Các điều kiện giao, thanh toán và sử dụng phần mềm

Terms and Conditions of Sale of Festo (Vietnam) Ltd.
Điều khoản và Điều kiện Mua bán hàng hóa của Công ty Festo (Vietnam) Ltd.

1. General

1.1 All deliveries and services from Festo (Vietnam) Ltd., including the sale of software, are subject to the following terms and conditions of sale. Any conditions in any order given by any customers which are inconsistent with these conditions are expressly revoked. Such conditions shall not be legally binding for Festo unless they have been agreed in writen by Festo.

1.2 The using of Festo software and customised software is subject to separate software user conditions.

1.3 The placing of an order or acceptance of goods delivered by Festo shall constitute the customer‘s agreement to our conditions.

1. Quy định chung

1.1 Mọi giao dịch về hàng hóa và dịch vụ từ Festo (Vietnam) Ltd., bao gồm cả việc cung cấp phần mềm, phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bán hàng sau đây. Bất kỳ điều kiện nào thuộc bất cứ đơn hàng nào được đưa ra bởi bất kỳ khách hàng nào không phù hợp với các điều kiện này đều bị hủy bỏ. Các điều kiện như vậy sẽ không ràng buộc về mặt pháp lý đối với Festo trừ khi chúng được Festo đồng ý bằng văn bản.

1.2 Việc sử dụng phần mềm Festo và phần mềm tùy chỉnh phải tuân theo các điều kiện người dùng phần mềm riêng biệt.

1.3 Việc đặt hàng hoặc chấp nhận hàng do Festo cung cấp sẽ tạo thành thỏa thuận của khách hàng với các điều kiện của chúng tôi.

2. Quotation and delivery

2.1 All quotations unless limited in time are subject to confirmation; our written order confirmations shall form the basis of the contract and the definitive factor for the scope of the delivery. This also applies if the customer has requested a specific tender. Orders given by the customer are binding for the customer and shall be deemed to have been accepted upon presentation of the order confirmation by Festo. This shall be deemed to have been presented in due time in the case of catalogue components if presented together with the issued invoice and the delivery. In the case of quotations with a time limit and a time stated for acceptance, the quotation shall not be binding, if an order confirmation is not submitted in time. Festo reserves the right to vary the design and make changes to technical data and performance characteristics insofar as these are for the purpose of technical progress. Festo will announce any such changes, and any product discontinuations, with an appropriate period of notice in its pneumatics catalogue on the Festo website (www.festo.com).

2.2 Any documentations submitted with the request for tender or an order, such as drawings, specifications, material, samples, tools, models or similar and made available to Festo, shall remain the property of the customer. These are binding for the preparation and issue of the Festo quotation. Any subsequent variations relating to the initial request for tender and the Festo quotation must be specified in writing when ordering.

2.3 Any documentation added by Festo to a quotation in a manner similar to that mentioned above shall remain the property of Festo. The customer undertakes not to use this documentation for the purpose of any other contracts or to reproduce or make it available to third parties.

2.4 Any apparent mistakes, printing, computational, spelling or calculation errors shall not be binding for Festo and do not give the customer the right to claim for damages. 2.5 Insofar as Festo have documentation (e.g. manuals) for particular products, this will be available to customers as a free-of-charge download from the Festo website (www.festo.com). Printed versions of this documentation can be provided for customers to separate order and for an additional charge.

2. Báo giá và giao hàng

2.1 Tất cả các báo giá trừ khi có giới hạn về thời gian phải được xác nhận; xác nhận đặt hàng bằng văn bản sẽ tạo thành cơ sở của hợp đồng và yếu tố quyết định cho phạm vi giao hàng. Điều này cũng áp dụng nếu khách hàng đã yêu cầu một cuộc đấu thầu cụ thể. Các đơn đặt hàng do khách hàng đưa ra là ràng buộc đối với khách hàng và sẽ được coi là đã được chấp nhận khi được Festo xác nhận đơn đặt hàng. Điều này cũng sẽ được xem là áp dụng trong trường hợp bán hàng qua catalogues và đã được xuất hóa đơn cũng như giao hàng. Trong trường hợp báo giá có giới hạn thời gian và thời gian chấp thuận báo giá, báo giá sẽ không phát sinh hiệu lực, nếu báo giá không xác nhận đúng thời hạn, Festo bảo lưu quyền thay đổi thiết kế và thực hiện các thay đổi đối với dữ liệu kỹ thuật và dữ liệu sản phẩm trong phạm vi vì đây là mục đích của tiến bộ kỹ thuật. Festo sẽ thông báo bất kỳ thay đổi nào như vậy và bất kỳ sự gián đoạn sản phẩm nào, với thời hạn thông báo thích hợp trong danh mục phụ tùng khí nén trên trang web của Festo (www.festo.com).

2.2 Bất kỳ tài liệu nào được gửi cùng với hồ sơ mời thầu hoặc đơn đặt hàng, chẳng hạn như bản vẽ, thông số kỹ thuật, tài liệu, mẫu, công cụ, mô hình hoặc tương tự và có sẵn cho Festo, sẽ vẫn là tài sản của khách hàng. Đây là những ràng buộc cho việc chuẩn bị và phát hành báo giá Festo. Bất kỳ thay đổi tiếp theo nào liên quan đến yêu cầu đấu thầu ban đầu hoặc báo giá của Festo phải được xác định bằng văn bản khi đặt hàng.

2.3 Bất kỳ tài liệu nào được Festo thêm vào báo giá theo cách tương tự như đã nêu ở trên sẽ vẫn là tài sản của Festo. Khách hàng cam kết không sử dụng tài liệu này cho mục đích của bất kỳ hợp đồng nào khác hoặc để tái sản xuất hoặc cung cấp cho bên thứ ba.

