Фесто ЕООД

Общи условия за доставка, плащане и използване на софтуер

Актуализация: 05/2022

1. Обхват на приложение

Тези Общи Условия за Доставка се прилагат за всички търговски сделки (доставки на стоки или услуги, включително и продажбата на софтуер) сключени от и между Фесто ЕООД, наричано по-долу за краткост Фесто от една страна, а от друга страна - физическо или юридическо лице, наричано по-долу клиент, където Фесто се задължава да продаде и достави, а клиентът да закупи и приеме поръчаната от него стока или услуга. Нашето писмено потвърждение на поръчка съдържа уведомление за клиента, че сделката се сключва при нашите Общи условия. Възлагането на поръчка и приемането на нашето писмено потвърждение на поръчка се считат за съгласие от страна на клиента с настоящите Общи условия. Различни от тях условия, поискани от клиента, ни задължават само ако сме ги приели под формата на писмен договор. Правата, на които Festo има право в съответствие със законовите разпоредби или други споразумения извън обхвата на тези ОУ, остават незасегнати.

2. Сключване на договор

2.1. Офертите, направени от Фесто, подлежат на потвърждение и не са обвързващи, освен ако Фесто не уведоми писмено за обратното.

2.2. Илюстрациите, чертежите, теглото, размерите, производителността и данните за потреблението, както и други описания на продуктите от документите, принадлежащи към офертата, са само приблизителни, освен ако не са изрично посочени като задължителни. Те не представляват споразумение или гаранция за съответното качество или дълготрайност на продуктите, освен ако не са изрично договорени като такива в писмен вид. Очакванията на Клиента относно продуктите или тяхното използване също не представляват споразумение или гаранция.

2.3 Поръчката за покупка става обвързваща само ако е потвърдена от Фесто писмено или ако Фесто изпълни поръчката за покупка, в частност ако Фесто изпълни поръчката за покупка чрез изпращане на продуктите. Потвърждение на поръчка, генерирано с помощта на автоматични устройства, което не включва подпис и възпроизвеждане на името, се счита за писмено. Доколкото потвърждението на поръчката съдържа очевидни грешки, правописни или изчислителни грешки, то не е обвързващо за Фесто.

2.4 Липсата на отговор от Фесто по отношение на оферти, поръчки за покупка, заявки или други декларации от страна на Клиента ще се счита за съгласие само ако е предварително договорено в писмена форма.

3. Сключване на договор в онлайн магазина на Фесто

3.1 Стоките и услугите, предлагани в онлайн магазина на Фесто не представляват оферта за сключване на договор, те са само покана за подаване на поръчка за покупка. При подаване на поръчка Клиентът отправя оферта към Фесто за сключване на договор за покупка.

3.2 Чрез онлайн магазина на Фесто се приемат само поръчки за покупка за доставки в България. Поръчките за доставки в друга държава се насочват към местната търговска компания в съответната държава.

3.3 Клиентът получава потвърждение на поръчката за покупка, след като поръчката му за покупка бъде получена. Това е само за информационни цели; това не представлява приемане на поръчката. Поръчката за покупка не става обвързваща, докато не бъде издадено писмено или електронно потвърждение на поръчката или стоките не бъдат изпратени. В случаите, когато чрез App World се купува софтуер, договорът е сключен, когато приложението бъде предоставено. Ако е издадено потвърждение за поръчка, но то съдържа очевидни грешки в правописа, грешки при изчисляване или други грешки, това не е обвързващо за Фесто.

4. Обхват на доставка на електрически уреди / опаковка

4.1 Писменото потвърждение на поръчката от Фесто е решаващо за обхвата на доставката. Промените в обхвата на доставка от Клиента трябва да бъдат потвърдени писмено от Фесто, за да бъдат ефективни. Ние си запазваме правото да правим промени в дизайна и формата на продуктите, ако това са обичайни за индустрията отклонения или ако те са в рамките на допустимите отклонения или ако промените не са съществени и е разумно Клиентът да ги приеме. Същото важи и за избора на материал, спецификация и дизайн.

4.2 Доставка на части е допустима, освен ако доставката на части е неприемлива за Клиента, като се имат предвид интересите на Фесто.

4.3 Ако Фесто предостави документи (напр. ръководства) за определени продукти, те са достъпни за Клиента за безплатно изтегляне от уебсайта www.festo.com. Фесто може да предостави на Клиента печатни версии на такива документи срещу заплащане като отделна поръчка за покупка.

