Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Den Haag op 1 september 2019

Uitgegeven door Festo BV
Postbus 530, 2600 AM Delft
Tel.: (015) 2518890
Website: https://www.festo.com

Artikel 1: Algemeen

1.1. Tenzij anders overeengekomen, maken deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden deel uit van aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van leveringen en/of diensten door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Festo BV, hierna te noemen: ”Festo”.

1.2. Afwijkingen van overeenkomsten en van de inhoud van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt niet geaccepteerd door Festo en uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

  • product: zaken (componenten, systemen etc.), alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie;
  • schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief, telefax of e-mailbericht of elk andere door de partijen overeengekomen technische wijze;
  • de opdrachtgever: degene tot wie de aanbieding en/of opdrachtbevestiging is gericht;
  • dienst: de aanneming van werk.

Artikel 2: Aanbiedingen/Overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen van Festo zijn vrijblijvend. Gegevens in brochures, prijslijsten en Online shop van Festo zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaand bericht door Festo worden gewijzigd. Festo behoudt zich het recht voor om aanpassingen aan de constructie van de website of aanpassingen aan de inhoud van de website uit te voeren in het kader van technische verbeteringen. Kennelijke drukfouten, rekenfouten en/of schrijffouten zijn voor Festo niet bindend en geven de opdrachtgever niet het recht deze als zodanig aan te houden.

2.2. Elke aanbieding is gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door Festo onder normale omstandigheden en tijdens normale werkuren.

2.3. Als producten via de Online Shop van Festo worden aangeboden, geldt dit niet als een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst. Het aanbod in de Online Shop is slechts een uitnodiging aan een opdrachtgever om bij Festo een opdracht te plaatsen. Door een opdracht te plaatsen, doet de opdrachtgever aan Festo een aanbod om een overeenkomst aan te gaan. Via de Online Shop kunnen alleen opdrachten uitgevoerd en geleverd worden met Nederland als (eind)bestemming. Opdrachten voor een ander land dan Nederland, dienen vooraf te worden besproken met de sales desk van Festo.

2.4. De opdrachtgeschiedenis van de opdrachtgever kan te allen tijde in de Online shop van Festo worden geraadpleegd.

2.5. Na ontvangst van de opdracht, wordt door Festo een bevestiging van ontvangst verstuurd. Deze is louter informatief en houdt niet in dat Festo de opdracht heeft geaccepteerd. De overeenkomst komt slechts tot stand indien en zodra een schriftelijke of digitale orderbevestiging is toegezonden.

2.6. Klanten die via "App World" software wensen te kopen, moeten zich registreren voordat hun bestelling kan worden uitgevoerd. Naast de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op de aankoop van software en/of het gebruik van downloadbare applicaties via 'App World'. Klanten kunnen meer informatie vinden over de toepasselijke voorwaarden wanneer zij zich registreren op "App World" en/of wanneer zij de applicatie van hun keuze downloaden.

2.7. Indien een overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan komt deze tot stand op de dag van de digitale verzending, door ondertekening van het contract door Festo of op de dag van verzending van de schriftelijke orderbevestiging door Festo.

2.8. Als meerwerk wordt beschouwd, al hetgeen door Festo in overleg - al dan niet schriftelijk vastgelegd- met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst, boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd, dan wel boven de uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.

2.9. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle informatie die hij aan Festo verstrekt correct en volledig is. Indien naderhand blijkt dat de door de opdrachtgever verstrekte informatie onjuistheden bevat, zal Festo hierover navraag doen bij de opdrachtgever. De kosten voor eventuele aanpassing, herstel en/of het opnieuw moeten uitvoeren van werkzaamheden zullen bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

2.10 Alle mondelinge toezeggingen door en afspraken met (oud-) medewerkers van Festo zijn niet bindend voor Festo, behoudens schriftelijke bevestiging door Festo.

Artikel 3: Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen/Intellectuele eigendom en Software

3.1. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, ontwerpen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende overeenkomst of een door Festo ondertekende opdrachtbevestiging of een door Festo gezonden digitale opdrachtbevestiging.

3.2. Afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen etc. kunnen op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld door Festo. De intellectuele– en industriële eigendomsrechten op door Festo verstrekte afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, aanbiedingen etc. blijven bij Festo en/of eventuele derde rechthebbenden berusten, ook al zijn hiervoor kosten in rekening gebracht.