2.4 Bất kỳ sai sót nào trong in ấn, lỗi chính tả hoặc tính toán sẽ không ràng buộc Festo và không tạo cho khách hàng quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

2.5 Ở mức độ giới hạn, Festo có các tài liệu (ví dụ: hướng dẫn sử dụng) cho các sản phẩm cụ thể, điều này sẽ có sẵn cho khách hàng dưới dạng tải xuống miễn phí từ trang web Festo (www.festo.com). Các phiên bản in của tài liệu này có thể được cung cấp cho khách hàng để tách biệt đơn đặt hàng và với một khoản phí bổ sung.

3. Prices and payment

3.1 Prices apply based on the order confirmation. If the prices on the order do not include VAT, the VAT shall be included in the invoices.

3.2 The despatch and packaging costs shall be met by Festo. Festo reserves the right to implement price changes if the basis for our calculations has been altered.

3.3 The invoice amount consists of contract price and VAT.

3.4 If the period of payment has been exceeded, Festo reserves the right to ask for late payment interestand claim the damages (if any) caused by delayed performance. The caculation of the late payment interest will be based on Vietcombank regulation at the time of the payment and all the damages shall be based on Viet Nam Civil Code.

3.5 Assembly and repair costs and product information costs are payable net.

3.6 The withholding of payments or offsetting of potential counterclaims is not permissible other than in the case of recognised or legally determined counterclaims.

3. Giá cả và Thanh toán

3.1 Giá áp dụng dựa trên đơn đặt hàng. Nếu giá trên đơn đặt hàng không bao gồm thuế GTGT, VAT sẽ được bao gồm trong hóa đơn.

3.2 Festo sẽ chịu chi phí gửi hàng và đóng gói. Festo có quyền thực hiện thay đổi giá nếu cơ sở cho các tính toán của chúng tôi đã bị thay đổi.

3.3 Số tiền tổng thanh toán trên hóa đơn đã bao gồm thuế GTGT.

3.4 Nếu vượt quá thời hạn thanh toán, Festo có quyền yêu cầu thanh toán lãi chậm trả và bồi thường thiệt hại (nếu có). Việc tính lãi suất chậm thanh toán được thực hiện theo quy định về lãi chậm thanh toán của Ngân hàng Vietcombank tại thời điểm thanh toán; thiệt hại xảy ra được xem xét theo quy định tại Bộ Luật Dân sự Việt Nam.

3.5 Chi phí lắp ráp và sửa chữa và chi phí thông tin sản phẩm có thể phải trả nếu có.

3.6 Việc khấu trừ các khoản thanh toán hoặc bù đắp các khoản thiệt hại đang tranh chấp tiềm ẩn là không được phép, trừ trường hợp đã có những phán xét có giá trị pháp lý hoặc đã được bên còn lại đồng ý.

4. Delivery period

4.1 The date specified in the order confirmation is binding only if all the technical and commercial details have been clarified by that time. The customer undertakes to provide the materials essential for the order to be executed on time.

4.2 Partial and early deliveries by Festo are permissible.

4.3 The delivery date is extended proportionately in the event of obstacles attributable to force majeure. This includes actions as part of industrial disputes, in particular strikes and lockouts. It also applies in the event of unforeseen difficulties or circumstances arising on the period contracted carried on.

4.4 If despatch is delayed at the request of the customer, Festo shall after a reasonable period of time be entitled to dispose otherwise of the delivery item or to supply the customer to a correspondingly extended time limit and to charge the customer storage costs.

4. Thời gian giao hàng

4.1 Ngày giao hàng được xác định trong xác nhận đơn đặt hàng chỉ ràng buộc nếu tất cả các chi tiết kỹ thuật và thương mại đã được làm rõ vào thời điểm đó. Khách hàng cam kết cung cấp các tài liệu cần thiết cho đơn hàng được thực hiện đúng thời hạn.

4.2 Festo đồng ý việc giao hàng từng phần hoặc giao hàng sớm hơn xác nhận nếu cần thiết.

4.3 Thời gian giao hàng được gia hạn tương ứng trong những trường hợp bất khả kháng. Điều này bao gồm các hành động như là một phần của các tranh chấp công nghiệp, đặc biệt là các cuộc đình công. Nó cũng được áp dụng trong trường hợp những khó khăn hoặc hoàn cảnh không lường trước được phát sinh trong quá trình thực hợp đồng.

4.4 Nếu hàng hóa gửi đi bị trì hoãn theo yêu cầu của khách hàng, Festo sẽ sau một khoảng thời gian hợp lý có quyền hủy bỏ mặt hàng giao hoặc cung cấp cho khách hàng một giới hạn thời gian được gia hạn tương ứng và tính phí lưu kho với khách hàng.

5. Acceptance

Customer shall inspect the type, quantity, package, surface quality, specification, etc. within 24 hours after the goods arrive the place agreed by both parties according to the provisions of the contract, order, and accept the goods. If customer doesn’t file a claim or fails to accept the goods within the specified time, it shall be deemed to have accepted the goods.

5. Chấp nhận

Khách hàng sẽ kiểm tra loại hàng hóa, số lượng, đóng gói, chất lượng bề mặt, đặc điểm kỹ thuật,...trong vòng 24 giờ sau khi hàng hóa đến nơi đã được cả hai bên thỏa thuận theo quy định của hợp đồng và đơn đặt hàng, và chấp nhận hàng hóa. Nếu khách hàng không nộp đơn khiếu nại hoặc không chấp nhận hàng hóa trong thời gian quy định, khách hàng sẽ được coi là đã chấp nhận hàng hóa.

6. Passage of risk

6.1 All deliveries shall be effeccted at the risk of the customer. Partial and early deliveries shall also be at the risk of the customer as long as Festo finished handover product to customers.

6.2 At the request of the customer, Festo shall arrange at the customer’s expense insurance of the consignment against theft, breakage, transport, fire and water damage and any other insurable risks with deliveries customer ask Festo keep it after finished delivery transaction.

6. Chuyển giao rủi ro

6.1 Tất cả các giao hàng đã được thực hiện, nếu có rủi ro sẽ do khách hàng gánh chịu. Việc giao hàng từng phần và giao hàng sớm nếu có rủi ro cũng do khách hàng gánh chịu miễn là Festo đã hoàn thành nghiệp vụ bàn giao hàng hoá cho khách hàng.