4.4 Ако Фесто е задължен да вземе обратно старо оборудване и клиентът използва съществуваща опция за връщане, клиентът поема разходите за транспорт и/или изхвърляне. Електрическите уреди не могат да се изхвърлят от клиента в контейнера за битови отпадъци. Клиентът е длъжен във всички случаи да премахне личните данни от старите уреди, които подлежат на изхвърляне.

4.5 Ако Фесто е задължен да вземе обратно опаковки и клиентът използва съществуваща опция за връщане, клиентът поема разходите за обратния транспорт на опаковката.

5. Срок на доставка

5.1 Договарянето на срокове за доставка (срокове и дати на доставка) се извършва в писмена форма. Сроковете и датите на доставка не са обвързващи, освен ако не са били посочени предварително като обвързващи в писмен вид от Фесто.

5.2 Срокът за доставка започва да тече със сключването на договора, но не преди пълното предоставяне на документите, одобренията и потвържденията, които трябва да бъдат осигурени от Клиента, изясняването на всички технически въпроси и получаването на договорено авансово плащане. Всякакви дати за доставка се отлагат по разумен начин, ако Клиентът не успее да предостави навреме документите или разрешителните, които трябва да бъдат осигурени от него, не издаде навреме потвърждение, не успее да изясни всички технически въпроси навреме или не да извърши изцяло договореното авансово плащане към Фесто. Спазването на срока за доставка предполага навременно и точно изпълнение на останалите задължения на Клиента.

5.3 Срокът за доставка се счита за спазен, ако продуктите са напуснали фабриката или Фесто е информирал Клиента, че са готови за окомплектоване или изпращане до края на срока за доставка. Спазването на срока за доставка е при уговорката, че на самото Фесто е било доставено правилно, по-специално навреме, освен ако Фесто не носи отговорност за това, че доставката до него не е извършена коректно. Фесто има право да се откаже от договора, в случай че доставката до него не е извършена коректно. Фесто ще информира незабавно Клиента, ако Фесто упражни правото си на отказ и ще върне всички предварителни плащания и /или услуги, предоставени от Клиента.

5.4. При случаите разгледани в т. 5.3 всякакви договорни неустойки на клиента поради превишаване срока за доставка са изрично оспорени.

6. Цени за доставка и плащане/доплащане за малки количества

6.1 Освен ако не е договорено друго, цените за доставка са франко склада на Фесто в София и не включват доставка, опаковане, застраховка, законови данъци, мита или други такси. Законоустановеният данък върху добавената стойност се показва отделно във фактурата по законоустановената ставка, приложима към датата на фактуриране.

6.2 Освен ако не е договорено друго, цената за доставка се заплаща на датата на издаване на фактурата. Раздел 7.3 от тези ОУ остава незасегнат. Фесто си запазва правото в определени случаи да доставя само след предварително плащане.

6.3 Противно на раздел 7.2 от тези ОУ, 50% от цената за доставка се дължи на датата на издаване на авансовата фактура за специфични за клиента поръчки за покупка, т.е. поръчки за покупка за продукти, които не са включени в каталога на Фесто или са включени в каталога на Фесто, но следва да се конфигурират по желание на клиента. Фесто няма да обработи поръчката за покупка, докато Клиентът не плати първите 50% от цената за доставка. Останалите 50% от цената на доставката стават дължими към датата на издаване на фактурата. Освен ако не е договорено друго.

6.4 Минималната стойност на единична поръчка е 20 (двадесет) лева без ДДС. Поръчки за покупки под тази стойност ще бъдат фактурирани като минимална стойност на единична поръчка.

7. Преминаване на риска

7.1 Ако не е договорено друго, рискът от случайна загуба и случайно повреждане преминава върху Клиента веднага след като продуктите бъдат предадени на лицето, извършващо транспорта. Това важи и ако доставката се извършва на части или Фесто е поело допълнителни услуги, като например транспортни разходи или монтаж на продуктите в помещенията на Клиента.

7.2 Ако изпращането се забави поради обстоятелства, за които Клиентът е отговорен, или ако Клиентът не е в състояние да приеме доставката, рискът преминава върху Клиента при уведомяване за готовност за изпращане.

8. Използване на софтуер

8.1 Освен ако не е уговорено друго в специфични за продукта условия, срещу пълно плащане на договорената цена, Клиентът ще получи неизключително право на използване на софтуер и свързаната документация, предоставена от Фесто, което може да бъде прехвърляно само в съответствие с раздел 9.6 и няма да бъде ограничено по територия или време до хардуерен продукт („лиценз“), посочен от Фесто в потвърждението на поръчката или в отделен документ.

