E-learning

E-learningové riešenia

Viac zábavy s e-learningom

Globálny trend smerujúci k zosieťovanému učeniu a nepretržitej výmene poznatkov podporuje dynamické vzdelávanie, inovácie a ekonomiku. Tak sa okrem iného vytvárajú medzinárodné technologické a obsahové štandardy pre odborné a ďalšie vzdelávanie. Tento vývoj nielen aktívne posúvame vpred, ale ponúkame aj potrebné riešenia na využitie jeho potenciálu.

Systémy riadenia výučby (LMS)

Na správu a organizáciu procesu vzdelávania sa používajú systémy riadenia výučby (LMS). Všetky potrebné funkcie sú integrované do jednej platformy. To vám umožní sústrediť sa pri učení na to podstatné: efektívne a jednoduché vytváranie a priraďovanie motivujúcich digitálnych výučbových jednotiek, zatiaľ čo pokrok v učení sa dá zaznamenávať v reálnom čase. Študenti sú individuálne podporovaní, motivovaní a povzbudzovaní. Tak dosiahnete dlhodobý úspech vo vzdelávaní.

Naše systémy riadenia výučby spĺňajú požiadavky na digitálnu výučbu. Umožňujú plynulé prepojenie medzi digitálnou správou učebných materiálov a skutočnou interakciou v učebni. Vy organizujete, plánujete učebné sekvencie, komunikujete, obohacujete svoje učebné materiály a zaznamenávate individuálny pokrok v učení, zatiaľ čo študenti vypracúvajú učebné moduly.

Classroom Manager Vocational Training (VT)

Classroom Manager Vocational Training je ideálnou platformou pre správu a realizáciu online školení a obsahuje aj rozsiahle riadenie vzdelávania.

Digitálne vzdelávacie médiá, ako sú e-learningové kurzy, kurzy Tec2Screen®, simulácie, ako aj vlastné dokumenty a materiály, môžete dať k dispozícii v centrálnej knižnici. Lektori a školitelia majú tiež možnosť vytvárať testy alebo dotazníky. Všetky vzdelávacie médiá je možné použiť na vytvorenie vlastných učebných osnov. Obsah je možné spravovať a prideľovať individuálne a pokrok každého študenta sa hodnotí a dokumentuje.

Získajte viac informácií o Classroom Manager

e-learningové kurzy

Naše e-learningové kurzy sprostredkúvajú vedomosti pomocou teoretického obsahu, interaktívnych animácií, videí, grafiky a cvičení na premýšľanie. Pomocou aplikácií a príkladov z priemyslu sa získané vedomosti prenášajú do každodennej práce študentov a zamestnancov.

Tento praktický prístup zaisťuje, že výučba je dynamická a motivujúca, a zároveň dáva lektorom voľnosť.

Čím sú naše e-learningové kurzy také výnimočné?

 • riadia sa najmodernejšími didaktickými zásadami, ako je modularizácia obsahu, využitie Micro-Learning a interaktívnych médií
 • ponúkajú vynikajúci úvod do nových (technologických) tém
 • zapojenie účastníkov a rozprávanie príbehov zvyšujú motiváciu
 • praktické a priemyselné príklady zlepšujú prenos poznatkov
 • máte prehľad o svojom pokroku
 • dajú sa použiť na samoštúdium, pri prezenčnom školení alebo na domácu výučbu
 • môžu byť integrované do rôznych ďalších koncepcií odbornej prípravy alebo učebných osnov

Rozhodnite sa sami!

Využite naše e-learningové kurzy podľa svojich požiadaviek.

 • v rámci základného predplatného nášho portálu pre digitálne učenie Festo LX získate prístup k našim e-learningovým kurzom a mnohým ďalším obsahom a funkciám
 • ak vás zaujímajú iba vybrané kurzy, cez Festo LX môžete získať aj individuálny online prístup k vybraným e-learningovým kurzom
 • integrujte naše e-learningové kurzy do Classroom Manager VT
 • integrujte naše e-learningové kurzy do svojho existujúceho systému riadenia výučby

Objavte naše e-learningové kurzy

Connected Learning

Čo je Connected Learning?

Connected Learning predstavuje novú dimenziu učenia plynulým prepojením virtuálneho a skutočného sveta.

Kombinujte známe metódy učenia, ako je prezenčné vzdelávanie, praktické učenie a samoučenie. Priama interakcia softvéru a hardvéru rúca hranice medzi teóriou a praxou. Na implementáciu „Connected Learning“ sa využíva mobilný, multimediálny a interaktívny sprievodca Tec2Screen ® .

