Terms and Conditions of Sale

1. Galiojimo sritis

1.1. Šios Bendrosios sutarčių sąlygos taikomos tik klientams – verslininkams, vykdantiems savo komercinę, nepriklausomą profesinę ar kitą veiklą (toliau – Klientas). Verslininku šių sąlygų prasme yra laikomas fizinis arba juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padalinys, savo prekybos, verslo, amato, profesijos ar kitais nei vartojimo tikslais siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis, įskaitant asmenis, veikiančius jo vardu arba jo naudai. Šios sąlygos taikomos visiems sandoriams, sudarytiems tarp uždarosios akcinės bendrovės „FESTO“, juridinio asmens kodas 210168660, turinčios registruotą buveinę adresu V. Krėvės pr. 129, Kaune, Lietuvos Respublikoje (toliau – Festo) ir Kliento, net jei jos ir nėra paminėtos vėliau sudarytose sutartyse. Jos taip pat mutatis mutandis taikomos darbams ir paslaugoms. Tokiu atveju, vietoj pristatytų gaminių priėmimo, darbų atveju vyksta darbų priėmimas, o paslaugų teikimo atveju – paslaugų priėmimas.

1.2. Prieštaringos, papildomos ar nukrypstančios nuo šių Bendrųjų sutarčių sąlygų Kliento keliamos sąlygos netampa sutarties dalimi, nebent Festo aiškiai raštu sutiktų dėl jų galiojimo. Šios BSS taip pat taikomos, jei Festo vykdo Klientui užsakymo pristatymą be išlygų, žinodama apie tokias prieštaringas, papildomas ar nukrypstančias sąlygas.

1.3. Bet kokios kitokios, papildomos ar nukrypstančios nuo BSS sutarčių, sudarytų tarp Festo ir Kliento, sąlygos turi būti nurodomos sutartyje ir raštu. Tai taip pat taikoma panaikinant šį išdėstymo raštu reikalavimą.

1.4. Teisės, kurias Festo turi pagal įstatymų nuostatas ar kitus susitarimus, ir kurios neaptartos šiose BSS, yra nekeičiamos.

2. Sutarties sudarymas

2.1. Festo pasiūlymai Klientui nėra teisiškai įpareigojantys, nebent Festo raštu praneša priešingai.

2.2. Iliustracijos, brėžiniai, svorio, matmenų, eksploatacinių savybių ir naudojimo duomenys, taip pat kiti produktų aprašymai, nurodyti dokumentuose, kurie pridedami prie pasiūlymo, yra tik apytiksliai, nebent aiškiai yra nurodyta, kad jie privalomi. Jie taip pat nėra susitarimas ar garantija dėl atitinkamų produkto savybių ar ilgaamžiškumo, nebent dėl jų, kaip tokių, būtų aiškiai susitarta raštu. Kliento lūkesčiai dėl produktų ar jų naudojimo nerodo esant tokį susitarimą ar egzistuojant tokią garantiją.

2.3. Užsakymas tampa privalomu Festo tik tuo atveju, jei Festo raštu jį patvirtina, arba Festo įvykdo užsakymą, ypač jei Festo vykdo užsakymą išsiųsdama Klientui jo užsakytus gaminius. Užsakymo patvirtinimas, sukurtas naudojant automatinius įrenginius, kuriuose nėra parašo ir nurodyto vardo, laikomas raštišku. Jei užsakymo patvirtinime yra akivaizdžių rašytinių ar aritmetinių klaidų, jos Festo netampa privalomomis.

2.4. Jei Festo nepateikia atsakymo į Kliento pasiūlymą, užsakymą, prašymą ar kitus pareiškimus, tai gali būti laikoma Festo sutikimu dėl jų tik tuo atveju, jei dėl tokio sutikimo būdo (tylėjimo kaip Festo valios išraiškos) tarp šalių buvo anksčiau susitarta raštu.

2.5. Jei Kliento finansinė padėtis gerokai pablogėja arba jei Kliento atžvilgiu yra pateiktas motyvuotas prašymas pradėti nemokumo procesą dėl Kliento nemokumo ar jo mokumo atkūrimo, Festo turi teisę visiškai ar iš dalies atsisakyti vykdyti sutartį.

3. Pristatymo ir (ar) pakavimo ir (ar) elektros ir elektroninės įrangos bei gaminių pakuočių atliekų šalinimo apimtys

3.1. Pristatymo apimtį nustato Festo rašytinis užsakymo patvirtinimas. Kliento pateikto užsakymo pristatymo apimties pakeitimams yra reikalingas raštiškas Festo pritarimas. Festo pasilieka teisę keisti produktų dizainą ir formą, jei tai yra įprasti nukrypimai gamyboje arba jei nukrypimai atitinka DIN (Deutsches Institut für Normung standartizavimo instituto) leistinus nukrypimus, arba jei pakitimai nėra reikšmingi Klientui ir jis gali juos priimti. Tokia pati taisyklė yra taikytina medžiagos, specifikacijos ir dizaino pasirinkimui.

3.2. Produktų pristatymas dalimis yra leidžiamas, nebent, atsižvelgiant į Festo interesus, jų pristatymas Klientui dalimis būtų neracionalus.

3.3. Klientas privalo oficialiai priimti Festo pateiktą produkciją, suteiktas paslaugas ir (ar) atliktus darbus. Klientas neturi teisės atsisakyti priimti pateiktos produkcijos, suteiktų paslaugų ir (ar) atliktų darbų dėl mažareikšmių trūkumų. Oficialiai priimama Klientui pasirašant produkcijos, paslaugų ir (ar) darbų priėmimo aktą. Taip pat laikoma, kad Klientas priėmė iš Festo pateiktą produkciją, suteiktas paslaugas ir (ar) atliktus darbus, jei jų nepriėmė per protingą Festo nustatytą terminą, nors buvo įsipareigojęs tai padaryti, arba jei Klientas pateiktus produktus pradėjo eksploatuoti arba naudoja juos kitu būdu. Festo turi teisę reikalauti Kliento priimti produkciją, suteiktas paslaugas ir (ar) atliktus darbus ir dalimis.

