatom kupoprodajne cene korisničkog programa napravljenog zaspecifične potrebe kupca, Festo Srbija prenosi isključivo, prostorno i vremenskineograničeno pravo korišćenja, ali bez ikakvih prava na standardne software module kojisu korišćeni za dati program. Festo Srbija zadržava pravo da ista rešenja koristi i ponudiza rešavanje drugih specifičnih software-skih zadataka. Festo Srbija zadržava u svakomslučaju jednostavno pravo korišćenja specifičnih rešenja za sopstvene potrebe.?

8. Garancija


Za manjkavost isporuka i radova Festo Srbija, u koje se ubraja i odsutnost zagarantovanihkarakteristika, jamčimo kako sledi:
- Besplatna popravka svih delova ili ponovno izvršavanje svih radova u roku od 24 meseca po prenosu rizika, samo ukoliko je manjkavost (neupotrebljivost ili ograničena upotrebljivost) nastala usled okolnosti pre prenosa rizika, posebno zbog greške u konstrukciji, lošeg materijala ili manjkavog izvođenja. Habajući (potrošni) delovi su izuzeti od ove vrste garancije. - Preuzimanje odgovornosti za Festo-software za korektno umnožavanje. Festosoftware je primenjljiv na hardware-proizvodima koje odredjuje Festo Srbija.Garancija se izvršava isporukom zamene. Festo Srbija ne preuzima jemstvo za besprekornost rada software-a i njegovu strukturu podataka, osim ako je u pismenom obliku drugačije ugovoreno. - Kod korisničkih programa pravljenih za specifične potrebe kupca, Festo Srbija garantuje za podudarnost funkcionalnih i radnih osobina koji su odredjeni opisom projektnog zadatka, i to potvrdom porudžbine, dokumentacijom ili zajedničkim opisom radne procedure i njenim funkcijama i osobinama. Festo Srbija ne garantuje za besprekornost programa u slučaju njihove primene koju je klijent predvideo, posebno ne za one slučajeve sa kojima Festo Srbija nije bio upoznat ili koji nisu bili testirani u trenutku izrade i primopredaje. - Garantni rok za korisnički software prilagodjen specifičnim potrebama klijenta iznosi 6 meseci i počinje od momenta primopredaje a najkasnije sa okončanjem faze testiranja. Garancija podrazumeva dijagnostikovanje grešaka i otklanjanje grešaka i smetnji, ukoliko je neophodno i na licu mesta. - Za popravljeni predmet ili zamenu odnosno novo izvedene radove daje se garancija od 3 meseca. Ona važi najmanje do isteka prvenstvenog garantnog roka. Garantni rok za isporučeni predmet se produžava za dužinu perioda u kome predmet zbog radova na popravci nije bio u funkciji.


