Značky UL

Značky UL

Elektricky ovládané přístroje nebo zařízení podléhají v USA schválení. Shoda s národními bezpečnostními předpisy se prokazuje uvedením značky vyjadřující shodu, přičemž tato značka musí být udělena kvalifikovanou a uznanou zkušební laboratoří.

Nejčastěji uznávanou zkušební laboratoří je UL (Underwriters Laboratories). UL provádí zkoušky v souladu s normami UL, které v sobě jako základní složku zahrnují národní normy.

 

Normy UL pro certifikaci výrobků Festo:

  • Elektrická a mechanická rizika v případě elektrických výrobků
  • Materiály těles a izolační materiály pro případ zkoušek ochrany proti požáru
  • Ventily tlaková trhací zkouška s tlakem na úrovni pětinásobku jmenovité hodnoty
  • Prohlídka výrobních zařízení ze strany UL


Výrobky Festo schválené ze strany UL, a to včetně odkazu na příslušný certifikát UL v každém jednotlivém případě. Další informace o různých značkách UL, které se nacházejí na výrobcích Festo, najdete na záložkách zobrazených dále.

Je označení UL vyžadované zákonem?

Nikoli, neexistuje zákon, který by ukládal povinnost certifikace UL.
Elektricky ovládané přístroje nebo zařízení podléhají v USA schválení. Právní základ pro tuto skutečnost je položen některými nařízeními, jako jsou například obsažená v Zákonu o ochraně bezpečnosti a zdraví na pracovišti (Occupational Safety and Health Act (OSHA), Článek 29 CFR 1910.xxx; CFR: Code of Federal Regulations = Zákoník federálních nařízení) a v Národním zákonu o elektrických zařízeních (National Electric Code (NEC)). V Kanadě jsou tato nařízení daná Zákonem o ochraně bezpečnosti a zdraví na pracovišti (Occupational Health and Safety Act (OHSA)) a Kanadským zákonem o elektrických zařízeních (Canadian Electric Code (CEC)).

Z důvodu federální struktury USA a Kanady platí v různých státech a provinciích rozdílná vydání NEC a CEC včetně individuálních dodatků. Jedním z důvodů pro tento stav jsou rozdílné klimatické podmínky v jednotlivých státech.

Shodu s národními požadavky na bezpečnost lze ověřit „uvedením na seznamu“ nebo „označením štítkem“. Uvedení na seznam nebo označení štítkem znamená vydání značky nebo symbolu (jako je např. značka „UL mark“) ze strany kvalifikované certifikační organizace (CO), která tímto potvrzuje provedení příslušného testování a shodu daného kusu zařízení nebo systému s příslušnými bezpečnostními nařízeními, nebo vhodnost tohoto zařízení pro specifický účel. Výrobce poté může tuto značku nebo symbol využívat. V USA se v případě CO jedná o zkušební laboratoře uznané ze strany OSHA, které se nazývají „Celostátně uznané zkušební laboratoře“ (Nationally Recognized Testing Laboratories (NRTLs)). V Kanadě jsou „Certifikované úřady“ (Certified Bodies (CBs)) jmenovány Kanadskou radou pro oblast norem (Standards Council of Canada (SCC)).

Jednou z těchto NRTL, pravděpodobně nejznámější, je právě UL. Zkratka UL znamená „Underwriters Laboratories“, což jinými slovy znamená, že se jedná o zkušební laboratoře pojišťoven. UL provádí zkoušky v souladu s normami UL, které v sobě jako základní složku zahrnují národní normy. Konečným účelem těchto zkoušek je minimalizovat riziko představované odpovědností pojišťoven vyplývající z daného zařízení a z nebezpečí spojených s tímto zařízením (úraz elektrickým proudem, požár, úraz způsobený kontaktem s mechanickými součástmi). Škodní plnění přiznávaná soudy v USA mohou snadno dosahovat úrovní, které ohrožují pokračování existence výrobců, prodejců a uživatelů (společností).

Kdo si všímá značky UL Mark?

Opatření nutná k dosažení shody s národními bezpečnostními požadavky se liší v závislosti na příslušném použití. Prohlídky elektrických zařízení a systémů se konají na místě instalace. Odpovědnost za provádění těchto prohlídek leží na „Kompetentní autoritě“ (Authority Having Jurisdiction (AHJ)). Označení UL tento proces prohlídek místně příslušným „Kompetentním autoritám“ (AHJ) usnadňuje, a tím napomáhá vyloučit zpoždění během uvádění systémů do provozu a vysoké náklady na jakékoli modifikace již provedených instalací, které by se jinak mohly projevit jako nezbytné.

Podle kterých norem UL jsou certifikovány výrobky společnosti Festo?

Elektrické výrobky se zkouší s ohledem na veškerá nebezpečí plynoucí z elektrických a mechanických součástí. V případě zkoušek hořlavosti zahrnuje posuzování také materiály tělesa a izolační materiály. V případě ventilů se provádí rovněž tlaková trhací zkouška, a to na pětinásobku provozního tlaku. UL provádí v pravidelných intervalech prohlídky výrobních závodů. To zajišťuje, že výrobky si zachovávají tu podobu, ve které byly původně zkoušeny.

Musejí mít připojovací kabely certifikaci UL?

Z důvodu jejich zamýšleného použití jsou mnohé přístroje Festo certifikovány jako přístroje pro „Obvody třídy 2“. „Obvody třídy 2“ jsou obvody s omezenou energií, přičemž maximální napětí činí 30 V AC (tj. střídavých) nebo 42 V DC (tj. stejnosměrných), maximální proud je 5 A a maximální jmenovitý příkon je 100 VA. V souladu s definicí UL v těchto případech nenastává nebezpečí ani úrazu elektrickým proudem, ani požáru. Pro konektory a kabely proto není certifikace UL požadována. V případě přístrojů, jež nejsou určeny pro použití v „Obvodech třídy 2“, certifikace použitých kabelů požadována je.

Co znamenají značky UL na výrobcích společnosti Festo?

Společnost UL je oprávněna provádět certifikaci jednak v souladu s bezpečnostními nařízeními v USA (NEC) a jednak v souladu s kanadskými bezpečnostními nařízeními (CEC). V souladu s tím je toto označeno příslušnou značkou UL. Označení C-UL-US nebo C-UR-US definuje místo certifikace CSA v Kanadě.

UL certifikáty

UL Certification Directory