3.4. Jeigu Festo pateikia atitinkamų produktų dokumentus (pavyzdžiui, naudojimo instrukcijas), jie Klientui nemokamai yra prieinami ir juos galima parsisiųsti tinklalapyje www.festo.com. Klientui pageidaujant gauti spausdintas tokių dokumentų kopijas, Festo turi teisę už tai Klientui taikyti papildomą mokestį.

3.5. Festo produktų pakuotės atitinka aplinkosauginius reikalavimus, keliamus tinkamam pakuočių atliekų perdirbimui. Tiek Festo, tiek Klientas visas prievoles ir teisės aktų reikalavimus, susijusius su pakuočių atliekų tvarkymu, įskaitant jų utilizavimą, vykdo taip bei tokia tvarka, kaip tai numato Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo, pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimai, ir kiekvienas asmeniškai yra atsakingas už tokių savo prievolių tinkamą įvykdymą.

3.6. Pasibaigus įsigytos produkcijos naudojimo terminui, Klientas įsipareigoja tinkamai ir savo lėšomis, laikydamasis įstatymų, ypač Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo, ir kitų teisės aktų nuostatų, utilizuoti nebenaudojamą produkciją. Perleisdamas iš Festo įsigytą produkciją, įskaitant ir tolimesnį jos platinimą, Klientas privalo užtikrinti, kad toliau šio įsipareigojimo laikytųsi ir trečiosios šalys, kurios iš Kliento įsigyja Festo produkciją, taip pat vykdytų Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose elektros ir elektroninės įrangos platintojams papildomai numatytas pareigas (taip pat ir nemokamai priimti vartotojų atiduodamas buitines elektros ir elektroninės įrangos atliekas). Tai reiškia, kad nuo sutarties su Klientu sudarymo, Festo yra atleidžiama nuo elektros ir elektroninės įrangos platintojo pareigų ir su tuo susijusių trečiųjų šalių reikalavimų. Jei Klientas pažeidžia savo pareigas, numatytas šiame punkte, nepaisant to priežasčių, jis privalo priimti atgal pristatytą panaudotą produkciją savo sąskaita ir laikydamasis teisės aktų nuostatų tinkamai, taip pat savo sąskaita, jas sutvarkyti (organizuoti jų sutvarkymą ar perdavimą sutvarkymui).

4. Pristatymo terminas

4.1. Susitarimas dėl pristatymo laiko (pristatymo periodo ir datos) turi būti sudaromas raštu. Pristatymo terminai nėra Festo teisiškai įpareigojantys, nebent aiškiai susitarta ir raštu užfiksuota priešingai.

4.2. Pristatymo terminas prasideda nuo sutarties sudarymo, bet ne anksčiau nei nuo visų dokumentų, licencijų ir leidimų, kuriuos turi gauti Klientas, pateikimo bei techninių klausimų išsiaiškinimo, taip pat sutartos įmokos gavimo. Pristatymo terminas atitinkamai keičiamas, jei Klientas nepateikia dokumentų, licencijų, leidimų laiku, taip pat laiku neišsprendžia visų techninių klausimų arba Festo negauna viso sutartos įmokos apmokėjimo. Pristatymo termino laikymasis gali priklausyti ir nuo to, kaip Klientas laikosi kitų įsipareigojimų.

4.3. Laikoma, kad pristatymo termino buvo laikytasi, jei užsakyti gaminiai išvežami iš gamyklos iki termino pabaigos arba Festo pranešė Klientui apie siuntos atidavimą, pasiėmimą arba pasirengimą vežti. Pristatymo termino tinkamas laikymasis remiasi prielaida, kad Festo tinkamai, o pirmiausia laiku, viską gavo iš savo tiekėjų, nebent Festo pati būtų atsakinga už netinkamą produkcijos gavimą iš tiekėjų. Festo taip pat turi teisę atsisakyti sutarties (ar konkretaus užsakymo) vykdymo, jei pati laiku ar visiškai negali gauti reikalingos produkcijos ar jų dalių iš tiekėjų. Tokiu atveju Festo nedelsdama informuoja Klientą, jei Festo pasinaudoja savo teise nutraukti sutartį (ar konkretų užsakymą) ir grąžina Klientui iš anksto jo sumokėtus pinigus.

5. Pristatymai už šalies ribų (į užsienį)

5.1. Pristatymo į užsienį atveju, Klientas turi pateikti kompetentingoms institucijoms visas būtinas deklaracijas, skirtas eksportuoti iš Lietuvos ar kitos šalies, kurioje yra Kliento užsakyta produkcija, ir importuoti į paskirties šalį užsakytą produkciją, ir imtis kitų veiksmų, įskaitant muitinės procedūroms reikalingų dokumentų gavimą, bei įvykdyti kitus reikalavimus dėl bet kokios eksporto kontrolės ar kitų apribojimų, kurie yra taikomi užsakytos produkcijos pristatymui (transportavimui).

5.2. Pristatymai vykdomi laikantis prielaidos, kad jų įvykdymas neprieštarauja nacionalinėms ir tarptautinėms taisyklėms, ypač eksporto kontrolės nuostatoms, embargui ir kitoms sankcijoms.

5.3. Eksporto kontrolė ir kitos procedūros atitinkamai gali pailginti pristatymo Klientui trukmę; tokiu atveju pristatymo terminai taip pat atitinkamai pasikeičia. Festo nėra atsakinga ir neatlygina Kliento patirtų nuostolių tuo atveju, jei produkcijos neįmanoma (laiku) pristatyti dėl to, jog Klientas neturi ir (arba) Festo ar reikiamoms institucijoms nepateikia deklaracijų ar bet kokių kitų dokumentų, būtinų teisėtam produkcijos pristatymui už šalies ribų.

6. Pristatymo kaina ir apmokėjimas

6.1. Jei nesusitarta kitaip, užsakymo kaina yra Ex Works ir neapima transportavimo (gabenimo), pakavimo, draudimo, įstatymų nustatytų mokesčių, muitų ar kitų mokesčių. Tokie mokesčiai, ypač produktų pakavimo ir transportavimo išlaidos, sąskaitoje nurodomos atskirai. Įstatymų nustatytas mokėtinas pridėtinės vertės mokestis (PVM) sąskaitoje faktūroje nurodomas atskirai pagal sąskaitos išrašymo dienai galiojantį tarifą.