3.3. Ontwerpen, tekeningen en/of (constructie)berekeningen, gemaakt of verstrekt door Festo, dienen te worden gecontroleerd door de opdrachtgever of een door de opdrachtgever ingeschakelde constructeur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.4. Het is de opdrachtgever verboden door Festo verstrekte tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, beschrijvingen etc. te reproduceren behoudens voor intern gebruik. De opdrachtgever is verplicht een dergelijk verbod op te leggen aan werknemers of derden, aan wie hij de desbetreffende afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen etc. verstrekt.

3.5. De opdrachtgever vrijwaart Festo in en buiten rechte voor alle schade en van alle aanspraken van derden, die berusten op directe of indirecte schending van intellectuele eigendomsrechten door de opdrachtgever of door een eventuele derde, aan wie de opdrachtgever afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen etc. als bedoeld in deze bepaling verstrekt.

3.6. Tenzij anders overeengekomen in product specifieke voorwaarden, ontvangt de opdrachtgever een niet-exclusief gebruiksrecht voor software en bijbehorende documentatie geleverd door Festo tegen volledige betaling van de overeengekomen vergoeding. Het exclusieve gebruiksrecht is alleen overdraagbaar in overeenstemming met paragraaf 3.11 en wordt niet beperkt in territorium of tijd van een hardware product ("licentie"), gespecificeerd door Festo in de orderbevestiging of een afzonderlijk document.

3.7. De licentie geeft de opdrachtgever het recht om de software alleen voor het specifieke hardware product te gebruiken, een installatie op of gebruik voor een ander hardware product is niet toegestaan. Gebruik in de zin van de licentie betekent het laden, weergeven, uitvoeren, overdragen en opslaan van de software voor het uitvoeren en verwerken van gegevens.

3.8. Festo verstrekt installatie- en inbedrijfstellingsinstructies in gedrukte vorm met passende veiligheidsinstructies voor de geleverde software. Alle andere documentatie wordt alleen in elektronische vorm geleverd als online hulp.

3.9. De opdrachtgever is gemachtigd om een back-up te maken van de software en de bijbehorende documentatie op afzonderlijke apparaten voor gegevensopslag, die worden gelabeld met de originele etikettering van Festo (inclusief het auteursrechtmerk). Gebruik van de back-up is alleen toegestaan in geval van beschadiging of vernietiging van de oorspronkelijk door de opdrachtgever aangeschafte kopie en alleen voor het specifieke hardware product waar de software is voor is toegewezen. De opdrachtgever is ook onderworpen aan de bovenstaande bepalingen met betrekking tot het gebruik van de back-up. In andere opzichten is de opdrachtgever niet gerechtigd om zonder toestemming van Festo verdere kopieën van de software en / of documentatie of delen daarvan te maken, deze te installeren en / of te gebruiken voor bepaalde of andere hardware.

3.10. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Festo, is de opdrachtgever niet gerechtigd om de software te bewerken, wijzigen of anderszins aan te passen, te gebruiken in combinatie met andere apparaten dan het specifieke hardware product, reverse engineeren (decompileren) in een

3.11. andere vorm van representatie, verwijderen, omzeilen of wijzigen van kopieerbeveiligingsmechanismen, programma-elementen die dienen voor digitaal rechtenbeheer (DRM), veiligheidscodes of functies die dienen om de software te identificeren of om informatie in de software en de bijbehorende documentatie over de eigenschappen van de fabrikant, auteursrechten of andere eigendomsrechten van Festo zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Festo te verwijderen. Het reglement van art. 45l en art. 45m van de Nederlandse Auteurswet (AW) is niettegenstaande van toepassing.

