Warunki użytkowania

dla Festo Online Shop i Festo App World

1. Podmioty uprawnione do dokonywania zakupów Online

Zakupy za pomocą Festo Online Shop realizować mogą jedynie podmioty będące przedsiębiorcami w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 z 1964 r. poz. 93, z późn. zm.), dokonujący zakupu w związku z prowadzoną działalności gospodarczą, na zasadach przewidzianych w „Ogólnych Warunkach Sprzedaży realizowanej przez Festo Sp. z o.o.”.

2. Wyłączenie odpowiedzialności i uwagi dotyczące praw autorskich

Festo Sp. z o.o. i Festo SE & Co. KG, zwane dalej Festo, nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość podanych informacji. Roszczenia wobec Festo powołujące się na szkody majątkowe lub szkody z zakresu prawa własności intelektualnej spowodowane wykorzystaniem bądź niewykorzystaniem podanych informacji lub wykorzystaniem błędnych lub niekompletnych informacji, są wyłączone o ile nie udowodniono Festo winy umyślnej lub wynikającej z rażącego niedbalstwa.

3. Zawartość oferty online

Powyżej wskazane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Festo zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania, usuwania części stron lub całej informacji , a także do czasowego lub stałego zawieszenia publikacji, bez wcześniejszego uprzedzenia.

4. Odsyłacze i linki

Festo udostępnia na tej stronie także linki do innych podmiotów. Za treść, a szczególnie za szkody spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem podanych w ten sposób informacji, odpowiada wyłącznie podmiot wykorzystujący te strony. Festo sprawdza strony jedynie w momencie zamieszczenia linku. Za wszelkie późniejsze zmiany odpowiada wyłącznie podmiot dysponujący taką stroną.

5. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłącznie odpowiedzialności traktować należy jako integralną część informacji internetowej, z której odesłano na tę stronę. O ile część lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadają, już nie odpowiadają lub nie całkiem odpowiadają przepisom prawa, pozostałe części dokumentu zachowują swoją ważność.

Prawa autorskie
Copyright 2022 Festo SE & Co. KG. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie obrazy, grafiki, teksty, pliki audio, video i animacje na tej stronie internetowej podlegają prawom autorskim lub innym przepisom chroniącym własność intelektualną. Kopiowanie, zmiany lub wykorzystanie w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody Festo SE & Co. KG jest zabronione.