6.2. Jei nesusitarta kitaip (t.y. jei konkrečiu atveju nenustatytas ilgesnis mokėjimo terminas), užsakymo kaina turi būti sumokėta sąskaitos faktūros išrašymo dieną. Šių Bendrųjų sutarčių sąlygų 6.3 punkto taikymas tuo nekeičiamas. Festo taip pat pasilieka teisę tam tikrais atvejais pristatyti gaminį tik gavusi Kliento išankstinį apmokėjimą.

6.3. Kitaip nei numatyta šių Bendrųjų sutarčių sąlygų 6.2 punkte, 50 proc. viso užsakymo kainos (avansas) turi būti sumokama išankstinės sąskaitos klientui apmokėti pateikimo dieną, kai Festo vykdo individualius (Klientui pritaikytus) užsakymus, t. y. užsakymus gaminiams, kurių nėra Festo kataloge, arba, kurie nors ir yra įtraukti į Festo katalogą, tačiau juos reikia papildomai pritaikyti Klientui. Festo nepradeda tokio užsakymo formavimo ir vykdymo tol, kol Klientas nesumoka šios pirmosios 50 proc. kainos. Likusi 50 proc. užsakymo kainos dalis yra sumokama sąskaitos faktūros išrašymo dieną.

7. Rizikos perėjimas

7.1. Produkcijos atsitiktinio praradimo (žuvimo) ar jos sugedimo rizika tarp Festo ir Kliento yra nustatoma pagal šalių sutartus INCOTERMS. Jei tokio susitarimo nėra, užsakytos produkcijos atsitiktinio praradimo (žuvimo) ir sugedimo rizika pereina Klientui, kai tik produkcija perduodama transportavimą vykdančiam asmeniui arba išvežama iš Festo sandėlio produkcijos pristatymo tikslais. Jei Klientas užsakytą produkciją pasiima pats, tokiu atveju atsitiktinio praradimo (žuvimo) ir sugedimo rizika pereina Klientui, kai šis informuoja apie pasirengimą pasiimti produkciją. 2 ir 3 šio punkto teiginiai taip pat taikomi, jei pristatymas Klientui yra vykdomas dalimis arba jei Festo prisiėmė papildomas paslaugas, pavyzdžiui, transporto išlaidas ar produkcijos surinkimą Kliento patalpose.

7.2. Jei transportavimas atidedamas dėl aplinkybių, už kurias Festo nėra atsakinga, rizika pereina Klientui tuomet, kai pranešama apie pasirengimą gabenti.

8. Programinės įrangos naudojimas

8.1. Išskyrus atvejus, kai su gaminiu susijusiomis sąlygomis susitarta kitaip, Klientas, visiškai sumokėjęs sutartą mokestį, gauna Festo programinės įrangos ir su ja susijusių dokumentų naudojimui neišimtines, tik pagal 8.6 punktą perleidžiamas, laiko ir erdvės atžvilgiu neapribotas naudojimosi teises, galiojančias naudojant Festo užsakymo patvirtinime arba atskirame dokumente nurodytą techninę įrangą (Licencija).

8.2. Licencija suteikia teisę Klientui naudoti programinę įrangą tik konkrečiam techninės įrangos produktui, jos neleidžiama diegti ar naudoti su kita technine įranga. Naudojimas Licencijos prasme reiškia programinės įrangos įkėlimą, rodymą, veikimą, perkėlimą ir saugojimą tam, kad būtų galima ja tvarkyti ir apdoroti duomenis.

8.3. Festo pateikia įdiegimo ir parengimo eksploatuoti instrukcijas spausdintu formatu, apimančias atitinkamai saugos instrukcijas pateiktai programinei įrangai. Visi kiti dokumentai pateikiami tik elektroniniu formatu kaip pagalbinė medžiaga.

8.4. Klientas turi teisę padaryti programinės įrangos ir susijusios dokumentacijos atsarginę kopiją atskiroje laikmenoje, kuri turi būti pažymėta Festo originaliu ženklu (įskaitant autorių teisių ženklą). Atsarginės kopijos naudojimas leidžiamas tik tuo atveju, jei Kliento įsigyta originalo kopija pablogėja arba prarandama, ir tik konkrečiai tai techninei įrangai, kuriai yra skirta programinė įranga. Klientas taip pat laikosi pirmiau paminėtų nuostatų ir dėl atsarginės kopijos naudojimo. Kitais atvejais, be Festo sutikimo Klientas neturi teisės kopijuoti programinės įrangos ir (ar) dokumentų ar jų dalių, įdiegti ir (arba) naudoti konkrečioje ar kitoje techninėje įrangoje.

8.5. Klientas neturi teisės be išankstinio Festo sutikimo redaguoti, modifikuoti ar kitaip perdirbti programinės įrangos, naudoti ją kartu su kitais ne su konkrečios techninės įrangos įrenginiais, ją perdirbti kita išraiškos forma (dekompiliuoti), pašalinti, apeiti arba pakeisti bet kokius kopijavimo apsaugos mechanizmus, programų elementus, palaikančius skaitmeninių teisių valdymą (DRM), saugumo kodus arba programinę įrangą identifikuojančias savybes, arba ištrinti programinėje įrangoje ir susijusiuose dokumentuose, pakeisti duomenis apie gamintoją, autorių teises arba kitas Festo teises.

