Všeobecné obchodné a dodacie podmienky

1. Záväznosť obchodných podmienok

1.1. Predmetom týchto Všeobecných obchodných podmienok dodávateľa FESTO spoločnosť s ručením obmedzeným, Gavlovičova 1, Bratislava 831 03, IČO: 31 680 500, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. : 7898/B („dodávateľ“) , vydaných v súlade s § 273, z.č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v platnom znení („VOP“), je úprava tých podmienok kúpnych zmlúv o dodávke tovarov, služieb, alebo tovarov a služieb ako celku („tovar“), ktoré nebudú v jednotlivých zmluvách s kupujúcim alebo iným odberateľom vyslovene písomne upravené.

1.2. Všetky objednávky, prijatia objednávok ako aj každá kúpna zmluva medzi dodávateľom a ktorýmkoľvek obchodným partnerom ako kupujúcim alebo iným odberateľom („zákazník“), môže byť uzavretá iba na základe týchto VOP a otázky vyslovene neupravené týmito VOP sa primerane spravujú príslušnými ustanoveniami z.č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v platnom znení („ObZ), najmä ustanoveniami §§409-470 upravujúcimi kúpnu zmluvu, pokiaľ medzi dodávateľom a zákazníkom nebude vyslovene písomne odsúhlasené niečo iné.

1.3. Akákoľvek požiadavka alebo podmienka zákazníka ktorá je v rozpore s týmito VOP je neplatná.

2. Cena a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Cenové informácie poskytnuté ústne a telefonicky, ako aj informácie získané prostredníctvom internetu vzťahujúce sa k cenám tovaru, sú ceny platné v deň zverejnenia, majú iba indikatívny charakter a tieto informácie nie sú považované za návrh na uzavretie zmluvy.

2.2. Ceny uvedené v ponuke adresovanej konkrétnemu zákazníkovi sú zmluvné a ich platnosť je vždy uvedená na ponuke vystavenej dodávateľom, pokiaľ nie je dodávateľom vyslovene uvedené niečo iné.

2.3. Dodávateľ uvádza ceny bez DPH a cena zahŕňa spravidla aj náklady na prepravu tovaru od dodávateľa zákazníkovi a náklady na balenie, pokiaľ nie je v ponuke uvedené inak. Obaly sú nevratné. Zároveň je dodávateľom určená minimálna hodnota objednávky, ktorú dodávateľ stanoví podľa druhu objednaného tovaru, jeho množstva a poskytnutých obchodných podmienok. Niektoré druhy tovaru je možné objednať len v balných jednotkách.

2.4. Zmluva je uzatvorená doručením potvrdenia dodávateľa zákazníkovi, ktorým dodávateľ prijal objednávku zákazníka, alebo potvrdením dodávateľa, že mu bolo doručené oznámenie zákazníka o prijatí ponuky dodávateľa. Potvrdenie objednávky obsahuje druh a množstvo objednaného tovaru, zmluvnú cenu, platobné podmienky a predpokladanú dodaciu lehotu. Dodávateľ zasiela zákazníkovi svoje potvrdenie objednávky, a ak zákazník potvrdenie alebo odmietnutie objednávky nedostane v primeranej dobe, je potrebné, aby sa presvedčil, či nedošlo k chybe vo vzájomnej komunikácii.

2.5. V potvrdení objednávky môže dodávateľ zmeniť typ objednaného tovaru, pokiaľ sa pôvodne objednaný tovar už nedodáva, za podmienky, že náhradný typ je funkčne zameniteľný s pôvodne požadovaným a upraviť množstvá podľa balných jednotiek. Pokiaľ je výsledná cena za všetok objednaný tovar menšia ako minimálna hodnota objednávky zarovná túto sumu na hodnotu minimálnej objednávky. Pokiaľ zákazník nesúhlasí so špecifikáciou a množstvom tovaru, cenou, platobnými podmienkami alebo dodacou lehotou oznámenými dodávateľom v potvrdení objednávky, môže odmietnuť uzavretie zmluvy a upustiť od objednávky. Pokiaľ tak urobí najneskôr nasledujúci pracovný deň, nepovažuje sa to za storno objednávky a dodávateľ nebude voči zákazníkovi za takto odvolanú objednávku uplatňovať zmluvnú pokutu podľa bodu 2.7 a 2.8 týchto VOP. Odvolanie objednávky musí byť oznámené dodávateľovi písomne podľa bodu 2.6. týchto VOP.

