Teslimat, ödeme ve yazılım kullanım koşulları

1. Geçerlilik kapsamı

1.1 İşbu GSŞ Festo ve müşteri arasındaki tüm iş ve işlemler için geçerlidir.

1.2 Müşterinin bunlarla çelişen, bunlara ek veya bunlardan farklı şart ve koşulları, Festo bunların geçerliliğini yazılı olarak kabul etmedikçe, sözleşmenin bir öğesi haline gelmeyecektir. İşbu GSŞ şartları ayrıca Festo’nun bir müşteriye, onun bu şartlarla çelişen, onlara ek veya onlardan farklı şart ve koşulları onlardan tamamen haberdar olarak ihtiyat kaydı koymadan müşteriye bir teslimat yapması halinde de geçerlidir.

1.3 Festo ve müşteri arasında bir sözleşmenin ifası için akdedilecek ve işbu GSŞ şartlarıyla çelişen, onlara ek veya onlardan farklılığı olan anlaşmalar sözleşmede yazılı olarak belirtilmek zorundadır. Bu kural yazılı biçim şartının ortadan kaldırılması için de geçerlidir.

1.4 Festo’nun yasal hükümler veya işbu GSŞ’nin kapsamı dışındaki başka sözleşmeler uyarınca sahip olduğu haklar bundan etkilenmeyecektir.

2. Sözleşmenin akdedilmesi

2.1 Festo tarafından yapılan teklifler Festo tarafından yazılı olarak aksi belirtilmedikçe onay gerektirir ve bağlayıcı değildir. Festo teklifleri aksi yazılı olarak bildirilmedikçe 30 gün süre ile geçerli olacaktır.

2.2 Teklife ait belgelerdeki görseller, çizimler, ağırlık, boyut, performans ve tüketim verileri ve ayrıca ürünlerin diğer tanımları açıkça bağlayıcı oldukları belirtilmedikçe sadece yaklaşıktır. Bunlar, yazılı olarak açıkça öyle kararlaştırılmadıkça, ürünlerle ilgili bir anlaşmayı veya bunlara karşılık gelen bir kalite veya dayanıklılığın garantisini oluşturmazlar. Müşterilerin ürünlerle veya ürünlerin kullanımı ile ilgili beklentileri de bir anlaşma veya garanti oluşturmaz.

2.3 Bir satın alma siparişi sadece Festo tarafından yazılı olarak onaylandıysa veya Festo satın alma siparişini işleme koyarsa, özel olarak da, Festo ürünleri göndermek suretiyle satın alma siparişini ifa ederse bağlayıcı hale gelir. Otomatik cihazlar yardımıyla oluşturulan, imza ve isim içermeyen bir sipariş onayı da yazılı kabul edilir. Sipariş onayı yanlışlığı besbelli hatalar, yazım veya hesap hataları içeriyorsa, bu hatalar Festo için bağlayıcı olmaz.

2.4Festo'nun müşterinin teklifleri, satın alma siparişleri veya başka bildirimleri karşısında sessiz kalması sadece önceden yazılı olarak öyle kararlaştırıldıysa ikrar sayılır.

2.5 Stoktan teklif edilen ürünler için sipariş önceliği prensibi uygulanacaktır, bu nedenle teslim için belirlenen tarih Festo için bir yükümlülük doğurmayacaktır.

2.6 Aksi Festo’nun teklifi ile belirlenmedikçe, Festo deposundan teslimatın yapılacağı gün geçerli olan fiyat uygulanacaktır. Teklif ile sipariş edilen mal adedinde değişiklik olması halinde Festo’nun fiyatı değiştirme hakkı saklıdır. Yükleme ve Festo standartlarında paketleme fiyata dâhildir.

2.7 Sadece teklifte belirlenen spesifikasyonlar Festo için bağlayıcıdır.

2.8 Teklif edilen fiyatlar KDV veya diğer vergi ve harçlar dâhil değildir.

2.9 Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça Festo satış konusu malı Euro karşılığı TL olarak fatura edecek ve Alıcı fatura üzerinde belirtilen ödeme vadesi dâhilinde faturayı eksiksiz ödeyecektir. Euro kuru olarak irsaliye tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru temel alınacaktır. Festo, vadesinde ödenmeyen fatura bedelleri nedeniyle aleyhine doğan ve fatura bedelinin %10’nunu aşan kur farkı zararlarını Alıcı’dan talep etme hakkına sahiptir. Ödenmeyen fatura nedeniyle Festo’nun ticari hapis hakkı mevcuttur. Ödemede gecikilen her gün için Alıcı, Türkiye İş Bankası kredi borçları faizlerine 3 puan eklenerek bulunan oranda gecikme faizi deyecektir.

2.10 Yanlış ve/veya fazla teslim edilen mallar hariç Festo, mal iadesini kabul etmemektedir.

2.11 Festo tarafından teklif edilen seminerlerin faturaları siparişi takiben derhal katılımcıya gönderilecek ve katılımcı tarafından en çok 7 gün içinde ödenecektir. Ödemeler ve gecikme için yukarıda belirlenen diğer koşullar seminer satışlarına da uygulanacaktır. Ancak mücbir sebeple seminere katılamayan katılımcı seminer ücretinin %50’sinden sorumlu olacak veya daha evvel ödenmiş olan seminer ücretinin %50’sini iade edilecektir.

