Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Chceme, aby ste sa pri úspešnej spolupráci so spoločnosťou Festo cítili bezpečne. Ochranou vašich osobných údajov chceme tiež vyhovieť vašim potrebám a byť vaším spoľahlivým partnerom.

Predmetom ochrany sú osobné údaje. Sú to všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (dotknutej osoby).

Ako globálny líder v oblasti automatizačnej techniky, technických školení a ďalšieho vzdelávania spracúvame osobné údaje každý deň. Zaväzujeme sa dodržiavať pri tom národné a medzinárodné zákony a nariadenia o ochrane osobných údajov, najmä európske všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR).

Pokiaľ používame mužský rod, je to len kvôli jazykovému zjednodušeniu. Informácie platia rovnako pre všetky pohlavia.

1. Zodpovedný

Zodpovedný orgán

Festo spol. s r.o.

Správa ochrany osobných údajov

gdpr_sk@festo.com

2. Skupiny ľudí, účely a kategórie údajov

2.1 Pri použití našej online ponuky

Vaše výhody / naše ciele

Festo vám ponúka atraktívne online funkcie, ktoré vám môžu rôznymi spôsobmi pomôcť pri každodennej práci. Preto využívame osobné údaje na zistenie vašej identity a na umožnenie autentifikácie používateľa, napr. aby sme vám sprístupnili vybrané služby a funkcie online ponúk spoločnosti Festo.

Okrem toho spracúvame osobné údaje z bezpečnostných dôvodov, najmä na zisťovanie a prevenciu útokov na naše webové stránky, alebo na zmarenie pokusu o podvod.

Kategórie údajov

Keď využívate naše webové stránky, webové aplikácie alebo online nástroje, ukladáme napríklad tieto osobné údaje:

 • typ zariadenia, prehliadača a operačného systému, ktorý používate
 • vašu IP adresu
 • dátum a čas návštev
 • využívanie webových stránok a ich funkcií
 • hľadané výrazy, chybové hlásenia, informácie o vyvolaných súboroch a množstve prenesených údajov
 • webové stránky, z ktorých ste sa dostali na našu webovú stránku, a webové stránky, ktoré navštevujete z našej webovej stránky.

Ostatné osobné údaje, ako je

 • meno a priezvisko
 • obchodné kontaktné údaje, napríklad e-mailová adresa, telefónne číslo
 • informácie poskytované v súvislosti s dopytom,

ukladáme, iba ak nám ich dobrovoľne poskytnete, napríklad v súvislosti s registráciou, otázkou, kontaktným formulárom, prieskumom alebo na uzavretie zmluvy.

Súbory cookie

Na zhromažďovanie týchto údajov používame v našich online ponukách Festo súbory cookie. Ďalšie informácie o používaní súborov cookie spoločnosťou Festo sú k dispozícii tu: Pravidlá používania súborov cookie. Tam si môžete nastaviť, ktoré súbory cookie sa aktivujú, keď budete používať našu online ponuku.

Webové nástroje

Informácie o webových nástrojoch používaných spoločnosťou Festo nájdete tu: Webové nástroje.

Odkazy na iné webové stránky

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje iba na online ponuky spoločnosti Festo, a nie na webové stránky a aplikácie tretích strán. Online ponuky spoločnosti Festo môžu obsahovať aj odkazy na webové stránky a aplikácie tretích strán, ktoré by vás mohli zaujímať.

Spoločnosť Festo nie je zodpovedná za získavanie, spracovanie a použitie vašich údajov tretími stranami ani za obsah týchto webových stránok tretích strán.

2.2 Pri používaní mobilných aplikácií alebo lokálnych aplikácií

Vaše výhody / naše ciele

Festo vám ponúka širokú škálu aplikácií, ktoré môžete použiť na svojich koncových zariadeniach, ako sú notebooky, tablety alebo smartfóny, a ktoré vám pomôžu pri efektívnom a bezpečnom vykonávaní vašich úloh. Na základe osobných údajov je možné nastaviť a ovládať zaujímavé funkcie.