2.6. Všetky oznámenia a upresnenia strán pri dojednávaní zmluvy, alebo jej realizácii si vyžadujú vždy aj písomnú formu, pričom postačuje komunikácia elektronickou formou, ak je správne adresovaná. Uvedené platí aj pre doručovanie faktúr zákazníkovi, ako aj pre doručenie prípadných reklamácii tovaru dodávateľovi. Zodpovednosť za oznámenie správnej adresy a prípadných zmien v adrese nesie zákazník.

2.7. Chybne objednaný tovar je nevratný. Dodatočné zmeny v uzavretej zmluve sú možné len po predchádzajúcom súhlase dodávateľa. Dodávateľ môže súhlasiť s vrátením chybne objednaného tovaru. V takom prípade je Dodávateľ oprávnený požadovať od Zákazníka zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 25% z kúpnej ceny, pokiaľ sa jedná o štandardne dodávaný tovar a 100% z kúpnej ceny pokiaľ sa jedná o špeciálne vyhotovenia tovaru, neštandardné prevedenia alebo výbehové typy.

2.8. V prípade, že kupujúci upustí od záväznej objednávky ešte pred dodaním tovaru, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 15% z kúpnej ceny za objednaný tovar pokiaľ sa jedná o štandardne dodávaný tovar a 100% z kúpnej ceny pokiaľ sa jedná o špeciálne vyhotovenia tovaru, neštandardné prevedenia alebo výbehové typy, od objednávky ktorých upustil, a to najneskôr do dňa, kedy mal byť tovar dodaný podľa Potvrdenia objednávky.

3. Dodacie podmienky

3.1. Dodávateľ splní svoju povinnosť dodať tovar zákazníkovi, jeho riadnym odovzdaním zákazníkovi do dohodnutého termínu a na dohodnutom mieste a to spravidla prostredníctvom dodávateľom určeného prepravcu.

3.2. Ak je dojednaný osobný odber tovaru u dodávateľa, je záväzok dodať tovar splnený dňom ku ktorému je tovar pripravený k prevzatiu, uvedenom v oznámení dodávateľa, zaslanom zákazníkovi.

3.3. Ak dodávateľ vo výnimočných prípadoch nie je schopný v dohodnutom termíne dodať tovar, je povinný o tomto zákazníka bezodkladne upovedomiť.

3.4. Nárok zákazníka na poplatok z omeškania s dodaním tovaru vo výške 0,1% z jeho ceny za každý deň omeškania možno uplatniť u dodávateľa najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru.

3.5. V prípade ak dodávateľ nemôže tovar v mieste dodania odovzdať zákazníkovi, pretože tento neposkytol potrebnú súčinnosť, tovar sa považuje za dodaný v momente jeho dopravenia na určené miesto dodania tovaru. Zákazník je povinný nahradiť všetky náklady, ušlý zisk a škodu, ktoré dodávateľovi vzniknú v dôsledku neprevzatia tovaru zákazníkom.

3.6. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme ani po opakovanej písomnej výzve dodávateľa, je dodávateľ oprávnený účtovať zákazníkovi odplatu za skladovanie vo výške 0,1 % z kúpnej ceny tovaru. To platí aj v prípade, ak zákazník požiada o odklad dodania tovaru.

3.7. V prípade omeškania zákazníka s úhradou ceny za predchádzajúce dodané tovary, môže dodávateľ až do jej úhrady pozdržať svoje ďalšie plnenia, bez toho aby sa sám dostal do omeškania.