2.12 Müşterinin maddi koşulları önemli ölçüde kötüleşirse veya haklı nedenlere dayalı bir iflas başvurusu veya müşterinin varlıklarına yönelik benzer işlemler iflas masasında varlık bulunmadığından reddedilirse veya konkordato ilanı, tasfiyesi ya da mallarının haczi halinde Festo sözleşmeden bütünüyle veya kısmen çekilme hakkına sahiptir.

3. Festo çevrimiçi mağazada sözleme akdi

3.1 Festo çevrimiçi mağazada mal ve hizmetlerin sunulması bir sözleşme akdi için teklif değil, sadece bir satın alma siparişi verme daveti oluşturur. Müşteri bir satın alma siparişi vermekle, Festo’ya bir satış sözleşmesi akdetmek için bir teklif göndermiş olur.

3.2 Festo çevrimiçi mağaza kanalıyla sadece Türkiye’ye teslimatlar için satın alma siparişleri kabul edilir.

3.3 Müşteri kendi satın alma siparişinin içeriğini herhangi bir zaman, Festo çevrimiçi mağazadaki hesabının satın alma siparişi geçmişini ziyaret ederek görebilir. Sözleşmenin tam metni Festo tarafından saklanır, ancak müşteri tarafından bu tam metne erişilemez. Müşteri satın alma siparişi alındıktan sonra bir satın alma siparişi onayı alır. Bu onay sadece bilgilendirme amaçlıdır; satın alma siparişinin kabulünü oluşturmaz. Satın alma siparişi, yazılı veya elektronik bir sipariş onayı oluşturuluncaya ya da mallar sevk edilinceye kadar bağlayıcı hale gelmez. App World kanalıyla yazılım satın alınan durumlarda bir sözleşme, uygulama sağlandığında meydana gelir. Bu bakımdan, sipariş onayı besbelli hatalar, yazım veya hesap hataları içeriyorsa, bu hatalar Festo için bağlayıcı olmayacaktır.

4. Elektrikli cihazların teslimat kapsamı / ambalajı / bertarafı

4.1 Festo'nun yazılı sipariş onayı teslimat kapsamı için belirleyici olacaktır. Teslimat kapsamına müşteri tarafından yapılacak değişikliklerin geçerli olabilmesi için Festo tarafından yazılı olarak onaylanmak zorundadır. Ürünlerde, bu farklılıklar sektörde olağansa veya farklılıklar DIN tolerans payları içerisindeyse veya değişiklikler büyük değilse ve müşterinin bunları kabul etmesi makul ise, dizayn ve biçim değişiklikleri yapma hakkını saklı tutarız. Aynı şey malzeme seçimi, teknik özellikler ve tasarım için de geçerlidir.

4.2 Kısmi teslimatlar müşteri için makul ölçülerin dışında olmadıkça Festo’nun çıkarları da hesaba katılarak kısmi teslimatlar yapılabilecektir.

4.3 Müşteri Festo tarafından ifa edilen işleri bir teslim alma prosedürüne tabi tutmakla yükümlü olacaktır. Müşteri resmi teslim alma prosedürünü gerçekleştirmeyi önemsiz ayıplar nedeniyle reddetme hakkına sahip değildir. Resmi teslim alma prosedürü müşterinin devir teslim tutanağını imzalamasını içerir. Özel olarak da, müşteri iş hizmetlerini, bunu yapmakla yükümlü olduğu halde, Festo tarafından belirlenen makul bir süre içerisinde teslim almazsa ya da, müşteri ürünü hizmete sokarsa ya da başka bir şekilde kullanırsa, resmi teslim alma prosedürü eşdeğer bir şekilde gerçekleşmiş sayılacaktır. Festo ayrıca kısmi teslim alma prosedürleri talep etme hakkına da sahiptir.

4.4 Festo bazı ürünler için belgeler (örn. el kitapları) sağlarsa, bunlar www.festo.com web sitesinden ücretsiz olarak indirilebilir. Festo bu belgelerin basılı biçimlerini müşteriye ayrı bir satın alma siparişi olarak bir bedel karşılığı verebilir.

5. Teslim zamanı

5.1 Teslimat zamanları (teslimat süreleri, dönemleri ve tarihleri) hakkında anlaşma yazılı olarak yapılacaktır. Teslimat dönemleri ve tarihleri, önceden Festo tarafından yazılı olarak bağlayıcı bir şekilde tanımlanmadıkça bağlayıcı değildir.

