e-učenje

Rešenja za e-učenje

Više zabave uz e-učenje

Globalni trend umreženog učenja i kontinualne razmene znanja stvara dinamične cikluse napretka u obrazovanju, inovacijama i poslovanju. Na taj način se, između ostalog, stvaraju međunarodni tehnološki standardi i standardi sadržaja za obrazovanje i dalje osposobljavanje. Ne samo da aktivno podržavamo te razvoje, već nudimo i potrebna rešenja za iskorišćavanje potencijala tih trendova.

Sistemi upravljanja učenjem (LMS)

Sistemi upravljanja učenjem (LMS) služe za upravljanje i organizaciju procesa učenja. Sve potrebne funkcije su integrisane u jednu platformu. To vam omogućava da se koncentrišete na ono što je bitno u procesu učenja: efikasno i jednostavno stvaranje i dodeljivanje motivacionih digitalnih nastavnih jedinica, dok se napredak u učenju učenika može evidentirati u realnom vremenu. Svakom učeniku se individualno podržava, pred njega se postavlja izazov i pruža pomoć. Na taj način se obezbeđuje održiv napredak u učenju.

Naši sistemi upravljanja učenjem ispunjavaju zahteve za digitalno učenje. Oni omogućavaju savršenu vezu između digitalnog upravljanja materijalima za učenje i stvarne interakcije u učionici. Vi se bavite organizovanjem, planirate sekvence učenja, komunicirate, proširujete svoje materijale za učenje i evidentirate individualni napredak u učenju, dok učenici obrađuju module učenja.

Rukovodilac učionice za stručno osposobljavanje (SO)

Rukovodilac učionice za stručno osposobljavanje je idealna platforma za upravljanje i sprovođenje onlajn obuke, koja pored toga obuhvata i opsežno upravljanje obukom.

U centralnoj biblioteci možete staviti na raspolaganje digitalna nastavna sredstva, kao što su npr. kursevi e-učenja, Tec2Screen ® kursevi, simulacije, kao i dokumenti i materijali koje ste sami izradili. Pored toga, predavači i nastavnici imaju i mogućnost izrade testova ili upitnika. Sva nastavna sredstva se mogu koristiti za izradu sopstvenih nastavnih programa. Može se vršiti individualno upravljanje i dodela sadržaja, a takođe se ocenjuje i dokumentuje napredak učenja svakog učenika.

Saznajte više o platformi Rukovodilac učionice

Kursevi – e-učenje

Naši kursevi e-učenja prenose znanje pomoću kratkih teorijskih lekcija, interaktivnih animacija, vido zapisa, grafikona i vežbi za razmišljanje. Pomoću aplikacija i primera iz industrije, stečeno znanje se prenosi u svakodnevni rad učenika i zaposlenih.

Ovaj praktični pristup osigurava dinamično i motivaciono učenje, a istovremeno predavačima daje slobodu.

Šta naše kurseve e-učenja čini tako posebnim?

 • oni slede najsavremenije didaktičke principe, kao što su npr. modularizacija sadržaja, pristup mikro učenju i interaktivni mediji
 • Nude izvanredan uvod u nove (tehnološke) teme
 • Usmeravanje učesnika i razgovori povećavaju motivaciju
 • Primeri iz prakse i industrije poboljšavaju prenos učenja
 • U svakom trenutku imate pregled nad svojim napretkom u učenju
 • mogu se koristiti za samostalno učenje u okviru obuke licem u lice ili za podučavanje kod kuće
 • mogu se integrisati u razne druge koncepte obuke ili aktivnosti nastavnog plana i programa
 • Kompatibilnost sistema upravljanja učenjem: besprekorna integracija u druge koncepte obuke ili aktivnosti nastavnog plana i programa

Odlučite sami!

Koristite naše kurseve e-učenja u skladu sa vašom infrastrukturom za učenje.

 • U okviru osnovne pretplate na naš portal za digitalno učenje Festo LX dobijate pristup našim kursevima e-učenja i mnogim drugim sadržajima i funkcijama
 • Ako vas zanimaju samo izabrani kursevi, moguć je i individualni onlajn pristup izabranim kursevima e-učenja putem portala Festo LX
 • Integrišite naše kurseve e-učenja u Rukovodilac učionice SO
 • Integrišite naše kurseve e-učenja u Vaš postojeći sistem upravljanja učenjem

Upoznajte naše kurseve e-učenja

Povezano učenje

Šta je povezano učenje?

