Technológia elektromagnetických ventilov Festo v spoločnosti Bayer Crop Science

Osvedčená technológia elektromagnetických ventilov

Výrobky divízie Crop Science Division spoločnosti Bayer zabezpečujú a zvyšujú úrodu vo viac ako 120 krajinách. Keď spoločnosť budovala nové viacúčelové zariadenie, musela spĺňať najvyššie štandardy bezpečnosti a spoľahlivosti. Mali sa výrazne obmedziť cykly kontrol a mali úplne odpadnúť neplánované odstávky v dôsledku opráv. Preto sa spoločnosť Bayer spoliehala na ventily od spoločnosti Festo. Zariadenie funguje bez problémov už tak dlho, že spoločnosť TÜV vydala spoločnosti Festo certifikát pre elektromagnetické ventily s predĺženým skúšobným intervalom 7 rokov.

Divízia Crop Science Division spoločnosti Bayer vyvíja účinné látky na ochranu rastlín a zodpovedajúce výrobné procesy. V záujme rýchlejšej a individuálnejšej výroby chcel mať výrobca nevyhnutné procesy pod jednou strechou. Ako špecialista na automatizáciu a dlhoročný obchodný partner bola spoločnosť Festo zahrnutá do plánovania už v ranom štádiu.

Projekt bol z hľadiska návrhu dosť náročný. Spoločnosť Bayer chcela také zariadenie, aby sa čiastkové zariadenia a systémy mohli navzájom flexibilne prepájať a prevádzkovať. Systém riadenia procesu je rozdelený do 67 automatizačných systémov, aby bolo možné flexibilne prispôsobiť aj riadenie procesu. Zároveň tu boli prísnejšie požiadavky na ochranu pred výbuchom. Spoločnosť Bayer spracúva pri prevádzke tohto viacúčelového zariadenia horľavé kvapaliny. A navyše, keďže procesy sa stále menia, je potrebné aj množstvo rozhraní a zásahových bodov. Celé zariadenie bolo preto klasifikované ako zóny s rizikom výbuchu 1 a 2.

Požiadavky na bezpečné systémy VZ

Minimálne bezpečnostné riziká

Čím spoľahlivejšie sú komponenty a procesy, tým bezpečnejšie bude celé chemické zariadenie. Musí byť zabezpečená dodávka chladiacej vody, ako aj elektrickej energie, núdzové vypínače a uvoľňovače napätia, čerpadlá, miešadlá a procesné ventily. Funkčná bezpečnosť všetkých procesov závisí od toho, či spoľahlivo fungujú všetky dôležité prvky od operátora zariadenia až po bezpečnostné funkcie elektrickej meracej, riadiacej a regulačnej techniky (EI&C).

V chemickom a petrochemickom priemysle sú špeciálne osvedčené a otestované EI&C komponenty mimoriadne dôležité pre bezpečnosť a dostupnosť zariadení. Pomáhajú nielen predchádzať pretlaku a iným nebezpečným podmienkam, ale umožňujú aj v ranom štádiu rozpoznať trendy, pre ktoré treba urobiť účinné protiopatrenia (čiastočne automaticky). Efekt runaway je možné zistiť už napríklad výpočtom tepelného gradientu.

Optimalizácia pre hospodárnosť

Zariadenie funguje o to ekonomickejšie, o čo spoľahlivejšie sú EI&C komponenty. Aj keď ste svoje zariadenie už do značnej miery optimalizovali, stále je možné dosiahnuť vyšší výkon a jedno zariadenie bez prestojov. Vďaka osvedčeným EI&C komponentom, ktoré sú certifikované v súlade s normou IEC 61508, znižujete cykly a čas kontroly na minimum a zaisťujete, aby nedošlo k neplánovaným odstávkam v dôsledku opráv. Výsledok: celé zariadenie môže zostať produktívne bez prerušenia.

Mimoriadne spoľahlivé elektromagnetické ventily

Zariadenie VZ od Bayer Crop Science má zabudovaných viacero bezpečnostných EI&C zariadení od spoločnosti Festo. Tie okrem iného prepínajú dávkovacie, odvzdušňovacie a parné ventily do pozícií Fail-Safe. To má vplyv na elektromagnetické ventily, ktoré riadia pohony. Musia mať (pri jednokanálovej architektúre) minimálne rovnakú klasifikáciu SIL ako celý bezpečnostný obvod.