5.2 Teslim süresi sözleşmenin akdiyle başlar, ancak müşteri tarafından temin edilecek belgeler, onaylar ve izinler verilmiş olmak, tüm teknik hususlar netleştirilmiş olmak ve kararlaştırılan peşinat alınmış olmak kaydıyla. Bir teslim tarihi varsa, müşteri kendisi tarafından temin edilecek belgeler ve verilecek onay ve izinler zamanında sağlanmazsa veya tüm teknik hususlar zamanında netleştirilmezse veya Festo’ya kararlaştırılan peşin ödemenin tamamı yapılmazsa, teslim tarihi aynı ölçüde ertelenir. Teslimat süresine uyulabilmesinin ön koşulu müşteri tarafından diğer yükümlülüklerin gerektiği gibi yerine getirilmiş olmasıdır.

5.3 Teslimat süresinin sonunda ürünlerin fabrikadan çıkmış olması ya da Festo’nun müşteriye ürünlerin alınmaya veya sevk edilmeye hazır olduklarını bildirmiş olması halinde teslim süresine uyulmuş sayılır. Teslim süresine uyulabilmesi, kendisine teslimatın gerektiği gibi yapılmayışından Festo’nun kendisi sorumlu olmadıkça, Festo’ya teslimatların gerektiği gibi yapılması şartına bağlıdır. Festo’nun kendisine gerekli teslimatlar gereğince yapılmadığında Festo sözleşmeden çekilme hakkına sahiptir. Festo sözleşmeden çekilme hakkını kullanacak olursa Festo müşteriyi derhal haberdar edecek ve müşteri tarafından verilmiş her türlü avansı iade edecektir.

5.4 Teslimde gecikme halinde müşteri, teslimatta gecikme meydana geldikten sonra Festo’ya tanıdığı makul ek süre dolduğu halde sonuç alınmadıysa sözleşmeden çekilme hakkına sahiptir. Müşteri Festo’nun sorumlusu olduğu herhangi bir gecikmeden dolayı herhangi bir zarara uğrayacak olursa, müşteri ihmal nedeniyle tazminat talep etme hakkına sahip olacaktır. Bu tazminat gecikmenin tamamlanmış her haftası için %0,5 oranında olacak, ancak gecikme nedeniyle zamanında kullanılamayan veya kararlaştırılan teslimat kısmının toplam değerinin %5’ini geçemez.

6. Sınır ötesi teslimat

6.1 Sınır ötesi teslimatlar durumunda müşteri Türkiye’den ihracat ve hedef ülkeye ithalat için gerekli tüm beyannameleri ve işlemleri, özel olarak da gümrükten çekme ve ihracat kontrolü ve pazara sürülme ile ilgili diğer kısıtlamalarla ilgili belgeleri, süresi içerisinde yetkili makamlara ibraz edecektir.

6.2 Teslimatlar, ulusal veya uluslararası mevzuatlar, özel olarak da ihracat denetimi düzenlemeleri, ambargolar ve başka yaptırımlar nedeniyle, ifaya engeller bulunmadığı şartına bağlıdır.

6.3 İhracat denetimlerinden kaynaklanan gecikmelerde teslim süreleri aynı ölçüde uzatılacaktır; teslim tarihleri uygun ölçüde ertelenecektir.

7. Teslimat fiyatları ve ödeme / küçük miktarlar için ek bedeller

7.1 Başka türlü kararlaştırılmadıkça teslimat fiyatları fabrika çıkışıdır ve nakliye, ambalaj, sigorta, yasal vergiler, gümrük harçları ve başka bedelleri içermezler. Bu bakımlardan oluşacak giderler, özel olarak da ürünlerin ambalajlanması ve nakliyesi için giderler ayrı olarak faturalanacaktır. Yasal katma değer vergisi fatura üzerinde, fatura tarihinde yürürlükte olan yasal oran üzerinden ayrı olarak gösterilecektir.

7.2 Başka türlü kararlaştırılmadıkça, teslimat fiyatı fatura tarihi itibarıyla net olarak ödenecektir. İşbu GSŞ şartlarının

7.3 maddesi bundan etkilenmeyecektir. Festo bazı durumlarda sadece önceden ödeme yapıldıktan sonra teslimat yapma hakkını saklı tutar. 7.3 İşbu GSŞ şartlarının 7.2 maddesinden farklı olarak, müşteriye özgü satın alma siparişlerinde, yani Festo’nun kataloğunda yer almayan ya da yer alan, ancak müşterinin isteğiyle uyarlama yapılan ürünler için satın alma siparişlerinde, teslimat fiyatının %50’si fatura tarihinde net olarak ödenecektir. Müşteri teslimat fiyatının ilk %50’sini ödeyinceye kadar Festo satın alma siparişini işleme koymayacaktır. Teslimat fiyatının geri kalan %50’si faturanın tarihinde ödenecektir.

7.4 Net ürün değeri 50,00 EUR’dan az olan satın alma siparişleri için Festo müşteriye bir küçük miktarlar ek bedeli yansıtacaktır, bu bedel satın alma siparişinin değeri ve bu net ürün değeri arasındaki fark kadar olacaktır. Bu kural Festo çevrimiçi mağaza kanalıyla verilen satın alma siparişleri için geçerli değildir.