6.2 Theo yêu cầu của khách hàng, Festo sẽ thu xếp bảo hiểm với chi phí của khách hàng đối với lô hàng chống trộm cắp, vỡ, vận chuyển, hỏa hoạn và thiệt hại do nước và bất kỳ rủi ro bảo hiểm nào khác trong trường hợp Khách hàng muốn Festo giữ lại sau khi đã bàn giao hàng hóa.

7. Retention of ownership

7.1 The goods supplied shall remain our property until all existing and future claims arising from the business relationship with the customer are paid in full.

7.2 All relevant Intellectual Property rights related to the goods shall still be owned by the Festo after the ownership of the goods has been transferred to the customer.

7.3 The sale to customer of the goods does not convey to customer any intellectual property rights in such goods including but not limited to any rights under any patent, trademark, copyright, or trade secret

7.4 In the event of the customer not conforming to the contract, in particular in the case of a delay in payment, the total balance due shall become payable immediately. In such cases, Festo has the right to recover possession of the goods following a demand for payment and to collect these from the customer’s premises. In such an event, the customer shall not have any right to ownership.

7. Duy trì quyền sở hữu

7.1 Hàng hóa được cung cấp sẽ vẫn là tài sản của chúng tôi cho đến khi tất cả các khiếu nại hiện tại và trong tương lai phát sinh từ mối quan hệ kinh doanh với khách hàng được thực hiện đầy đủ.

7.2 Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng hoá vẫn thuộc quyền sở hữu của Festo khi quyền sở hữu hàng hoá được chuyển giao cho khách hàng.

7.3 Việc bán hàng hóa cho khách hàng không bao gồm việc chuyển nhượng cho khách hàng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trong hàng hóa đó, quyền sở hữu trí tuệ bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ quyền nào trong bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền hoặc bí mật thương mại nào.

7.4 Trong trường hợp khách hàng không tuân thủ hợp đồng, đặc biệt trong trường hợp chậm thanh toán, tổng số dư đến hạn phải được thanh toán ngay lập tức. Trong những trường hợp như vậy, Festo có quyền thu hồi quyền sở hữu hàng hóa theo yêu cầu thanh toán và thu thập chúng từ địa điểm của khách hàng. Trong những trường hợp như vậy, khách hàng sẽ không có bất cứ quyền gì liên quan đến việc sở hữu.

8. Use of software

8.1 In return for remuneration, the customer shall receive non-exclusive, non-transferrable and perpetual utilisation rights for Festo software of all kinds and any associated documentation. This software may be used on one hardware product or in some cases a specially agreed hardware product. Festo shall remain the owner of copyrights and all other industrial property rights. No part of this software must be duplicated other than for the purpose of data backup. Copyright notices must not be removed.

8.2 Festo will supply installation and commissioning instructions containing relevant safety instructions for its software in printed form. All other documentation will be supplied only in digital form with on-line help. When new software releases are supplied, these will also be sent in digital form.

8.3 The transfer of software to third parties requires the permission of Festo. If the software is provided for the purpose of resale, the third party must agree to these conditions. Modifications are not permissible.

8.4 In the event of a violation of these conditions, the purchaser shall pay a contractual penalty amounting to ten times the order value. This contractual penalty shall not be set off against any potential claims for compensation. The software and associated documentation must be returned immediately on request.

8.5 The conditions described above do not apply to exclusive customer-specific software developed on the basis of specifications provided by the customer. This software is developed and customised by Festo as part of a contractually produced complete control system making use of modular software modules (standard software modules) from Festo suitable for a wide range of applications and adapted to the contractual performance requirements. Clause 2 of these conditions does not apply to customised training software. Upon full payment of the purchase price of the customised application program Festo shall transfer the exclusive, spatially unlimited and perpetual rights of utilisation to the customer, without the customer having any lawful entitlement to the individual basic standard software modules forming the basis of the customised version. Festo has the right, irrespective of these conditions, to create and offer similar software solutions customised for applications required by other customers. Festo shall retain basic utilisation rights for internal purposes.

8. Sử dụng phần mềm

8.1 Với lợi ích nhận được, khách hàng sẽ nhận các quyền sử dụng không độc quyền, không thể chuyển nhượng cho phần mềm Festo của tất cả các loại và bất kỳ tài liệu liên quan nào. Phần mềm này có thể được sử dụng trên một sản phẩm phần cứng hoặc trong một số trường hợp một sản phẩm phần cứng được đồng ý riêng. Festo sẽ vẫn là chủ sở hữu bản quyền và tất cả các quyền sở hữu công nghiệp khác. Không có phần nào của phần mềm này được sao chép khác với mục đích sao lưu dữ liệu. Không được xóa thông báo bản quyền.

8.2 Festo sẽ cung cấp các hướng dẫn cài đặt và vận hành an toàn có liên quan cho phần mềm dưới dạng bản in. Tất cả các tài liệu khác sẽ chỉ được cung cấp dưới dạng kỹ thuật số với trợ giúp trực tuyến. Khi các bản phát hành phần mềm mới được cung cấp, chúng cũng sẽ được gửi dưới dạng kỹ thuật số.

8.3 Việc chuyển giao phần mềm cho bên thứ ba yêu cầu sự cho phép của Festo. Nếu phần mềm được cung cấp cho mục đích bán lại, bên thứ ba phải đồng ý với các điều kiện này. Mọi sửa đổi là không được phép.

8.4 Trong trường hợp vi phạm các điều kiện này, bên mua phải trả tiền phạt theo hợp đồng lên đến mười lần giá trị đơn đặt hàng. Hình phạt hợp đồng này sẽ không được áp dụng đối với bất kỳ khiếu nại nào có thể được bồi thường. Phần mềm và tài liệu liên quan phải được trả lại ngay lập tức theo yêu cầu.