O utvrdjenim manjkavostima klijent je obavezi da obavesti Festo Srbija pismenim putemodmah, odnosno najkasnije 8 dana od dana prijema robe.
U slučaju da je prigovor opravdan, od neposrednih troškova se snose, ukoliko sereklamacija pokaže kao opravdana, troškovi zamenjenog dela, slanja i primerenihtroškova izgradnje i ugradnje, maksimalno do visine troškova koji bi nastali na mestustanovanja odnosno rada klijenta u Republici Srbiji, ali najviše do vrednosti reklamiranogdela. U ostalim slučajevima klijent snosi troškove.
Klijent je u obavezi da ovlašćenim predstavnicima Festo Srbija obezbedi neophodno vremei priliku za popravku odnosno isporuku dela, koji se zamenjuje. Samo u nužnimslučajevima kada je ugrožena sigurnost u pogonu i radi sprečavanja velikih oštećenjakupac je ovlašćen, da uz saglasnost Festo Srbija, sam otkloni grešku ili da to dozvolitrećem licu ili da od Festo Srbija traži naknadu neophodnih troškova. To važi i za slučajda se kasni sa uklanjanjem manjkavosti.?Pravo klijenta da promeni ili umanji ugovoreni iznos, moguće je samo u slučaju da, ninakon opomene, sama popravka, isporuka zamene ili otklanjanje greške nije izvršeno iliako je nekoliko pokušaja ispravke, uprkos davanju primerenog roka, ostalo bezuspešno.
Dalja potraživanja klijenta, posebno prava na nadoknadu štete koja nije nastala na samompredmetu isporuke, su isključena.
Ovo isključenje garancije ne važi, ako je postojala namera ili grubi nemar zakonskihzastupnika i vodećih zaposlenih, kao ni prilikom krivične povrede bitnih ugovornihobaveza. U slučaju krivičnih povreda bitnih ugovornih obaveza odgovornost snosi Festo –osim u slučajevima namere ili grubog nemara zakonskih zastupnika i vodećih zaposlenih– samo za ugovorno tipičnu, razumnu, predvidivu štetu.
Isključenje garancije ne važi ni u slučajevima u kojima je zakonom predvidjeno da jeobavezna odgovornost proizvodjača u slučaju štete na stvarima i licima nastalim usledmanjkavosti isporučenog predmeta koji je privatno korišćen.
Za proizvode drugih proizvodjača garantujemo samo u smislu ustupanja odgovarajućihzahteva u okviru garancije, na koje imamo prava u odnosu na isporučioca tih proizvoda,ukoliko su ta prava važeća. Ovo ne važi ako je zakonom predvidjena dalja odgovornostsamog proizvodjača.
Garancija ne važi u sledećim slučajevima:
Neprimerena ili nestručna upotreba odn. skladištenje, pogrešna montaža od straneklijenta ili trećih lica, samovoljni pokušaji remonta i izmene, prirodno habanje, pogrešnoili nemarno korišćenje, hemijski uticaji, uticaji struje kao i druge okolnosti na koje mi nemožemo uticati, kao i kod upotrebe u nepredvidjene svrhe i uz ne poštovanje našihuputstava i kataloških podataka, posebno u odnosu na primenu naših cilindara (uputstvao podmazivanju). Garancija prestaje da važi ukoliko klijent ili treće lice izmeni upravljanjeodnosno software bez prethodne saglasnosti Festo Srbija kao i bez drugih ovlašćenja(kasno uklanjanje grešaka od strane Festo Srbija), a ovo važi i u slučuju da se greškapojavi na delu koji nije izmenjen.
Podaci Festo Srbija o isporučenom proizvodu i o svrsi korišćenja, kao što su težina,tvrdoća, upotrebni parametri, temperatura i sl. predstavljaju samo opis odnosnoorijentacione veličine i nisu zagarantovane osobine proizvoda. To su samo orijentacionevrednosti i zagarantovane su samo u odnosu na naše uzorke koje je kupac isprobao zaodredjenu namenu i koji su kao takvi odobreni. Neznatna odstupanja ne opravdavajugarantna potraživanja.
Gore navedena ograničenja jemstva važe i za savetovanja ili predloge , kao i za eventualnezahteve klijenta, koji se temelje na povredi sporednih ugovornih obaveza.


