Усл. за доставка,плащане и използване на софтуер

Тези Общи Условия за Доставка се прилагат за всички търговски сделки (доставки или услуги, включително и продажбата на софтуер) сключени от и между Фесто ЕООД, наричано по-долу за краткост Фесто от една страна, а от друга страна - физическо или юридическо лице, наричано по-долу клиент, където Фесто се задължава да продаде и достави, а клиентът да закупи и приеме поръчаната от него стока или услуга. Нашето писмено потвърждение на поръчка съдържа уведомление за клиента, че сделката се сключва при нашите Общи условия.

Възлагането на поръчка и приемането на нашето писмено потвърждение на поръчка се считат за съгласие от страна на клиента с настоящите Общи условия. Различни от тях условия, поискани от клиента, ни задължават само ако сме ги приели под формата на писмен договор.

1. Оферта и доставка

Нашите оферти, доколкото не са обвързани със срок, са незадължителни. Нашето писмено потвърждение на поръчка е меродавно за предмета и обема на доставка. Възложени от клиента писмени поръчки се считат за обвързващи. Възложени от клиента устни поръчки са обвързващи за него след писмено потвърждение от страна на Фесто. При елементи, налични на склад, писменото потвърждение от страна на Фесто се счита за своевременно представено при издаването на фактура.

Допълнителни уговорки и изменения трябва да са писменно потвърдени от нас.

Фесто си запазва правото на конструктивни изменения, както и на други изменения на техническите данни и параметри, доколкото те служат на техническия прогрес.

Предоставена на Фесто и приложена към запитването или към поръчката документация (чертежи, спецификации, материали, мостри, инструменти, модели и др.) остава собственост на клиента. Тя е задължителна основа за разработване на оферта от Фесто. При възлагане на поръчка, ако клиентът желае евентуално допълнително изменение в сравнение с първоначалното запитване и офертата на Фесто, то той трябва писмено да поиска това изменение.

Приложената към офертите на Фесто документация (чертежи, спецификации, материали, мостри, инструменти, модели и др.) остава собственост на Фесто. Клиентът се задължава да не използва тази документация за други цели, да не я размножава и да не предоставя достъп до нея на трети лица.

Очевидни грешки, като печатни, аритметични, правописни и калкулативни грешки не са обвързващи за Фесто и не са основание клиентът да предявява претенции за обезщетение.

2. Цени и плащане

Цените са валидни от склада на Фесто в София. В цените не е включен данък добавена стойност.

Поръчката се стартира след получаване на авансово плащане, освен ако не е договорено друго.

Стойността на фактурата се заплаща при доставка, освен ако не е договорено друго.

Срокът за плащане е посочен във фактурата.

При забава на плащането клиентът дължи неустойка в размер на 0,1 % от дължимата сума за всеки ден забава.

Цените са в лева и са формирани при курс 1EUR=1,95583 лв., като при промяна на курса следва преизчисление на цените.

Задържането на плащания или прихващане поради евентуални насрещни претенции се допускат само за признати или правно-валидни насрещни вземания на клиента.

Разходите за експедицията и опаковката се поемат от клиента, ако няма друга договореност.

3.Срок

Срокът на доставка е посочен в потвърждението на поръчката и започва да тече от датата на потвърждението.

Спазването на срока на доставка предполага, че клиентът е уточнил предмета на продажбата.

Срокът на доставка се удължава при възникването на пречки, които се дължат на непреодолима сила. Фесто не може да се позовава на непреодолима сила, ако е бил в забава.

Ако експедицията бъде забавена по желание на клиента, Фесто има право след изтичането на разумен срок да се разпорежда с предмета на доставка. В тези случаи платеният аванс се смята за задатък.

Допустими са частични и предсрочни доставки от Фесто.

Частични доставки по желание на клиента са допустими, при заплащане на свързаните с тях допълнителни транспортни разходи.

4. Прехвърляне на риска

Рискът преминава върху клиента от момента, в който стоката бъде предадена на спедитор или на превозвач. Рискът се поема от клиента и при частични и предсрочни доставки. Това важи и в случаите, когато Фесто използва и собствени транспортни средства и поема монтажа. Ако експедицията е забавена по вина на клиента, то рискът се поема от него от момента, когато стоката е готова за транспортиране.

По желание на клиента и за негова сметка Фесто сключва застраховка срещу кражба, повреда, пожар, наводнение и щети, причинени при транспорта, както и срещу други рискове.

5. Използване на софтуер

Срещу заплащане, клиентът получава софтуер и свързаната с него документация, с постоянни права за употребата му, без право на прехвърляне на трето лице и без ексклузивни права върху разработката му.

Този софтуер може да се използва на един хардуерен продукт и/или работна станция или в някои случаи на повече от един специално договорен хардуерен продукт и/или работна станция. Фесто остава притежател на авторските права и всички други права на индустриална собственост. Никаква част от този софтуер не трябва да бъде дублирана, освен за целите на архивиране на данните. Приложената декларация за авторското право, не трябва да се изтрива или отстранява.

При прехвърлянето на софтуер на трети лица се изисква разрешение от Фесто. Ако софтуерът се предоставя с цел препродажба, третото лице трябва да се съгласи с тези условия. Модификации на софтуера не са допустими.

В случай на нарушение, на тези условия, купувачът трябва да заплати неустойка в размер на десет пъти стойността на поръчката. Това наказание не се приспада от каквито и да е евентуални искания за обезщетения. Софтуерът и свързаната с него документация, трябва да бъдат върнати незабавно при поискване.