8.6. Klientas turi teisę perleisti programinę įrangą kartu su Licencija ir atsargine kopija, kurią jis sukūrė pagal 8.4 punktą, kitam konkrečios įrangos pirkėjui. Tam, kad minėtas perleidimas galiotų, Klientas negali išsaugoti jokių programinės įrangos kopijų ir susijusių dokumentų, įskaitant jo sukurtą atsarginę kopiją, ir visam laikui toliau negali naudoti programinės įrangos kitoje savo turimoje techninėje įrangoje. Tolesnis asmuo, kuris įsigyja įrangą ir kuriam atitenka teisės į ją, įsipareigoja laikytis Festo 8.1–8.7 punktų nuostatų. Kitas asmuo, kuris įsigyja nurodytą įrangą, teisę pradėti ją eksploatuoti (naudoti) įgyja tik pasirašęs konkretaus techninio įrenginio ir programinės įrangos gavimo patvirtinimą, į kurį turi būti įtrauktas pareiškimas, kad jis (įsigyjantis įrangą asmuo) pripažįsta šias sąlygas kaip jam privalomas Festo atžvilgiu. Be to, Klientas turi raštu patvirtinti bei užtikrinti Festo, kad jis ištrynė arba kitaip padarė negalimą naudoti visas ar bet kurią iš likusių programinės įrangos kopijų ir susijusius dokumentus, įskaitant jo sukurtą atsarginę kopiją pagal 8.4 punktą – tiek, kiek tai nebuvo perduota kitam pirkėjui (naujam teisių perėmėjui).

8.7. Be to, Klientas neturi teisės naudoti programinės įrangos kitu būdu ar kitais tikslais, nei nurodyta šiame 9 skyriuje, taip pat neturi teisės leisti naudotis programine įranga asmenims, kurie nėra susiję su konkrečios techninės įrangos eksploatavimu ir priežiūra, ar padaryti programinę įrangą prieinamą naudoti trečiosioms šalims visą ar iš dalies, laikinai ar visam laikui.

9. Pretenzijos dėl defektų (trūkumų)

9.1. Kliento teisės pareikšti pretenzijas dėl įsigytos produkcijos defektų (trūkumų) galimos tuo atveju, jei jis patikrino pristatytą produkciją, ir nedelsdamas, ne vėliau kaip per dvi savaites, apie pastebėtus defektus raštu informavo Festo. Klientas privalo išsamiai rašytiniame pranešime Festo aprašyti pastebėtus trūkumus (defektus). Klientas turi laikytis techninėse pastabose, surinkimo, eksploatavimo ir naudojimo instrukcijose pateiktų specifikacijų, pastabų, gairių ir sąlygų, ypač atsižvelgti į gaminių naudojimo sąlygas (pavyzdžiui, pastabos ir rekomendacijos dėl sutepimo, suslėgto oro kokybės, aplinkos sąlygų), laikytis kitų gaminio dokumentų, susijusių su jų montavimu, eksploatavimu, priežiūra ir pan., visų pirma tinkamai atlikti gaminio techninę priežiūrą ir naudoti rekomenduojamus komponentus. Todėl pretenzijos dėl defektų (trūkumų), atsiradusių dėl šio įsipareigojimo pažeidimo, nėra priimamos.

9.2. Gaminio defekto, už kurį atsakinga Festo, atveju, Festo turi teisę savo nuožiūra pašalinti defektą arba pristatyti naują gaminį be defektų. Defekto pašalinimo atveju Festo privalo padengti visas išlaidas, reikalingas defektų pašalinimui, ypač transporto, kelionės, darbo ir medžiagų išlaidas. Pakeistos dalys tampa Festo nuosavybe ir grąžinamos Festo.

9.3. Jei Festo negali ar jai nepavyksta pašalinti defektų nė dėl Kliento kaltės arba juos šalinti yra neracionalu, taip pat kai Festo vėluoja juos ištaisyti per protingą terminą dėl priežasčių, už kurias yra atsakinga Festo, Klientas, savo pasirinkimu, gali atsisakyti sutarties (užsakymo) ta apimtimi, kuria tai susiję su gaminio defektu, arba reikalauti sumažinti kainą.

9.4. Kliento teisė atsisakyti sutarties (užsakymo) yra negalima, jei jis negali grąžinti gautos naudos ir ne dėl to, kad toks grąžinimas yra neįmanomas dėl gautos naudos pobūdžio, arba jei defektas paaiškėjo tik gaminių apdorojimo ar perdirbimo metu. Atsisakymo teisė taip pat netaikoma, jei Festo neatsako už defektus (trūkumus) ir jei Klientas turi sumokėti kompensaciją vietoj grąžinimo.

9.5. Festo nėra atsakinga ir nepriima Kliento pretenzijų dėl gaminių defektų (trūkumų), kurie atsirado dėl natūralaus susidėvėjimo, ypač naudojant atsargines dalis, dėl netinkamo tvarkymo, surinkimo, naudojimo ar sandėliavimo, taip pat netinkamai atlikus gaminio pakeitimus ar remontą. Tas pats taikytina ir tais atvejais, kai defektai atsirado dėl Kliento veiksmų (neveikimo), kitų techninių priežasčių, išskyrus sąlygotas defekto, ir yra priskirtini Kliento atsakomybei.

9.6. Kliento pretenzijos dėl išlaidų ar kitokių nuostolių atlyginimo nėra priimamos, nebent tokių išlaidų ryšium su defektais būtų pagrįstai turėta trečiajai šaliai.

9.7. Festo neprisiima jokių papildomų garantijų, ypač garantijų dėl kokybės ir ilgaamžiškumo, nebent atskirais atvejais raštu būtų susitarta kitaip.

10. Papildomos nuostatos dėl garantijų programinei įrangai

10.1. Festo programinė įranga gali veikti tik Festo nurodytuose techninės įrangos gaminiuose, kurie nurodyti užsakymo patvirtinime arba atskirame dokumente. Pristatymo objektas yra programinė įranga, kuri iš esmės atitinka atitinkamo produkto aprašyme pateiktą informaciją. Festo gaminio aprašyme ir programos dokumentuose pateikta informacija nelaikoma kokybės garantija, kaip ji suprantama pagal Civilinio kodekso 6.333 straipsnį.

10.2. Klientui pritaikytos programinės įrangos atveju, Festo garantuoja, kad ji atitinka Festo specifikacijose, užsakymo patvirtinime, dokumentuose ir (ar) bendrai apibrėžtuose darbo ir (ar) procedūrų aprašymuose nurodytas funkcines ir eksploatacines charakteristikas.

10.3. Laikoma, kad programinė įranga yra su trūkumais, jei ji neatitinka produkto aprašyme nurodytų funkcijų ir savybių, o Klientui pritaikytos programinės įrangos atveju – dokumentuose pagal 10.2 punktą nurodytų funkcijų ir savybių – pateikia klaidingus rezultatus, jos veikimas nutrūksta jo nekontroliuojant arba programinė įranga kitaip veikia netinkamai taip, kad ja neįmanoma naudotis arba trukdžiai turi įtakos normaliam darbui.

