Privacyverklaring Festo

Wij willen dat u zich tijdens uw samenwerking met Festo altijd veilig en goed voelt. Ook met de bescherming van uw persoonlijke gegevens willen wij aan uw verwachtingen voldoen en een betrouwbare partner zijn.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens en tot wie kan ik mij richten met eventuele vragen?

 • Het verantwoordelijke orgaan is:

Festo B.V.
Schieweg 62
2627 AN Delft
Nederland

Telefoon: + 31 (0)15 - 25 18 899
E-mail: info.nl@festo.com

 • U kunt contact opnemen met onze Privacy Officer op:

Festo B.V.
Mevr. K. Yilmazer, Privacy Official Festo Benelux
Schieweg 62
2627 AN Delft
Nederland

Telefoon: +31 (0)15 - 25 18 773
E-mail: dataprivacy.nl@festo.com

2. Welke gegevens en gegevensbronnen gebruiken wij?

 • Algemeen

Wij verwerken persoonsgegevens die wij verkrijgen in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Wanneer dit vereist is voor het aanbieden van onze diensten verwerken wij tevens persoonsgegevens die op rechtmatige wijze worden verkregen uit openbaar toegankelijke bronnen (zoals kredietregisters, kadasters, vak- en beroepsregisters, media en internet) of die ons door bevoegde partijen worden verstrekt.

Andere persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend als u ons dergelijke gegevens verstrekt in het kader van een contactformulier, enquête, registratie voor een evenement of competitie of de nakoming van een verbintenis, en dan alleen in zoverre wettelijk is toegestaan.

Persoonsgegevens houdt in alle informatie over de persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('de betrokkene'). Het doet er niet toe of de betrokkene rechtstreeks dan wel indirect kan worden geïdentificeerd.

Voorbeelden van de gegevens die wij verzamelen zijn:

 • Persoonlijke gegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens, geslacht, burgerlijke staat, geboortedatum en -plaats, nationaliteit);
 • Identiteitsgegevens (bijv. paspoortinformatie);
 • Verificatie-informatie (bijv. een afschrift van uw handtekening);
 • Belastinggegevens (bijv. belastingnummer);
 • Bestelgegevens;
 • Gegevens die voortvloeien uit de nakoming van onze contractuele verplichtingen;
 • Marketing- en verkoopgegevens (met inbegrip van reclamescores), documentatie-informatie;
 • Gegevens die ontstaan bij de aanloop tot en in de loop van onze zakelijke relatie, opnames van telefoongesprekken en het resultaat van die gesprekken;
 • Naast de vermelde soorten persoonsgegevens worden er mogelijk ook andere persoonsgegevens verwerkt wanneer u andere producten/diensten die wij aanbieden aanschaft en gebruikt.
 • Nieuwsbrieven en evenementen

Bij het verzenden van onze nieuwsbrieven verwerken wij persoonsgegevens (zoals e-mailadressen en wachtwoorden). Ook houden wij bij waar u op klikt in de nieuwsbrief. Wij gebruiken de informatie om u materiaal aan te kunnen bieden dat beter aansluit op uw interesses.

Door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief geeft u ons toestemming om uw gegevens op deze wijze te verwerken. Elke nieuwsbrief bevat een koppeling waarmee u zich kunt uitschrijven voor het verder ontvangen van nieuwsbrieven.

Door u in te schrijven voor een evenement stemt u uitdrukkelijk in met het gebruik van uw gegevens door ons strikt ten behoeve van de registratie en geautomatiseerde administratie in verband met het evenement, en, indien van toepassing, het doorgeven van uw gegevens aan onderaannemers door ons.

 • Internetpagina's

Wanneer u op een van onze internetpagina's komt, verzamelt ons systeem een set algemene gegevens en informatie over u.

De verzamelde gegevens omvatten bijvoorbeeld:

 • Informatie over het type en de versie van de browser van de gebruiker;
 • Het besturingssysteem van de gebruiker;
 • De internetprovider van de gebruiker;
 • Het IP-adres van de gebruiker;
 • De datum en tijdstip van het bezoek aan de website;
 • Websites waarvanaf het systeem van de gebruiker op onze internetpagina kwam;
 • Websites waar het systeem vanaf onze internetpagina naartoe ging.
 • Logbestanden

Logbestanden worden gebruikt voor het opslaan van IP-adressen en andere gegevens die kunnen worden teruggevoerd naar een specifieke gebruiker. Deze gegevens worden niet samen opgeslagen met andere persoonsgegevens met betrekking tot de gebruiker.

Ons systeem moet IP-adressen opslaan om te zorgen dat de volledige functioneel op de computer van de gebruiker kan worden weergegeven. De gegevens worden ook gebruikt om de website te optimaliseren en om de beveiliging van onze informatiesystemen zeker te stellen (doel van de gegevensverwerking).

Conform de EU-AVG worden deze belangen aangemerkt als gerechtvaardigde belangen van Festo met betrekking tot gegevensverwerking. De wettelijke grondslag voor deze belangen wordt gevormd door art. 6, lid 1(f) van de EU-AVG.