Условията, описани по-горе, не се прилагат за ексклузивно разработен, поръчков софтуер, базиран на спецификации, предоставени от клиента. Този софтуер е разработен и персонализиран от Фесто, като част от договор, предвиждащ доставка на цялостна система за контрол, използва софтуерни модули (стандартни модули) от Фесто, подходящ е за широк спектър от приложения и е адаптиран към договорните изисквания за функционалност. Прехвърлянето на собствеността върху персонализиран Festo софтуер става при окончателно плащане на договорената цена. С това става и прехвърлянето на неограничени и вечни права на използване от страна на клиента. В това число не са включени основни стандартни софтуерни модули, които са основа на персонализирана версия .

Фесто има право, независимо от тези условия, да създават и предлагат подобни софтуерни решения по поръчка за приложения, които се изискват от други клиенти. Фесто запазват правото за използване за вътрешни цели.

6. Гаранция

За дефекти по нашите доставки и услуги, към които спада и липсата на гарантираните качества, Фесто носи отговорност както следва:

Всички продукти или услуги се ремонтират или по наша преценка се заменят с нови, когато те, в рамките на 12 месеца след прехвърляне на риска, са станали неизползваеми или тяхната използваемост е значително ограничена вследствие на обстоятелства, възникнали преди прехвърлянето на риска, и по-специално следствие на дефектно производство, некачествен материал или дефектно изпълнение. За бързоизносващите се части това правило не е валидно.

За извършените поправки или замени, респ. новоизвършена услуга, гаранционният срок възлиза на 3 месеца, но най-малко до изтичането на първоначалния гаранционен срок. Срокът на отговорността по отношение на предмета на доставка се удължава с времетраенето на предизвиканото от поправките спиране на работата.

Установяването на липси трябва да ни се съобщава незабавно в писмена форма, най-късно 5 работни дни след получаването на стоката.

При основателна рекламация ние поемаме разходите за подмяна на рекламираните изделия. Клиентът трябва да ни предостави необходимото време и възможност за извършване на поправките, респ. замяната. Само в спешни случаи на заплаха за сигурността на работата и предпазване от големи щети, клиентът има право, след получаване на предварително съгласие от Фесто, да отстрани дефекта сам или с помощта на трети лица и да поиска от нас възстановяване на необходимите разходи. Това се отнася и в случай, че ние се забавим с отстраняването на дефекта.

Клиентът има право на промяна на условията или намаление на цената само тогава, когато поправката, замяната или отстраняването на дефекта не са станали навреме след напомнянето или са се провалили окончателно след многократни опити, въпреки разумния срок.

Изключени са други претенции на клиента, и по-специално претенции за обещетение за нанесени щети, когато те не са свързани със самия предмет на доставка.

При основателна рекламация срокът за подмяна на рекламираните изделия е в рамките на 30 работни дни.

Фесто по принцип не поема гаранция за щети по следните причини:

Неподходящо или некомпетентно използване, респ. складиране, погрешен монтаж от страна на клиента или трети лица, своеволни опити за пускане в действие или за промени, естествено износване, погрешно или небрежно третиране, химическо влияние, електрическо влияние и др., както и при използване не по предназначение и несъблюдаване на нашите Ръководства за експлоатация и монтаж, и по-специално по отношение на условията за използване на нашите цилиндри (указанията за омасляване). Гаранцията се прекратява и когато клиентът или трето лице извършат без предварително писмено съгласие на Фесто или друго някакво правомощие (напр. забава от страна на Фесто при отстраняването на дефекти) промени по управлението/софтуера, дори и когато дефектът се появи в една непроменена част.

Нашите данни по предмета на доставка и предназначението му, напр. по отношение на тегло, твърдост, експлоатационни стойности, температури и др. представляват само описания респ. параметри, а не гарантирани свойства. Те са необвързващи ориентировачни стойности и се считат за гарантирани дотолкова, доколкото отговарят на нашите мостри, изпитани от клиента и разрешени от нас за специалното им предназначение. Незначителни отклонения не дават основание за гаранционни претенции.

7. Невъзможност, забава, отговорност

Ако е налице забава на доставката от наша страна и клиентът ни предостави един допълнителен разумен срок с изричното изявление, че след изтичането на този срок ще се откаже от доставката, то той има право на отказ, ако този допълнителен срок не бъде спазен. Ако този допълнителен срок бъде спазен от наша страна, но по вина на клиента се забави приемането на доставката, то той е длъжен да извърши плащането.

При забава на доставката от страна на Фесто клиентът има право на обезщетение за всяка пълна седмица от закъснението в размер на 0,1% от стойността на частта от общата доставка, която вследствие на закъснението не може да бъде използвана своевременно или по предназначение съгл.договора, но не повече от 5% от тази стойност.

Изключени са всякакви други претенции на клиента и по-специално за претърпени загуби вследствие на пропуснати ползи, а също и на такива щети, които не са свързани с предмета на доставка.

При конструиране или производство по задание на клиента, което е задължително за нас, той трябва да ни освободи от всякакви претенции на трети лица вследствие на нарушени патентни, авторски или сродни права.

В случай на непреодолима сила, доколкото тя променя икономическото значение или съдържание на обема на доставката или оказва въздействие върху нашата работа и в случай, че се установи допълнително невъзможност за изпълнението, то договорът съответно се променя. Ако това е икономически неизгодно, то Фесто има право да се откаже от договора изцяло или частично.

8. Конфиденциалност

Клиентът е задължен да се отнася строго поверително към всякакви информации, ноу-хау и други търговски тайни във връзка с изпълнението на съответната поръчка и да не дава или предоставя достъп на трети лица до информации, документи, чертежи, скици или други материали без изричното съгласие на Фесто. Фесто ще се отнася към документи на клиента също така поверително.