10.4. Festo neatsako už programinės įrangos klaidas:

· kurios atsirado dėl Kliento klaidų naudojant programinę įrangą, ir kurių būtų buvę galima išvengti kruopščiai išanalizavus programos dokumentus; tai taip pat taikoma nesant atsarginių kopijų, apsaugos priemonių arba joms esant nepakankamoms;

· dėl virusų ar kitų išorinių poveikių, už kuriuos Festo neatsako, pavyzdžiui, gaisro, nelaimingų atsitikimų, elektros energijos tiekimo sutrikimų ir pan.;

· kurios atsiranda naudojant programinę įrangą su kitokia nei Festo nurodyta technine įranga, produktu ar kitoje nei Festo patvirtintoje operacinėje sistemoje arba dėl techninės įrangos, operacinės sistemos ar kitų gamintojų kompiuterių programų gedimų, kurias Klientas naudoja kartu su programine įranga;

· kurios atsirado dėl to, kad Klientas arba trečioji šalis savavališkai pakeitė programinę įrangą.

10.5. Festo taip pat neatsako už kitų gamintojų nemokamai kartu pristatytų komponentų ar modulių (trečiųjų šalių programinė įranga), ypač atvirojo kodo, programinę įrangą, kuri gali būti naudojama kartu su Festo teikiama programine įranga.

10.6. Jei atsiranda trūkumų 10.2 punkte numatytais atvejais, Klientas privalo pateikti Festo visą informaciją, reikalingą klaidų analizei ir tolesniems darbams atlikti, ir Festo (jos įgaliotiems asmenims) suteikti neribotą prieigą prie programinės įrangos ir Kliento sistemos, kurioje yra įdiegta programinė įranga. Klaidos pranešime turi būti pateikta informacija apie klaidos pobūdį, taikomąją programą, kurioje įvyko klaida, ir darbai, kurie buvo atlikti klaidai ištaisyti. Jei Festo Kliento prašymu atlikusi klaidų analizę nustato, kad nėra jokių programinės įrangos trūkumų ar defektų, kuriuos Festo privalėtų pašalinti, Festo turi teisę pateikti Klientui sąskaitą apmokėjimui už tokios analizės atlikimui sugaištą laiką pagal tuo metu galiojančius Festo tarifus.

11. Festo atsakomybė

11.1. Festo teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka visiškai atsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamos kokybės produktų, kai ji padaryta dėl tyčinės Festo veiklos ar didelio neatsargumo. Kitais atvejais, Festo atsako tik tuo atveju, jei iš esmės yra pažeidžiami sutartyje numatyti įsipareigojimai, ir tik už tokius nuostolius, kurie paprastai gali būti apskaičiuoti pagal sutartį.

12. Produkto (gaminio) atsakomybė

12.1. Klientas negali keisti gaminių, juo labiau, jis negali keisti ar panaikinti įspėjimų apie pavojus, kylančius dėl netinkamo produktų naudojimo. Jei šį įsipareigojimą Klientas pažeidžia, jis prisiima visą su tuo susijusią atsakomybę, nebent Klientas nėra atsakingas už gaminių modifikavimą.

12.2. Jei dėl produkto defekto Festo turi išimti gaminį iš rinkos arba įspėti dėl jo, Klientas įsipareigoja bendradarbiauti su Festo ir dėti visas reikalingas pastangas, kad padėtų įgyvendinti priemones, kurias Festo laiko būtinomis ir tinkamomis. Klientas privalo padengti gaminio išėmimo iš rinkos ar įspėjimo dėl jo išlaidas, nebent jis nėra atsakingas už gaminio defektą pagal atsakomybės už gaminį principus.

12.3. Klientas privalo nedelsdamas raštu informuoti Festo apie bet kokias rizikas, kurios jam tampa žinomos naudojant gaminius, taip pat apie galimus gaminio defektus.

13. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)

13.1. Jei Festo negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, ypač susijusių su gaminių pristatymu, dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, Festo atleidžiama nuo prievolės vykdymo aplinkybių galiojimo laikotarpiui ir pagrįstam laikotarpiui po jų pasibaigimo, bei tokiu atveju neprivalo Klientui atlyginti dėl to jo patirtos žalos. Tokia pati taisyklė taikoma ir tuo atveju, jei Festo laikinai negali įvykdyti savo įsipareigojimų arba juos įvykdyti yra neprotingai sudėtinga dėl tokių nenumatytų aplinkybių, už kurias Festo neatsako, visų pirma, dėl pramoninių ginčų, oficialių institucijų veiklos apribojimų, energijos trūkumo, tiekėjo tiekimo kliūčių ar esminių veiklos sutrikimų. Tai taip pat taikoma ir tais atvejais, kai šios aplinkybės įvyksta Festo subrangovų atžvilgiu arba Festo jau nevykdo įsipareigojimų.

13.2. Festo turi teisę nutraukti sutartį, jei aplinkybės, dėl kurių Festo negali vykdyti savo įsipareigojimų, trunka ilgiau kaip keturis mėnesius, ir Festo nebėra suinteresuota toliau vykdyti sutartį. Kliento prašymu, pasibaigus tokiam terminui, Festo informuos Klientą, ar Festo pasinaudos teise nutraukti sutartį ar pristatys gaminius vėliau per kitą protingą laikotarpį.

14. Nuosavybės teisė

14.1. Klientui pristatyti gaminiai išlieka Festo nuosavybe iki visiško pristatytų gaminių kainos sumokėjimo ir visų Festo pretenzijų, kylančių iš komercinių santykių su Klientu, patenkinimo.

14.2. Gaminių, kuriems taikomas nuosavybės teisės išlaikymas, perleidimas kitiems asmenims Klientui yra leidžiamas tik įprastinės veiklos sąlygomis. Be to, Klientas neturi teisės įkeisti tokių gaminių, palikti juos kaip užstatą ar kitaip juos suvaržyti iki tol, kol jie yra Festo nuosavybė.