8. Risk devri

8.1 Riskin devri tekil durumlarda, kararlaştırılmış olan INCOTERMS şartlarına uygun olarak gerçekleşecektir. Böyle bir anlaşma yoksa ürünün kazara kaybolması veya kaza sonucu kalite kaybına uğraması ile ilgili risk, ürünler nakliyeyi yapacak kişiye teslim edildiği anda veya Festo’nun ambarından sevkiyat amacıyla çıktığı anda müşteriye geçecektir. Ürün müşteri tarafından alınacaksa, ürünün alınmaya hazır olduğunun bildirilmesiyle birlikte risk müşteriye geçecektir. 2. ve 3. cümleler, teslimat kısımlar halinde yapıldığında ya da Festo nakliye giderleri veya ürünlerin müşterinin işyerinde montajı gibi ek işler üstlendiyse de geçerlidir.

8.2 Sevkiyat Festo’nun sorumlu olmadığı nedenlerden dolayı gecikecek olursa, ürünün sevkiyata hazır olduğu bildirildiği an risk müşteriye devreder.

9. Yazılım kullanımı

9.1 Ürüne özgü koşullarda başka türlü kararlaştırılmadıkça, müşteri kararlaştırılan bedelin tamamının ödenmesi karşılığında sağlanan yazılımın ve ilgili belgelerin (dokümantasyonun) münhasır olmayan bir kullanım hakkına sahip olacaktır, bu hak sadece 9.6 maddesine uygun bir şekilde başkasına devredilebilecek ve Festo tarafından sipariş onayında veya ayrı bir belge içerisinde belirtilen bir coğrafi bölge (alan) ve zaman ile sınırlı olmayıp; Festo tarafından sipariş teyidi veya ayrı bir belge ile belirtilen donanım ürünü (lisans) ile sınırlıdır.

9.2 Lisans müşteriye yazılımı sadece belirli donanım ürünü için kullanma hakkını vermektedir, başka bir donanım ürününe kuruluma veya o üründe kullanıma izin yoktur. Lisans uyarınca kullanım yazılımı yürütmek ve veri işlemek amaçlarıyla yüklemek, görüntülemek, çalıştırmak, aktarmak (transfer etmek) ve bulundurmak (storing) demektir.

9.3 Festo teslim edilen yazılım için uygun güvenlik talimatlarını içeren kurulum ve tahsis talimatlarını basılı biçimde sağlayacaktır. Diğer tüm dokümantasyon sadece çevrimiçi yardım olarak elektronik biçimde teslim edilecektir.

9.4 Müşteri ayrı veri saklama cihazları üzerinde yazılımın ve ilgili dokümantasyonun birer yedek koyasını almaya yetkilidir, bu kopya Festo’nun orijinal etiketiyle (telif hakkı / copyright işareti dahil) etiketlenecektir. Yedek kopyanın kullanımına sadece müşteri tarafından edinilen orijinal nüshanın kalite kaybına uğraması veya tahrip olması halinde ve sadece yazılımın tahsis edildiği belirli donanım ürünü için izin verilir. Müşteri ayrıca yedek kopyanın kullanımı ile ilgili yukarıdaki şartlara tabidir. Başka bakımlardan müşteri Festo’nun onayı olmadan bazı başka donanımlar üzerinde kurmak ve/veya kullanmak amacıyla yazılımın ve/veya dokümantasyonun tamamının ya da bazı kısımlarının kopyalarını almaya yetkili değildir.

9.5 Müşteri önceden Festo’nun yazılı onayını almadıkça, yazılımı düzenleme, değiştirme veya başka bir şekilde değişikliğe uğratma, belirtilen donanım ürününden başka cihazlarla birlikte kullanma, başka bir sunum biçiminde tersine mühendislik uygulama, her türlü kopyalama koruma mekanizmasını ve dijital hak yönetimine (DRM) hizmet eden program öğelerini, yazılımı tanımlamaya hizmet eden güvenlik kodlarını veya özelliklerini kaldırma, etrafından dolaşma veya değişikliğe uğratma veya yazılım ve ilgili dokümantasyon içerisinde üretici özellikleri, telif hakları ve Festo’nun diğer mülkiyet hakları ile ilgili her türlü bilgiyi önceden Festo’nun yazılı iznini almadan kaldırma yetkisine sahip değildir.

9.6 Müşteri yazılımı lisansı ve kendisi tarafından 9.4 maddesi uyarınca alınan yedek kopyasıyla birlikte ilgili belirli donanım ürününü kendisinden satın alan bir kişiye kalıcı olarak devretme hakkına sahiptir. Bu devrin geçerliliği için önkoşul, müşterinin yazılımın ve ilgili dokümantasyonun herhangi bir kopyasını –kendisi tarafından alınan yedek kopya dahil– elinde tutmaması ve ondan sonrasında kullanmaması, özel olarak da kullanmakta olduğu başka donanım ürünlerinde kullanmamasıdır. Sonraki satın alan kişi Festo karşısında 9.1’den 9.7’ye kadarki bölümlerin hükümlerine uymayı taahhüt edecektir. Bu nedenle sonraki satın alanın kullanım hakkı ancak, sonraki satın alan tarafından o belirli donanım ürünü ve yazılımı için imzaladığı ve sonraki satın alanın işbu şartların Festo karşısında bağlayıcı olduğunu kabul eden bir beyanını içeren bir kabul beyanı Festo’ya ulaştığında başlayacaktır. Aynı zamanda da müşteri Festo’ya yazılı olarak, yazılımın ve ilgili dokümantasyonun sonraki satın alana teslim etmemiş olduğu, elinde kalmış olabilecek tüm kopyalarını –9.4 bölümü uyarınca aldığı yedek kopya dahil– sildiğini veya başka bir şekilde kullanılamaz hale getirdiğini beyan edecektir.