Povezano učenje stvara novu dimenziju učenja zahvaljujući besprekornoj vezi između virtuelnog i stvarnog sveta.

Kombinujte poznate metode učenja kao što su učenje licem u lice, praktično učenje i faze samostalnog učenja, jer direktna interakcija između softvera i hardvera briše granicu između teorije i prakse. Implementacija „povezanog učenja“ se odvija sa mobilnim, multimedijalnim i interaktivnim vodičem za učenje Tec2Screen ® .

Kompetencija u obavljanju aktivnosti, samostalnost i prilagodljivost su važne sposobnosti, koje se traže u našem svakodnevnom radu. Koncept učenja „Povezano učenje“ stvara preduslov za sticanje upravo tih sposobnosti i kompetencija za tehnička zanimanja. Savremene tehnologije sa „povezanim učenjem“ donose inovativno tehničko obrazovanje direktno do vas!

Prednosti

 • Jači odnos između procesa obuke i poslovnih procesa i savremenih tehnologija omogućava razvoj širokog spektra sposobnosti i praktičnih veština i na taj način unapređuje kompetenciju učenika u obavljanju aktivnosti.
 • Ciljano podržite slabosti u učenju i ciljano razvijajte jače strane učenja.
 • Po potrebi preporučite učenicima metode učenja i nastavne sadržaje i individualno – u zavisnosti od načina učenja i prethodnog znanja.

Saznajte više o povezanom učenju!

Povezano učenje – koncept učenja

Tec2Screen ®

Tec2Screen ® je interaktivni vodič za učenje koji omogućava povezano učenje.

Sa patentiranim interfejsom – Connect – Tec2Screen ® uspostavlja vezu između virtuelnog i stvarnog sveta i zajedno sa bazom čini jezgro sistema. Pri tome kursevi i simulacije koje smo razvili pružaju sadržaje za učenje, informisanje, upravljanje, merenje, regulaciju i programiranje koji su povezani sa stvarnim hardverom putem interfejsa Connect. Na taj način ćete kroz eksperimente doživeti uzbudljiv svet tehnike na istraživački i interaktivan način i direktno pratiti tok signala između hardvera i softvera!

Modularno i fleksibilno rešenje za učenje

Zahvaljujući modularnoj i fleksibilnoj strukturi nastavnih jedinica, Tec2Screen ® možete koristiti nezavisno od mesta i vremena i individualno prilagođavati proces i brzinu učenja. Time se ciljano nadograđuju prethodno znanje i interesovanja.

Učenje od kuće ili u pokretu – mobilnost sistema omogućava učenicima korišćenje novih digitalnih medija uvek i svuda.

Postoje različiti načini na koje možete koristiti kurseve i simulacije Tec2Screen® i upravljati njima.

 • Upoznajte Tec2Screen® na našem portalu za digitalno učenje Festo LX. Sadržaje Tec2Screen® možete koristiti samostalno ili kao dopunu osnovnoj pretplati Festo LX. Uz osnovnu pretplatu, imate na raspolaganju mnoge dodatne sadržaje i funkcije.
 • Integrišite kurseve i simulacije Tec2Screen® u Rukovodilac učionice SO
 • Integrišite sadržaje u svoj postojeći sistem upravljanja učenjem

Prednosti

 • Savršena veza između teorije i prakse
 • Tok signala i interakcija između hardvera i softvera se mogu direktno videti i pratiti
 • Može se prilagođavati različitim sistemima i tehnologijama obuke
 • Kursevi i simulacije se mogu dodeliti učenicima u zavisnosti od prethodnog znanja i poželjnih metoda učenja.
 • Pristup učenju usmeren na učenika podržava promenu uloge od učitelja, do administratora i motivatora (vodič za učenje)
 • Rukovodilac učionice omogućava individualnu administraciju i praćenje učenika

Saznajte više o Tec2Screen®!

Komponente Tec2Screen®-a

Connects

Za istraživanje povezanosti između stvarnog i virtuelnog sveta, razvili smo Connect-e – priključne module interfejsa sa patentiranim interfejsom. Connect moduli omogućavaju direktnu interakciju između softvera i hardvera, a time i između teorije i prakse. Tok signala se uvek može videti i pratiti.

Connects

Baza

Baza se sastoji od robusnog plastičnog kućišta sa integrisanim nosačima za prihvat Apple iPad ®-a i Connect-a, priključnih modula interfejsa.

