• Kundklocka

  Digitaliserad pneumatik!

  Fördelar längs med hela värdekedjan

 • Festo Motion Terminal processfördelar – design

  Utveckla

  Minskad komplexitet och minskade ingenjörskostnader, maximal standardisering

 • Festo Motion Terminal processfördelar – konstruera och programmera

  Konstruera och programmera

  Snabb konstruktion, minskade programmeringskostnader

 • Festo Motion Terminal processfördelar – anskaffa

  Anskaffa

  Kortare stycklistor, minskade kostnader för logistik och lagerhållning

 • Festo Motion Terminal processfördelar – montera

  Montering

  Minskade monteringskostnader, oförändrade gränssnitt

 • Festo Motion Terminal processfördelar – ta i drift

  Ta i drift

  Ingen manuell inställning, enklare konfiguration och parametrering av komplexa lösningar

 • Festo Motion Terminal processfördelar – driva

  Driva

  Snabb systemanpassning, energieffektiv anläggningsdrift, minskade kostnader vid tillhandahållande av reservdelar

 • Festo Motion Terminal processfördelar – modernisera

  Modernisera

  Förenklad ombyggnad, snabb tuning, besparingar tack vare förbättrad energieffektivitet med minimal insats

Standardisering och flexibilitet

Vinster i hela värdekedjan 

Festo Motion Terminal ger dig fördelar längs med hela värdekedjan – från utveckling till modernisering av din maskin. Klicka dig igenom processkedjan och låt dig övertygas om hur du kan dra fördel av Festo Motion Terminal.

 

Design

Festo Motion Terminal processfördelar – design

Under den här fasen lägger du grunden till din anläggningen/systemet. Festo Motion Terminal hjälper dig i synnerhet med följande:

 • Standardiserat plattformskoncept för anläggningen och anläggningsmodulerna genom en mycket flexibel produkt. En ventilplats möjliggör funktionaliteten hos över 50 enskilda komponenter.
 • Minskad komplexitet, endast en teknik för de flesta applikationer
 • Minskade ingenjörskostnader under utvecklingsfasen eftersom funktionen nu är kopplad till Motion Apps. På så sätt kan anpassningar, ändringar och design genomföras flexiblare och snabbare.
 • Minskade följdkostnader vid senare ändringar: eftersom ändringar kan göras utan ingrepp i hårdvaran minskar tioregeln avsevärt i betydelse. Enligt denna regel ökar kostnaderna för ett oupptäckt fel med faktorn 10 under varje fas.
 • Integrerat kunskapsskydd: oavsett vilken funktion man tilldelar en ventil i Festo Motion Terminal ser det likadant ut på utsidan. Tilldelningen via Motion App förhindrar att funktionaliteter och anläggningskonstruktioner snabbt kan analyseras och identifieras av obehöriga.

Konstruera och programmera

Festo Motion Terminal processfördelar – konstruera och programmera

Med ca 25–30 % av de sammanlagda livslängdskostnaderna utgör den här fasen i maskin- och anläggningskonstruktion en av de största kostnaderna. Användningen av Festo Motion Terminal hjälper dig att sänka de här kostnaderna.

 • Snabbare konstruktion genom färre artikelnummer, färre CAD-modeller, enklare monteringsritningar och tydliga gränssnitt.
 • Snabba och enkla funktionsanpassningar även efter färdigställande av konstruktionen genom den nya funktionstilldelningen per app – utan hårdvarubyte.
 • Platsoptimerade lösning eftersom färre komponenter behövs. Till exempel är två proportionaltryckstillämpningar med en ventil möjliga: en platsoptimering på 50 %.
 • Minskade programmeringskostnader eftersom fördefinierade Motion Apps och funktioner tillämpas, beroende på användning.

Anskaffa

Festo Motion Terminal processfördelar – anskaffa

Under den här fasen måste många uppgifter som leveranstider, priser, leverantörsuppgifter, intern minneskapacitet osv. hämtas från samt anges och uppdateras i ERP-systemet. Du drar nytta av Festo Motion Terminal på följande sätt:

 • Kortare stycklistor, mindre insats och färre fel eftersom många av de komponenter som behövs för ytterligare funktioner blir överflödiga, t.ex. strypbackventiler, stötdämpare, tryckkraftsgivare etc.
 • Lägre kostnader för datahantering och dataunderhåll i anslutning eftersom bara en komponent krävs som hårdvara.
 • Ingen efterbeställning av hårdvara vid ändringar eftersom extrafunktioner som behövs kan fås som mjukvarupaket.
 • Minskade kostnader för logistik och lagerhållning och bättre översikt eftersom en enda produkt kan ersätta funktionen hos över 50 enskilda komponenter.

