Termeni și condiții comerciale

Condiții de livrare, plată și utilizare produse și software Festo

1. Generalități

Toate livrările și serviciile prestate de Festo – incluzând și cedarea de software – se efectuează exclusiv în condițiile de livrare și plata care urmează a fi descrise. Ele incumbă obligații din partea Festo dacă și numai dacă vor fi convenite în scris. Solicitările clienților care se abat de la aceste cazuri, nu vor fi luate în considerare. Orice comandă transmisă companiei Festo conduce la acceptarea de către client a prezentelor condiții comerciale.

2. Ofertare

Ofertele noastre sunt facultative și fără obligații: hotărâtoare pentru derulărilecomerciale sunt confirmările noastre de comandă. Comenzile sunt acceptate numai dacă există o confirmare fermă, în scris, din partea clientului. Compania își rezerva dreptul de a modifica soluția constructivă după consultarea clientului, atâta timp cât aceasta servește progresului tehnic. Documentația anexată ofertei servește doar persoanei sau firmei cumpărătoare și nu poate fi multiplicată sau pusă la dispoziția unei terțe persoane/părți fără acceptul nostru scris. Erorile evidente din comanda clientului : greșelile de tipar, de calcul sau de dactilografiere nu sunt angajante pentru Festo și nu dau dreptul la emiterea de pretenții privind despăgubirile.

3. Prețuri și plăți

Prețurile din specificațiile Festo (oferte, facturi proforma, confirmări de comandă) sunt prețuri franco-furnizor, valabile 30 de zile de la data emiterii specificației, dacă nu se precizează altfel. Ele includ transportul extern, taxele vamale, comisionul vamal, dar nu includ TVA, dacă nu se precizează altfel. Condiția noastră de plată este plata 100% în avans. Ne rezervăm dreptul acceptării și altor modalități de plată, convenite în scris, în cazul unor cereri justificate din partea clientului. Plata se va efectua în avans la primirea facturii proforma în LEI, în contul nostru, urmând ca beneficiarul să ne informeze că a efectuat plata, transmițându-ne pe e-mail o copie a ordinului de plată vizat de banca. Toate operațiile de vămuire sunt preluate de Festo, în afara cazurilor în care se convine altfel. În situația întârzierilor în ridicarea mărfii de către client, acesta va fi obligat la plata unor cheltuieli suplimentare rezultate din depozitarea mărfii. În măsura în care se modifică baza de calculare a prețului, ne rezervăm dreptul adaptării prețurilor la noua situație creată. În cazul unor proiecte complexe modalitatea de plată se va conveni contractual.

4. Termene de livrare

Termenele de livrare decurg de la confirmarea primirii plății în avans în contul companiei. Festo va confirma către client comanda și termenele de livrare, imediat ce obține confirmarea comenzii din partea unităților de producție.Termenul de livrare se consideră respectat dacă până la expirarea lui i s-a comunicat cumpărătorului, telefonic sau prin notificări scrise, că marfa este pregătită pentru expediție.Termenul de livrare se prelungește corespunzător, în cazul producerii unui caz de forță majoră, la apariția de piedici care fac obiectul clauzei de forță majoră. În această situație se includ și situațiile de grevă și de concedieri în masă. Acest lucru este valabil și în cazul în care apar piedici și situații neprevăzute la sub-furnizori.Respectarea termenului de livrare presupune îndeplinirea de către clientul care a dat comanda a obligațiilor sale contractuale. În cazul în care expedierea întârzie din vina clientului care a dat comanda, suntem îndreptățiți ca după trecerea unei perioade corespunzătoare să dispunem în alt mod de obiectul livrării, să furnizăm clientului care a emis comanda marfa solicitată cu un termen de livrare prelungit în mod corespunzător și de a-i calcula cheltuielile de depozitare apărute.

În momentul în care clientul solicită modificări ale comenzii inițiale, acestea vor fi acceptate în limita posibilității Festo și cu confirmarea scrisă a acestuia din urmă, clientul suportând cheltuielile suplimentare, iar termenul de livrare va fi modificat dacă este cazul.

