Bionic Learning Network

Những điểm nổi bật 2015–2017

Với Future Concepts từ 2015 đến 2017, nhóm sinh kỹ thuật của chúng tôi một lần nữa giải quyết câu hỏi sản xuất trong tương lai có thể học được gì từ tự nhiên. Cho dù phương pháp tiếp cận sinh kỹ thuật trong robot hay hệ thống con thông minh, cơ chế nắm bắt tuyệt vời hay công nghệ sản xuất sáng tạo - các dự án được thể hiện một lần nữa đã cung cấp động lực mới cho nhà máy trong tương lai.