9.7 Diğer bakımlardan müşteri yazılımı işbu 9. bölümde açıklandığından başka bir şekilde veya amaç için kullanmaya veya söz konusu belirli donanım ürünün öngörüldüğü şekilde çalıştırılması veya bakımı ile ilgili olmayan kişilerin yazılımı kullanmasına izin verme ya da yazılımı bir bütün olarak veya kısmen, geçici ya da sürekli olarak üçüncü kişilerin kullanmasına izin verme yetkisine sahip değildir.

10. Garanti talepleri

10.1 Müşterinin ayıplarla ilgili haklarının önkoşulu, teslim edilen ürünleri aldığında muayene etmesi, bunun makul olduğu durumlarda örnekleri işlemesi veya örnek kullanımda bulunması ve besbelli olan ayıpları derhal, en geç de ürünleri aldıktan 8 gün sonraya kadar Festo’ya yazılı olarak bildirmesidir. Gizli ayıplar fark edildikten sonra hemen Festo’ya yazılı olarak bildirilecektir. Müşteri Festo’ya yazılı bildirimde bulunurken ayıpları/kusurları ayrıntılı olarak açıklayacaktır. Müşteri ayrıca ürünlerin planlanması, inşası, montajı, bağlanması, kurulumu, görev tahsisi, işletimi ve bakımı sırasında teknik notlarda, montaj ve çalıştırma talimatlarında yer alan, özel olarak da ürünlerin hangi koşullar altında kullanılacağı (örn. yağlama notları, basınçlı hava kalitesi ve diğer çalıştırma ortamları, çevre koşulları) ile ilgili teknik özelliklere, notlara, kılavuzlara ve şartlara ve ürünlerle ilgili diğer belgelere uyacaktır; müşteri özel olarak da bakım işlerini gerektiği gibi gerçekleştirecek ve belgeleyecektir ve tavsiye edilen bileşenleri kullanacaktır. Bu yükümlülüğün ihlalinden kaynaklanan ayıplar için garanti talepleri kabul edilmez.

10.2 Ürünlerde ayıp varsa, Festo kendi keyfiyetine göre ayıbı gidermek suretiyle sonradan ifa ya da ayıpsız bir ürün teslim etmek arasında seçim yapma hakkına sahip olacaktır. Sonradan ifa durumunda Festo sonradan ifa için gerekli tüm harcamaları, özel olarak da nakliye, seyahat, işçilik ve malzeme giderleri olmak üzere, karşılamakla yükümlü olacaktır. Yenisiyle değiştirilen eski parçalar Festo’nun malı olur ve Festo’ya iade edilecektir.

10.3 Festo sonradan ifa etmeye hazır olmaz ya da sonradan ifayı gerçekleştirebilecek durumda olmazsa, müşteri kendi keyfiyetine bağlı ve herhangi bir tazminat alacağını veya giderlerinin tazmini hakkını etkilemeksizin, sözleşmeden çekilebilir ya da teslimat fiyatını azaltabilir. Aynı şey sonradan ifanın başarısız kalması, müşteri için makul olmaması ya da Festo’nun sorumluluğundaki nedenlerle makul sürelerin ötesinde gecikmesi halinde de aynı şey geçerlidir.

10.4 Müşteri aldığı ifayı geri verebilecek durumda değilse ve bu alınan ifanın doğasından kaynaklanmıyorsa, Festo’ya bağlı değilse ya da ayıbın ancak ürünlerin işlenmesi ya da dönüştürülmesi sırasında görünür hale gelmiş olması değilse, müşterinin sözleşmeden çekilme hakkı ortadan kalkar. Ayrıca ayıptan Festo sorumlu değilse ve müşteri geri vermek yerine tazmin bedeli ödemek durumundaysa da müşterinin sözleşmeden çekilme hakkı ortadan kalkar.

10.5 Doğal eskime ve yıpranmanın sonucu olan ayıplar, özel olarak da aşınan parçalarla ilgili olarak, müşterinin ya da üçüncü kişilerin yanlış davranışı, uygun olmayan montaj, kullanım ya da saklama ya da ürün üzerinde uygun olmayan değişikliklerin veya onarımların sonucu olan ayıplar ile ilgili hiçbir hak oluşmaz. Aynı şey müşteriden ya da orijinal bir ayıptan başka bir teknik nedeni olan ayıplar için de geçerlidir.