3.12. De opdrachtgever heeft het recht om de software, samen met de licentie en de back-up die hij of zij heeft gemaakt in overeenstemming met sectie 3.9, permanent over te dragen aan een volgende koper van het specifieke hardware product. Een voorwaarde voor de effectiviteit van de overdracht is dat de opdrachtgever geen kopieën van de software en de bijbehorende documentatie bewaart - inclusief de back-up die hij of zij heeft gemaakt - en dat hij of zij permanent afziet van verder gebruik van de software, in het bijzonder ook op andere hardware producten die door hem of haar worden gebruikt. De volgende koper verbindt zich ertoe om te voldoen aan de bepalingen zoals omschreven in de paragrafen 3.6 tot en met 3.12. Het gebruiksrecht van de volgende koper begint daarom pas na ontvangst van een ontvangstbevestiging, ondertekend door de volgende koper voor het specifieke hardware product en de software, die een verklaring bevat dat de volgende koper deze bepalingen als bindend voor Festo erkent. Bovendien verzekert de opdrachtgever Festo schriftelijk dat hij alle kopieën van de software en de bijbehorende documentatie die mogelijk nog in zijn of haar bezit is, heeft verwijderd of anderszins onbruikbaar heeft gemaakt - inclusief de back-up die hij of zij in overeenstemming met paragraaf 3.9 - voor zover dit niet is overgedragen aan de volgende koper.

3.13. In alle andere opzichten is de opdrachtgever niet gerechtigd om de software op een andere wijze of voor een ander doel te gebruiken dan beschreven in deze paragrafen, of om personen in staat te stellen die niet betrokken zijn bij de werking of het onderhoud van het specifieke hardware product als bedoeld om de software te gebruiken, of om de software beschikbaar te stellen aan derden voor geheel of gedeeltelijk gebruik, tijdelijk of permanent.

3.14. De intellectuele eigendomsrechten op software blijven bij Festo berusten, ook als deze speciaal voor de opdrachtgever zijn ontwikkeld. Artikel 3.4 en 3.5 van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn ook met betrekking tot software onverkort van toepassing.

Artikel 4: Prijs

4.1. De prijzen voor standaard componenten zijn steeds geldig voor het lopende kalenderjaar. Eventueel door Festo opgegeven begrotingen, prijsopgaven enz. zijn niet bindend. De door Festo opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten.

4.2. De kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal bij het plaatsen van een 1e worden getoetst. Festo behoudt zich het recht voor om tussentijds de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te toetsen.

4.3. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meerdere van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden – is Festo gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. In het laatste geval zal Festo de opdrachtgever informeren over eventuele (prijs)verhogingen.

4.4. Festo is eveneens gerechtigd om de prijzen voor klantspecifieke projecten, c.q. Klantspecifieke componenten tussentijds aan te passen, dan wel te verhogen op grond van artikel 4.3.

4.5. Bij prijzen van klantspecifieke projecten dient rekening gehouden te worden met engineeringskosten. Indien deze kosten door Festo in rekening wordt gebracht, zal dit vooraf met de opdrachtgever worden overeengekomen.

4.6. Op verzoek kan de jaarlijkse referentielijst met de opdrachtgever worden gedeeld. Dit geldt eveneens voor het doorvoeren van verhogingen van de kostprijsfactoren volgens art. 4.3, waaronder plotselinge prijsstijgingen in externe kosten. Festo zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van eventuele prijsverhogingen als bedoeld in deze bepaling.

4.7. Festo behoudt zich het recht voor om Phase-out producten jaarlijks op inflatie en marktbehoefte te indexeren en de dagprijs van het product hierop aan te passen. Op de Festo Support Portal is op artikelniveau een overzicht met alle Phase-out producten beschikbaar, waarbij eveneens het proces wordt weergeven, met een eventuele verwijzing naar het moderne alternatief.

4.8. Indien op verzoek van opdrachtgever een voorraad wordt aangelegd bij Festo, dan kan er over het betreffende voorraad per jaar een maximaal percentage van 12 procent over de nieuwwaarde van het totale voorraad in rekening worden gebracht. Wanneer Festo hiertoe overgaat, zal de opdrachtgever vooraf hierover worden geïnformeerd.

Artikel 5: Betaling

5.1. Betaling van facturen dient, inclusief BTW en de toepasselijke toeslagen, zonder korting, opschorting of verrekening, binnen dertig dagen na factuurdatum te geschieden op de op de factuur aangegeven bankrekening van Festo, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim raakt.

5.2. Voor zendingen met een netto factuurwaarde van minder dan EUR 450,- wordt bij aflevering binnen Nederland een ordertoeslag in rekening gebracht voor administratiekosten die ten minste EUR 15,- bedraagt.

5.3. Festo is te allen tijde gerechtigd een afwijkende betalingsregeling in de overeenkomst op te nemen.

5.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 en artikel 14.5 is Festo te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever voorschotten of andere zekerheid te verlangen voor de nakoming van diens uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Eventuele kosten, die daaraan zijn verbonden, komen voor rekening van de opdrachtgever.