9. Sprečenost, kašnjenje i garancija u odnosu na ugovor

Klijent može da odustane od ugovora ukoliko Festo Srbija nije u mogućnosti da ispuni sveobaveze pre prenosa rizika. Klijent ima pravo da odustane i ako su naručeni istovetnidelovi, od kojih neki ne mogu da se isporuče, a da klijent ima opravdan razlog da neprihvati delimičnu isporuku. Ukoliko to nije slučaj, klijent ima mogućnost da umanjiodgovarajući deo svojih obaveza prema Festo Srbija.?Ukoliko se u smislu čl. 4 kasni sa ispunjenjem obaveza i klijent odobri primeren naknadnirok uz nedvosmislenu izjavu da posle tog roka odbija usluge Festo Srbija, kao i ukolikoFesto Srbija ne ispuni obaveze u tom naknadnom roku, klijent ima pravo da odustane odugovora. Ukoliko klijent primi robu sa zakašnjenjem i to svojom krivicom, ostaje dužanda ispuni svoje obaveze prema Festo Srbija.
U slučaju da klijent pretrpi štetu iz razloga kašnjenja usled naše krivice, ima pravo dapodnese odštetni zahtev u zbog pretrpljene štete usled kašnjenja. Visina odštete seobračunava za svaku punu nedelju kašnjenja u iznosu od 0,5% od vrednosti onog delaukupne isporuke, koji usled kašnjenja nije mogao da bude korišćen pravovremeno ili uskladu sa ugovorom, ali maksimalno do 5% od te vrednosti i bez prava na druge zahteve.
Isključeni su svi ostali zahtevi klijenta, posebno u odnosu na pozitivnu povredupotraživanja, naknadu štete nastale usled povrede obaveza prilikom ugovornih pregovorai nedozvoljenih radnji i to i onih šteta, koje nisu nastale na samom isporučenom predmetu.
Ovo isključenje garancije ne važi ako je postojala namera ili grubi nemar zakonskihzastupnika i vodećih zaposlenih, kao ni prilikom krivične povrede bitnih ugovornihobaveza. U slučaju krivičnih povreda bitnih ugovornih obaveza odgovornost snosi FestoSrbija, osim u slučajevima namere ili grubog nemara zakonskih zastupnika i vodećihzaposlenih – samo za ugovorno tipičnu, razumnu, predvidivu štetu.
Isključenje garancije ne važi ni u slučajevima u kojima je zakonom predvidjeno da jeobavezna odgovornost proizvodjača u slučaju štete na stvarima i licima nastalim usledmanjkavosti isporučenog predmeta koji je privatno korišćen.
Za proizvode drugih proizvodjača garantujemo samo u smislu ustupanja odgovarajućihzahteva u okviru garancije , na koje imamo prava u odnosu na isporučioca tih proizvoda,ukoliko su ta prava važeća. Ovo ne važi ako je zakonom predvidjena daljnja odgovornostsamog proizvodjača.
Prilikom konstrukcije ili proizvodnje prema obavezujućoj specifikaciji koju nam je podneokupac, on nas oslobadja svih eventualnih zahteva trećih lica u odnosu na njihova autorskaprava i zaštitu njihovih patenata.
U slučaju nepredvidjenih dogadjaja/više sile u smislu čl. 4, ukoliko oni menjaju ekonomskiznačaj ili sadržaj obaveza ili utiču na naš pogon i u slučaju da se naknadno ustanovinemogućnost ispunjenje obaveza, ugovor će biti primereno prilagodjen.
Ukoliko to nije ekonomski opravdano, Festo Srbija zadržava pravo da odustane delimičnoili u potpunosti od ugovora.


10. Tajnost podataka i vlasništvo nad podacima


Klijent je dužan da sve poslovne i tehničke informacije, know-how i druge poslovne tajneu vezi sa sprovodjenjem date porudžbine tretira strogo poverljivo i da bez izričitogodobrenja od strane Festo Srbija ne daje i ne čini dostupnim trećim licima bilo kojepodatke, dokumenta, dokumentaciju, crteže, skice ili druge podloge.?Sve poverljive podatke napred opisane, obavezno je držati u tajnosti od trećih osobaonoliko dugo koliko nisu poznate i ukoliko nisu dokazano javno poznate ili koje je FestoSrbija odredio da ih klijent može dalje širiti. Takve informacije klijent sme dati naraspolaganje samo ovlašenim osobama koje je neophodno angažovati za njihovokorišćenje.
Sve poslovne ili tehničke informacije ostaju isključivo u vlasništvu Festo Srbija.Bezprethodne pismene saglasnosti Festo Srbija takve informacije se ne smeju umnožavati iliprofesionalno koristiti. Na zahtev Festo Srbija neophodno je odmah i u potpunosti vratitiili uništiti sve informacije koje potiču od Festo Srbija (eventualno uključujući i napravljenekopije ili zapise) kao i predmete koji su ustupljeni ili dati na pozajmicu.