5. Transferul riscurilor

Toate livrările vor fi efectuate pe riscul clientului. Riscurile aferente livrărilor parțiale sau în avans revin tot clientului, din momentul expedierii. Acest lucru este valabil și în cazul în care mărfurile sunt transportate de Festo, chiar în cazul utilizării propriilor mijloace de transport și în cazul în care Festo preia operațiunea de instalare.La cererea clientului, Festo poate asigura, pe cheltuiala clientului, mărfurile transportate împotriva furtului, daunelor provocate de spargere, transport, foc sau apa, precum și împotriva oricăror alte riscuri care pot fi asigurate.

6. Clauze privind proprietatea

Marfa livrată rămâne proprietatea Festo până la plata integrală a prețului, precum și a tuturor creanțelor existente, rezultate din relațiile de afaceri cu clientul care a emis comanda. Emiterea de pretenții pentru valorificarea drepturilor noastre din clauza privind proprietatea nu trebuie considerată ca o reziliere a contractului. Dimpotrivă, pe lângă revendicarea restituirii proprietății noastre, mai rămân valabile și drepturile noastre rezultate din contractul de vânzare-cumpărare, îndeosebi cele referitoare la compensarea pagubelor și beneficiului pierdut. Clientul care a emis comanda are dreptul revocabil la înstrăinarea către terți a mărfurilor livrate în cadrul unor operații comerciale corespunzătoare. Până la plata integrală a tuturor creanțelor, clientul care a emis comanda ne cedează ab initio toate creanțele și drepturile secundare care îi revin din înstrăinarea către terți. Creanțele cedate servesc la asigurarea tuturor revendicărilor stipulate în alineatul 1. La cererea noastră, clientul care a emis comanda este obligat să ne facă cunoscută efectuarea unei cesiuni către terți în scopul plăților ce ni se cuvin, dându-ne informațiile necesare pentru valorificarea drepturilor noastre și predându-ne documentele necesare.

Clientului care a emis comanda îi este permis să prelucreze, să transforme și să asambleze cu alte obiecte marfa la care se referă această clauză. Noi devenim proprietarul direct al obiectului confecționat prin prelucrare sau transformare până la stingerea tuturor creanțelor. Obiectul prelucrat sau transformat este considerat a fi o marfă care se încadrează în prezenta clauză privind proprietatea.În cazul prelucrării, transformării sau asamblării cu alte obiecte care nu sunt proprietatea noastră ne revine dreptul de coproprietate asupra noului obiect la nivelul cotei-părți care rezultă din raportul dintre valoarea mărfii prelucrate, transformate sau asamblate, care se încadrează în prezenta clauză privind proprietatea și valoarea noului obiect rezultat. Cota-parte din creanța care ne este cedată are prioritate față de celelalte creanțe. În cazul În care marfa noastră care se încadrează în prezenta clauză privind proprietatea este asamblată cu obiecte imobile sau cu mobile, atunci clientul care a emis comanda ne cedează și creanța sa la care are dreptul drept compensație pentru asamblarea efectuată, pentru siguranță împreună cu toate drepturile secundare, fără a fi necesare alte explicații separate.

Alineatul de mai sus este valabil în mod corespunzător și pentru valoarea creanței cedate. Clientul care a emis comanda nu este îndreptățit a dispune în alt mod decât cele stipulate mai sus de o marfă care se încadrează în prezenta clauză privind proprietatea, îndeosebi nu este îndreptățit a gaja sau folosi aceste mărfuri drept garanție. El este obligat să ne facă cunoscut fără întârziere orice prejudiciu produs asupra obiectelor care se află în proprietatea noastră. În cazul în care clientul care a emis comanda ajunge să fie în întârziere cu obligațiile sale de plata față de compania noastră sau ajunge să încalce o obligație rezultată din clauza privind proprietatea convenită între părți, atunci întreaga datorie restantă ajunge să fie scadentă imediat, clientul socotindu-se de drept în întârziere. În aceste cazuri suntem îndreptățiți să solicităm restituirea mărfii și să o ridicăm de la clientul care a emis comanda. Acesta din urmă nu mai are nici un drept de proprietate privind acestor mărfuri.