5.5. Bij overschrijding van de betaaltermijn, is de opdrachtgever in verzuim en heeft Festo het recht om hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen, die berekend is naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente, zoals in artikel 6:119a en artikel 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoeld, en tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten op de inning van de vordering.

5.6. Klachten over of protesten met betrekking tot facturen van Festo, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum en onder vermelding van “bezwaar”, het factuur- en opdrachtnummer schriftelijk (waaronder per e-mail) aan Festo kenbaar worden gemaakt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht met de factuur in te stemmen.

Artikel 6: Leveringen

6.1. Festo is te allen tijde, ter eigen beoordeling, gerechtigd onder rembours af te leveren.

6.2. Alle zendingen via UPS Express worden geleverd op basis van het lokaal tarief, dat aan de opdrachtgever in rekening wordt gebracht.

6.3. Tenzij anders overeengekomen, worden leveringen van Festo aan de opdrachtgever binnen Nederland overeenkomstig de conditie Ex Works (Incoterms 2020 conditie EXW) uitgevoerd. De kosten voor verzending van de leveringen aan de opdrachtgever anders dan vermeld in art. 6.1. en 6.3., worden door middel van een opslag over de netto factuurwaarde aan de opdrachtgever doorbelast. Deze opslag bedraagt ten minste 0,5 procent, berekend over de netto factuurwaarde van de zending met een minimum van EUR 12,50 en een maximum van EUR 75,- binnen Nederland. Indien is overeengekomen dat de producten worden getransporteerd (waaronder zendingen) voor rekening van Festo, dan is het transport voor risico van de opdrachtgever. Festo is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens transport. Festo kan de producten op verzoek van de opdrachtgever verzekeren. De opdrachtgever dient de hieraan verbonden kosten te voldoen.

6.4. Ten aanzien van de levertijd wordt het product als geleverd gezien - indien keuring in het bedrijf van de opdrachtnemer plaatsvindt en in overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is - nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de verplichting van Festo tot nakoming van eventuele montage-en installatieverplichtingen.

6.5. Festo neemt geen verpakkingsmateriaal retour.

6.5. Kosten voor het verzenden en/of deugdelijk verpakken van klantspecifieke- en/of voor de klant op maat gemaakte producten / projecten, worden separaat in de aanbieding aangegeven. Indien dit niet het geval is, zullen deze kosten op basis van nacalculatie worden doorbelast aan de opdrachtgever

Artikel 7: Levertijden

7.1. Festo geeft bij het aangaan van de overeenkomst desgewenst naar beste vermogen een schatting van de levertijd. De door Festo genoemde (levering)termijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer als fataal te beschouwen.

7.2. De levertijd is gebaseerd op de bij het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de opdrachtgever tijdig bestelde materialen. Indien buiten schuld van Festo vertraging ontstaat door wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

7.3. Onverminderd het elders in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor verlenging van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Festo ontstaat door het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

7.4. Overschrijding van de overeengekomen levertijd (onverminderd de bepalingen omtrent verlenging), geeft de opdrachtgever het recht op een schadevergoeding. Deze vaste schadevergoeding bedraagt 0,5 procent met een maximum van 5 procent voor elke volledige week overschrijding op dat deel van de koopprijs dat betrekking heeft op het niet geleverde deel van het product.

7.5. De opdrachtgever verliest zijn aanspraak op de vaste schadevergoeding indien hij er niet schriftelijk aanspraak op maakt binnen 6 maanden na de dag waarop de levering had moeten plaatsvinden.

7.6. Indien de overschrijding zodanig is dat de opdrachtgever recht heeft op de maximale schadevergoeding volgens de voorgaande bepaling en het product niet is geleverd, zal de opdrachtgever schriftelijk levering eisen binnen een laatste redelijke termijn van ten minste één week.

7.7. Als Festo niet binnen deze laatste termijn levert en dit niet voortvloeit uit een aan de opdrachtgever toerekenbare omstandigheid, kan de opdrachtgever bij schriftelijke kennisgeving aan Festo de overeenkomst beëindigen voor het deel van het product dat niet is geleverd.

7.8. De vaste schadevergoeding en (gedeeltelijke) beëindiging van deze overeenkomst zijn de enige aanspraken waarover de opdrachtgever beschikt bij overschrijding van de levertijd door Festo.