 • Cookies

Wij kunnen ook cookies plaatsen op uw eindapparaat. Deze cookies hebben tevens toegang tot IT-gegevens, zoals uw IP-adres(sen) en diverse identificeerbare kenmerken van uw apparaten.

Meer informatie vindt u hier: Cookiebeleid

Raadpleeg het gedeelte “Controle over cookies” voor informatie over hoe u de werking van cookies regelt en/of verwijdert naar uw eigen voorkeur.

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens en wat is de rechtsgrond voor deze verwerking?

Als in een EU-lidstaat gevestigd bedrijf verwerken wij persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie (EU-AVG), en andere relevant nationale regelgeving.

 • Ter nakoming van onze contractuele verplichtingen (art. 6, lid 1(b) van de EU-AVG)

Wij verwerking gegevens omwille van een verzoek om een verbintenis na te komen en in het kader van precontractuele werkzaamheden en trainingsactiviteiten. Meer gedetailleerde informatie over de doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken vindt u in de relevante communicatiematerialen, contractdocumenten en verkoopvoorwaarden voor de desbetreffende afdelingen en activiteiten.

 • Ter bescherming van gerechtvaardigde belangen (art. 6, lid 1(f) van de EU-AVG)

Zo nodig verwerken wij uw gegevens niet uitsluitend ter verwezenlijking van de bovengenoemde doelstellingen, maar ook ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.

Voorbeelden:

 • Voor de uitoefening van onze wettelijke rechten en om ons te verdedigen bij een juridisch conflict
 • Om te zorgen dat de IT-beveiligingssystemen en -processen van Festo worden beschermd
 • Voor de preventie van en het onderzoek naar misdrijven
 • Videotoezicht voor het beveiligen van personen, gebouwen, terreinen, zaken en productieprocessen en om bewijs te verzamelen bij een eventuele aanval of frauduleuze gedragingen
 • Maatregelen ter beveiliging van gebouwen en materieel (zoals toegangscontrolesystemen), maatregelen ter handhaving van bedrijfsregels
 • Maatregelen met betrekking tot operationeel management en de voortdurende ontwikkeling van diensten en producten
 • Maatregelen om onze klanten van advies en bijstand te voorzien
 • Controle en optimalisatie van vraaganalyseprocessen gebruikt voor het plannen van directe benadering van klanten
 • Reclame- en of markt-/opinieonderzoek, tenzij u ons hebt geïnformeerd dat u niet wilt dat uw gegevens voor dit doel worden verwerkt

 • Op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1(a) van de EU-AVG)

Als u ons toestemming heeft gegevens voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden, is het ons wettelijk toegestaan om uw gegevens te verwerken op grond van die toestemming.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Dit geldt tevens voor toestemming die is verleend voordat de EU-AVG van kracht werd, namelijk vóór 25 mei 2018. Het intrekken van uw toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van gegevensverwerking die heeft plaatsgevonden voordat u uw toestemming introk.

 • Op basis van wettelijke bepalingen (art. 6, lid 1(c) van de EU-AVG) of in het algemeen belang (art. 6, lid 1(e) van de EU-AVG).

4. Welke verplichtingen om informatie te verstrekken zijn van kracht?

Informatie over de onderstaande punten is te vinden in: Verplichtingen om informatie te verstrekken

 • Welke gegevensbeschermingsrechten heeft u?
 • Wat moet u weten over uw recht om bezwaar te maken?
 • Heeft u een verplichting om gegevens te verstrekken?
 • Wie ontvangt uw gegevens?
 • Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

5. Hoe waarborgen wij dat uw gegevens veilig worden bewaard?

Festo treft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de door ons gebruikte gegevens tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of inzage door onbevoegden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd op basis van de nieuwste technische ontwikkelingen.

6. Maken wij gebruik van webtools?

Webtools worden gebruikt voor doeleinden zoals tracking, webanalyses en sociale media.

Informatie over de onderstaande punten is te vinden in: Webtools

 • Google AdWords Tracking
 • Facebook Pixel
 • LinkedIn Insight Tag
 • Netmind Core
 • Econda
 • Sociale media

7. Maken wij gebruik van profilering?

Wij verwerken sommige van uw gegevens automatisch met het oog op de analyse van specifieke persoonlijke kenmerken (dit proces wordt profilering genoemd). Om ons in staat te stellen om relevante informatie en advies over onze producten, diensten en andere activiteiten te verstrekken, maken wij gebruik van profileringstools om communicatie en reclame (waaronder markt- en opinieonderzoek) af te stemmen op uw behoeften.

Wij gebruiken hiervoor onder meer de volgende tools:

Scorebepaling is gebaseerd op een wiskundig/statistisch erkend en beproefd proces. De berekende scores helpen ons bij het nemen van beslissingen, bijvoorbeeld op het gebied van productverkoop, bezoek aan handelsbeurzen en afgelegde training.

Wij gebruiken ook tools die (automatisch) gegevens uit verschillende bronnen samenvoegen tot een profiel, om ons in staat te stellen persoonlijke interesses en gedragingen te analyseren ter verbetering van onze dialoog met klanten. Wij doen dit uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.