8.2 Лицензът дава право на Клиента да използва софтуера само за конкретния хардуерен продукт, като не се разрешава инсталиране или използване за друг хардуерен продукт. Използването по смисъла на лиценза означава зареждане, показване, стартиране, прехвърляне и съхраняване на софтуера с цел неговото изпълнение и обработка на данни.

8.3 Фесто предоставя инструкции за инсталиране и пускане в експлоатация в печатна форма, съдържащи подходящи инструкции за безопасност на доставения софтуер. Цялата останала документация се предоставя само в електронен вид като онлайн помощ.

8.4 Клиентът има право да направи резервно копие на софтуера и съответната документация на отделни устройства за съхранение на данни, които трябва да бъдат етикетирани с оригиналния етикет от Фесто (включително знака за авторско право). Използването на резервно копие е разрешено само в случай на влошаване или унищожаване на първоначално придобитото от Клиента копие и само за конкретния хардуерен продукт, към който софтуерът е предназначен. Горните разпоредби се прилагат и по отношение на използването на резервното копие. В други отношения, Клиентът няма право без съгласието на Фесто да прави допълнителни копия на софтуера и/или документацията или части от тях, да ги инсталира и/или да ги използва за друг хардуер.

8.5 Без предварителното писмено съгласие на Фесто, Клиентът няма право да редактира, променя или модифицира по друг начин софтуера, да го използва в устройства, различни от конкретния хардуерен продукт, да го прекомпилира в друга форма на представяне, да премахва, заобикаля или модифицира механизми за защита срещу копиране, програмни елементи, обслужващи управление на цифрови права (DRM), кодове за сигурност или функции, служещи за идентифициране на софтуера или да премахва каквато и да е информация в софтуера и свързаната документация относно правото на собственост на производителя, авторските права или други права на собственост на Фесто без предварителното писмено съгласие на Фесто.

8.6 Клиентът има право да прехвърли за постоянно софтуера заедно с лиценза и резервното копие, направено от него в съответствие с раздел 9.4, на следващ купувач на конкретния хардуерен продукт. Предпоставка за действието на прехвърлянето е, че Клиентът не запазва никакви копия на софтуера и свързаната документация – включително резервното копие, направено от него – и че той завинаги ще се въздържа от всякаква по-нататъшна употреба на софтуера, по-специално и върху други хардуерни продукти, използвани от него. Следващият купувач се задължава пред Фесто да спазва разпоредбите в раздели 9.1 до 9.7. Следователно правото на използване на последващия купувач започва само след получаване на потвърждение за получаване, подписано от последващия купувач за конкретния хардуерен продукт и софтуер, което съдържа декларация, че последващият купувач признава тези разпоредби като обвързващи го по отношение на Фесто. В допълнение, Клиентът трябва да увери Фесто в писмена форма, че той или тя е изтрил или по друг начин направил неизползваеми всички копия на софтуера и свързаната документация, които може все още да са в негово владение – включително резервното копие, направено от него в съответствие с раздел 9.4 – доколкото не е предадено на следващ купувач.

8.7 В други отношения Клиентът няма право да използва софтуера по какъвто и да е друг начин или за каквато и да е друга цел освен описаната в този раздел 9, или да позволи на лица, които не участват в експлоатацията или поддръжката на конкретния хардуерен продукт, предназначен за използване на софтуера или да предоставя софтуера на трети страни за използване изцяло или частично, временно или постоянно.

9. Рекламации за дефекти

9.1 Фесто гарантира, че продуктите му нямат дефекти в материала и изработката към момента на изпращане и че отговарят на данните, посочени в спецификацията или информационния лист на Фесто.

9.2 Не се предоставя допълнителна гаранция по отношение на (обективно) очакваните свойства (напр. издръжливост, функционалност, съвместимост) или годност за конкретна цел, извън предвиденото в раздел 10.1, освен ако не е договорено друго. Клиентът е отговорен за проверката дали закупените Продукти са подходящи за предназначението.

9.3 Правата на Клиента по отношение на дефекти предполагат, че той е изпълнил надлежно задълженията си за проверка и уведомяване за дефекти, както се дължи съгласно чл.194 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). В допълнение, клиентът трябва, по време на планирането, изграждането, монтажа, свързването, пускането в експлоатация, експлоатацията и поддръжката на продуктите, да спазва спецификациите, бележките, насоките и условията в техническите бележки, инструкциите за монтаж и експлоатация, по-специално по отношение на условията за използване на продуктите (като например инструкции за смазване, качество на сгъстения въздух или друга работна среда, условия на околната среда) и други документи, свързани с продуктите, по-специално правилно изпълнение и предоставяне на доказателства за поддръжка и използване на препоръчаните компоненти. Претенции за дефекти, възникнали в резултат на нарушение на това задължение, са изключени.