7.9. Indien een koop op afroep is gesloten, dient de opdrachtgever de te leveren producten in gedeelten af te roepen binnen de in de overeenkomst genoemde termijnen, bij gebreke waarvan, de opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim is.

Artikel 8: Montage/installatie

8.1. Indien door partijen is overeengekomen dat Festo de montage/installatie van het te leveren product zal verzorgen, is de opdrachtgever jegens Festo verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren/installeren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde/geïnstalleerde staat. Dit geldt niet indien en voor zover die uitvoering door of in opdracht van Festo wordt verricht volgens door of in opdracht van laatstgenoemde vervaardigde of verstrekte tekeningen en/of gegevens.

8.2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel zorgt de opdrachtgever, indien door partijen is overeengekomen dat Festo de montage/installatie van het te leveren product zal verzorgen, in ieder geval voor eigen rekening en risico voor dat:
a) de medewerkers van Festo hun werkzaamheden kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende overeengekomen tijdsduur in een veilige omgeving;
b) geschikte behuizing en alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor de medewerkers van Festo aanwezig zijn;
c) de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
d) de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage/installatie;
e) de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
f) de nodige gebruikelijke hulppersonen, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen en de voor het bedrijf van de opdrachtgever normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van Festo staan;
g) alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd om in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
h) bij aanvang van en tijdens de montage/installatie de toegezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn.

8.3. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8.4. Met betrekking tot de montage/installatietijd is artikel 7 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9: Keuring en acceptatie

9.1. De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 8 dagen na levering volgens artikel 6.5. respectievelijk, indien montage/installatie is overeengekomen, binnen uiterlijk 8 dagen na montage/installatie. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

9.2. In geval van geringe tekortkomingen, met name die het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product, ongeacht deze tekortkomingen, worden geacht te zijn geaccepteerd. Festo zal de tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.

9.3. Onverminderd de garantieverplichtingen van Festo zal de acceptatie volgens lid 1 en 2 van dit artikel elke vordering van de opdrachtgever ter zake van een tekortkoming in de prestatie van Festo uitsluiten.

Artikel 10: Risico –en eigendomsovergang

10.1 Direct nadat het product als geleverd geldt in de zin van artikel 6 lid 5 draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door het product mocht ontstaan, behalve voor zover de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van medewerkers van Festo is te wijten. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product is Festo gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

10.2 De eigendom van het product gaat over op de opdrachtgever, wanneer al het door de opdrachtgever aan Festo voor leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente of kosten, volledig aan Festo is voldaan. Zolang Festo eigenaar is van de geleverde producten, is het de opdrachtgever niet toegestaan om de producten als onderpand aan derden te verstrekken. Indien de opdrachtgever desondanks de producten doorlevert of verstrekt als onderpand aan derden, dient hij de gelden of de vorderingen die hij door verkoop c.q. onderpand verkrijgt, aan Festo over te dragen.

Artikel 11: Kwaliteit en garantie

11.1. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de garantietermijn voor standaard Festo componenten, Festo assemblages, waarmee op samenstellingen van uitsluitend standaard Festo componenten wordt gedoeld, Klantspecifieke en/of speciaal voor de klant op maat gemaakte seriematige producties, 12 maanden, ingaande op de datum van levering volgens artikel 6.5. en gebaseerd op normaal gebruik.

11.2. Voor klantspecifieke en/of speciaal voor de klant op maat gemaakte prototype/0-serie producties, wordt geen garantie gegeven.

11.3. Festo geeft geen garantie op maakdelen of materiaal van derden.

11.4. Als Festo garantie geeft, betreft deze zowel de deugdelijkheid van het door Festo geleverde product (niet zijnde een dienst) als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij keuring respectievelijk overnametests niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen genoemde garantietermijnen zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de Festo toegepaste constructie dan wel als gevolg van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.

11.5. Lid 4 is van overeenkomstige toepassing op bij een keuring respectievelijk overnametests niet-waarneembare gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door Festo. Indien montage/installatie van het product door Festo plaatsvindt, gaat de in lid 1 bedoelde garantietermijn van 12 maanden in op de dag dat de montage/installatie door Festo is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt zodra een termijn van 18 maanden na levering volgens artikel 6.5 is verstreken.

