Industri – appstyrd ventil

Digitaliserad pneumatik

Den första ventilen som styrs av appar  

Digitaliseringen inom ramen för Industri 4.0 kommer att förändra tillverkningsvärlden på djupet. Med Festo Motion Terminal förser Festo för första gången världen med en standardiserad plattform på marknaden som innebär att mekanik, elektronik och mjukvara på ett intelligent sätt smälter samman till ett ”cyberfysiskt system”. Det här systemet möjliggör största möjliga adaptivitet och flexibilitet.

På så sätt kan du redan idag konstruera morgondagens intelligenta maskiner och göra din anläggning unikt anpassad för Industri 4.0 även inom pneumatiken.

 

Hur kan Festo Motion Terminal vara till hjälp i morgondagens tillverkning?

Digitalisering minskar komplexiteten

  • Ett antal funktioner genom Motion Apps och bara en enda ventilteknik: det sörjer för maximal föränderlighet och minskad systemkomplexitet. Över 50 funktionella enskilda komponenter avbildas därigenom.
  • Integrerad intelligenta sensorer för reglering, diagnos och självlärande uppgifter besparar dig extrakomponenter och systemanslutning av dessa.
  • Entydig produktidentifiering: Product Key med digital avbild tillhandahåller information snabbt och sörjer för spårbarhet.

Adaptivitet för mer produktivitet

  • Högsta processtabilitet genom Motion Apps som arbetar självreglerande och på egen hand anpassar sig till ändrade omgivningsvillkor – t.ex. inställning av förflyttningstid.
  • Flexibel tillverkning genom snabb och enkel anpassning till nya format genom parameterändring via processdata – t.ex. fjärrstyrning av till- och frånluftsstrypning

Standardiserat länkade, databaserade beslut

  • Gränssnittsstandarder för Industri 4.0 tack vare OPC-UA via automatiseringsplattformen CPX
  • Förebyggande underhåll via Monitoring Motion Apps som ”Diagnos läckage” gör ditt diagnoskoncept komplett.
  • Parametrering också möjlig via webbserver utan ytterligare konfigurationsprogramvara.


Festo Motion Terminal som cyberfysiskt system

Cyberfysiska system (CPS) utgör den tekniska grunden för den fjärde industriella revolutionen. Som kommunicerande system möjliggör de nya funktioner, tjänster och egenskaper i ”sociotekniskt” samspel med människa och teknik. De utgör en bro mellan den fysiska värld som vi omges av och den digitala världen. Flexibiliteten och förmågan att anpassa sig till dagens tillverknings- och maskinutvecklingsprocesser öppnar upp nya vägar för standardisering, flexibilisering och lönsamhet.

Appbaserat funktionsval och decentral intelligens

I Festo Motion Terminal omsätts funktioner genom program i form av Motion Apps. Detta sker via integrerade, flexibla och programmerbara processorer samt smart rörelseteknologi i systemet. Genom att funktionerna omsätts med mjukvara och den decentrala intelligensen har systemet en avsevärt högre flexibilitet jämfört med fast anslutna hårdvarufunktioner. Anpassningar kan nu göras decentralt inom systemet. Det minskar såväl den bandbredd som behövs vid kommunikationen som komplexiteten vid styrning och programmeringen av systemet som helhet.

Appbaserat funktionsval

Fristående: funktioner och hårdvara

Festo Motion Terminal har egna effektstarka processorer för en decentral intelligens i den integrerade controllern [1] samt via funktionsblock i form av Motion Apps [2]. På så sätt är nu pneumatiska funktioner för första gången fristående från den mekaniska hårdvaran och kan enkelt tilldelas via appar. På så sätt krävs endast en enda ventiltyp för de flesta pneumatiska rörelser.

Smarta ställdon genom integrerad sensorer

Ett ställdon är en komponent som påverkar den fysiska världen, t.ex. en ventil. I ett cyberfysiskt system bidrar dock sensorer till att det blir mycket mer än ett rent pneumatiskt ställdon. Den smarta ställdonsventilen kan genom den nyvunna flexibiliteten t.ex. få en cylinder att utföra nya uppgifter.

Smarte Aktoren

I Festo Motion Terminal har de här smarta ställdonen lösts genom en med sensorer integrerad bryggkoppling av fyra 2/2-vägsventiler i form av piezopilotventiler och membransätesventiler. Möjligheten att avlufta och trycksätta obereonde är den centrala förutsättningen för att kunna utföra de mest vanliga ventilfunktioner i en ventil. Med den här ventiltekniken är även proportionerliga tryckregleringar eller komplexa regleringslösningar som Soft Stop möjliga.

Smarte Aktoren

Integrerade sensorer med simuleringsjämförelse

I cyberfysiska system är fast integrerade sensorer oumbärliga – oavsett om det gäller anpassning till växlande omgivningsförhållanden eller för insamling av all relevant information i bemärkelsen Big Data.

Integrerade och virtuell sensorer

Systemet ges genom simuleringsmodeller möjligheten att självt göra utvärderingar och anpassningar. Därmed behövs inte några externa lastceller för statusövervakning vid pressförlopp. Kombinationen av integrerad sensorer [3] och mjukvarubaserade modeller sparar inte bara pengar utan förenklar också systemet som helhet, från utveckling till modernisering.

Via separat integrerade ingångar [4] kan data från externa sensorer bearbetas för den interna regleringen i realtid för vissa uppgifter. Detta möjliggör nya typer av tillämpningar inom pneumatiken.

Intuitiva användargränssnitt

Användargränssnitt

Cyberfysiska system har olika användargränssnitt för att garantera flexibilitet i tid och rum. De kommunicerar helst via flera kommunikationskanaler samtidigt, dvs. multimodalt. Avgörande vid användningen är att data, funktioner och manövrering är enkla att förstå.

Festo Motion Terminal förser dig med flera människa-maskin-gränssnitt: du kan snabbt och enkelt göra anpassningar – direkt med Ethernet, via en webbläsare, via det intuitiva Web-Config-interface eller via processdata i en konventionell maskinstyrning. Den enkla funktionskonfigurationen via våra Motion Apps hjälper dig att snabbt sköta idrifttagning, omkonfiguration och anpassningar av systemet.

Anpassningsbara kommunikationsgränssnitt

Kommunikationsgränssnitt

Cyberfysiska system (CPS) ger mekatroniska system nya anslutningsmöjligheter. Vad som egentligen är nytt: de standardiserade kommunikationsgränssnitten för CPS genom öppna, globala standarder gör Festo Motion Terminal ytterst lämpat för framtida utvecklingar som Software Services eller globala nätverk.

För Festo Motion Terminal erbjuder CPX-bussnoderna [5] samt de många tillgängliga I/O-modulerna en beprövad och pålitlig standard för kommunikationen i maskin- och tillverkningsnätverken. Dessutom kan man med OPC-UA-gränssnittet för CPX-CEC förverkliga en plattforms- och tillverkarneutral och serviceorienterad arkitektur – perfekta förutsättningar för Industri 4.0.