8.5 Các điều kiện được mô tả ở trên không áp dụng cho phần mềm dành riêng cho khách hàng được phát triển dựa trên các thông số kỹ thuật do khách hàng cung cấp. Phần mềm này được phát triển và tùy chỉnh bởi Festo như một phần của hệ thống kiểm soát hoàn toàn được sản xuất theo hợp đồng, sử dụng các mô-đun phần mềm mô-đun (mô-đun phần mềm tiêu chuẩn) từ Festo phù hợp với nhiều ứng dụng và phù hợp với yêu cầu thực hiện theo hợp đồng. Khoản 2 của các điều kiện này không áp dụng cho phần mềm đào tạo tùy chỉnh. Khi thanh toán đầy đủ giá mua của chương trình ứng dụng tùy chỉnh Festo sẽ chuyển giao quyền sử dụng độc quyền, không giới hạn và vĩnh viễn cho khách hàng; khách hàng không có bất kỳ quyền lợi hợp pháp nào cho các mô-đun phần mềm tiêu chuẩn cơ bản đã được sử dụng để xây dựng phần mềm theo yêu cầu của khách hàng. Festo có quyền, không phân biệt các điều kiện này, để tạo và cung cấp các giải pháp phần mềm tương tự được tùy chỉnh cho các ứng dụng theo yêu cầu của các khách hàng khác. Festo sẽ giữ lại quyền sử dụng cơ bản cho các mục đích nội bộ.

9. Returned goods

No returns for goods will be allowed without Festo's prior written acceptance. Only unused active items, non obsolete in current demand will be considered by Festo for return for goods. Only request raise within 30 calendar days from shipment date will be considered by Festo for return for goods. Products, installations, systems that were designed and developed according to customer specifications are not returnable for goods. Credit will be based upon prices of products in effect at time of return or time of invoicing. However, the company reserves the right to impose a minimum value on returned goods which is subject to handling, re-inspection and any additional expense incurred in restoring goods to saleable condition, as determined by our inspection and including all shipping charges incurred in the return. Click to view the current Goods Return Policy

9. Hàng trả lại

Không có hàng hóa nào được phép trả lại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Festo. Chỉ các mặt hàng nào còn giao dịch, chưa qua sử dụng, không lỗi thời trong nhu cầu hiện tại sẽ được Festo xem xét để trả lại hàng. Chỉ những yêu cầu trả lại hàng được đặt ra trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng sẽ được Festo xem xét để trả lại hàng. Sản phẩm, cài đặt, hệ thống được thiết kế và phát triển theo thông số kỹ thuật của khách hàng không thể trả lại. Giá trị giảm trừ từ hàng trả lại dựa trên giá của sản phẩm có hiệu lực tại thời điểm trả lại hoặc thời gian lập hóa đơn. Tuy nhiên, công ty có quyền áp đặt giá trị tối thiểu đối với hàng hóa trả lại, tùy thuộc vào việc xử lý, kiểm tra lại và bất kỳ chi phí phát sinh nào trong việc khôi phục hàng hóa về điều kiện có thể bán được. Chính sách hoàn trả sản phẩm hoặc hàng hóa

10. Warranty and Limitation of Liability

10.1 Festo warrants its products to be free from defects in materials and workmanship, for a period of one year on a shift basis from date of delivery/shipment to the original purchaser. Festo makes no warranty for any specific application or use of its products. Its liability under this warranty being limited to an allowance of credit for, or replacement of, any defective product or parts; Festo shall not be liable for any consequential injuries or for claims for labour, loss of profit, repairs, transportation or other expenses incidental to replacement of the material. And in the event of any defect in materials, workmanship or otherwise in any delivery/shipment, it should not be a ground for cancellation of the remainder of the order and contract.

10.2 The warranty shall not apply to and shall be void against any products which have been subject to misuse, misapplication, modifications or tampering or any products which have been damaged by the negligence or willful default of the user.

10.3 This warranty is expressly in lieu of all other warranties expressed or implied by statute, common law or otherwise, and of all other obligations or liabilities on its part and no agent representative or employee of Festo has any authority to extend the scope of this warranty or make any other representation, promise or warranty in connection with the manufacture, sales or application of its products.

10.4 Notice of products received in a damaged condition shall be given to Festo within ten (10) days after delivery/shipping thereof, but the same shall not be returned to Festo until after notification to the carrier and inspection and examination thereof by a representative of the carrier and an inspection and examination by a representative of Festo.

10.5 Any claim against Festo by a purchaser of its products arising out of the condition or quality of said products shall be made in writing to Festo within ten (10) days of the delivery/shipment of said goods and merchandise and a failure to present such claim within the said ten (10) days shall constitute a waiver of such claim. The customer is to give the Festo a reasonable time either to – at the discretion of Festo – repair or replace, otherwise Festo shall not be held liable for the ensuing consequences.

10.6 For products manufactured according to the buyer’s specifications, the buyer will be further responsible that the said specifications and/or products do not infringe any intellectual property rights of any other party. Festo shall be fully indemnified (including but not limited to all its costs and expenses, including costs of its solicitors on an indemnity basis) by the buyer against any such infringement.

10.7 Festo shall also be entitled to determine and alter this agreement of sale in the event that the buyer becomes insolvent, bankrupt or the likes.

10.8 Only duly authorised officials staff of Festo at Festo VN office shall have the power to alter or amend the terms of any agreement binding upon Festo. No such amendment or alteration shall be binding upon Festo unless in writing and signed by such person.

10. Bảo hành và giới hạn trách nhiệm

10.1 Festo bảo đảm các sản phẩm của mình không bị khuyết tật về vật liệu cũng như lỗi sản xuất, trong thời gian một năm trên cơ sở kể từ ngày giao hàng cho người mua ban đầu. Festo không bảo hành cho bất kỳ ứng dụng đặc biệt hoặc phương cách sử dụng đặc biệt nào cho các sản phẩm của mình. Trách nhiệm pháp lý của việc bảo hành này được giới hạn như một khoản giảm giá, hoặc thay thế bất kỳ sản phẩm hoặc bộ phận bị lỗi nào; Festo sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thương tích do hậu quả hoặc cho các yêu cầu lao động, mất lợi nhuận, sửa chữa, vận chuyển hoặc các chi phí khác ngẫu nhiên để thay thế vật liệu. Và trong trường hợp có bất kỳ khiếm khuyết nào về vật liệu, tay nghề hoặc bằng cách khác trong bất kỳ giao hàng / giao hàng nào, nó không phải là cơ sở để hủy bỏ phần còn lại của đơn đặt hàng và hợp đồng.