10.6 Müşterinin tazminat ya da ifa yerine masraflarının karşılığını talep etmesi durumunda; bu giderler makul bir üçüncü kişi tarafından tahakkuk ettirilecek türden değilse kapsam dışıdır.

10.7 Festo somut durumlarda yazılı olarak başka türlü kararlaştırılmadıkça, herhangi bir garanti, özel olarak da kalite veya dayanıklılık garantisi üstlenmez.

10.8 Müşterinin garanti talepleri için süre sınırı, bir tüketim malı alımının tedarik zincirinin ucunda gerçekleştiği durumlar haricinde bir (1) yıldır. Ayıplı ürünler bir yapı için normal kullanım şekillerine uygun olarak kullanıldıysa ve yapının ayıplı olmasına neden oldularsa ya da ayıp bir yapı içerisindeyse, garanti süre sınırı beş (5) yıl olacaktır. Bir yıllık süre sınırlaması ayrıca ürünlerdeki bir ayıba dayalı haksız fiillerden kaynaklanan talepler için de geçerli olacaktır. Garanti süresi ürünlerin teslimi ile işlemeye başlar. Bir yıllık garanti süresi sınırlaması, Festo’nun bir garantisini ihlalinden doğan zararlar ya da can, beden veya sağlığa yönelik hasarlar, taammüt ve ağır derecede ihmal ve ürün ayıpları veya Festo’nun bir satın alma süreci riskini üstlendiği durumlarla ilgili olarak sınırsız yasal sorumluluğu için geçerli değildir. Ayıpla ilgili talep Festo tarafından bütünüyle reddedildiyse Festo’nun müşteri tarafından öne sürülen bir ayıp talebi hakkındaki bir beyanı taleple veya koşullarla ilgili bir müzakereye girmesi sayılmayacaktır.

11. Yazılım ayıpları için ek haklar

11.1 Festo tarafından verilen yazılımlar sadece sipariş onayında veya ayrı bir belgede Festo tarafından belirtilen donanım ürünlerinde çalıştırılabilir. Teslimatın konusu temelde ilgili ürün tanımında verilen bilgilere karşılık gelen yazılımdır. Bir garantinin Festo tarafından açıkça üstlenilmesi konusunda, ürün açıklamasında ve program dokümantasyonunda yer alan bilgiler Türk Medeni uyarınca kalite garantileri sayılmayacaktır.

11.2 Uyarlanmış yazılımlar için, Festo teknik özelliklerde belirtilen fonksiyon ve özelliklerle, Festo sipariş onayıyla, dokümantasyonla veya ortaklaşa tanımlanan çalışma/prosedür tanımlarıyla uyumluluğu garanti edecektir.

11.3 Yazılım ürün açıklamasında belirtilen fonksiyon ve özellikleri yerine getirmiyorsa –11.2 bölümü uyarınca belgelerde oluşturulan müşteriye özgü yazılımlar durumunda doğru olmayan sonuçlar veriyorsa, çalışmasını kontrolsüz bir şekilde kesintiye uğratıyorsa ya da başka bir şekilde uygun olarak işlemiyorsa, bunlar yazılımın kullanımını önlüyor veya önemsiz sayılamayacak derecede kısıtlıyorsa, bir ayıp mevcuttur.

11.4 Festo şu hallerde yazılım içindeki hatalardan sorumlu değildir;

 • Müşteriden yana uygulama hatalarından kaynaklanan ve program dokümantasyonu özenli
  bir şekilde incelenseydi kaçınılabilecek olan; yedekleme tedbirlerinin yokluğu veya
  yetersizliği için de aynı şey geçerlidir;
 • Bir virüsün yaptıklarının veya Festo’nun sorumlu olmadığı yangın, kazalar, güç kesintisi
  vs. gibi başka dış etkilerin sonucu olan;
 • Yazılımın Festo tarafından belirtilenden başka bir donanım ürünüyle birlikte ya da Festo
  tarafından onaylanmış işletim ortamından farklı bir ortamda kullanılmış olmasına dayanan
  ya da, donanımdaki, işletim sistemindeki ya da müşterinin yazılım ile bağlantılı olarak
  kullandığı başka üreticilere ait bilgisayar programlarındaki kusurlara/hatalara bağlı olan;
 • Yazılımın müşteri veya bir üçüncü kişi tarafından onay alınmadan değiştirilmesine dayanan.


11.5 Ayrıca Festo, Festo tarafından sağlanan yazılım ile birlikte kullanılabilen başka üreticilerin bedelsiz olarak sağlanan bileşenleri veya modülleri (üçüncü taraf yazılımları),
özel olarak da açık kaynaklı yazılımlar için herhangi bir garanti veremez.