14.3. Produktų perleidimo tretiesiems asmenims atveju, Klientas kartu iš anksto Festo perleidžia, o Festo priima, visus reikalavimus ir visas teises į trečiuosius asmenis, įskaitant teisę Festo iš trečiųjų asmenų reikalauti, kad bet kokie mokėjimai už perleistus produktus būtų vykdomi ne Klientui, o tiesiogiai Festo, neatsižvelgiant į tai, ar gaminiai, į kuriuos Festo išsaugo nuosavybės teisę pagal 14.1 punktą, tretiesiems asmenims perleidžiami neperdirbti ar po jų perdirbimo. Kai tretieji asmenys su Klientu už Festo produkciją atsiskaito pirmiau nei Klientas su Festo, gavęs tokius mokėjimus, Klientas visų pirmiausiai ir nedelsdamas atsiskaito su Festo. Dėl svarbios priežasties Festo gali atšaukti 14.2 punkte numatytą leidimą Klientui perleisti gaminius, už kuriuos Klientas su Festo nėra atsiskaitęs, ypač tais atvejais, jei Klientas tinkamai nevykdo savo finansinių įsipareigojimų Festo, vėluoja atsiskaityti ar nutraukia mokėjimus arba Klientui pagrįstai inicijuojama ar pradedama bankroto arba panaši procedūra dėl Kliento nemokumo ar mokumo atkūrimo.

14.4. Jei Klientas pažeidžia sutartį, ypač dėl to, kad vėluoja atsiskaityti su Festo, be kitų teisių, Festo turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį pasibaigus Festo Klientui nustatytam papildomam laikotarpiui neįvykdytiems įsipareigojimams įvykdyti ir sutarties pažeidimams pašalinti. Sutarties nutraukimo atveju Klientas privalo nedelsdamas grąžinti Festo gaminius, už kuriuos Klientas neatsiskaitė, taip pat suteikti Festo ar jo įgaliotam asmeniui tiesioginę prieigą prie tokių gaminių. Po atitinkamo, laiku pateikto pranešimo apie sutarties nutraukimą pateikimo, Festo toliau savo nuožiūra gali disponuoti jai nuosavybės teise priklausančiais gaminiais, įskaitant ir tam, kad patenkintų savo reikalavimus Klientui.

14.5. Festo išlaiko nuosavybės teisę į gaminius ir tais atvejais, kai gaminys yra pakeičiamas ar modifikuojamas, arba tampa naujo produkto ar gaminio dalimi bei pan. Jei tokie Festo gaminiai yra inkorporuojami į kitus produktus, perdirbami, modifikuojami, sujungiami ar pan. su kitais Festo nepriklausančiais gaminiais, įskaitant atvejus, kai yra sukuriamas naujas produktas, Festo tampa tokio pakeisto ar modifikuoto gaminio ar naujo produkto bendrasavininke proporcingai Festo gaminio vertei.

15. Konfidencialumas

15.1. Klientas privalo saugoti paslaptyje visą informaciją, kuri jam tapo prieinama dėl santykių su Festo, arba kurią Festo nustato kaip konfidencialią, arba kurią Festo kitomis aplinkybėmis pripažįsta kaip komercinę arba veiklos paslaptį, penkerius metus nuo santykių su Festo pabaigos, jos neįrašinėti, neperduoti ar nenaudoti kitaip nei reikalinga santykiams su Festo palaikyti.

15.2. Konfidencialumo įsipareigojimas netaikomas tiek ir tokiai informacijai, kuri Klientui tapo arba buvo žinoma dėl to, kad ji buvo vieša ar visuotinai žinoma. Įrodinėjimo pareiga tokiais atvejais tenka Klientui.

15.3. Klientas privalo imtis visų tinkamų ir reikalingų priemonių, įskaitant reikalingų susitarimų dėl konfidencialios informacijos apsaugos, sudarymą, kad būtų užtikrinta, jog analogiško konfidencialumo įsipareigojimo laikysis ir jo darbuotojai bei kiti jo įgalioti asmenys, jo laisvai samdomi darbuotojai, pasitelkiami rangovai bei paslaugų teikėjai.

16. Duomenų apsauga

16.1. Šalys abipusiai įsipareigoja vykdydamos sutartį laikytis įstatymų nuostatų dėl duomenų apsaugos, visų pirma, ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), ir įsipareigoja laikytis šių nuostatų įpareigoti ir savo darbuotojus.

16.2. Festo tvarko vykdant sutartį gautus asmens duomenis (atitinkamų šalies kontaktinių asmenų vardus ir pavardes bei kontaktinius duomenis) tik tam, kad būtų sudaryta ir įvykdyta atitinkama sutartis (BDAR 6 str. 1(b). Festo įsipareigoja saugoti minėtus asmens duomenis taikydama tinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas pavojų atitinkančio lygio saugumas (BDAR 32 str.). Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu gautus Kliento asmens duomenis Festo tvarko atitinkamos sutarties galiojimo laikotarpiu ir 10 metų po sutarties pasibaigimo. Pasibaigus minėtam laikotarpiui (arba anksčiau, jei duomenų tvarkymas nebėra būtinas) Festo įsipareigoja ištrinti minėtus asmens duomenis. Bet kokie įstatymuose nustatyti duomenų saugojimo įpareigojimai lieka galioti tiek, kiek tokiuose įstatymuose yra numatyta.

16.3. Jei Festo būtų pavesta Kliento vardu tvarkyti atitinkamus asmens duomenis, Šalys dėl tokio tvarkymo susitaria sudarydamos sutartį pagal BDAR 28 straipsnio reikalavimus.

17. Atitiktis

Klientas patvirtina, kad jis buvo informuotas apie Festo Elgesio kodeksą, taip pat, kad instruktavo savo vadovus bei darbuotojus, nurodydamas laikytis Festo Elgesio kodekso nuostatų, taikomų Klientui. Siekdamas užtikrinti gero elgesio laikymąsi, Klientas įsipareigoja imtis visų būtinų priemonių, kad būtų užkirstas kelias bet kokiems galimiems neteisėtiems veiksmams, kurie neigiamai paveiktų Festo. To vykdymui, Klientas, visų pirma, privalo imtis būtinų veiksmų ir priemonių tam, kad galėtų stebėti, kaip jo darbuotojai laikosi Elgesio kodekso, ypač siekdamas išvengti korupcijos ir kitų nusikalstamų veikų.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Kliento teisių ir pareigų perleidimas tretiesiems asmenims galimas tik gavus rašytinį Festo sutikimą.