10.2 Bảo hành sẽ không áp dụng và sẽ vô hiệu đối với bất kỳ sản phẩm nào đã bị sử dụng sai, sửa đổi hoặc giả mạo hoặc bất kỳ sản phẩm nào đã bị hư hỏng do sơ suất, cẩu thả, cố tình của khách hàng.

10.3 Điều khoản bảo hành này thay thế cho tất cả các bảo hành khác được thể hiện hoặc ngụ ý theo luật, luật chung khác hoặc các nghĩa vụ khác mà không phải đại diện bởi nhân viên của Festo có quyền hạn mở rộng phạm vi bảo hành này hoặc thực hiện bất kỳ đại diện, lời hứa hoặc bảo hành nào khác liên quan đến việc sản xuất, bán hoặc áp dụng các sản phẩm.

10.4 Thông báo về các sản phẩm nhận được trong tình trạng hư hỏng sẽ được trao cho Festo trong vòng mười (10) ngày sau khi giao hàng / vận chuyển, nhưng không được trả lại cho Festo cho đến sau khi bên vận chuyển nhận được thông báo và thực hiện kiểm tra bởi đại diện của bên vận chuyển hoặc kiểm tra bởi đại diện của Festo.

10.5 Bất kỳ thông báo hàng hư hỏng nào do điều kiện hoặc chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu người mua phải gửi cho công ty Festo bằng văn bản trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày giao hàng. Yêu cầu bồi thường quá thời hạn mười (10) ngày nói trên xem như vô hiệu. Khách hàng phải cho Festo một khoảng thời gian hợp lý để quyết định sửa chữa hay thay thế, nếu không Festo sẽ không chịu trách nhiệm về các hậu quả tiếp theo.

10.6 Đối với các sản phẩm được sản xuất theo thông số kỹ thuật của người mua, người mua sẽ chịu trách nhiệm thêm rằng các thông số và / hoặc sản phẩm nói trên không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của bất kỳ bên nào khác. Festo sẽ được bồi thường đầy đủ (bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các chi phí, bao gồm cả chi phí thanh toán cho luật sư) bởi người mua đối với bất kỳ vi phạm nào như vậy

10.7 Festo cũng sẽ được quyền xác định và thay đổi thỏa thuận bán hàng này trong trường hợp người mua trở nên vỡ nợ, phá sản hoặc những tình trạng tương tự.

10.8 Chỉ những nhân viên có thẩm quyền hợp pháp của Festo tại địa điểm kind doanh của Festo tại Việt Nam mới có quyền thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận nào ràng buộc với Festo. Không có sửa đổi hoặc sửa đổi như vậy sẽ ràng buộc Festo trừ khi bằng văn bản và được ký bởi người đó

11. Resell

Unless Festo has given a prior consent in writing, the supplied goods can only be used to manufacture customer’s own products, and the customer is not allowed to resell the supplied goods, directly or indirectly, to any third party, including resell the component(s) removed from the goods. If customer voilates this term or Festo has reasonable grounds for doubt of customer’s voilating this term, Festo has the right to refuse to accept customer’s orders, and customer shall compensate for all losses incurred to Festo.

11. Bán lại

Trừ khi Festo đã có sự đồng ý trước bằng văn bản, hàng hóa được cung cấp chỉ có thể được sử dụng để sản xuất các sản phẩm của khách hàng và khách hàng không được phép bán lại hàng hóa được cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bán lại các phụ tùng được lấy ra từ các sản phẩm Festo. Nếu khách hàng vi phạm điều này hoặc Festo có nghi ngờ hợp lý đối với vi phạm của khách hàng tại điều này, Festo có quyền từ chối chấp nhận đơn đặt hàng của khách hàng, và khách hàng sẽ bồi thường cho tất cả các thiệt hại phát sinh cho Festo.

12. Export control

12.1 The parties agree that the goods shall be delivered subject to applicable export controls or restrictions imposed on technology and products by country or organisation or nation, including the Vietnam, United Nations, European Union and United States, which are enforceable in the jurisdiction of Festo. The cusotmer acknowledges that the goods and all related technical information, documents and materials may not be imported or exported, re-exported, transhipped, traded, diverted or transferred, directly or indirectly, contrary to such controls or restrictions.

12.2 On Festo’s request, the customer shall furnish Festo with all relevant certificates relating to export control laws, regulations and restrictions, such as, but not limited to, end-user certificates, in form and content specified by Festo.

12. Kiểm soát xuất khẩu

12.1 Các bên đồng ý rằng hàng hóa sẽ được giao theo chính sách xuất khẩu áp dụng đối với công nghệ và sản phẩm của bất kỳ quốc gia hoặc tổ chức nào, bao gồm Việt nam, Liên hiệp quốc, Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ và xác định bởi thẩm quyền của Festo. Khách hàng thừa nhận rằng hàng hóa và tất cả các thông tin, tài liệu, tài liệu kỹ thuật có liên quan không được phép nhập khẩu hoặc xuất khẩu, tái xuất, quá cảnh, thương mại, chuyển hướng hoặc chuyển giao trực tiếp hay gián tiếp không trái với các điều kiện hoặc hạn chế đó.

12.2 Theo yêu cầu của Festo, khách hàng phải cung cấp Festo tất cả các giấy tờ liên quan liên quan đến luật, quy định và hạn chế về kiểm soát xuất nhập khẩu, bao gồm, nhưng không giới hạn, chứng chỉ người dùng cuối với hình thức và nội dung do Festo qui định.

13. Impossibility of performance, default

13.1 The customer may withdraw from the agreement should performance by Festo become impossible before the risk is passed. The customer shall also be entitled to withdraw from the agreement should, in the case of an order for similar goods, execution of part of the delivery become impossible and the customer has a legitimate interest in refusal of a partial delivery. Should this not be the case, the customer may reduce the consideration accordingly.