3.8. Zákazník je povinný pred prevzatím vykonať prehliadku dodávky tovaru a v prípade zistenia rozporu medzi údajmi uvedenými v dodacom liste, faktúre alebo v prípade zistenia poškodenia tovaru alebo jeho obalu, ktoré mohli byť spôsobené prepravcom, bezodkladne o tom dodávateľa písomne informovať. Zákazník je povinný najneskôr do troch pracovných dní od dodania tovaru písomne informovať dodávateľa o prípadných zjavných vadách tovaru. Neskoršie reklamácie tohto druhu nebudú dodávateľom uznané.

3.9. Dodávateľ, podľa charakteru tovaru, sám určí vhodný spôsob dopravy k zákazníkovi a zabezpečí jeho riadne zabalenie pre prepravu na adresu uvedenú zákazníkom. Ak je dohodnuté, že dodávateľ splní záväzok k dodaniu tovaru odovzdaním prepravcovi, potom dodávateľ s odoslaním tovaru umožní zákazníkovi aj vykonávať sám priamo práva zo zmluvy s prepravcom.

3.10. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na zákazníka momentom prevzatia tovaru zákazníkom. V prípade dohody o dodaní tovaru odovzdaním na prepravu, prechádza na zákazníka nebezpečenstvo škody na tovare momentom, kedy bolo zákazníkovi umožnené vykonávať práva zo zmluvy o preprave.

3.11. Za omeškanie dodávky tovaru v dôsledku živelných pohrôm, v dôsledku neočakávaného zdržania pri colnom konaní, výpadku výroby, transportných škôd, štrajkov, prerušenie prevádzky, omeškania pri dodávke surovín a materiálu alebo vyššej moci, nenesie dodávateľ zodpovednosť. Za vyššiu moc sa považuje najmä vojna, požiar, povodeň, veľké prírodné anomálie, prerušenie dopravy, embargo, vládne opatrenia, úpravy či obmedzenia, zákazu dovozu alebo vývozu tovaru a nemožnosti obstarať dodávky materiálu, zariadení alebo výrobných prostriedkov, nešťastie, výbuch, ako aj dôsledok akýchkoľvek iných príčin, na ktoré predajca nemá vplyv. Tieto okolnosti sú dôvodom k odkladu plnenia povinností na strane dodávateľa po dobu a v rozsahu účinnosti týchto okolností. Uvedené platí aj v prípade, ak okolnosti nastali u subdodávateľov dodávateľa.

4. Kúpna cena a platobné podmienky

4.1. Kúpna cena je splatná v lehote a mene uvedenej na faktúre dodávateľa.

4.2. Dodávateľ zašle faktúru na poštovú alebo e-mail adresu uvedenú zákazníkom . Nedoručenie faktúry zákazníkovi z dôvodov neoznámenia zmeny adresy alebo z iného dôvodu ktorý nie je na strane dodávateľa, nemá vplyv na splatnosť faktúry. Faktúra sa považuje za doručenú na tretí pracovný deň odo dňa jej odoslania.

4.3. Dodávateľ si vyhradzuje právo požadovať od zákazníka zálohu na kúpnu cenu, a to až do výšky 100% dohodnutej ceny.

4.4. V prípade, že bude dohodnuté čiastočné zaplatenie vopred, bude vystavená zálohová faktúra, splatná do 14 dní od dátumu vystavenia. Takáto zálohová platba vopred nie je považovaná za závdavok.

4.5. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania peňažných prostriedkov na účet dodávateľa vedený v peňažnom ústave alebo zaplatením dodávateľovi v hotovosti.

4.6. Ak je zákazník v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny viac ako 21 dní, dodávateľ je oprávnený:
a) ostatné dodávky pozastaviť,
b) požadovať od zákazníka zákonný úrok z omeškania a zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do zaplatenia a ďalej má nárok na úhradu nákladov spojených s vymáhaním dlhu. Náklady na upomienky a právne porady súvisiace s týmto obchodným prípadom budú vyfakturované samostatne,
c) uplatnením zmluvnej pokuty a ďalších vyššie uvedených nárokov nie je dotknutý nárok dodávateľa na náhradu škody.