18.2. Kliento Festo pareikšti reikalavimai suteikia jam teisę į kompensaciją tik tuo atveju, jei jie yra teisiškai pagrįsti arba yra neginčijami.

18.3. Teise atsisakyti vykdyti sutartines prievoles sutarties šalis gali pasinaudoti tik tuomet, jeigu jos priešpriešinis reikalavimas paremtas tos pačios sutarties sąlygomis.

18.4. Kliento ir Festo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisė. Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo–pardavimo sutarčių jiems nėra taikoma.

18.5. Visi ginčai, kylantys iš komercinių santykių tarp Festo ir Kliento, yra nagrinėjami teismuose pagal Festo buveinės vietą. Festo taip pat turi teisę pareikšti ieškinį pagal Kliento registruotos buveinės vietą ir bet kurioje kitoje leistinoje jurisdikcijos vietoje. Arbitražo išlygoms yra prieštaraujama.

18.6. Jei nesusitarta kitaip, visų Festo Klientui teikiamų paslaugų vieta yra Festo buveinė.

Verslo partnerių elgesio kodeksas

Pratarmė

Kaip tarptautiniu mastu veikiančio ir ilgametę tradiciją turinčio šeimos verslo svarbiausias „Festo“ prioritetas yra išlaikyti savo vientisumą ir atsakomybę prieš žmones ir aplinką. Todėl „Festo“ reikalauja etikos požiūriu nepriekaištingų aukšto standarto veiksmų, atitinkančių įstatymus ir taisykles. Šiuo elgesio kodeksu „Festo“ pareiškia įsipareigojimą laikytis šių idealų ir pripažįsta savo atsakomybę prieš savo komercinę ir socialinę aplinką, savo darbuotojus visame pasaulyje ir kitas suinteresuotąsias šalis.

1. Tikslas, taikymo apimtis

Šis elgesio kodeksas yra visiems „Festo“ verslo partneriams privalomos gairės atliekant kasdienius veiksmus. Tai yra minimalus „Festo“ vertybes papildantis standartas, apibrėžiantis elgesio principus, kuriuos „Festo“ laiko tinkamais ir privalomais bet kokiam verslui.
Šis elgesio kodeksas taikomas visiems „Festo“ verslo partneriams visame pasaulyje, net jei tam tikrose šalyse oficialios įstaigos ir plačioji visuomenė reikalauja, tikisi arba toleruoja elgesio arba verslo praktiką, prieštaraujančią šiam elgesio kodeksui. Jei kurioje nors šalyje galiojančios taisyklės arba elgesio principai yra griežtesni nei tie, kurie pateikti šiame elgesio kodekse, taikomos tos griežtesnės taisyklės.

2. Atsakingas ir tvarus elgesys verslo aplinkoje

2.1 Atitiktis įstatymams, žmogaus teisėms ir sveikatai / saugai
Bet kurioje šalyje, kurioje savo veiklą vykdo verslo partneriai, jie laikosi visų vietinių galiojančių įstatymų ir teisės aktų bei pagrindinių pramonės standartų. Taip užtikrinama atitiktis visiems vietiniams duomenų apsaugos įstatymams. Verslo partneriai užtikrina privalomą apsaugos lygį pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR), ypač kai fizinių asmenų iš ES šalių duomenys perduodami į ES nepriklausančias šalis.
„Festo“ pripažįsta ir tikisi, kad verslo partneriai griežtai laikysis vertybių, įtvirtintų JT Tarptautinės žmogaus teisių chartijos konvencijoje, įskaitant visų 30 Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos straipsnių, tarptautinio socialinės atskaitomybės standarto SA 8000, taip pat Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) aštuonių pagrindinių konvencijų ir deklaracijos dėl pagrindinių principų ir teisių darbe, būtent asociacijų laisvės ir teisės į kolektyvines derybas pripažinimo, visų priverstinio arba privalomo darbo formų panaikinimo, vaikų darbo panaikinimo ir diskriminacijos darbo ir profesijos atžvilgiu panaikinimo.
Mūsų tiekėjai privalo laikytis išsamaus patikrinimo įsipareigojimų, susijusių su atitinkamomis žaliavomis, visų pirma su 3 TG arba rūda (konflikto zonų naudingosios iškasenos). „Festo“ tikisi, kad verslo partneriai laikysis visų galiojančių teisės aktų, kurie taikomi naudingosioms iškasenoms iš konflikto zonų.

2.2 Tolerancija ir lygios galimybės
Kadangi „Festo“ veikia pasauliniu mastu, ji dirba su įvairių tautybių, kultūrų ir skirtingas gyvenimo filosofijas išpažįstančiais darbuotojais ir verslo partneriais. Bendradarbiaujant vienas su kitu svarbiausia yra pagarba, tolerancija, sąžiningumas ir atvirumas.
Todėl „Festo“ tikisi, kad verslo partneriai be išimties netoleruos diskriminacijos, priekabiavimo, nepalankios padėties, pažeminimo ir visų kitų nepagarbaus elgesio formų. Ypač, remiantis lygių galimybių principu ir ES vienodo požiūrio direktyvomis, draudžiama diskriminacija dėl rasės arba etninės kilmės, religijos arba įsitikinimų, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos ir politinės nuomonės. Be to, darbo vietoje iš esmės draudžiama bet kokia priekabiavimo forma. Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, neturi reikšmės, ar nukentėjęs asmuo gali išvengti minėto elgesio, ar šį principą pažeidęs asmuo laiko savo elgesį priimtinu.

2.3 Tvarumas ir aplinkos apsauga
„Festo“ vadovaujasi tvarumo ir aplinkos apsaugos principais. Mes žinome apie išteklių stoką ir jaučiame atsakomybę prieš ateinančias kartas. Todėl įdiegėme tarptautiniu ISO standartu 14001 paremtą aplinkosaugos vadybos sistemą.
Visų galiojančių aplinkos apsaugos įstatymų, įskaitant atitinkamų šalių vietinių nuostatų, laikymasis yra savaime suprantamas įsipareigojimas tiek „Festo“, tiek mūsų verslo partneriams, taip pat nuolat stengiamės tobulinti poveikį visuomenei ir aplinkai.