13.2 In the event of a delay of performance by Festo as defined by Article 14.1, where the customer guarantees us a reasonable extension, the customer shall be entitled to withdraw from the agreement, within the scope of the statutory provisions, should the extension not be complied with. Should there be a delay of acceptance through the fault of the customer, the customer shall remain obliged to accept Festo service.

13.3 Should the customer incur damage caused by a delay for which Festo is responsible, the customer shall be entitled to claim liquidated damages for default. This liquidated damage shall amount to, for each full week of the delay and to the exclusion of further claims, 0.5 % and aggregately no more than 8 % of the value of the delayed part of the delivery.

13.4 Further claims as a result of late delivery shall be expressly excluded.

13.5 Customer hereby agrees to fully compensate Festo and hold Festo harmless from any losses, damages, costs, expenses, liabilities or claims arising out of customer’s voilation of this Terms and Conditions of Sale of Festo (Vietnam) Ltd.

13. Không thể thực hiện, mặc định:

13.1 Khách hàng có thể rút khỏi thỏa thuận nếu Festo không thể thực hiện thỏa thuận trước khi rủi ro qua đi. Khách hàng cũng sẽ được rút khỏi thỏa thuận, trong trường hợp đặt hàng đối với hàng hóa tương tự, việc thực hiện giao hàng từng phần không thể thực hiện và khách hàng có quyền từ chối hợp pháp giao hàng từng phần. Nếu điều này không đúng, khách hàng có thể xem xét lại khả năng rút khỏi thỏa thuận.

13.2 Trong trường hợp Festo trì hoãn thực hiện thỏa thuận theo quy định tại Điều 14.1, khách hàng đảm bảo cho Festo một khoảng thời gian gia hạn hợp lý, khách hàng sẽ được rút khỏi thỏa thuận, trong phạm vi các điều khoản theo luật định, nếu gia hạn không được tuân thủ, có sự chậm trễ chấp nhận thông qua do lỗi của khách hàng, khách hàng có nghĩa vụ chấp thuận đối với dịch vụ của Festo .

13.3 Nếu khách hàng chịu thiệt hại do sự chậm trễ của Festo, khách hàng sẽ được quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại. Khoản bồi thường thanh lý này sẽ được tính 0,5% cho mỗi tuần chậm trễ và loại trừ các yêu cầu thêm, nhưng tối đa không quá 8% tổng giá trị của phần bị trì hoãn giao hàng.

13.4 Các yêu cầu khác do hậu quả của việc giao hàng trễ sẽ bị loại trừ hoàn toàn.

13.5 Khách hàng đồng ý hoàn toàn bồi thường cho Festo và giữ Festo vô hại từ bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí, chi phí, nghĩa vụ hoặc khiếu nại nào phát sinh từ việc khách hàng vi phạm qui định của Điều khoản và Điều kiện Bán hàng Festo (Việt nam) Ltd này.

14. Liability

14.1 In any event, and whatever the cause of action, Festo’s maximum total liability to the Customer pursuant to and in connection with this Agreement – including the obligation to pay penalties, liquidated damages and regardless of cause, degree of fault, negligence, breach of contract or otherwise – shall be limited to one third (1/3) of the individual order value in respect of which the cause of Festo’s liability has arisen.

14.2 In no event shall any pursuant to this Agreement Festo be liable to any party for any indirect or other consequential damages including but not limited to, any loss of revenue, loss of profits, loss of anticipated benefits and savings, loss of business interruption, loss of contracts or business opportunities, loss of goodwill, loss or corruption of data, loss of investment and opportunity cost, claims of third parties and all associated and incidental costs and expenses etc.

14.3 Festo shall be liable for defects other than to the delivery item, only in case of intent, gross negligence of bodies or executives, culpable violation of life, body, health, defects whose presence was not disclosed by Festo or its managerial personnels maliciously or their absence guaranteed by Festo, as well as in case of delivery item defects to the extent as liability is provided under the product liability law for personal injury and property damage in relation to privately used items.

14.4 Any further claims shall be expressly excluded.

14. Trách nhiệm pháp lý:

14.1 Trong bất cứ trường hợp nào, với bất kỳ nguyên nhân, hành động, trách nhiệm pháp lý tối đa của Festo cho Khách hàng theo và liên quan đến Thỏa thuận này - bao gồm nghĩa vụ trả tiền phạt, thanh lý thiệt hại với bất kể nguyên nhân, mức độ lỗi, sơ suất, vi phạm hợp đồng hoặc điều gì khác - sẽ được giới hạn trong một phần ba (1/3) của giá trị đơn đặt hàng riêng lẻ liên quan đến nguyên nhân của trách nhiệm pháp lý Festo đã phát sinh

14.2 Không có sự kiện nào theo thỏa thuận này, Festo chịu trách nhiệm cho bất kỳ bên nào về bất kỳ thiệt hại gián tiếp hoặc hậu quả nào khác bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ mất doanh thu, mất lợi nhuận, mất lợi ích và tiết kiệm dự phòng, mất gián đoạn kinh doanh, mất hợp đồng hoặc cơ hội kinh doanh, mất thiện chí, mất mát hoặc lạm dụng dữ liệu, mất chi phí đầu tư và chi phí cơ hội, yêu cầu của bên thứ ba và tất cả chi phí liên quan và chi phí phát sinh,…

14.3 Festo sẽ chịu trách nhiệm đối với các khuyết tật khác bên cạnh sản phẩm được giao, trong trường hợp có chủ ý, sơ suất của sự quản lý, các vi phạm pháp luật, cơ thể, sức khỏe, khuyết tật mà không được công bố bởi Festo hoặc nhân viên quản lý về sự độc hại hoặc sự vô hại được Festo đảm bảo, cũng như trong trường hợp các lỗi giao hàng trong phạm vi trách nhiệm pháp lý được quy định trong trách nhiệm sản phẩm đối với thương tích cá nhân và thiệt hại tài sản liên quan đến các vật dụng cá nhân.