11.6. Onder de in lid 1, 4 en 5 van dit artikel bedoelde garantie vallende gebreken zullen door Festo worden weggenomen door herstel of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van Festo, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van Festo. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals, maar niet beperkt tot transportkosten en reis- en verblijfskosten, alsmede kosten van demontage en montage/installatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Voor gerepareerde respectievelijk vervangen onderdelen geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra een termijn van 18 maanden na de levering van het product volgens artikel 6.5 is verstreken of, bij toepasselijkheid van lid 5.

11.7. Voor de door Festo buiten garantie uitgevoerde revisie- en onderhoudswerkzaamheden en soortgelijke diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van Festo om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. De tweede volzin van lid 6 is van overeenkomstige toepassing. Voor de derde volzin van lid 6 geldt in dat geval een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 12 maanden na de oorspronkelijke werkzaamheden zijn verstreken. Voor door Festo uitvoerde inspecties, advisering en soortgelijke diensten wordt geen garantie gegeven.

11.8. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. het niet in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften, dan wel anders dan het voorziene normale gebruik;
b. normale slijtage;
c. montage/installatie, reparatie of wijzigingen door de opdrachtgever of derden;
d. Van toepassing zijnde overheidsvoorschriften inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
e. aangewende gebruikte materialen en/of zaken in overleg met de opdrachtgever;
f. materialen of zaken die ter bewerking aan Festo door de opdrachtgever zijn verstrekt;
g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies die op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever zijn toegepast;
h. door Festo van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan Festo heeft verstrekt of de door de derde verstrekte garantie is verstreken.

11.9. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Festo gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Festo met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Festo tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

11.10. Klachten en/of protesten ter zake van gebreken dienen zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden bij Festo of de verkopende partij. Bij overschrijding van de aangegeven termijnen, vervalt elke aanspraak tegen Festo voor die gebreken. Indien de opdrachtgever een klacht en/of een bezwaar indient (reclameert) over de kwaliteit van de afgeleverde producten, dient hij Festo in de gelegenheid te stellen om deze producten te inspecteren, indien mogelijk, daarvan monsters te laten nemen, om de producten mogelijk te herstellen, dan wel te vervangen, bij gebreke waarvan eventuele garantie-en herstelverplichtingen van Festo komen te vervallen. Overige klachten kunnen worden gemeld via het Self Service Portal, of in schriftelijke vorm via de contactpersoon bij Festo.

11.11. Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na tijdig protest (reclame), op straffe van verval, aanhangig te worden gemaakt.

11.12. Indien Festo ter voldoening aan haar garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/ producten eigendom van Festo.

11.13. Het beweerdelijk niet-nakomen door Festo van haar garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met Festo gesloten overeenkomst.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1. De aansprakelijkheid van Festo is beperkt tot nakoming van de in artikel 11 van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Indien Festo niet binnen een redelijke termijn haar verplichtingen voortvloeiend uit artikel 11 is nagekomen of met een plan van aanpak is gekomen kan de opdrachtgever in een schriftelijke mededeling een laatste, passende termijn stellen voor de nakoming door Festo van de in artikel 11 vermelde verplichtingen. Indien Festo niet binnen deze laatste termijn haar verplichtingen nakomt, kan de opdrachtgever, voor rekening en risico van Festo, de noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of door een derde laten uitvoeren. Indien herstelwerkzaamheden aldus met succes door de opdrachtgever of door een derde worden uitgevoerd, is Festo door vergoeding van de door de opdrachtgever gemaakte redelijke kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor het desbetreffende gebrek, met dien verstande dat deze kosten ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs zullen bedragen.

12.2. Indien de herstelwerkzaamheden volgens lid 1 niet met succes worden uitgevoerd,a. heeft de opdrachtgever recht op een korting op de voor het geleverde product overeengekomen prijs, in evenredigheid met de waardevermindering van het product, met dien verstande dat deze korting ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs kan bedragen, ofb. kan de opdrachtgever, indien het gebrek zo ernstig is dat het de opdrachtgever in belangrijke mate het voordeel van het contract ontneemt, door een schriftelijke mededeling aan Festo de overeenkomst ontbinden. De opdrachtgever heeft dan recht op restitutie van de voor het geleverde product betaalde prijs en op een vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs.

