Bộ đếm CCES

  • Màn hình LCD 8 chữ số
  • Bộ nguồn riêng
  • Kết nối qua dải thiết bị đầu cuối
  • Nút reset
Định cấu hình sản phẩm
  • Điểm nổi bật của sản phẩm
  • Các sản phẩm
  • Tải xuống