14.4 Bất kỳ khiếu nại nào khác sẽ bị loại trừ hoàn toàn.

15. Statute of limitation

The statute of limitation for any and all claims, no matter what legal reason, shall be consistent with the relevant provisions of the law of Việt Nam.

15. Quy định giới hạn:

Quy chế giới hạn đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại, bất kể lý do pháp lý, sẽ phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam.

16. Confidentiality

The customer undertakes to treat all information, know-how and other industrial secrets in connection with the execution of the respective order in strict confidence and not to pass on or make available any information, documents, documentation, drawings, sketches or other papers to third parties without the express permission of Festo. Festo shall also treat all customer documentation in confidence.

16. Bảo mật

Khách hàng cam kết xử lý mọi thông tin, bí quyết và bí mật công nghiệp khác trong các quan hệ liên quan theo quy trình bảo mật một cách nghiêm ngặt và không được chuyển giao hoặc cung cấp bất kỳ thông tin, tài liệu, tài liệu, bản vẽ, bản phác thảo hoặc giấy tờ nào khác cho các bên không có sự cho phép rõ ràng của Festo. Festo cũng sẽ xử lý mọi tài liệu của khách hàng một cách bảo mật.

17. Assignment

Neither of the parties may assign its rights or obligations hereunder, in whole or in part, to a third party without the other party’s prior written consent.

17. Nghĩa vụ:

Không bên nào có thể chuyển nhượng quyền hoặc nghĩa vụ của mình dưới đây, toàn bộ hoặc một phần cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia.

18. Place of jurisdiction

The Ho Chi Minh City People’s Court in Việt Nam, shall be the competent court of jurisdiction for all disputes arising from the contractual relationship.

18. Địa điểm tài phán:

Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, sẽ là tòa án có thẩm quyền giải quyết đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ mối quan hệ hợp đồng.

19. Applicable law

The law of the People’s Republic of Vietnam shall apply to the contractual relationship between Festo and the customer. To the exclusion of all bilateral and/or multilateral agreements concerning the purchase of movables, in particular to the exclusion of the UN agreement relating to contracts regarding the international purchase of goods of 11.04.1980 (CISG).”

19. Luật áp dụng

Pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ áp dụng cho mối quan hệ hợp đồng giữa Festo và khách hàng.
Ngoại trừ tất cả các thỏa thuận song phương và / hoặc đa phương liên quan đến việc mua động sản, cụ thể là loại trừ thỏa thuận của Liên Hợp Quốc liên quan đến các hợp đồng mua hàng hóa quốc tế theo Công ước về mua bán hàng hóa quốc tế 11.04.1980 (CISG)”

20. Compliance

20.1 Customer hereby represents and confirms that it and all of its directors, officers and employees has agreed with the Code of Conduct of Festo.

20.2 Securing compliance with the Code of Conduct of Festo, customer commits to take any necessary step to avoid any illegal actions, especially to avoid illegal actions which are able to incriminate Festo.

20.3 Therefore within its company and/or group customer shall take any necessary actions and launch any system needed to monitor compliance with the Code of Conduct of Festo of its directors, officers and employees especially such actions which are essential to avoid corruption or any other criminal acts.

20. Tuân thủ:

20.1 Khách hàng đại diện và xác nhận rằng tất cả các giám đốc, nhân viên và nhân viên của họ đã đồng ý với Quy tắc ứng xử của Festo.

20.2 Đảm bảo tuân thủ Quy tắc ứng xử của Festo, khách hàng cam kết thực hiện mọi bước cần thiết để tránh bất kỳ hành động bất hợp pháp nào, đặc biệt là để tránh các hành động bất hợp pháp có thể buộc tội Festo.

20.3 Do đó, trong công ty và / hoặc khách hàng nhóm sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết và khởi động bất kỳ hệ thống nào cần thiết để giám sát việc tuân thủ Quy tắc ứng xử của Festo của các giám đốc, cán bộ và nhân viên của mình đặc biệt là những hành động cần thiết để tránh tham nhũng hoặc bất kỳ hành vi tội phạm nào khác.

21. Non-Disclosure

The price provided by Festo is confidential and proprietary information. The customer agrees not to disclose or share Festo price with any third parties. The customer will use the price solely for the purpose of conducting business with Festo and may not use it for any other purpose. This non-disclosure clause shall continue in perpetuity, unless otherwise agreed upon in writing by Festo. Any breach of the non-disclosure term will result in legal action or termination of the business relationship

21. Không tiết lộ

Giá do Festo cung cấp là thông tin bí mật và độc quyền. Khách hàng đồng ý không tiết lộ hoặc chia sẻ giá Festo với bất kỳ bên thứ ba nào. Khách hàng sẽ chỉ sử dụng giá cho mục đích tiến hành kinh doanh với Festo và không được sử dụng giá cho bất kỳ mục đích nào khác. Điều khoản không tiết lộ này sẽ tiếp tục có hiệu lực vĩnh viễn, trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản của Festo. Mọi vi phạm trong điều khoản không tiết lộ sẽ dẫn đến việc thực hiện các hành động pháp lý hoặc chấm dứt mối quan hệ kinh doanh.

22. EXPORT CONTROL CLAUSE

22.1 Any deliveries of products (hardware and/or software and/or technology and the respective documents, irrespective of the manner in which they are made available) as well as work and services including technical support of all kinds by Festo to the customer (collectively called “Festo Performance”) shall be subject to the precondition that such Festo Performance is not prohibited according to national or international export control regulations, in particular embargos or other sanctions. The customer undertakes to provide all information and documentation which is required for export and shipment. Delays due to export examinations or approval procedures render deadlines and delivery dates inapplicable. If necessary approvals are not granted or if the delivery and service are not capable of being approved, the order shall be considered not accepted with respect to the parts affected.

22.2 Festo shall be entitled to terminate this contract and/or any related orders regarding Festo Performance with prior notice if such termination is necessary for Festo in order to comply with national or international legal provisions.

22.3 In the event of termination pursuant to section 22.2, the customer is excluded from raising a claim for any damage or other rights on account of the termination.

