Life Sciences

Life Science dựa trên nhiều loại công nghệ, dịch vụ và sản phẩm. Mặc dù các mục tiêu trong mỗi lĩnh vực có thể khác nhau, nhưng nhu cầu đổi mới và phát triển nhanh chóng có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp trong toàn ngành.

Hiển thị thêm Hiển thị ít hơn