Návrh výukových centier

Pri navrhovaní, plánovaní a vybavení vlastných výukových laboratórií alebo dielní stavte na našu jedinečnú škálu výukových systémov a technológií. Kombinujeme technické vzdelávanie s priemyslom a zabezpečíme, aby vaša ponuka odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania zodpovedala skutočným priemyselným požiadavkám.

Vybudovanie výukových centier

Vybudovanie výukových centier sa začína identifikáciou požiadaviek miestneho odvetvia na základe existujúcich učebných osnov vašej vzdelávacej inštitúcie alebo konkrétnych pracovných profilov, ktoré sa musia v danom regióne podporiť. Ponúkame vám zodpovedajúce výukové centrá pripravené na použitie.

Či už chcete nahradiť existujúce vybavenie novým alebo chcete vo svojej vzdelávacej inštitúcii podporiť nový vedomostný odbor, presne definujeme vaše kvalifikačné požiadavky a zabezpečíme optimálne využitie laboratória pomocou flexibilného vzdelávacieho vybavenia.

Výhody pre vás

  • Istota pri plánovaní a odborné poradenstvo počas celého projektu
  • Najmodernejšie plánovacie nástroje na rýchly a efektívny priebeh projektu
  • Fundované poradenstvo v oblasti financovania
  • Školenie zamerané na potreby vašich študentov na základe priemyselných požiadaviek
  • Zvyšovanie zamestnateľnosti vašich absolventov
  • Bezpečnosť investícií vďaka vynikajúcej kvalite nástrojov a didaktických učebných pomôcok
  • Optimalizované využitie laboratórií prostredníctvom vzdelávacieho vybavenia prispôsobeného priemyselným potrebám
  • Profesionálny návrh laboratórií podľa medzinárodných štandardov
  • Najmodernejšie vzdelávacie vybavenie využívajúce najmodernejšie priemyselné komponenty vo výukových systémoch

Urobte si prehľad!

Stiahnite si našu informačnú brožúru

Technologické znalosti

Základy Priemyslu 4.0

Výukové centrum pre Priemysel 4.0, začiatočníci

Kvalifikácia pre továreň budúcnosti

Flexibilita, aktivita, prispôsobivosť a efektívnosť sú požiadavky na výrobu v budúcnosti. Pre úspešnú zmenu vzdelávania a odbornej prípravy je v laboratóriu Priemyslu 4.0 obsiahnuté všetko od jednej pracovnej stanice po kompletnú továreň. Na základe klasického školiaceho obsahu v oblasti mechatroniky sa študenti postupne zoznamujú s obsahom relevantným pre Priemysel 4.0 až po kyberneticko-fyzikálnu továreň. Keďže učebné odbory a potreby sa neustále menia, laboratórium je modulárne a flexibilné a je možné ho kedykoľvek prispôsobiť a doplniť tak, aby vyhovovalo individuálnym požiadavkám.

Navštívte naše 3D výukové centrum pre Priemysel 4.0

Priemysel 4.0 pre pokročilých

Výukové centrum pre Priemysel 4.0, pokročilí

Učenie a experimentovanie v kyberneticko-fyzikálnej továrni

CP Factory ilustruje praktickú implementáciu zosieťovanej továrne. Ide o komplexný, modulárny a rozšíriteľný model továrne pre Priemysel 4.0, pomocou ktorého je možné priblížiť mnoho oblastí hodnotového reťazca. Zažiť prispôsobivosť digitálnej výroby vám umožní autonómny a mobilný robot Robotino®.

Navštívte naše 3D výukové centrum pre Priemysel 4.0 pre pokročilých

Pneumatické a hydraulické systémy

Výukové centrá pre pneumatické a hydraulické systémy

Základné znalosti o základných technológiách

Skúsenosti z viac ako tisíc seminárov o pneumatických a hydraulických systémoch nám umožňujú úspešne sprostredkovať základné informácie. Návrh laboratória a výber učebných komponentov a médií umožňuje fázy samoučenia s učebnými programami Connected Learning s Tec2Screen ® , návrh obvodu a simuláciu s programom FluidSIM ® , praktickú implementáciu, testovanie funkcií a optimalizáciu obvodov pri skupinovej práci so súpravami zariadení.

Navštívte naše 3D výukové centrum pre pneumatické a hydraulické systémy

Elektrotechnika, elektronika a pohony

Výukové centrum pre elektrotechniku, elektroniku a pohony

Úplne prvý krok pri výuke o automatizačnej technike

Školenie v základných odvetviach mechatroniky je úplne prvým krokom pri príprave v oblasti automatizácie. Všetky aspekty elektrotechniky a elektroniky vrátane obvodov a elektrických pohonov sú dôležité technológie, ktoré sa vyučujú v tomto laboratóriu. Laboratórne vybavenie prispôsobené technologickým balíkom zahŕňa potrebné napájanie, pripevňovacie rámy pre pokusné dosky a všetko potrebné príslušenstvo.