11.6 Bölüm 11.2 uyarınca ayıpların oluşması durumunda, müşteri Festo’ya hata analizi ve sonradan ifa için gerekli tüm bilgileri vermekle ve Festo’ya ve Festo tarafından görevlendirilen kişilere yazılıma ve üzerinde kurulu olduğu müşteriye ait sisteme sınırsız erişim vermekle yükümlüdür. Bir hata iletisi hata türü, hatanın içerisinde oluştuğu uygulama ve hatayı düzeltmek için gerçekleştirilen çalışma hakkında bilgiler içerecektir. Festo müşterinin isteği üzerine bir hata analizi gerçekleştirirse ve Festo’nun çözümlemekle yükümlü olduğu bir hata bulunmadığı anlaşılırsa, Festo müşteriye ilgili giderleri Festo’nun geçerli işçilik birim saat ücretleri bazında fatura edebilir.

12. Festo’nun yasal sorumluluğu

12.1 Malın kullanıcıdan kaynaklanmayan ayıbı nedeniyle müşteri veya 3. kişiler üzerinde gerçekleşen doğrudan veya dolaylı tüm zararlardan Festo’nun sorumluluğu, ayıp konusu mal bedeli ile sınırlıdır.

12.2 Festo’nun yasal sorumluluğunun ortadan kalktığı veya sınırlandığı durumlarda, aynı şey Festo personelinin, işçilerinin, kadrolarının, temsilcilerinin ve ifa yardımcılarının kişisel sorumluluğu için de geçerlidir.

13. Ürün sorumluluğu

13.1 Müşteri ürünlerde değişiklik yapmayacaktır, özel olarak da ürünlerin uygun olmayan kullanımından kaynaklanan tehlikeler hakkındaki mevcut uyarıları değiştirmeyecek ve kaldırmayacaktır. Bu yükümlülüğün ihlali durumunda, ürünlerin değiştirilmesinden müşterinin sorumlu olmadığı haller haricinde, müşteri Festo’yu iç ilişki içerisinde üçüncü kişilerin ürün sorumluluğu taleplerinden muaf tutacaktır.

13.2 Festo’ya ürünlerdeki bir ürün ayıbı nedeniyle bir ürünü geri çağırma/toplama ya da bu konuda uyarıda bulunma çağrısı yapıldığında, müşteri Festo’nun gerekli ve yeterli gördüğü tedbirlerde elinden gelen en iyi şekilde işbirliği yapacak ve Festo’yu bu konuda, özel olarak da gerekli müşteri verilerini belirlemekte destekleyecektir. Müşteri ürün sorumluluğu prensiplerine göre ürün ayıbından sorumlu olmadığı haller hariç, ürün geri toplamanın veya uyarının masraflarını karşılamakla yükümlüdür. Festo’nun daha ileri giden taleplerde bulunma hakkı bundan etkilenmeyecektir.

13.3 Müşteri ürünleri kullanırken öğrendiği her türlü riskler ve olası ürün ayıpları hakkında Festo’yu derhal yazılı olarak haberdar edecektir.

14. Mücbir sebepler

14.1 Festo sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmekten, özel olarak da ürünleri teslim etmekten mücbir sebepler tarafından alıkonduysa, Festo bu engelin devam ettiği süre ve ona eklenecek makul bir başlangıç süresi boyunca müşteriye zarar tazminatı ödeme yükümlülüğü olmaksızın, yükümlülüğünü ifa etmekten muaf tutulacaktır. Aynı şey, Festo’nun sorumlu olmadığı, önceden öngörülemez durumlardan, özel olarak da iş anlaşmazlıkları (gevre ve lokavt gibi), yangın, savaş, seferberlik, ambargo gibi resmi tedbirler, askeri harekat, nükleer serpinti, terör eylemleri, deprem, yer kayması, sel, makine kırılması, enerji kıtlığı, bir tedarikçi tarafından yapılan teslimatların engellenmesi veya büyük operasyon aksaklıkları gibi durumlardan dolayı Festo’nun yükümlülüklerini yerine getirmesi makul olmayan ölçülerde zorlaşması ya da geçici olarak imkânsız hale gelmesi halinde de geçerlidir. Aynı şey bu koşullar Festo’nun bir alt yüklenicisinde oluşursa veya Festo zaten gecikmiş durumdaysa da geçerlidir.

14.2 Böyle bir engel dört aydan fazla devam ederse ve Festo engelin bir sonucu olarak sözleşmenin ifasına artık ilgi duymuyorsa makul bir sürenin dolmasından sonra sözleşmeden çekilme hakkına sahip olacaktır. Müşterinin isteği üzerine, Festo sürenin dolmasından sonra, Festo’nun bu sözleşmeden çekilme hakkını mı kullanacağını, yoksa ürünleri makul bir süre içerisinde teslim mi edeceğini beyan edecektir.

15. Gizlilik

15.1 Müşteri Festo tarafından erişimine açılan ve gizli olarak tanımlanan veya başka nedenlerle Festo’nun iş veya ticari sırları oldukları anlaşılan tüm bilgileri teslimattan itibaren beş yıl süreyle gizli tutmakla ve iş ilişkisi için gerekli olmadıkça kaydetmemekle, aktarmamakla ve kullanmamakla yükümlüdür.