Pokiaľ sú v nástrojoch integrované špeciálne funkcie a výhody, informácie o nich vždy nájdete v dodatočnom vyhlásení o ochrane osobných údajov k danému použitiu.

Spoločnosť Festo má prístup k obsahu a osobným údajom v aplikáciách iba počas servisných a údržbárskych prác.

Kategórie údajov

 • kontaktné informácie, ako je meno a priezvisko, obchodná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa
 • vlastné nastavenia, napríklad obľúbené položky
 • roly a nastavenia špecifické pre jednotlivé roly

2.3 V spolupráci s obchodnými partnermi

Vaše výhody / naše ciele

Dobré obchodné vzťahy sú založené na ideálnej komunikácii medzi správnymi kontaktnými osobami a na efektívnej výmene potrebných informácií. Vaše osobné údaje sú základom našej komunikácie o výrobkoch, službách a projektoch, napr. pri spracovávaní vašich dopytov, alebo pri poskytovaní technických informácií o výrobkoch. Vaše osobné údaje sa tiež používajú na udržiavanie nášho (zmluvného) obchodného vzťahu, napríklad na vybavenie objednávok výrobkov a služieb, na doručenie dodávok, vykonanie opráv alebo servisu a na účely účtovných, fakturačných a platobných transakcií.

Kategórie údajov

V rámci spolupráce s vami ako obchodným partnerom spracúva spoločnosť Festo vaše osobné údaje ako kontaktnej osoby zákazníka, zainteresovanej strany, obchodného partnera, dodávateľa alebo iného partnera.

V podstate sú to

 • kontaktné informácie, ako je meno a priezvisko a obchodná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa
 • informácie o telefonických hovoroch, návštevách, kontaktoch a obsahu tejto komunikácie
 • informácie, ktoré sa požadujú v rámci projektu, alebo spracovania zmluvného vzťahu
 • údaje zhromaždené z verejne dostupných zdrojov, informačných databáz, alebo informačných kancelárií
 • ak to zákon vyžaduje v rámci kontroly dodržiavania predpisov, je to aj dátum narodenia, identifikačné dokumenty a čísla identifikačných dokumentov, informácie o príslušných súdnych konaniach a iných právnych sporoch, ktorých sa obchodní partneri zúčastňujú
 • platobné údaje, ako sú informácie pre spracovanie platobných transakcií, alebo predchádzanie podvodom vrátane informácií o kreditných kartách a overovacích číslach kariet

Festo je s vami v kontakte ako s kontaktnou osobou v B2B vzťahu a nespracúva žiadne osobné údaje, ktoré by vás mohli inak identifikovať ako dotknutú osobu. Neexistuje žiadne profilovanie, ktoré by malo na vás osobne právne účinky, alebo sa vás podobným spôsobom dotýkalo.

2.4 Pre spoluprácu medzi spoločnosťou Festo a obchodnými partnermi

Vaše výhody / naše ciele

Moderná elektronická komunikácia ponúka nástroje, ktoré umožňujú ideálnu spoluprácu a rýchlu a ľahkú výmenu informácií a údajov. Pri použití týchto nástrojov môžu byť osobné údaje spracovávané na potvrdenie totožnosti a dokumentáciu týchto kontaktov.

Kategórie údajov

V rámci online relácií a podobných funkcií možno spracúvať napríklad nasledujúce osobné údaje

 • kontaktné údaje (meno, e-mail, spoločnosť...)
 • všetky informácie zo vzájomnej interakcie: prístupové oprávnenia, komentáre a oznámenia, spracovanie dokumentov, informácie o použití, napríklad dátum a čas

2.5 Pre priamy marketing

Vaše výhody / naše ciele

Festo vás bude informovať o dôležitých trhových trendoch, nových zaujímavých výrobkoch a riešeniach na základe vášho odvetvia a vami vybraných záujmov. Dostanete tiež informácie o marketingových kampaniach, analýzach trhu alebo podobných činnostiach a udalostiach.

