Van điện từ VZWF

Cũng có thể được sử dụng trong các mạch môi chất kín không có chênh lệch áp suất: Các van điều khiển tích cực của dòng VZWF điều khiển áp suất cao ở đường kính định mức lớn bằng cách sử dụng nam châm tương đối nhỏ.
  • Lưu lượng cao
  • Chiều rộng danh nghĩa lớn với nam châm tương đối nhỏ
  • Không cần áp suất chênh lệch
  • Cũng có thể được sử dụng trong công nghệ chân không
  • Điểm nổi bật của sản phẩm
  • Các sản phẩm
  • Tải xuống