15.2 Sır saklama yükümlülüğü, bilginin Festo ile sözleşme ilişkisi başlamadan önce müşteri tarafından bilinmekte olduğu gösterilebiliyorsa ya da Festo ile sözleşme ilişkisi başlamadan önce genel olarak bilinmekte veya erişilebilir idiyse ya da müşterinin bir hatası olmadan genel olarak bilinir veya erişilebilir hale geldiyse geçerli olmayacaktır. Kanıtlama yükü müşteriye aittir.

15.3 Müşteri kendisi için çalışan personel ve acenteler/temsilcilerle, özel olarak da kendisi için serbest çalışanlar ve yükleniciler ve hizmet sağlayıcılar ile uygun sözleşme anlaşmaları yapmak suretiyle, teslimattan itibaren beş yıl süreyle onların da bu tür iş ve ticari sırlarını kendileri için kullanmayacaklarını, başkalarına vermeyeceklerini ve yetkisiz olarak kaydetmeyeceklerini taahhüt altına alacaktır.

16. Veri koruma

16.1 Taraflar sözleşmenin uygulanması sırasında veri koruma ile ilgili yasal hükümlere, özel olarak da KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU hükümlerine uyacaklarını ve kendi personellerini de bu hükümlere uymakla yükümlü kılacaklarını karşılıklı olarak taahhüt ederler.

16.2 Taraflar aldıkları kişisel verileri (ilgili irtibat kişilerinin isimleri ve irtibat bilgileri) yalnızca ilgili sözleşmeyi ifa amaçlarıyla işleyecekler ve bunları teknolojinin son düzeyine uyarlanmış teknik güvenlik tedbirleri yoluyla koruyacaklardır. Taraflar kişisel verileri işleme gerekli olmaktan çıkar çıkmaz bu verileri silmeyi taahhüt ederler. Herhangi bir yasal saklama yükümlülüğü bundan etkilenmeyecektir.

16.3 Festo sözleşmenin uygulanması çerçevesinde müşteri adına kişisel veriler işleyecekse, bunu yasaya uygun yapacaktır.

17. Yasa ve kurallara uyum Müşteri, https://www.festo.com/cms/tr_tr/78261.htm adresinden indirilebilen Festo İş ortakları için Etik Davranış Kuralları hakkında bilgilendirildiğini, yöneticilerine ve çalışanlarına bu kurallara uymaları için talimat verdiğini beyan eder. Müşteri bu iyi davranış şeklinin güvencesi olarak, her türlü yasa dışı hareketi önlemeye, özellikle de Festo’yu olumsuz etkileyebilecek yasa dışı eylemleri önlemeye yönelik gerekli tüm adımları atacaktır. Bu nedenle müşteri, kendi şirketi ve/veya grubu içerisinde, kendi yöneticilerinin ve çalışanlarının Festo İş Ortakları İçin Etik Davranış Kurallarına uyuduğunu izlemek için, özellikle de yolsuzluğu ve başka suç fiillerini önlemek açısından gerekli olan, her türlü tedbiri alacaktır.

18. Telif hakları
Festo’nun fikri ve sınaî mülkiyetinde bulunan varlıkların tüm maddi ve manevi hakları Festo’ya aittir; kopyalanamaz, çoğaltılamaz, devir ve temlik edilemez, değiştirilemez.

19. Nihai hükümler

19.1 Müşterinin hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devretmek sadece önceden Festo’nun onayı alınarak mümkündür.

19.2 Müşteri karşılıklı alacakları mahsup etme yetkisine sadece, alacaklar hukuksal olarak teşekkül ettiyse veya ihtilafsızsa sahiptir.

19.3 Müşteri bir tutarı alıkoyma hakkını sadece, karşı alacağı aynı sözleşme ilişkisine dayanıyorsa uygulayabilir.

19.4 Müşteri ve Festo arasındaki yasal ilişki için uygulanacak hukuk Türkiye Cumhuriyeti hukukudur ve Milletlerarası Mal Satımlarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (CISG)
uygulanmayacaktır.

19.5 Festo ve müşteri arasındaki iş ilişkisinden doğabilecek her türlü ihtilaf için tek yetkili yargı yeri Festo’nun tescilli işyeri merkezinin bulunduğu bölgenin mahkemeleridir. Bu anlamda ihtilaf halinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Festo ayrıca müşterinin merkezinin bulunduğu yerde ve geçerli başka herhangi bir yargı bölgesinde yasal işlemlere başvurma hakkına sahiptir. Tahkim hükümlerine itiraz edilmektedir.

19.6 Başka türlü kararlaştırılmadıkça, müşteri ve Festo tarafından sağlanacak tüm hizmetler için ifa yeri Festo’nun tescilli merkezidir.

19.7 Önemli not: Dolandırıcılık faaliyetlerindeki artış nedeniyle, Festo Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak banka hesaplarımızdaki değişiklikle ilgili herhangi bir mail almanız durumunda, bu maili cevaplamamanızı ve doğrudan şirketimizin muhasebe servisiyle iletişime geçerek konuyla ilgili olarak Festo tarafından gönderilen böyle bir bildirim olup olmadığını teyit etmenizi talep ediyoruz. Bu onay olmadan Festo herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.