Odpovědnost společnosti: odpovědnost v rodinné společnosti Festo

Odpovědnost společnosti

Náš příspěvek k udržitelnému rozvoji

Udržitelná ekonomika a životní styl jsou ústředními tématy budoucího soužití na naší Zemi. Spojení ekonomiky a ekologie se stává generačním úkolem a je odpovědností každého jednotlivce. Odpovědnost společnosti (Corporate Responsibility, CR) chápeme jako náš hospodářský, ekologický a sociální příspěvek k udržitelnému rozvoji. Základní obsah naší strategie udržitelnosti je proto pevně zakotven v naší firemní strategii.

Svým jednáním chceme přispět k dosažení 17 cílů udržitelného rozvoje (cíle SDG) Organizace spojených národů (OSN). Byly přijaty Valným shromážděním OSN na podzim roku 2015 a jsou jádrem Agendy 2030 – globálního akčního plánu, který si klade za cíl čelit současným výzvám a chránit naši planetu a zároveň zajistit hospodářský pokrok, který bude ekologicky kompatibilní a v souladu se sociální spravedlností.

Naše Zpráva o udržitelnosti 2022

Festo je dílem mnoha rukou, po mnoho generací. Utváříme svou budoucnost díky finanční nezávislosti jako rodinná společnost. To je náš cíl. Spojujeme přitom všechny zúčastněné strany – zákazníky, zaměstnance, dodavatele a společnost – do společného a udržitelného vytváření hodnot. Díky kompetenci v oblasti automatizace a technického vzdělávání zvyšujeme produktivitu svých zákazníků a vytváříme tak prostor pro udržitelný rozvoj hospodářství, životního prostředí a společnosti. To je náš cíl.

Ve Zprávě o udržitelnosti 2022 dokumentujeme naši globální odpovědnost na příkladech z roku 2022.

Pole působnosti naší strategie udržitelnosti

V březnu 2020 naše představenstvo schválilo strategii udržitelnosti, která je od té doby pravidelně aktualizována. Strategie udržitelnosti je v současné době ještě těsněji propojena s podnikovou strategií.

Důležitým rozhodnutím v roce 2022 bylo spojit témata energetické účinnosti a ochrany klimatu v celém dodavatelském řetězci do pole působnosti, které je nyní řízeno holisticky. To vedlo ke konsolidaci ze šesti na pět polí působnosti v strategii udržitelnosti.

Při identifikaci důležitých témat a odvození polí působnosti byly výsledky analýzy zúčastněných stran doplněny pozorováním vnějších změn v oblastech legislativy, ekonomiky a politiky, technologie, energetiky, životního prostředí a společnosti. Z tohoto podkladu vycházíme a pravidelně kontrolujeme své strategické směřování i své cíle a opatření v oblasti udržitelnosti.

Pole působnosti naší strategie udržitelnosti

Pole působnosti naší strategie udržitelnosti

Na cestě k neutralitěCO2

V nejbližších letech Festo masivně sníží svou stopuCO2. Všechny naše budovy v Německu a naše globální výrobní a logistické závody budou od roku 2023 – v souladu s cíli 1 a 2 – neutrální z pohledu CO2. Od roku 2026 bude celá skupina Festo neutrální z pohleduCO2. I poté budeme pokračovat v práci na opatřeních na úsporu energie a přestavbě naší topné techniky, abychom neustále snižovali potřebu kompenzací.

Partner iniciativy Blue Competence

Jsme partnerem iniciativy pro udržitelnost Blue Competence. Blue Competence je iniciativa svazu Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) k podpoře udržitelnosti ve strojírenství a výrobě zařízení, ale také k prosazování udržitelných řešení v průmyslu. Jako partner v této aktivitě jsme se zavázali dodržovat dvanáct principů udržitelnosti výroby strojů a zařízení.

Zásady udržitelnosti výroby strojů a zařízení (PDF)