Học tập

Mô tả công việc đang thay đổi và các quy trình công nghiệp ngày càng hiệu quả nhưng cũng phức tạp hơn về mặt kỹ thuật. Sự phát triển này đòi hỏi một điều đặc biệt – Đào tạo toàn diện! Để luôn nắm bắt được tình hình và phát triển các kỹ năng tương ứng, đào tạo ngành kỹ thuật chính là điều cốt lõi. Hãy đọc những câu chuyện thú vị về đổi mới trong lĩnh vực giáo dục cũng như sáng kiến của chúng tôi trong đào tạo kỹ thuật cơ bản và nâng cao tại đây.

Hiển thị thêm Hiển thị ít hơn