4.7. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

4.8. Platba zákazníka môže byť aj bez jeho súhlasu, teda napriek určeniu záväzku, ktorý zákazník hodlal plniť, podľa uváženia dodávateľa, prednostne použitá na úhradu nezaplatených pohľadávok dodávateľa, vyplývajúcich z danej kúpnej zmluvy alebo z iných zmlúv, pričom platby budú najskôr započítané na vzniknuté náklady a príslušenstvo a potom na istinu pohľadávky.

4.9. Jednostranný zápočet alebo postúpenie pohľadávok zákazníka voči dodávateľovi je platné iba po predchádzajúcom písomnom súhlase dodávateľa.

5. Záruky a zodpovednosť za vady tovaru

5.1. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nesprávnou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, poškodením elektrostatickým nábojom a rozbalením, použitím alebo inštaláciou v rozpore s užívateľskou dokumentáciou alebo pokynmi dodávateľa alebo nedodržaním udaných sieťových podmienok.

5.2. Záruka zaniká okamihom, keď zákazník sám, alebo tretia osoba mení, alebo inak zasahuje do tovaru, bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa.

5.3. Dodávateľ nezodpovedá za vhodnosť dodaného tovaru k určitému účelu, ani za kompatibilitu tovaru s existujúcim zariadením zákazníka, pokiaľ nie je dohodnuté niečo iné.

5.4. Dodávateľ poskytuje záruku na tovar po dobu 12 mesiacov. Záručná doba za tovar začína plynúť momentom prevzatia tovaru zákazníkom a v prípade dohody o dodaní tovaru odovzdaním na prepravu, začína záručná doba plynúť momentom, kedy bolo zákazníkovi umožnené vykonávať práva zo zmluvy o preprave.

5.5. V prípade zistenia vád tovaru je zákazník bezodkladne povinný vady písomne oznámiť dodávateľovi . V písomnom oznámení zákazník musí zistené vady vymenovať a zrozumiteľne popísať prejavy zistených závad („reklamácia“).

5.6. V prípade oprávnenej reklamácie v záručnej dobe bude tovar dodávateľom podľa jeho voľby opravený alebo vymenený za nový. Záruka obsahuje opravu chybného dielu alebo výmenu za nový do 30 dní od oznámenia zákazníkovi, akým spôsobom bude reklamácia vybavená.

6. Inštalácia a uvedenie do prevádzky

6.1. V prípade, ak je súčasťou dodania tovaru podľa ponuky dodávateľa aj dodanie služieb spočívajúce v inštalácii tovaru, je zákazník povinný poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť, najmä zabezpečiť poverenú osobu pre písomne dohodnutý čas a miesto inštalácie. Záväzok dodania služby sa považuje za splnený dňom uvedenia inštalovaného tovaru do prevádzky.

6.2. Zákazník je povinný k dohodnutému času inštalácie zabezpečiť:
a) miesto na inštaláciu a najmä zdroj napájania a prevádzkové prostredie požadované v príručke výrobcu k tovaru
b) kompetentnú kontaktnú osobu spolupracujúcu pri inštalácii s technikmi dodávateľa
c) v prípade požiadavky pripojenia do počítačovej siete informatika
d) neobmedzený prístup technikom dodávateľa na miesto inštalácie

7. Odstúpenie od zmluvy

7.1. Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak:
a) zákazník je v omeškaním zo zaplatením kúpnej ceny tovaru, a to aj napriek písomnej výzve dodávateľa na jej uhradenie v primeranej dodatočnej lehote,
b) po uzatvorení kúpnej zmluvy so zákazníkom vznikli preukázateľné skutočnosti na strane zákazníka, ktoré odôvodňujú oprávnené pochybnosti o možnostiach skorého a úplného plnenia všetkých povinností a záväzkov zo strany zákazníka, hlavne vo vzťahu k zaplateniu kúpnej ceny,
c) nebola ani v primeranej dodatočnej lehote uhradená záloha na kúpnu cenu tovaru
d) v ostatných prípadoch, keď to umožňujú tieto VOP, kúpna zmluva alebo platné všeobecne záväzné právne predpisy.

