Chính sách Trả lại sản phẩm hoặc vật liệu

1. Festo Inc. (“FESTO”) cho phép trả lại một số sản phẩm hoặc vật liệu nhất định mà Khách hàng đã mua từ FESTO (“Hàng hóa”). Để được chấp nhận trả hàng, Khách hàng đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong chính sách này.

2. Khách hàng theo đây tuyên bố và bảo đảm với FESTO rằng:

2.1 Hàng hóa còn mới, chưa từng qua sử dụng và chưa quá hạn sử dụng;

2.2 Trừ khi có sự đồng ý rõ ràng của Festo, Hàng hóa trả lại không được nằm trong danh mục Hàng hóa không thể tồn kho. Hàng hóa không thể tồn kho là Hàng hóa được Festo tùy chỉnh hoặc thiết kế theo yêu cầu của Khách hàng và/hoặc là Hàng hóa không có sẵn trong kho hàng hoặc không được lưu kho cục bộ;

2.3 Hàng hóa phải còn trong tình trạng có thể bán lại và được đóng gói, dán nhãn và kèm theo các tài liệu liên quan phù hợp (nếu có);

2.4 Yêu cầu trả lại Hàng hóa phải được thực hiện trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày giao hàng;

2.5 Giá trị tối thiểu của bất kỳ Hàng hóa nào được trả lại phải lên đến 2.500.000 VNĐ, dựa trên giá được ghi trên hóa đơn liên quan đến Hàng hóa được trả lại.

3. FESTO luôn có toàn quyền quyết định có chấp nhận yêu cầu trả lại Hàng hóa hay không. Đối với tất cả Hàng hóa được trả lại và Festo chấp nhận, Festo sẽ hoàn tiền cho Khách hàng bằng cách cung cấp khoản tín dụng, được sử dụng để trừ vào các lần mua hàng tiếp theo của Khách hàng. Số tiền tín dụng mà Khách hàng được hưởng sẽ dựa trên (i) giá Hàng hóa tại thời điểm trả hàng; hoặc (ii) thời điểm xuất hóa đơn, tùy theo mức nào thấp hơn (“Giá trị hàng hóa”), sau khi đã trừ đi các khoản phí áp dụng. Trong mọi trường hợp, FESTO không có trách nhiệm hoàn tiền mặt cho Khách hàng đối với bất kỳ Hàng hóa trả lại nào.

4. Khi chấp nhận Hàng hóa trả lại, FESTO có quyền áp dụng khoản phí tối thiểu là 15% Giá trị hàng hóa để chi trả các chi phí liên quan đến việc xử lý, kiểm tra lại và bất kỳ chi phí bổ sung nào phát sinh để khôi phục Hàng hóa về tình trạng có thể bán được mà không cần sự đồng ý trước của Khách hàng. Số tiền này sẽ được trừ vào khoản tín dụng được cấp cho Khách hàng.

5. Khách hàng chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí liên quan đến quá trình trả lại Hàng hóa đến Festo.

6. Festo có quyền từ chối Hàng hóa trả lại nếu Hàng hóa đó không đáp ứng các điều khoản bảo đảm được quy định trong Chính sách này. Trong trường hợp này, Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí liên quan đến quá trình trả lại Hàng hóa bị từ chối của FESTO đến Khách hàng.

7. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các điều khoản của Chính sách này và Điều khoản và điều kiện bán hàng tiêu chuẩn của FESTO, thì các điều khoản của Chính sách này sẽ được ưu tiên áp dụng.

8. Luật pháp Việt Nam chi phối các điều khoản và điều kiện này. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản và điều kiện này, bao gồm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt của Chính sách, sẽ được đưa ra và được giải quyết cuối cùng tại tòa án Việt Nam. Tuy nhiên, những điều nói trên sẽ không ngăn cản Festo tìm kiếm biện pháp khẩn cấp tạm thời từ bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào.