Učebné osnovy, certifikácia a riadené služby

Učebné osnovy, certifikácia, riadené služby

Naše riadené služby ponúkajú spoločnostiam a úradom kompletné riešenia na vyškolenie kvalifikovaných pracovníkov v technických odboroch. Zistite viac. Naše služby zahŕňajú vypracovanie učebných plánov, vzdelávacích programov, certifikácií, outsourcing školení pre priemyselné spoločnosti, ako aj poradenstvo a rozvoj programov na osvojenie si zručností. Všetky služby dopĺňa portfólio Festo Didactic: návrh výukových centier a vybavenie laboratórií výukovými systémami na kľúč, školenie na mieste, školiace programy v školiacich strediskách Festo a riešenia pre digitálne učenie.

Aby už pracovníkom nechýbali zručnosti

S cieľom kvalifikovať budúcich pracovníkov na uplatnenie v zamestnaní a sprostredkovať generácii, ktorá zatiaľ pracuje v laboratóriách, kompetencie potrebné pre budúce zamestnanie vyvíjame individuálne koncepty a riešenia pre komunity a spoločnosti podľa aktuálnych trhových podmienok a požadovaných výsledkov.

Analýza trhu

Vývoj vzdelávacieho programu sa začína analýzou trhu s cieľom identifikovať potreby miestneho priemyslu z hľadiska budovania zručností, ako aj existujúce vzdelávacie inštitúcie a ich priamych konkurentov.

Definícia pracovných profilov

Na základe tejto analýzy sa definujú kvalifikačné a profesijné profily vrátane učebných osnov a certifikácie, ako aj profesijné oblasti, pre ktoré sú potrebné ďalšie školenia.

Vypracovanie učebných osnov

Učebné osnovy pre jednotlivé povolania sú vypracované v súlade s národným kvalifikačným rámcom. Sú štruktúrované modulárne a obsahujú teóriu aj praktické úlohy.

Certifikácia

Certifikácia študentov je dôležitou súčasťou každého kvalifikačného programu s cieľom dokumentovať schopnosti v podobe, ktorá je uznávaná národne a ideálne aj medzinárodne. Festo vytvára certifikačné plány v spolupráci s národnými asociáciami a môže tiež integrovať nemeckú certifikáciu v spolupráci s nemeckými asociáciami.

Návrh výukových centier

Na základe existujúcich učebných osnov vašej vzdelávacej inštitúcie a vykonanej analýzy trhu ponúkame výukové centrá pripravené na použitie, ktoré zodpovedajú oblastiam činnosti alebo špeciálnym povolaniam, ktoré je potrebné vo vašom regióne rozvíjať.

Učebné plány, certifikácia a výukové centrá

Rozširovanie kvalifikácie

Na dosiahnutie úspechu výrobných závodov a ich dlhodobej konkurencieschopnosti pomocou kvalifikovaných zamestnancov sa výrobné spoločnosti nemôžu zaobísť bez dlhodobých kvalifikačných programov. Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je spolupráca s externými vzdelávacími partnermi a vzdelávacími inštitúciami.

Vyvíjame a ponúkame riešenia na rozšírenie kvalifikácie a preklenutie nesúladu medzi zručnosťami dostupnej pracovnej sily a požiadavkami odvetvia. Analyzujeme vzdelávacie potreby a medzery v kvalifikácii a na základe toho určíme vhodné školiace programy pre všetky skupiny podľa ich povolania a zručností. Okrem toho výsledky získané z analýzy premietneme do kvalifikačných modelov vychádzajúcich z dopytu. Tým sa riešia problémy spojené s výukou a je to tiež cenná investícia do budúcnosti spoločnosti! Vďaka našim riešeniam zameraným na prax sú zamestnanci na celom svete školení podľa rovnakých vysokých štandardov. Investíciami do ďalšej kvalifikácie a tým aj do podpory vašich zamestnancov podporujete motiváciu zamestnancov a umožňujete im efektívne plniť úlohy.