Extrémne nízka miera požiadaviek predstavuje v praxi nároky na konštrukciu a použité komponenty. Elektromagnetický ventil je zvyčajne navrhnutý na niekoľko miliónov spínacích operácií. V bezpečnostnom okruhu môže byť pod napätím celé desaťročia, no v prípade núdze musí stále spoľahlivo reagovať. V takejto situácii je najistejšie využiť komponenty, na ktoré nemá časové hľadisko vplyv.

Riešenie: elektromagnetické ventily VOFC/VOFD

Spoločnosť Bayer potrebovala univerzálny a kompatibilný elektromagnetický ventil, ktorý by bol schopný zvládnuť najrôznejšie podmienky v spracovateľskom priemysle. Okrem toho mal spĺňať požiadavky na riadenie v iskrovo bezpečných obvodoch (Exi) v zóne 1. Náš špičkový 3/2-cestný elektromagnetický ventil radu VOFC spĺňa presne tieto požiadavky. Dodávame ho s certifikátom TÜV do SIL 3. Rovnako ako pre náš 3/2-cestný elektromagnetický ventil VOFD je aj preň zaručená pravdepodobnosť poruchy 2,41 E-4. To znamená, že pri 2 410 spínaniach nastane maximálne jedno chybné spínanie. Ak ventil dostane bezpečnostnú požiadavku raz ročne, očakáva sa iba jedno chybné spínanie za 2 410 rokov, takže je prakticky nemožné, že by ventil v prípade núdze nezopol. Preto sú elektromagnetické ventily VOFC/VOFD, ktoré sú k dispozícii v typoch ochrany Ex em a Ex ia, ideálne na použitie v bezpečnostných obvodoch.

Použitie s výrazne predĺženým testovacím intervalom

Bayer nie je jedinou spoločnosťou, ktorá je s nami veľmi spokojná. Jej viacúčelové zariadenie potvrdzuje, že dôvera v naše výrobky je na mieste. Bolo doň nainštalovaných viac ako 1 500 elektromagnetických ventilov radu VOFC v bezpečnostných a iných regulačných obvodoch. Dodnes ani jeden z týchto komponentov nezlyhal. V roku 2015 bolo vymontovaných 14 týchto ventilov a boli podrobené testu odolnosti v klimatickej komore. Výsledky presvedčili aj TÜV Rheinland a podnietili ich k vydaniu nového osvedčenia. Od tej doby je Festo prvou spoločnosťou, ktorá má interval dodatočných testov predĺžený na 7 rokov. Samozrejme, vždy treba prijať príslušné preventívne opatrenia, aby sa predišlo chybám, a zohľadniť podmienky okolia. V zásade však vy ako prevádzkovateľ môžete veľmi flexibilne určovať dĺžku používania našich certifikovaných elektromagnetických ventilov VOFC.

Prívod tlaku bez únikov

Ďalší produkt Festo, ktorý spoločnosť Bayer využíva už mnoho rokov, sú plastové hadice z polyuretánu v kombinácii s nástrčnými prípojmi z radu NPQH. Slúžia na prívod stlačeného vzduchu k elektromagnetickým ventilom. Flexibilná inštalácia, rýchla a jednoduchá montáž: upínací mechanizmus hadicovej spojky obsahuje tesniaci krúžok, ktorý zabraňuje strate stlačeného vzduchu a v prípade potreby sa dá rýchlo uvoľniť.

Pre spoločnosť Bayer je vysoká odolnosť hadíc proti UV žiareniu ďalšou výhodou, rovnako ako ich chemická odolnosť. Hadice môžeme dodať v rôznych farbách, takže ak sa okrem stlačeného vzduchu používa aj dusík, nie sú potrebné žiadne vlastné označenia. Vďaka našim veľkým baleniam nemusíte pri dlhých vedeniach používať skrutkové spoje. Tak sa počet možných miest úniku zníži na absolútne minimum.

Bayer AG
Crop Science Division

Alfred-Nobel-Straße 50
40789 Monheim am Rhein
Deutschland

www.cropscience.bayer.de

Kto by to mal vedieť?

Skôr než sa rozhodnete pre spoločnosť Festo, opýtajte sa na názor svojich špecialistov. Naše návrhy riešení a príklady použitia môžete ukázať ďalším pomocou tohto odkazu.

Prehľad