Ngành robot

Cho dù là robot công nghiệp hay cobot: Ngoài mạng kỹ thuật số của toàn bộ hệ thống, các hệ thống tự học và các giải pháp tự động hóa dựa trên robot cũng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sản xuất.

Hiển thị thêm Hiển thị ít hơn