Baza Tec2Screen®

Apple iPad®

Tablet PC sa ekranom osetljivim na dodir i upravljanjem višedodirnim pokretima. Možete početi odmah, zahvaljujući unapred instaliranim nalogom i aplikacijama:

 • Nalog iTunes ®
 • Aplikacija Tec2Screen ®
 • Uslužni program AirPort ®

Baza Tec2Screen ® kao bazna jedinica povezuje iPad ® sa patentiranim Connect modulima. iPad ® se nezavisno od Tec2Screen ® može u punom obimu koristiti kao tablet računar i u nastavi, i u druge svrhe.

Apple iPad

Rukovodilac učionice

Sistem za upravljanje obukom „Rukovodilac učionice“ u centralnoj biblioteci upravlja svim digitalnim nastavnim sredstvima, kao što su Tec2Screen ® kursevi, simulacije, multimedijalni nastavni programi ili samostalno izrađeni dokumenti i šabloni. Pored toga, imate mogućnost izrade sopstvenih testova ili upitnika. Koristite ova nastavna sredstva da biste osmislili sopstvene nastavne jedinice i dodelite ih učenicima u skladu sa njihovim sposobnostima.
Omogućava upravljanje nastavnim sadržajima i njihovu dodelu, evaluaciju i dokumentovanje napretka učenja svakog učenika.

U slučaju da već koristite sistem upravljanja učenjem (LMS), kao besplatnu alternativu nudimo vam Tec2Screen ® rukovodioca sa ograničenom funkcionalnošću.

Kursevi

Videozapisi, animacije, vežbe merenja i zadaci za testiranje inspirišu istraživanje i otkrivanje – na taj način učenje postaje uzbudljivo.
Virtuelni merni instrumenti integrisani u kurseve inspirišu interaktivno otkrivanje kvarova. Osim toga, kurseve je bez problema moguće odraditi i oflajn, van laboratorije – tehnika se može učiti uvek i svuda.

Prednosti:

 • Isprobajte raznolike nastavne sadržaje: merenje, upravljanje, regulacija, programiranje, simuliranje, itd.
 • Istražujte i otkrivajte pomoću videozapisa, animacija, vežbi merenja i ispitnih zadataka
 • Integrisani skener QR koda po potrebi brzo pruža detaljnije informacije o korišćenim komponentama.
 • Virtuelni merni instrumenti koji su integrisani u kurseve, kao što su multimetri ili osciloskopi, podržavaju interaktivno otkrivanje kvarova i savršeno pripremaju izmerene vrednosti za analizu.
 • Učite bilo kada i bilo gde – offline obrada teorijskih delova kurseva je moguća na svim uobičajenim krajnjim uređajima. Kursevi koji su orijentisani na projekte i rešavanje problema dostupni su za mnoge tehnologije i stalno se dodaju novi kursevi.

Kurs Tec2Screen

Simulacije

Prikaz složenih situacije pomoću jednostavnih i preglednih simulacija: savremeni sistem obuke je u stanju da to učini.

Pomoću Tec2Screen ® se različite tehnike, programski jezici i oblasti primene PLC programiranja mogu realistično simulirati u pogledu strukture i prikaza. Proces je „u rukama“ učenika koji na iPad ®-u mogu pratiti tok signala kroz vodove i linije.

U praktičnoj obuci učenici koriste skener QR koda kako bi se upoznali sa paketima za obuku, MPS ® modulima, stanicama ili pojedinačnim komponentama.

Tec2Screen ® stavlja na raspolaganje vežbe i alate za evidentiranje i prikaz izmerenih vrednosti. Virtuelni merni instrumenti kao što su multimetar ili osciloskop snimaju analogne i digitalne signale. Na taj način se mogu meriti različite vrednosti u elektrotehnici, na primer napon, struja ili otpor.

Prednosti:

 • Simulacije Tec2Screen ® pokazuju upotrebu PLC tehnologije na uzbudljiv i realističan način.
 • Upravljanja u aplikacije se mogu brzo testirati i simulirati – nezavisno od programskog jezika i PLC-a.
 • Zahvaljujući mogućnosti promene parametara, učenik odmah prepoznaje i razume efekte izmena.
 • Učenje na greškama – simulacija dozvoljava greške i pokazuje posledice bez oštećenja stvarnog hardvera.
 • Simulacije zamenjuju velike i složene sisteme – uštedite prostor i novac.

Simulacija Tec2Screen