Máte právo kedykoľvek namietať proti použitiu vašich kontaktných údajov na tieto účely zaslaním e-mailu na adresu info@festo.com alebo v rámci akejkoľvek komunikácie v tejto súvislosti.

Kategórie údajov

Aby sme vám mohli poskytnúť informácie podľa vašich želaní a potrieb, v rámci priameho marketingu zhromažďujeme napríklad nasledujúce osobné údaje

 • kontaktné informácie, ako je meno a priezvisko, obchodná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa
 • vaše voľby pre informačné bulletiny a oblasti záujmu
 • informácie o návštevách veľtrhov, účasti na webinároch a podobne
 • všetky ďalšie údaje, ktoré ste dobrovoľne poskytli a pre ktoré ste udelili súhlas

2.6 Na plánovanie a realizáciu podujatí

Vaše výhody / naše ciele

Spoločnosť Festo vám rada naživo predvedie naše služby, atraktívny sortiment a zaujímavé trendy. Prostredníctvom rôznych podujatí vám ponúkame možnosť porozprávať sa so špecialistami zo spoločnosti Festo, alebo s inými zainteresovanými stranami a tvorcami trendov. Aby ste mali z toho čo najväčší úžitok, je dôležité, aby sme sa mohli prispôsobiť vám a vašim želaniam a potrebám.

Kategórie údajov

V rámci prípravy zaujímavého a úspešného podujatia potrebujeme rôzne osobné údaje.

Podľa druhu a miesta konania spracujeme napr.

 • kontaktné informácie, ako je meno a priezvisko, obchodná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa
 • údaje súvisiace s organizáciou podujatia, napríklad pozvánky, osobné želania alebo cestovné údaje
 • informácie potvrdzujúce vašu prítomnosť a bezpečnostné pokyny
 • ŠPZ na povolenie vstupu a parkovania
 • foto- a videozáznamy na zverejnenie a dokumentáciu

2.7 Pre prieskumy spokojnosti

Vaše výhody / naše ciele

Kvalitné informácie a dobré pochopenie potrieb a požiadaviek sú základným predpokladom pre rozvoj služieb spoločnosti Festo. V súlade s platnými zákonmi môže spoločnosť Festo použiť aj vaše obchodné kontaktné údaje na vykonávanie prieskumov spokojnosti zákazníkov.

Máte právo kedykoľvek namietať proti použitiu vašich kontaktných údajov na tieto účely zaslaním e-mailu na adresu info@festo.com, alebo v rámci komunikácie v tejto súvislosti.

Kategórie údajov

V závislosti od typu a cieľa prieskumu vás budeme konkrétne informovať o anonymite vašej spätnej väzby.

Ak nie je možné vykonať prieskumy anonymne, spracúvajú sa rôzne osobné údaje, napr.

 • kontaktné údaje, napríklad meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo
 • Pre konkrétne prieskumy, alebo pre diferencované analýzy spracúvame obchodné informácie, ako sú jednotlivé oddelenia, alebo manažérske zodpovednosti
 • Dôvodom pre prieskum môže byť vaša spätná väzba ku konkrétnej obchodnej transakcii

3. Právne podklady na spracovanie osobných údajov

Ak ste v konkrétnom prípade dali výslovný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, tento súhlas je právnym podkladom na spracovanie (článok 6 ods. 1a GDPR). Tento súhlas je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať s budúcou účinnosťou.

4. Prenos osobných údajov

4.1 Prenos údajov počas spracovania spoločnosťou Festo

Spoločnosť Festo môže prenášať osobné údaje

• interným oddeleniam

• iným spoločnostiam Festo, alebo iným tretím stranám, ako sú obchodní partneri alebo dodávatelia, ak je to potrebné v súvislosti s ponukou alebo začatím, vykonaním alebo rozvojom obchodného vzťahu

• poskytovateľom služieb, ktorí spracúvajú osobné údaje v rámci poskytovania služieb, napr. v oblasti IT bezpečnosti, údržby alebo organizátori podujatí

• tretím stranám, ak je to potrebné na dodržanie platných právnych predpisov, alebo právnych nárokov, napríklad v súvislosti s arbitrážou alebo súdnym konaním, orgánom, úradom, zdravotným poisťovniam alebo právnym poradcomAk sa príjemcovia nachádzajú mimo geografického rozsahu nariadenia GDPR, spoločnosť Festo prijíma opatrenia, aby vhodným a primeraným spôsobom zabezpečila ochranu vašich osobných údajov.

