Bộ điều áp LR

  • Điều chỉnh áp suất hoạt động bất kể áp suất đầu vào dao động
  • Van điều khiển màng điều khiển trực tiếp
  • Với hệ thống thông gió thứ cấp
  • Cố định trên tấm kết nối hoặc để lắp đặt bảng điều khiển phía trước
Định cấu hình sản phẩm
  • Điểm nổi bật của sản phẩm
  • Các sản phẩm
  • Tải xuống