9.4 В случай на дефекти в продуктите, Фесто има право, по свое усмотрение, на последващо изпълнение чрез отстраняване на дефекта или доставка на продукт без дефекти. Подменените части стават собственост на Фесто и трябва да бъдат върнати на Фесто. Първоначалният гаранционен срок остава в сила, независимо дали продуктите са били отремонтирани или подменени.

9.5 Правото на клиента да се откаже от договора в случай на дефекти на продукта е изключено, ако Фесто не носи отговорност за дефекта.

9.6 Не могат да възникват претенции за дефекти, дължащи се на естествено износване, по-специално на износващи се части, неправилно боравене, сглобяване, използване или съхранение или неправилно извършени модификации или ремонти на продуктите от клиента или трети страни. Същото важи и за дефекти, причинени от клиента или които се дължат на техническа причина, различна от първичния дефект.

9.7 Срокът за предявяване на претенции на клиента за дефекти е една година след доставката. Параграф 12.1 от тези ОУ остава незасегнат.

10. Допълнителни разпоредби относно правата за дефекти за софтуер

10.1 Софтуерът от Фесто може да стартира само на хардуерни продукти, посочени от Фесто в потвърждението на поръчката или в отделен документ. Предмет на доставката е софтуер, който основно отговаря на информацията, посочена в описанието на съответния продукт. Описанието на продукта и програмната документация не се считат за гаранции за качество.

10.2 За персонализиран софтуер Фесто гарантира съответствие с функциите и характеристиките, посочени в спецификациите, потвърждението на поръчката на Фесто, документацията или съвместно дефинираните описания на работата/процедурата.

10.3 Дефект съществува, ако софтуерът не изпълнява функциите и характеристиките, посочени в описанието на продукта – в случай на специфичен за клиента софтуер, създаден в документите съгласно раздел 11.2, дава неправилни резултати, неконтролируемо прекъсва работата си или по друг начин не функционира правилно, така че използването на софтуера да бъде предотвратено или нарушено не само незначително.

10.4 Фесто не носи отговорност за грешки в софтуера, • които са причинени от грешки в приложението от страна на Клиента и които биха могли да бъдат избегнати, ако документацията на програмата е била внимателно прегледана; това се отнася и за несъществуващи или недостатъчни резервни мерки; • поради действия на вирус или други външни влияния, за които Фесто не носи отговорност, като пожар, аварии, прекъсване на електрозахранването и др.; • които се основават на факта, че софтуерът е бил използван във връзка с хардуерен продукт, различен от посочения от Фесто или в операционна среда, различна от одобрената от Фесто, или се дължат на грешки в хардуера, операционната система или компютърни програми на други производители, които Клиентът използва във връзка със софтуера; • които се основават на факта, че софтуерът е променен от Клиента или трета страна без разрешение.

10.5 Освен това Фесто не предоставя никаква гаранция за компоненти или модули, доставени безплатно от други производители (софтуер на трети страни), по-специално софтуер с отворен код, който може да се използва във връзка със софтуера, предоставен от Фесто.

10.6 В случай на възникване на дефекти по смисъла на раздел 11.2, Клиентът е длъжен да предостави на Фесто цялата информация, необходима за анализ на грешката и последващо изпълнение и да предостави на Фесто или на лицата, упълномощени от Фесто, неограничен достъп до софтуера и системата на Клиента, на който е инсталиран. Съобщението за грешка съдържа информация за вида на грешката, приложението, в което е възникнала грешката, и извършената работа за коригиране на грешката. Ако Фесто извърши анализ на грешката по искане на Клиента и се окаже, че няма грешка, която Фесто е длъжно да отстрани, Фесто може да фактурира на Клиента съответния разход по приложимите почасови ставки на Фесто.

11. Отговорност на Фесто

11.1 Фесто носи отговорност за щети, които са пряка и непосредствена последица от нарушаване на гаранцията или за телесни повреди и нараняване. Същото се отнася и за умисъл и груба небрежност или ако Фесто е поело риск при доставката.

11.2 Фесто носи отговорност само за лека небрежност, ако са нарушени съществени задължения, произтичащи от естеството на договора и които са от особено значение за постигане на целта на договора. В такъв случай отговорността на Фесто ще бъде ограничена до такива щети, които обикновено се очакват в обхвата на договора. Задължителната правна отговорност за дефекти на продукта остава незасегната.