2.4 Sąžininga konkurencija
„Festo“ taiko rinkos ekonomikos ir sąžiningos bei atviros konkurencijos taisykles tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu. Todėl „Festo“ tikisi, kad jos verslo partneriai laikysis konkurencijos teisės aktų principų, pavyzdžiui susilaikys nuo rinkos susitarimų, ypač susitarimų su konkurentais dėl kainų, pajėgumų arba nekonkuravimo, susilaikys nuo boikotavimo arba tiekėjų ar klientų boikotavimo palaikymo ir neteiks fiktyvių pasiūlymų konkurso metu arba nesutiks dalytis klientais, teritorijomis arba gamybos programomis.

2.5 Jokio kyšininkavimo arba korupcijos
„Festo“ netoleruoja jokios korupcijos formos, griežtai nepripažįsta bet kokio tipo kyšininkavimo ir griežtai laikosi JT konvencijos prieš korupciją. Savo verslo partnerių prašome atmesti ir nesiūlyti, nežadėti arba nesuteikti lengvatų trečiajai šaliai, trečiųjų šalių darbuotojams arba atstovams, pareigūnams, politikams arba bet kurios iš šių grupių artimiesiems arba bendradarbiams, mainais į lengvatinį režimą perkant prekes arba paslaugas. „Festo“ tikisi, kad jos verslo partneriai laikysis Tarptautinių prekybos rūmų (ICC) kovos su korupcija versle gairių ir reikalavimų, JAV FCPA (Amerikos užsienio korupcijos praktikos įstatymo) ir 2010 m. Jungtinės Karalystės kovos su kyšininkavimu įstatymo principų.

2.6 Privilegijos ir kompensacijos
„Festo“ tikisi, kad verslo partneriai nesiūlys, neduos, neprašys arba nepriims tiesioginių arba netiesioginių dovanų ir kitų privilegijų, susijusių su visa jų verslo veikla. Tai netaikoma vaišingumui kokia nors proga ir dovanoms, kurios neturi reikšmingos finansinės vertės ir atitinka įprastą verslo etiketo ir vietos kultūros lygį, kiek tai leidžiama pagal įstatymą.
Tačiau tokio pobūdžio svetingumo ir dovanų įteikimai ir priėmimai negali pažeisti teisinių reglamentų ir iš pat pradžių neturėti jokių užuominų apie galimybę daryti įtaką verslo sprendimams. Visais atvejais draudžiama prašyti ir priimti pinigines dovanas.
Trečiosioms šalims, ypač pardavėjams, platintojams, brokeriams, konsultantams arba kitiems tarpininkams, mokamas atlyginimas, ypač kaip komisiniai, turi būti proporcingas atliktam darbui ir turi būti visiškai pagrįstas dokumentais, ypač atsižvelgiant į veiklą, už kurią atlyginama, ir mokėjimo datą. Šie mokėjimai turi būti tokio dydžio, kad net nekiltų prielaidos, jog apeinamos galiojančios taisyklės.

2.7 Mokėjimai
Mokėjimai už gautus pristatymus ir paslaugas atliekami tik atitinkamam sutarties partneriui (jei nėra teisiškai galiojančių perdavimo sutarčių arba privalomų išpirkimų) ir visada toje šalyje, kurioje yra sutarties partnerio buveinė. Draudžiama atsiskaityti grynaisiais, išskyrus sumas iki 100 EUR arba lygiavertę sumą vietine valiuta, su sąlyga, kad tuo atveju išduodamas tinkamai pasirašytas kvitas.

2.8 Verslo partnerių pasirinkimas
„Festo“ savo verslo partnerius pasirenka remdamasi objektyviais ir ekonominiais kriterijais ir sąžiningai bei nešališkai išnagrinėja visus savo tiekėjų pasiūlymus. Neprofesionalus tiekėjų pasirinkimas arba nepalankios situacijos tiekėjams sudarymas, ypač dėl privačių priežasčių, iš esmės yra draudžiamas. Konkursų atveju, sutartys sudaromos su ekonomiškiausią kainą pasiūliusiu tiekėju, nebent kitos priežastys (kokybė, paslaugos, ilgalaikiai verslo santykiai, kreditingumas ir kt.) pateisina kitokį sprendimą. Tokiais atvejais lemiami argumentai dokumentuojami, nesuteikiant galimybės trečiosioms šalims pareikšti pretenzijų dėl šio veiksmo.
„Festo“ itin svarbus principas, kad jos verslo partneriai, jei tik įmanoma, šio elgesio kodekso reikalavimus įtrauktų į savo sutartinius susitarimus, ypač su tiekėjais, bet taip pat su klientais ir (arba) kitomis trečiosiomis šalimis.

2.9 Užsienio prekybos, eksporto kontrolės ir muitų reglamentai
„Festo“ tvirtai laikosi visų taisyklių, susijusių su užsienio prekyba, embargais, muitais ir terorizmo kontrole, taip pat šiame kontekste nustatytų taisyklių, susijusių su mokėjimo procesais, kurios yra taikomos įvairiose šalyse, kuriose ji vykdo savo verslą. To paties „Festo“ tikisi ir iš savo verslo partnerių.

3. Galutinis pareiškimas

„Festo“ tikisi, kad visi jos verslo partneriai savo ruožtu gerbs šiame elgesio kodekse išreikštas vertybes, atsižvelgs į tai savo verslo santykiuose ir užtikrins, kad jų būtų laikomasi. Pažeidimai ir pažeidimų kurstymas nebus toleruojami ir dėl jų bus imtasi atitinkamų teisinių veiksmų naudojant visas turimas teisines priemones, įskaitant verslo santykių nutraukimą.
Būtina pranešti apie bet kokį šio elgesio kodekso pažeidimą. Pranešti galima el. paštu compliance@festo.com ir (arba) oficialioje „Festo“ svetainėje www.festo.com.