7.2. Odstúpením kúpna zmluva zaniká od počiatku. Platnosť kúpnej zmluvy sa končí v momente doručenia písomného odstúpenia dodávateľa zákazníkovi. V prípade akýchkoľvek pochybností sa považuje písomné odstúpenie za doručené tretím dňom po zaslaní písomného odstúpenia dodávateľom.

7.3. Zákazník je v prípade odstúpenia dodávateľa povinný na vlastné náklady dopraviť tovar dodávateľovi. V prípade nesplnenia tejto povinnosti zákazníkom, je dodávateľ oprávnený zabezpečiť vrátenie tovaru na náklady zákazníka.

7.4. Zákazník je povinný tovar vrátiť dodávateľovi v pôvodnom stave, t.j. v stave ku dňu prevzatia tovaru, s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie. V prípade vrátenia tovaru s vadami, poškodeniami alebo s opotrebovaním vylučujúcim ďalší predaj tovaru, je zákazník po vrátení tovaru povinný uhradiť sumu zodpovedajúcu kúpnej cene vráteného tovaru.

8. Dodržiavanie predpisov

Zákazník potvrdzuje, že bol informovaný o Kódexe správania pre obchodných partnerov Festo, ktorý je možné stiahnuť na tomto linku, a dal pokyn svojim manažérom a zamestnancom, aby ho dodržiavali. Na zabezpečenie tohto dobrého správania zákazník podnikne všetky potrebné kroky, aby sa vyhol akýmkoľvek nezákonným postupom, najmä aby sa vyhol nezákonným konaniam, ktoré by nepriaznivo ovplyvnili Festo. Zákazník preto v rámci svojej spoločnosti a/alebo skupiny podnikne všetky potrebné kroky potrebné na monitorovanie dodržiavania Kódexu správania obchodných partnerov Festo jeho manažérmi a zamestnancami, najmä také kroky, ktoré sú nevyhnutné na zabránenie korupcii alebo akýmkoľvek iným trestným činom.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Právne vzťahy medzi dodávateľom a zákazníkom vo všetkých vzťahoch týkajúcich sa dodania tovaru sa spravujú právnymi predpismi Slovenskej republiky; na kolízne normy slovenského práva sa neprihliada a vylučuje sa aj pôsobnosť Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

9.2. Zákazník súhlasí, aby mu dodávateľ zasielal poštou, e-mailom, telefónom alebo iným spôsobom reklamu, propagačné materiály a iné informácie prezentujúce alebo týkajúce sa dodávateľa, tovaru a služieb ním poskytovaných. Zákazník je oprávnený písomne oznámiť dodávateľovi svoj nesúhlas so zasielaním vyššie uvedených informácií, ktorý dodávateľ bude rešpektovať.

9.3. Zákazník bezodkladne informuje dodávateľa o akýchkoľvek zmenách identifikačných a kontaktných údajov, ktoré uviedol v objednávke, zmenách bankových údajov alebo akýchkoľvek iných relevantných údajov poskytnutých dodávateľovi.

9.4. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných skutočnostiach, ktoré mu boli oznámené pri výkone jeho podnikateľskej činnosti v súvislosti s dodaním tovarov od dodávateľa, s výnimkou informácii, ktoré sú verejne prístupné.

9.5. Dodávateľ je oprávnený sám alebo prostredníctvom sprostredkovateľa, a to aj v zahraničí, najmä zaznamenávať údaje do elektronickej formy, údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávať, zhromažďovať, usporadúvať, vyhľadávať, prehľadávať, využívať, kombinovať, preskupovať, a v nevyhnutnom rozsahu aj iným osobám, najmä za účelom zisťovania dôveryhodnosti.