Festo nu își asumă nici o responsabilitate față de respectarea de către cumpărător a drepturilor de proprietate intelectuală aparținând oricăror persoane, cumpărătorul exonerându-l în mod expres de orice răspundere. Cumpărătorul este de acord să își asume întreaga responsabilitate față de terți cu privire la încălcarea oricărui drept ce ar putea avea legătură directă sau indirectă cu această tranzacție.

Cumpărătorul devine proprietar al bunurilor cumpărate doar la data achitării integrale a produselor comandate vânzătorului, neputând formula până la această dată nici o cerere de orice fel, în calitate de proprietar, în raport cu orice altă persoana sau cu Festo.

7. Software Festo

Clientul primește contra cost un drept de folosință neexclusiv, netransmisibil și nelimitat în timp pentru produsele software de orice fel ale companiei Festo, precum și documentația aferentă unui anumit produs hardware sau care eventual necesită o instalare specială. Festo rămâne proprietarul drepturilor de autor, precum și al tuturor celorlalte drepturi de protecție profesională. Dreptul de a efectua multiplicări este acordat numai în scopul siguranței datelor. Indicațiile Copyright nu trebuie înlăturate.

Pentru transferul de software către terți, trebuie asigurată recunoașterea acestor condiții de către aceștia.

Nu este admisă efectuarea de modificări fără acordul explicit al Festo. În cazul nerespectării acestor condiții, clientul care a emis comanda este obligat la plata unei amenzi contractuale în valoare de 10 ori mai mare decât valoarea comenzii emise. Această amendă contractuală nu trebuie scăzută dintr-o eventuală pretenție de despăgubire pentru eventuale pierderi provocate. Produsele software și documentația aferentă trebuie restituite fără întârziere la cerere. Prevederile de mai sus nu se aplică în cazul programelor de aplicații care sunt exclusiv specifice pentru activitatea clientului, elaborate în baza unui caiet de sarcini pus la dispoziție de către clientul care a emis comanda.

Pentru astfel de programe software, Festo transferă clientului care a emis comanda, după plata integrală a prețului de vânzare, dreptul exclusiv, nelimitat în timp și spațiu, de folosire, valorificare și multiplicare nu însă și de transmitere către terți, dar Festo păstrează dreptul de folosință. Înaintea livrării produselor software pentru testare sau pentru punerea în funcțiune a instalației, trebuie să fi fost încheiate toate lucrările preliminare necesare de către clientul care a emis comanda.

Toate cheltuielile legate de întârzierile care decurg din această situație cad în sarcina clientului care a emis comanda.

8. Garanții

Pentru nerespectarea cantității și calității livrărilor și serviciilor Festo răspunderea noastră este următoarea:

- Toate produsele sau serviciile vor fi reparate sau înlocuite de compania noastră gratuit, dacă în decurs de 12 luni de la transferarea riscului, îndeosebi din cauza unei greșeli de construcție, a unui material defectuos sau a unei execuții necorespunzătoare, acestea au devenit de nefolosit sau posibilitatea de a le folosi este semnificativ prejudiciată. Această clauză nu se aplică pieselor de uzură.

- În ceea ce privește produsele software Festo, acestea sunt garantate numai în cazul copierii autorizate corespunzătoare. Produsele software Festo se vor folosi pe produsele hardware specificate de Festo. Respectarea clauzei privind garanția se face prin livrări înlocuitoare, în rest nu ne asumăm răspunderea pentru impecabilitatea produselor software și a structurilor de date, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris.

- Pentru software special creat de Festo acordă garanție pentru conformitatea cu caracteristicile funcționale sau de performanță specificate în caietele tehnice, confirmările de comandă sau definite împreună cu clientul, Festo nu acordă garanție pentru operarea impecabilă a programelor în toate aplicațiile specificate de client și în nici un caz pentru programele care nu au fost cunoscute sau testate de Festo la momentul creării / acceptării.

- Pentru produsele reparate sau înlocuite, respectiv pentru serviciul prestat din nou, termenul de garanție este de 3 luni. Această perioadă curge însă cel puțin până la finele perioadei de garanție inițială. Termenul în care compania răspunde pentru obiectul livrat se prelungește cu durata întreruperii activității determinată de lucrările de remediere.