11.3 Доколкото отговорността на Фесто е изключена или ограничена, това се отнася и за личната отговорност на служителите, работниците, персонала на Фесто.

12. Отговорност за продукта

12.1 Клиентът няма право да променя или премахва съществуващи предупреждения за опасности в случай на неправилна употреба на продуктите. Ако Клиентът модифицира продукта или го използва за цели, различни от тези, за които е предназначен, това е на собствен риск на Клиента.

12.2 В случай на нарушение на задължението по раздел 13.1, изречение 1 и в случай на модификация на продукта или използване на продукта извън предвидената цел съгласно раздел 13.1, изречение 2, Клиентът трябва да обезщети Фесто срещу всички произтичащи претенции от трети лица, независимо от правното основание, освен ако Клиентът не е действал виновно.

12.3 Ако Фесто бъде подканен да издаде изтегляне на продукт или предупреждение за дефект на продукт или ако Фесто счита, че изтеглянето на продукта е от съображения за безопасност, клиентът трябва да сътрудничи по най-добрия начин в мерките, които Фесто счита необходими и целесъобразни и ще подкрепя Фесто в това, по-специално при определянето на необходимите данни за клиента.

12.4 Клиентът трябва незабавно да информира Фесто писмено за всички рискове, които са му станали известни при използване на продуктите и за възможни дефекти на продукта.

13. Непреодолима сила

13.1 Фесто не носи отговорност за частично или пълно неизпълнение на задълженията си, ако такова неизпълнение се дължи изцяло или отчасти на обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени по време на сключването на договора за покупка и които не могат да бъдат отстранени от Фесто с разумни средства („Форсмажорни обстоятелства“). Във всеки случай следните събития се считат за непреодолима сила: стачки, бунтове и граждански вълнения, война (обявена или необявена), пиратство, терористични заплахи, саботажни действия, пожари, наводнения, земетресения и природни бедствия, епидемии и пандемии, правителствени актове или ако горните обстоятелства засягат подизпълнители на Фесто.

13.2 В случай на форсмажорно събитие, задълженията на Фесто по съответния договор за покупка се преустановяват, докато трае действието на форсмажорното събитие плюс разумен период за рестартиране след това. Ако форсмажорното събитие продължи за период, по-дълъг от 90 дни, Фесто има право да се оттегли от договора.

14. Конфиденциалност

14.1 Клиентът е длъжен да пази в тайна цялата информация, която стане достъпна за него и която е определена като поверителна от Фесто или която е разпозната при други обстоятелства като бизнес или търговска тайна на Фесто за период от пет години от доставката и не да я записва, предава или използва, освен ако не е необходимо за бизнес отношенията. Цените и другите договорни клаузи също се третират като бизнес или търговска тайна.

14.2 Задължението за запазване на поверителност не се прилага, ако информацията е била очевидно известна на Клиента преди започването на договорните отношения с Фесто или е била общоизвестна или достъпна преди започването на договорните отношения с Фесто или стане общоизвестна или достъпна без вина на Клиента. Клиентът носи тежестта на доказване.

14.3 Клиентът гарантира чрез подходящи договорни споразумения със служителите и агентите, работещи за него, по-специално неговите лица на свободна практика и изпълнителите и доставчиците на услуги, работещи за него, че за период от пет години от доставката те също така ще се въздържат от всякакво собствено използване, предаване или неоторизирано записване на такива бизнес и търговски тайни.

15. Съответствие

Клиентът се задължава да спазва „Кодекса за поведение за бизнес партньори“ на Фесто (достъпен, като щракнете върху тази връзка).

16. Заключителни разпоредби

16.1 Прехвърлянето на права и задължения на Клиента на трети страни е възможно само с предварителното писмено съгласие на Фесто.

16.2 Клиентът има право да прихваща насрещни претенции само ако те са законно установени или неоспорени.

16.3 Клиентът може да предяви право на задържане само ако неговата насрещна претенция се основава на същото договорно отношение.

16.4 Правните отношения между Клиента и Фесто се уреждат от законодателството на Република България с изключение на Конвенцията на ООН за продажба на движими стоки.

16.5 Изключителното място на юрисдикция за всички спорове, произтичащи от бизнес отношенията между Фесто и Клиента, е седалището на Фесто. Фесто също има право да заведе съдебно производство в мястото на дейност на клиента и във всяко друго допустимо място на юрисдикция.

16.6 Освен ако не е договорено друго, мястото на изпълнение за всички услуги, предоставяни от Клиента и Фесто, ще бъде регистрираният офис на Фесто в София.