Festo Srbija zadržava sva prava na podacima navedenim u ovom članu uključujući i svaautorska prava, pravo na prijavu komercijalnih zaštitnih prava, pravo na sve postojećežigove, patente, dizajn proizvoda i ostala srodna prava a koja su u vlasništvu Festo Srbija,odnosno koja su u vlasništvu kompanije Festo kao osnivača FESTO G.m.b.H. OgranakBeograd.
Sa druge strane Festo Srbija se obavezuje na poštovanje tajnosti dokumentacije, koju muje dostavio klijent.


11. Rešavanje sporova


Svaki spor ili nesporazum između ugovornih strana prvenstveno će se rešavati naprijateljski i razuman način. Ukoliko se sporazumno rešenje između ugovornih strana nemože postići, svi sporovi koji proizlaze iz ovih Opštih uslova ili u vezi s njima, uključujućii sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka,kao i na pravne efekte koji iz toga proističu, konačno će rešiti Privredni Sud u Beogradu.

Ovi opšti uslovi su sastavni su deo svih pojedinačnih ugovora i drugih pravnih poslova kojeFesto Srbija zaključuje sa klijentima. Svojim potpisom na svakom obavezujeućemdokumentu sa Festo Srbija, Klijent izričito izjavljuje da je u celosti upoznat i da prihvataove Uslove isporuke i plaćanja, kao i sve Uslove upotrebe software-a.

Za sve što nije regulisano Opštim uslovima o prodaji ili pojedinačnim ugovorom o prodajiprimenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača kaoi drugih merodavnih zakona Republike Srbije.?


12. Uslovi prodaje

Kupac garantuje da je informisan o “Festo Code of Conduct for Business Partners” kojise mogu preuzeti sa sledeće adrese:https://www.festo.com/rep/sr_rs/assets/pdf/Code_Of_Conduct_for_Business_Partners_RS.pdf , i da je instruirao svoje nadređene i zaposlene da se ponašaju u skladu sa njima.Kupac će preduzeti sve neophodne korake kako bi izbegao bilo kakve nezakonite radnje,posebno da bi izbegao nezakonite radnje koje bi mogle negativno uticati na Festo. Stogaće kupac u okviru svoje kompanije i /ili grupe, preduzeti sve potrebne radnje neophodneza nadgledanje poštovanja Festo kodeksa ponašanja za poslovne partnere od stranenjegovih menadžera i zaposlenih, posebno u cilju izbegavanja radnji korupcije ili bilo kogdrugog krivičnog dela.


13. Uslovi nabavke

Dobavljač garantuje da je obavešten o Festo kodeksu ponašanja za poslovne partnere,koji se može preuzeti sahttps://www.festo.com/rep/sr_rs/assets/pdf/Code_Of_Conduct_for_Business_Partners_RS.pdf, i uputio je svoje menadžere i zaposlene da se pridržavaju istih.
Da bi obezbedio ovo dobro ponašanje, dobavljač se obavezuje da će preduzeti sveneophodne korake kako bi izbegao bilo kakve nezakonite radnje, posebno da bi izbegaonezakonite radnje koje mogu inkriminisati Festo.
Stoga će u okviru svoje kompanije i / ili grupe dobavljač preduzeti sve potrebne radnje ipokrenuti bilo koji sistem potreban za nadgledanje poštovanja Festo kodeksa ponašanjaza poslovne partnere svojih direktora, službenika, zaposlenih i podizvođača, posebnotakvih radnji koje su ključne za izbegavanje korupcije ili bilo koje drugo krivično delo.