Clientul care a emis comanda trebuie să asigure intervalul de timp și condițiile necesare pentru efectuarea remedierii, respectiv a livrării pieselor de înlocuire.

Doar în cazuri urgente sau excepționale în care este periclitată siguranța de exploatare și trebuie prevenite daune mari, Festo poate autoriza clientul să repare singur bunurile sau să le repare de către un terț și să solicite rambursarea cheltuielilor implicate în acestea. O astfel de autorizare va fi efectivă și acceptată numai dacă este dată în scris.

Clientul nu are dreptul la anularea comenzii sau la reducerea prețului de cumpărare decât dacă remedierea, livrarea pentru înlocuire sau îndepărtarea erorii nu a survenit la timp după notificare sau a eșuat după mai multe încercări, în ciuda unui interval de timp rezonabil. Alte pretenții ale clientului, îndeosebi pretenția de despăgubire pentru defecțiuni care nu țin de bunul sau serviciul livrat de Festo sunt excluse. Răspunderea Festo se limitează la valoarea bunurilor și serviciilor livrate. Exonerarea de responsabilitate nu se aplică în cazul neglijenței intenționate din partea reprezentanților legali sau a angajaților cu putere executivă cât și în cazul încălcării obligațiilor contractuale esențiale.

În acest ultim caz Festo este responsabil pentru orice prejudiciu tipic sau rezonabil previzibil în cadru contractual, cu excepția neglijenței grave sau intenționate din partea reprezentanților legali sau a angajaților cu putere executivă. Exonerarea de responsabilitate nu se aplică în cazuri în care, conform legii răspunderii pentru produse, răspunderea cu privire la produsele livrate cu defecte este obligatorie în caz de rănire a persoanelor sau prejudicierea produselor utilizate în mod particular.

Referitor la produse terțe răspunderea noastră se limitează la asigurarea transmiterii oricăror reclamații care ni se adresează către furnizorul produsului terț, atâta timp cât există reclamații împotriva furnizorului nostru.

Aceasta nu se aplică atunci când este valabilă răspunderea extinsă pe baza legii răspunderii pentru produs privind obligațiile producătorului.În rest, nu acordăm nici o garanție pentru daune care au survenit din următoarele motive : utilizarea respectiv depozitarea contraindicată sau necorespunzătoare, montajul defectuos efectuat de către clientul care a emis comanda sau de către terți, încercări nepermise de reparare și modificare, uzură naturală, manipulare defectuoasă sau neglijentă, influențe chimice, influențe electrice ș.a. asupra cărora nu avem nici o influență, precum și în cazul unei folosiri neconforme cu destinația a obiectului și nerespectării instrucțiunilor de folosire și specificațiilor de catalog Festo, îndeosebi cele referitoare la utilizarea cilindrilor Festo (indicații referitoare la ungere).

Garanția este de asemenea nulă și neavenită dacă clientul sau un terț au efectuat modificări pe controller/software fără a obține în prealabil permisiunea scrisă din partea Festo sau fără altă autorizație, chiar dacă defecțiunea survine la o altă componentă decât cea modificată. Datele noastre referitoare la obiectul livrat și la scopul pentru care acesta urmează a fi folosit, de ex. datele referitoare la greutate, duritate, valori de service, temperatură ș.a. reprezintă doar elemente de descriere, respectiv indicatori, și nu însușiri garantate.

Acestea sunt valori orientative, neangajante și sunt considerate ca fiind garantate doar în măsura în care corespund modelelor noastre, încercate și aprobate pentru scopul concret de folosire. Abateri neînsemnate nu justifică nici un fel de drepturi legate de garanție.

9. Imposibilitate, întârzieri, responsabilități

Clientul care a emis comanda o poate rezilia numai în cazul imposibilității pentru Festo de a presta serviciul în întregime înainte de transferarea riscurilor. Clientul care a emis comanda este îndreptățit la reziliere și în cazul în care livrarea unei părți a comenzii sale devine imposibilă, iar el are un interes justificat de a refuza o livrare parțială. Dacă nu se aplică situația descrisă mai sus, clientul care a emis comanda poate reduce de comun acord cu Festo în mod corespunzător valoarea contractată.