22.4 When passing on any of the Festo Performance to third parties in Germany and abroad, the customer must comply with the respectively applicable provisions of national (if any) and international (re-) export control law. In particular the customer shall not sell, export or re-export, directly or indirectly, to the Russian Federation or for use in the Russian Federation any of the Festo Performance that fall under the scope of the Council Regulation (EU) No 833/2014 (valid date dd/mm/yyyy). Any violation of this section 7.4 by customer shall constitute a material breach of an essential element of this contract and Festo shall be entitled to seek appropriate remedies. In addition, section 22.2 and 22.3 shall apply respectively. The customer shall immediately inform Festo about any problems in applying this section 22.4 including any relevant activities by third parties that could frustrate the purpose of section 22.4. The customer shall make available to Festo information concerning compliance with the obligations under section 22.4 immediately upon request by Festo. 22.5 The parties agree that the goods shall be delivered subject to all applicable export controls or restrictions imposed on technology and products by any country or organisation or nation, including the China, United Nations, European Union and United States, which are enforceable in the jurisdiction of Festo. The customer acknowledges that the goods and all related technical information, documents and materials may not be imported or exported, re-exported, transhipped, traded, diverted or transferred, directly or indirectly, contrary to such controls or restrictions. On Festo’s request, the customer shall furnish Festo with all relevant certificates relating to export control laws, regulations and restrictions, such as, but not limited to, end-user certificates, in form and content specified by Festo.

22. ĐIỀU KHOẢN KIỂM SOÁT XUẤT KHẨU
22.1 Bất kỳ thương vụ mua bán sản phẩm nào (dù là phần cứng, phần mềm hoặc chuyển giao công nghệ đi kèm với các tài liệu kỹ thuật, bất kể chúng được cung cấp theo cách thức nào) cũng như các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật mà Festo cung cấp cho khách hàng (gọi chung là “Sản phẩm Festo”) đều phải tuân theo điều kiện tiên quyết là các sản phẩm đó không bị cấm xuất khẩu theo các quy định kiểm soát xuất khẩu của quốc gia hoặc quốc tế, đặc biệt là các lệnh cấm vận hoặc các lệnh trừng phạt khác. Khách hàng cam kết sẽ cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu liên quan đến việc xuất khẩu và vận chuyển sản phẩm Festo khi có yêu cầu. Nếu có sự chậm trễ giao hàng do kiểm tra xuất khẩu hoặc do thủ tục phê duyệt quá lâu thì thời hạn giao hàng đã cam kết trước đó không còn được áp dụng. Nếu các phê duyệt cần thiết không được cấp hoặc nếu việc giao hàng và dịch vụ không có khả năng được phê duyệt thì đơn hàng tương ứng sẽ được coi là chưa được tạo lập đối với các phần bị ảnh hưởng.


22.2 Festo có quyền chấm dứt hợp đồng này và/hoặc bất kỳ đơn hàng phát sinh tương ứng nào liên quan đến Sản phẩm Festo có thông báo trước nếu việc chấm dứt đó là cần thiết đối với Festo để tuân thủ các quy định pháp luật của quốc gia hoặc quốc tế.

22.3 Trong trường hợp chấm dứt theo mục 22.2 nói trên, các yêu cầu bồi thường về bất kỳ thiệt hại nào hoặc các quyền khác sẽ không được xem xét và giải quyết.

22.4 Khi chuyển bất kỳ Sản phẩm Festo nào cho các bên thứ ba ở Đức và nước ngoài, khách hàng phải tuân thủ các quy định hiện hành tương ứng của luật kiểm soát xuất khẩu hoặc tái xuất của quốc gia (nếu có) và quốc tế. Đặc biệt, khách hàng không được bán, xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu, trực tiếp hay gián tiếp, sang Liên bang Nga hoặc để sử dụng ở Liên bang Nga bất kỳ Sản phẩm Festo nào thuộc phạm vi Quy định của Hội đồng (EU) số 833/2014 (ngày hiệu lực dd/mm/yyyy). Bất kỳ hành vi nào vi phạm điều 22.4 này của khách hàng sẽ cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng đối với hợp đồng mua bán này và Festo sẽ có quyền yêu cầu các biện pháp khắc phục thích hợp. Ngoài ra, điều 22.2 và 22.3 cũng sẽ được áp dụng tương ứng. Khách hàng phải thông báo ngay cho Festo về mọi vấn đề khi áp dụng điều 22.4 này, bao gồm mọi hoạt động liên quan của bên thứ ba có thể làm ảnh hưởng đến mục đích của điều 22.4 này. Khách hàng phải cung cấp cho Festo thông tin liên quan đến việc tuân thủ các nghĩa vụ theo mục 22.4 ngay lập tức theo yêu cầu của Festo.
22.5 Các bên đồng ý rằng hàng hóa được giao phải tuân thủ tất cả các biện pháp kiểm soát hoặc hạn chế xuất khẩu hiện hành liên quan đến công nghệ và sản phẩm của bất kỳ quốc gia hoặc tổ chức nào, bao gồm nhưng không giới hạn Trung Quốc, Liên Hợp Quốc, Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ, có hiệu lực thi hành trong khu vực tài phán của Festo. Khách hàng thừa nhận rằng hàng hóa và tất cả các thông tin kỹ thuật, tài liệu và vật liệu liên quan không được phép nhập khẩu hoặc xuất khẩu, tái xuất khẩu, trung chuyển, mua bán, chuyển hướng hoặc chuyển nhượng, trực tiếp hoặc gián tiếp, trái với các biện pháp kiểm soát hoặc hạn chế đó. Theo yêu cầu của Festo, khách hàng phải cung cấp cho Festo tất cả giấy chứng nhận liên quan đến luật, quy định và hạn chế kiểm soát xuất khẩu, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn, giấy chứng nhận người dùng cuối, hình thức và nội dung sẽ do Festo quy định.

Festo Vietnam Acknowledged by Customer

Đại diện Festo Việt Nam Xác nhận chấp thuận của khách hàng