Navštívte naše 3D výukové centrum pre elektrotechniku, elektroniku a pohony

Automatizačná technika

Výukové centrum pre automatizačnú techniku

Podpora technických skúseností a vedomostí a sociálnych zručností

Kvalifikovaní pracovníci a technici sú čoraz viac zodpovední za prevádzku a údržbu zložitých automatizovaných výrobných systémov. Pritom musia byť navzájom zladené všetky technológie. Vzdelávacie stanice v laboratóriu pre automatizačnú techniku tvoria základ pre medziodvetvové školenie a riešenia príslušných problémov z praxe. Študenti môžu analyzovať, sledovať a ovládať spolupôsobenie mechaniky, pneumatickej, elektrickej a riadiacej techniky a komunikačných rozhraní, čo je najlepším predpokladom pre prípravu na úspešnú prácu so zložitými sieťovými systémami.

Navštívte naše 3D výukové centrum pre automatizačnú techniku

Multimédiá a simulácia

Výukové centrum pre multimédiá a simuláciu

Realistické a virtuálne sprostredkovanie vedomostí a programátorských zručností

Použitie realistických simulácií umožňuje optimálnu prípravu na použitie rôznych technológií. Laboratórium obsahuje všetky softvérové nástroje na programovanie PLC a robotov, CAD/CAM/CNC, e-learning a Connected Learning s Tec2Screen ®. Cez Classroom Manager sa spravujú cieľové skupiny, obsah a vzdelávacie médiá, takže je možné organizovanie do skupín a prispôsobenie individuálnych ponúk vzdelávania.

Navštívte naše 3D výukové centrum pre multimédiá a simuláciu

CAD, CAM a CNC

Výukové centrum pre CAD, CAM a CNC

Profesionálne sprostredkovanie vedomosti o CNC zamerané na budúcnosť

Vzdelávanie o CNC zamerané na budúcnosť znamená výuku študentov na najvyššej priemyselnej úrovni: od obrábacích strojov cez softvérové riešenia až po učebné materiály. Laboratórium pre CAD/CAM/CNC umožňuje rýchly a hladký začiatok profesionálneho školenia o CNC. Programovanie 1:1 so softvérom totožným s ovládaním, praktické učenie, vyššia dostupnosť stroja vďaka programovaniu a simulácii na PC, ako aj zvyšovanie know-how a obmedzovanie chýb prostredníctvom testovania na PC.

Navštívte naše 3D výukové centrum CAD, CAM a CNC

Obrábanie kovov

Výukové centrum pre obrábanie kovov

Dbáme na kvalitu

Používanie mimoriadne kvalitných strojov a nástrojov je nevyhnutné už pri odbornej príprave a ďalšom vzdelávaní v kovoobrábaní. Našimi partnermi sú kompetentní výrobcovia, ktorí zaručujú trvalo vysokú kvalitu. Laboratórium pre obrábanie kovov je plne vybavené pracovnými stolmi, strojmi a všetkým potrebným náradím. Zaručujeme najvyššiu presnosť, robustnú konštrukciu, jednoduchú obsluhu, vysoké bezpečnostné štandardy, mimoriadne dlhú životnosť a dodávku náhradných dielov viac ako 10 rokov pre všetky stroje nainštalované v laboratóriu.

Navštívte naše výukové centrum pre obrábanie kovov

Zváracia technika

Výukové centrum pre zváraciu techniku

Kvalifikované školenie v rôznych procesoch zvárania

Takmer všetky kovoobrábacie remeselné a priemyselné spoločnosti využívajú zváranie na ekonomickú a kvalitnú výrobu rôznych výrobkov. V laboratóriu pre zváraciu techniku sa oboznámite s najdôležitejšími procesmi, ako je zváranie MIG/MAG/TIG/MMA a plazmové rezanie. Na kvalifikované školenie sú k dispozícii mimoriadne kvalitné zváracie zariadenia, plne vybavené zváracie kabíny a najnovšie simulačné a demonštračné nástroje.

Navštívte naše výukové centrum pre zváraciu techniku

Procesná automatizácia

Výukové centrum pre procesnú automatizáciu

Meranie, riadenie, regulácia a základné procesy čistenia vody a odpadových vôd

Vlády, regionálne úrady a spoločnosti sú zodpovedné za zásobovanie obyvateľstva a priemyslu vodou v dostatočnej kvalite a množstve. Na dosiahnutie tohto cieľa sú rozhodujúcimi faktormi odborné znalosti a kvalifikácia. Potrebné základy regulačnej techniky sú jasne sprostredkované v laboratóriu s EDS Water Management. Vzdelávacie stanice zahŕňajú aj celý cyklus od úpravy a dodávky vody po čistenie odpadových vôd.