12.3. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van medewerkers van Festo en behoudens het bepaalde in artikel 7 lid 4 en in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is alle aansprakelijkheid van Festo voor gebreken in het geleverde product en in verband met de levering, zoals voor schade door overschrijding van de levertijd en door niet-levering, voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, voor bedrijfsschade, gevolgschade en indirecte schade, en voor schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers van) Festo, uitgesloten.

12.4. Dientengevolge is Festo tevens niet aansprakelijk voor:- schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden;- beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

12.5. Indien Festo, zonder de montage/installatie in opdracht te hebben, wel bij de montage/installatie hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.

12.6. Festo sluit bij producten, die zij levert en die gevaar zouden kunnen opleveren voor personen of producten, een safety datasheet, een productinformatieblad, een handleiding en/of een technisch informatieblad. Ook etiketten van verpakkingsmaterialen kunnen veiligheidsvoorschriften bevatten. Deze informatie is eveneens op de website terug te vinden onder ‘support’.

12.7. De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat hij en zijn personeel de veiligheidsinstructies, die zijn vervat in safety datasheets, productinformatiebladen, handleidingen, technische informatiebladen en/of etiketten, nauwkeurig naleven en dient daartoe voldoende toezicht uit te oefenen. De opdrachtgever is verplicht diens eventuele opdrachtgevers ten aanzien van de door Festo geleverde producten een vergelijkbare verplichting op te leggen als hierboven omschreven.

12.8. De opdrachtgever is gehouden Festo te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade.

Artikel 13: Wijziging, Annulering en/of Retourzendingen

13.1. Nadat een opdracht reeds is geplaatst, kan de opdrachtgever geen wijzigingen door laten voeren of annulering van de opdracht aanvragen, tenzij het productieproces van de geplaatste opdracht nog niet is gestart.

13.2. Indien de opdrachtgever na het plaatsen van de opdracht alsnog een annulering aanvraagt of een wijziging wilt doorvoeren, is artikel 13 lid 5 tot en met lid 9 van overeenkomstige toepassing. Het annuleren en/of wijzigen van de opdracht zal door Festo als een retourzending ‘fout klant’ worden gezien, waarbij het retourproces van start gaat en alle daarbij behorende kosten voor rekening van de opdrachtgever zal zijn. Pas nadat het reeds bestelde product als een retourzending bij Festo is verwerkt, zal een eventuele wijziging als een nieuwe opdracht worden geplaatst en verwerkt.

13.3. Retourzendingen van deugdelijke producten die door toedoen of nalaten van de opdrachtgever onjuist zijn besteld, worden niet door Festo aanvaard, tenzij de opdrachtgever voorafgaand een schriftelijke goedkeuring heeft verkregen en de retourwaarde van het artikel minimaal EUR 100,- bedraagt.

13.4. De voorgaande bepaling is enkel van toepassing op standaard componenten die binnen vier maanden na levering worden geretourneerd. Klantspecifieke en Phase-out (na communicatie) producten kunnen niet worden gewijzigd of geannuleerd, tenzij anders overeengekomen.

13.5. Festo neemt alleen producten retour, wanneer de verpakking niet is: (1) aangebroken, (2) geopend, (3) beschreven (4) gestickerd, (5) vervuild, (6) het product in de tussenliggende periode geen onderdeel is geweest van een ander product, of (7) als het product niet gemonteerd is geweest.

13.6. Festo verwacht dat geretourneerde producten vrij zijn van elke vorm van verontreiniging, hetzij van chemische, biologische of elk andersoortige aard en in de originele verpakking worden geretourneerd.

13.7. Festo behoudt zich het recht voor om retour gezonden producten die zichtbaar zijn verontreinigd of waarbij een gegrond vermoeden bestaat van een aanwezige verontreiniging, zonder enige bewerking aan de opdrachtgever te retourneren.

13.8. Ingeval een product wordt geretourneerd, worden de retour genomen producten door Festo beoordeeld en gecategoriseerd. De hoogte van het restitutiebedrag wordt in onderling overleg, doch door Festo vastgesteld. De opdrachtgever draagt de kosten en risico voor de retourzending.

13.9. De opdrachtgever zal volledig aansprakelijk zijn voor elke schade, hetzij schade aan de gezondheid van Festo medewerkers, hetzij schade aan Festo eigendommen, als gevolg van retourzending van producten op een andere wijze dan in artikel 13.5 tot en met 13.8 is bepaald.