În cazul unei întârzieri a prestațiilor noastre în sensul indicat la punctul 4, clientul care a emis comanda acordându-ne un nou termen care nu este respectat, atunci clientul care a emis comanda este îndreptățit la rezilierea contractului. Dacă din vina clientului care a emis comanda apare o întârziere de preluare, atunci el rămâne obligat la plata prestațiilor. Dacă clientul suferă pierderi ca urmare a unor întârzieri din partea noastră, el va fi îndreptățit să solicite penalități de 0.1% pe zi dar nu mai mult de 5% din valoare livrării care nu a putut fi folosită la timp sau în conformitate cu contractul.

Orice alte pretenții ale clientului sunt excluse, în special cel privind plata de despăgubiri ca rezultat al încălcării unei obligații, al încălcării obligațiilor asumate la tratativele pentru semnarea contractului și ca urmare a unei operații nepermise, precum și pretențiile privind daune care nu au survenit la obiectul livrat. Exonerarea de responsabilitate nu se aplică în cazul neglijenței intenționate sau grave din partea reprezentanților legali sau a angajaților cu putere executivă, sau în cazul încălcării obligațiilor contractuale esențiale.

În acest ultim caz Festo este responsabil pentru orice prejudiciu tipic sau rezonabil previzibil în cadru contractual cu excepția neglijentei intenționate sau grave din partea reprezentanților legali sau a angajaților cu putere executivă.

Exonerarea de responsabilitate nu se aplica în cazuri în care, conform legii răspunderii pentru produs, răspunderea cu privire la produsele livrate cu defecte este obligatorie în caz de rănire a persoanelor sau prejudiciere a produselor utilizate particular.

Referitor la produse terțe răspunderea noastră se limitează la asignarea oricăror reclamații care ni se adresează, către furnizorul produsului terț atâta timp cât există reclamații împotriva furnizorului nostru. Aceasta nu se aplică atunci când este valabila răspunderea extinsă pe baza legii răspunderii pentru produs privind obligațiile producătorului.

În cazul producției sau asamblării pe baza unor indicații obligatorii ale clientului acesta ne exonerează de eventualele pretenții ale terților ca urmare a unor drepturi de proprietate intelectuală sau altele asemănătoare.În cazul apariției unor evenimente neprevăzute în sensul indicat la punctul 4, în măsura în care acestea modifică importanța economică sau cuprinsul prestației sau au o influență asupra companiei noastre, precum și în cazul unei imposibilități de realizare constatat ulterior, contractul se modifică în mod corespunzător.

Festo are dreptul de a rezilia total sau parțial contractul daca acesta este nejustificat din punct de vedere economic.

10. Confidentialitate

Clientul se obligă să trateze toate informațiile, know-how-ul sau alte secrete industriale legate de execuția comenzii respective cu strictă confidențialitate și să nu transmită sau să pună la dispoziția terților, fără acordul Festo, orice tip de informații, prețuri, documente, documentație, desene, schițe sau alte acte.

Festo tratează documentelor clientului de asemenea cu același nivel de confidențialitate.

11. Conformitate

Clientul atestă că a fost informat privind Codul de conduită Festo pentru partenerii de afaceri, care poate fi descărcat de la pagina dedicată conformității la Festo și și-a instruit proprii manageri și angajați să se conformeze cu acest cod.

Pentru a asigura această bună conduită, Clientul va întreprinde orice demers necesar pentru a evita orice acțiune ilegală, în special pentru a evita acțiuni ilegale care ar afecta negativ Festo.

Prin urmare, în cadrul companiei și / sau grupului său, Clientul va lua toate acțiunile necesare pentru a monitoriza conformitatea cu Codul de conduită Festo pentru partenerii de afaceri de către managerii și angajații săi, în special acțiunile care sunt esențiale pentru a evita corupția sau orice alte fapte penale.

12. Instanțe competente

În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente din București.