• Vaše osobné údaje preto odovzdávame spoločnostiam Festo iba na základe záväzných vnútropodnikových pravidiel, ktoré sa členovia skupiny Festo zaviazali dodržiavať.

• Osobné údaje sa prenášajú príjemcom mimo skupiny, iba ak (i) uzavreli štandardné zmluvné doložky EÚ so spoločnosťou Festo alebo (ii) zaviedli záväzné vnútropodnikové pravidlá.Osobné údaje, ktoré zverejníte prostredníctvom online ponúk Festo (napr. v četovacích miestnostiach alebo na fórach), môžu byť prístupné ďalším registrovaným používateľom príslušnej online ponuky Festo na celom svete.

4.2 Sociálne Plug-iny

Festo integrovalo na svoje webové stránky takzvané „Sociálne Plug-iny“ ako Facebook, YouTube, Twitter a Instagram. Ak vyberiete jeden z týchto sociálnych Plug-inov, vytvorí sa priame spojenie s týmto poskytovateľom a on spracuje vaše údaje. Ak ste v danom okamihu prihlásený do svojho používateľského účtu, môže poskytovateľ priradiť vašu návštevu našej webovej stránky k vášmu používateľskému účtu.

Pre vaše pripojenie k sociálnej sieti, dátové prenosy medzi sieťou a vaším systémom a pre vaše interakcie na tejto platforme sa uplatňujú výlučne ustanovenia o ochrane údajov príslušnej siete. Sociálny Plug-in zostáva aktívny, kým ho nedeaktivujete, alebo nevymažete súbory cookie.

Informácie o súboroch cookie

5. Uchovávanie osobných údajov

Pokiaľ nebude počas zhromažďovania uvedené výslovné obdobie uchovávania, vaše osobné údaje budú po stanovenom čase vymazané, pokiaľ už nebudú potrebné na splnenie účelu, za predpokladu, že vymazaniu nezabránia zákonné povinnosti týkajúce sa uchovávania údajov (napr. obchodné a daňové povinnosti).

6. Bezpečnosť údajovSpoločnosť

Festo používa potrebné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej ochrany vašich osobných údajov.

7. Možnosť odvolať súhlas

Ak je naše spracovanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase so spracovaním vašich osobných údajov, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať s budúcou účinnosťou.

Odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu pred odvolaním.

8. Vaše práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte podľa GDPR nasledujúce práva v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov

 • potvrdenie o tom, či spoločnosť Festo spracovala vaše osobné údaje, a informácie o osobných údajoch spracovaných spoločnosťou Festo
 • opravu vašich nesprávnych osobných údajov
 • vymazanie osobných údajov spracovaných spoločnosťou Festo
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov spoločnosťou Festo
 • prenos údajov
 • námietka proti spracovaniu osobných údajov spoločnosťou Festo

Ďalšie informácie a vysvetlenia týkajúce sa uvedených práv nájdete na internetovej stránke „Práva občanov“ Európskej komisie.

9. Kontakt pre ochranu údajov v spoločnosti Festo

Oddelenie spoločnosti Festo na ochranu údajov vás podporuje vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa ochrany údajov v spoločnosti Festo. Môžete podať sťažnosť na spoločnosť Festo a dožadovať sa svojich práv stanovených v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Môžete sa obrátiť na naše oddelenie na ochranu údajov cez gdpr_sk@festo.com.

Oddelenie spoločnosti Festo na ochranu údajov bude vybavovať vaše otázky a sťažnosti čo najskôr. Okrem kontaktovania oddelenia spoločnosti Festo na ochranu údajov máte možnosť kedykoľvek kontaktovať dozorný úrad pre ochranu údajov.