Artikel 14: Opschorting, ontbinding en overmacht

14.1. Onder overmacht wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan, elke van de wil van Festo onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zoverdaaronder niet reeds begrepen, natuurrampen, oorlog of staat van beleg, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstakingen, uitsluitingen of bedrijfsbezettingen, abnormaal hoog ziekteverzuim bij Festo, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen of voorschriften, industriële- of handelsgeschillen, verkeersbelemmeringen, technische storingen aan vervoersmiddelen, in- of exportbelemmeringen, stagnatie in de aanvoer van grondstoffen, halffabricaten en handelswaren, brand, explosie, terrorisme, cybercrime en andere ernstige storingen in het bedrijf van Festo of haar leveranciers.

14.2. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst door overmacht is Festo gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

14.3. Gedurende de opschorting is Festo bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering, indien mogelijk, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

14.4. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 2 of lid 3, is Festo gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door haar ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 2 of lid 3 van dit artikel is de opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan Festo bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen of te vernietigen.

14.5. Indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Festo te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is Festo gerechtigd passende zekerheid ter zake van alle (al dan niet opeisbare) contractuele verplichtingen van de opdrachtgever te verlangen en in afwachting van zodanige zekerheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Bij gebreke van zekerheidsstelling binnen een redelijke, door Festo gestelde termijn is Festo gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Festo heeft deze bevoegdheden naast haar overige rechten op grond van de wet, de overeenkomst en deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

14.6. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Festo gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Festo evenzeer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.

14.7. In geval van opschorting op grond van lid 5 of lid 6 van dit artikel, is Festo bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door haar ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding op grond van lid 5 of lid 6 van dit artikel is de vorige volzin van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat Festo in plaats van voor opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van de opdrachtgever. Bij opschorting of ontbinding op grond van lid 5 of lid 6 van dit artikel heeft Festo recht op volledige schadevergoeding, maar is zij zelf niet tot enige schadevergoeding gehouden.

14.8. Alle rechtsvorderingen van de opdrachtgever verjaren, ongeacht de rechtsgrond van een termijn van 31 maanden na levering.

Artikel 15: Geheimhouding

15.1. De opdrachtgever is verplicht om alle technische, financiële, commerciële, zakelijke informatie, knowhow en andere vertrouwelijke informatie die verband houden met de uitvoering van de (af)lopende en toekomstige opdrachten, als strikt vertrouwelijk te behandelen en om zonder uitdrukkelijke toestemming van Festo geen vertrouwelijke informatie in welke vorm dan ook aan derden door te geven of op enige wijze toegankelijk te maken. De opdrachtgever zal vertrouwelijke informatie uitsluitend bekend maken aan werknemers in de mate dat zij toegang nodig hebben tot deze vertrouwelijke informatie. De opdrachtgever zal de verplichtingen volgens deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden aan deze werknemers opleggen. Festo zal documenten van de opdrachtgever vertrouwelijk behandelen.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

16.1. De opdrachtgever verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om onwettige praktijken te voorkomen, met name ten nadele van Festo. In dit verband neemt de opdrachtgever organisatorische voorzorgsmaatregelen binnen zijn onderneming om te kunnen toezien op de naleving van de wet- en regelgeving inzake concurrentie, corporate governance, belastingheffing, financiële openbaarmaking, werknemersrechten, milieubescherming, gezondheid en veiligheid op het werk en exportcontrole.

16.2. Mochten één of meer van de bepalingen in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden in strijd zijn met de Nederlandse wet- of regelgeving, zodat hieraan niet kan worden voldaan, dan blijven alle overige bepalingen en voorwaarden in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden onverminderd van kracht.

16.3. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Indien de wet niet voorziet in bevoegdheid van een Nederlandse rechter, zal de rechtbank van de woonplaats van Festo bevoegd zijn.

16.4. Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing, geldend in het koninkrijk in Europa. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

16.5. Festo hecht veel waarde aan een open, op waarde gerichte bedrijfscultuur. Als de opdrachtgever zich bewust is/wordt van compliance risico's en, in het bijzonder, vastgestelde nalevingsschendingen, dan biedt Festo een veilige manier om (anoniem) mogelijk ernstige nalevingsovertredingen te melden via de website: https://www.festo.com/group/en/cms/10310.htm