Các dịch vụ của Festo cho kỹ thuật

Phác thảo và thiết kế

Kỹ thuật thông minh: Điều này có nghĩa là đạt được mục tiêu của Quý vị nhanh hơn nhờ số hóa và các công cụ kỹ thuật trực tuyến của chúng tôi! Quý vị tìm sản phẩm phù hợp, có tính đến tất cả các tiêu chuẩn và hướng dẫn liên quan, đồng thời chuyển dữ liệu CAD/ECAD trực tiếp sang các kế hoạch của Quý vị. Bằng cách này, Quý vị tránh được việc xác định kích thước quá mức hoặc thiếu kích thước, và lập kế hoạch một cách tiết kiệm và an toàn.