Navštívte naše výukové centrum pre procesnú automatizáciu

Obnoviteľné zdroje energie

Výukové centrum pre obnoviteľné zdroje energie

Praktické vedomosti na prácu so systémami pre obnoviteľné zdroje energie

V posledných rokoch vzrástol význam výroby energie z obnoviteľných prírodných zdrojov, ako je vietor, slnečné svetlo, dážď, geotermálna energia atď. S tým dramaticky vzrástla aj potreba inovatívnych technológií na inteligentný návrh siete, ako aj potreba kvalifikovaných pracovníkov. Veľkoformátové proporcionálne komponenty pre vzdelávanie pomáhajú pri inštalácii, prevádzke, údržbe a servise systémov alternatívnych zdrojov energie.

Murárske práce

Vzdelávacie prostredie pre murárske práce a pozemné stavby

Moderná výuka a ďalšie vzdelávanie v oblasti pozemných stavieb

Trendy, ako sú nové materiály a stavebné metódy, sú súčasťou obsahu školenia v murárskej dielni

Technológia priemyselných pohonov

Výukové centrum pre technológiu priemyselných pohonov

Prvý krok k automatizačnej technológii

Elektrické pohony alebo DC či AC motory nájdete v priemysle všade.
Elektromotory možno klasifikovať podľa zdroja elektrickej energie, vnútornej konštrukcie, použitia, typu pohybu atď.
V tomto laboratóriu je možné venovať sa všetkým aspektom priemyselných pohonov.

Profesionálne CNC obrábanie

Výukové centrum pre profesionálne CNC obrábanie

Moderné CNC systémy vyhovujú požiadavkám dnešnej odbornej prípravy a ďalšieho obrábania v kovospracujúcom priemysle

Univerzálny CNC stroj sa vyznačuje inovatívnou technikou, ako sú digitálne pohybové mechanizmy po všetkých osiach. Optimalizovanou štruktúrou stroja sa zvyšuje stabilita počas spracovania a dosahuje sa vysoký stupeň flexibility pri výrobe.

Začnite svoju virtuálnu prehliadku vo výukovom centre pre profesionálne CNC obrábanie

Spracovanie potravín

Výukové centrum pre spracovanie potravín

Základné projektovacie a prírodovedné vedomosti pre školenie v oblasti výroby potravín

Potravinárske spoločnosti umožňujú proces premeny a konzervácie. Študenti budú schopní sledovať štruktúru potravinárskych a priemyselných procesov a sledovať kvalitu a hygienu počas celého procesu.

Mechanika tekutín

Výukové centrum pre mechaniku tekutín

Sprostredkovanie fundovaných základných vedomostí pri práci v najnovších laboratóriách

Laboratórium pre mechaniku tekutín umožňuje získať praktické školenie o čerpacích systémoch,
komponentoch procesnej automatizácie a riadiacich systémoch. Poskytuje tiež možnosť preskúmať všetky prvky typického vodohospodárskeho systému.
Všetky výukové systémy sú vybavené typickými priemyselnými komponentmi a dodávajú sa s učebnicami pre študentov i inštruktorov.

Automobilový priemysel

Výukové centrum pre automobilový priemysel

Výuka a ďalšie vzdelávanie pre automobilový priemysel

Budúci mechatronici alebo technici motorových vozidiel si v tejto dielni prídu na svoje a osvoja si vedomosti a praktické zručnosti vo všetkých oblastiach automobilovej techniky, a to tak v oblasti „klasickej“ mechaniky, ako aj v elektroniky. Naučíte sa analyzovať elektrické, elektronické a mechanické systémy, identifikovať chyby a poruchy a ako používať počítačové meracie a testovacie systémy na odstránenie ich príčin.

Začnite svoju virtuálnu prehliadku v 3D výukovom centre pre automobilový priemysel

Spracovanie dreva

Výukové centrum pre spracovanie dreva

Výuka a ďalšie vzdelávanie pre drevospracujúci priemysel

Naše systémy sa komplexne venujú širokému spektru súčasných oblastí a technológií ako drevoobrábacie zariadenia, píly na drevo a sústruhy

Priemyselné elektroinštalácie

Výukové centrum pre priemyselné elektroinštalácie

Vysokokvalitné komponenty, ktoré realisticky reprodukujú priemyselné prostredie

Školenie o priemyselných elektroinštaláciách dopĺňa základné elektrikárske školenie a školenie o údržbe elektrozariadení. Študenti si môžu rozvíjať zručnosti v inštalácii a elektroinštalácii priemyselných zariadení.