Priemyselné poradenstvo a návrh výukových centier

Rozvinutý proces ďalšieho vzdelávania je možné bezproblémovo integrovať do obchodnej a HR stratégie zákazníka. Vďaka našim skúsenostiam s vybavením a prevádzkou školiacich zariadení môžeme našim zákazníkom hneď od začiatku pomáhať pri vývoji realizovateľných a udržateľných koncepcií. S našimi znalosťami o prevádzke školiacich stredísk pre spoločnosť Festo a zákazníkov na celom svete sme pripravení pretaviť svoje vedomosti do mimoriadne efektívneho a praktického plánovania školiacich zariadení.

Učebne a dielne

Rozdelenie učební a pracovných priestorov sa vyvíja a riadi sa dôležitými kritériami metodiky a skupinovej dynamiky. Na tomto základe sa budujú moderné a motivujúce výukové centrá. Naše portfólio produktov je možné komplexne využiť pre našich zákazníkov z priemyslu aj pre vzdelávacie inštitúcie. Ponúkame výukové systémy s technickými komponentmi a vzdelávacie továrne pre priemyselnú automatizáciu, ale aj e-learningové programy a softvérové simulácie. Naše spektrum zahŕňa technológie pre automatizáciu výroby, procesov a budov, k čomu patrí hydromechanika, elektrotechnika a mechatronika, telekomunikácie, obnoviteľné zdroje energie, čistenie odpadových vôd, chladenie a HVAC, výroba, údržba a servis.

Koncepty výukového centra

Referencie

Festo Lernzentrum Saar
Rohrbach, Nemecko

Festo Lernzentrum Saar (FLC) sa nachádza v Rohrbachu a od roku 1994 je vyhľadávaným partnerom ponúkajúcim kvalifikačné riešenia pre miestny priemysel. Výukové centrum Saar sa navyše špecializuje na programy odbornej prípravy v mnohých odvetviach, takže s ním spolupracujú menšie spoločnosti, ktoré z rôznych dôvodov nemôžu vzdelávať svojich študentov interne. V týchto prípadoch výukové centrum Saar ponúka odborné vzdelávanie pre študentov z rôznych spoločností. Výukové centrum Saar realizuje aj medzinárodné projekty, napríklad kvalifikáciu indických učiteľov v inštitúciách odborného vzdelávania. Naši zákazníci získavajú pomocou individuálnych kvalifikačných programov prispôsobených ich potrebám konkurenčnú výhodu. Školiace stredisko Festo Saar sa snaží o vysokú flexibilitu, motiváciu a pozitívny prístup.

Festo Academy Italy, Industrial Management School
Miláno, Taliansko

Festo Academy Italy ponúka školiace programy na rôznych úrovniach, pomocou ktorých sú spoločnosti a ich zamestnanci podporovaní pri rozširovaní prevádzkových služieb a rozvoji individuálnych zručností. Ponuka kurzov zahŕňa programy zamerané na rozvoj špecifických odborných funkcií, semináre na získanie zručností a praktických skúseností, triedu pre vyššie vzdelanie a špecializačné programy, ako aj prehliadky a tvorbu biznis plánov pre manažérov.

Festo Training Center Jinan
Jinan, Čína

Školiace stredisko Festo Jinan, ktoré sa nachádza vo výrobnom závode spoločnosti Festo v Jinane (Čína), je prvým kompletným školiacim strediskom, ktoré spoločnosť Festo otvorila mimo Nemecka. Cieľom tohto školiaceho strediska je zavedenie úspešného nemeckého systému duálneho vzdelávania v Číne. V ponuke je kurz mechatroniky, ktorý bol pôvodne vyhradený pre zamestnancov spoločnosti Festo.

Festo Didactic ponúka kompletné riadené vzdelávacie služby s východiskovými bodmi prispôsobenými zákazníkom a trhom. Bez ohľadu na to, či si prajete celý balík ponúkaných služieb alebo chcete len skombinovať jednotlivé služby, náš koncept je prispôsobený individuálnym požiadavkám a má priamy dosah na prevádzkový výsledok, rozvoj celého trhu a pracovných síl. Vyplňte tento kontaktný formulár, aby sme vás mohli čo najskôr kontaktovať.