Montera

Festo Motion Terminal processfördelar – montera

För maximal effektivisering krävs lösningar med största möjliga grad av funktionsintegration. Festo Motion Terminal ger dig följande fördelar:

 • Minskade monteringskostnader och färre fel eftersom färre enskilda komponenter behöver sammanställas och monteras.
 • Enklare montering genom oförändrade gränssnitt.
 • Färre funktionstester genom enheten utgör hela lösningspaket, t.ex. Soft Stop.
 • Färre läckage genom att dessa identifieras och lokaliseras omedelbart med appen ”Diagnos läckage” samt en lägre läckagerisk genom färre antal komponenter.

Ta i drift

Festo Motion Terminal processfördelar – ta i drift

För att ett system ska fungera optimalt måste alla komponenter anpassas tillvarandra vid idrifttagningen. Festo Motion Terminal förenklar idrifttagningen avsevärt för dig.

 • Enklare konfiguration och parametrering av komplexare lösningar, till exempel vid inställning av förflyttningstider eller pneumatiska tryck.
 • Ingen manuell inställningoch ingen efterjustering krävs längre, vilket tidigare var fallet för exempelvis förflyttningshastigheter via strypventiler. Detta skyddar också mot manipulationer.
 • Enkel tillverkning av identiska pneumatiska system: avbildningen genom de digitala apparna kan enkelt dupliceras och överföras till andra Festo Motion Terminals via parametersatser. Detta sparar upp till 30 % och möjliggör identiska anläggningskonfigurationer.
 • System som optimerar sig själva sörjer för minimal energiförbrukning, exempelvis vid växlande lastförhållanden.

Driva

Festo Motion Terminal processfördelar – driva

En hög total effektivitet för utrustningen (OEE) är en förutsättning för högsta produktivitet och lönsam drift av en anläggning. Festo Motion Terminal ökar anläggningens effektivitet.

 • Kortare stilleståndstider genom snabb omkonfiguration och systemanpassning utan förändring av hårdvaran, t.ex. vid formatbyten, flexibel tillverkning i enlighet med Industri 4.0
 • Förbättrat förebyggande underhåll är möjligt eftersom en app som ”Diagnos läckage” identifierar läckage exakt innan ett maskinstillestånd uppstår.
 • Energieffektivare anläggningsdrift och därigenom snabbare amortering tack vare piezoteknik och ECO-appar: till exempel kan man med appen ”ECO-körning” och en DSBC-cylinder 32 x 100 spara upp till 100 euro i energikostnader under det första året (klockfrekvens: 2–3 sekunder, vikt: 0,5 kg, 2-skiftsdrift).
 • Avsevärt minskade kostnader vid tillhandahållande av reservdelar: om man för exempelvis kostnaderna för en lagerplats beräknar mellan 30 och 70 euro per år och komponent finns genom integrationen av över 50 enskilda komponenter en enorm besparingspotential omställningen till bara en ventiltallrik på lagret.
 • Enkelt och snabbt systemunderhåll: genom den höga funktionsintegrationen påskyndas felsökningen och samtidigt minskas eventuella felkällor.
 • Ökad komponentlivslängd: exempelvis ersätter Motion App ”Soft Stop” helt och hållet dämpare som tenderar att blir slitna – och gör optimerade cykeltider möjliga.

Modernisera

Festo Motion Terminal processfördelar – modernisera

Moderniseringar kan ha flera syften: t.ex. att öka anläggningens kapacitet, utöka produktutbudet eller sänka de löpande driftkostnaderna. Festo Motion Terminal gör moderniseringar enklare, lönsammare och snabbare.

 • Förenklad ombyggnad samt enkel tuning av hela serier eftersom funktionerna kan definieras via programvara (appar). De optimerade parametersatserna behöver man bara kopiera.
 • Minskning av de pneumatiska energikostnaderna – och minimalt behov av ändringar: det räcker med att byta ventilterminalen och använda ECO-apparna. De drivenheter som redan finns kvarstår.
 • Ökad återanvändbarhet tack vare den stora flexibiliteten med bara en hårdvara ger.