Schopnosť konať, samostatnosť a prispôsobivosť sú dôležité zručnosti, ktoré sú v pracovnom svete veľmi žiadané. Vzdelávací koncept Connected Learning vytvára predpoklad na získanie práve týchto zručností a znalostí pre technické profesie. Moderné technológie prinášajú cez Connected Learning inovatívne technické vzdelávanie priamo k vám!

Výhody

 • Silnejšie spojenie medzi vzdelávania s praxou, ako aj moderné technológie podporujú rozvoj rôznych zručností a schopností, čo rozvíja schopnosť študentov profesionálne konať.
 • Cielene posilňujte slabé stránky učenia a podporujte silné stránky.
 • Odporúčajte študentom vzdelávacie metódy a vzdelávací obsah podľa ich potrieb a individuálne v závislosti od študijného postupu a predchádzajúcich znalostí.

Viac informácií o Connected Learning

Vzdelávací koncept Connected Learning

Tec2Screen ®

Pomocou patentovaného rozhrania Connect vytvára Tec2Screen ® spojenie medzi virtuálnym a reálnym svetom a spolu so základňou tvorí jadro systému. Naše kurzy a simulácie poskytujú obsah pre výučbu, informovanie, riadenie, meranie, reguláciu a programovanie, ktoré sú prostredníctvom modulov Connect prepojené so skutočným hardvérom. Tak môžete zaujímavým a interaktívnym spôsobom objavovať svet techniky, robiť experimenty a priamo sledovať tok signálu medzi hardvérom a softvérom!

Modulárne a flexibilné riešenie pre výučbu

Výučbové jednotky sú modulárne a flexibilné, takže môžete Tec2Screen ® použiť na akomkoľvek mieste a v akomkoľvek čase a prispôsobiť proces a rýchlosť učenia individuálnym potrebám. Takto sa cielene stavia na predchádzajúcich vedomostiach a záujmoch.

Učenie sa z domu alebo na cestách. Mobilita systému umožňuje študentom používať nové digitálne médiá kedykoľvek a kdekoľvek.

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete používať a spravovať kurzy a simulácie Tec2Screen®.

 • Objavte Tec2Screen® na našom portáli pre digitálne učenie Festo LX. Obsah Tec2Screen® môžete použiť samostatne alebo ako doplnok k základnému predplatnému Festo LX. So základným predplatným máte prístup k mnohým ďalším obsahom a funkciám.
 • Integrujte kurzy a simulácie Tec2Screen® do Classroom Manager VT
 • Integrujte obsah do svojho systému riadenia výučby

Výhody

 • Hladké prepojenie medzi teóriou a praxou
 • Tok signálu a interakcia medzi hardvérom a softvérom sú priamo viditeľné a vysledovateľné
 • Prispôsobiteľné rôznym výučbovým systémom a technológiám
 • Kurzy a simulácie môžu byť študentom priradené na základe predchádzajúcich vedomostí a preferovaných metód učenia.
 • Prístup učenia zameraný na študenta podporuje zmenu roly učiteľa na administrátora a motivátora (sprievodca učením)
 • Classroom Manager umožňuje individuálnu správu a monitorovanie študentov

Viac informácií o Tec2Screen®

Komponenty Tec2Screen®

Moduly Connect

Aby ste mohli skúmať spojenie medzi skutočným a virtuálnym svetom, vyvinuli sme zásuvné moduly Connect s patentovaným rozhraním. Moduly Connect umožňujú priamu interakciu medzi softvérom a hardvérom, a teda aj medzi teóriou a praxou. Tok signálu je neustále viditeľný a vysledovateľný.

Moduly Connect

Základňa

Základňa pozostáva z robustného plastového krytu s integrovanými držiakmi na pripevnenie Apple iPad ® a modulov Connect na pripojenie k rozhraniu.

Tec2Screen® Base

Apple iPad®

Tablet PC s dotykovou obrazovkou a obsluhou gestami. Môžete začať okamžite s predinštalovaným účtom a aplikáciami:

 • Účet iTunes ®
 • Aplikácia Tec2Screen ®
 • Obslužný program AirPort ®

Tec2Screen ® Base je základňa, ktorá spája iPad ® s patentovanými modulmi Connect. Zariadenie iPad ® je tiež možné plne používať v učebni a kdekoľvek inde ako tablet, a to nezávisle od Tec2Screen ®.

Apple iPad

Classroom Manager

Systém riadenia výučby Classroom Manager spravuje všetky digitálne výučbové médiá v centrálnej knižnici. Patria k nim kurzy Tec2Screen ®, simulácie, multimediálne vzdelávacie programy alebo vlastné dokumenty a podklady. Máte tiež možnosť vytvoriť si vlastné testy alebo dotazníky. Použite tieto učebné médiá na vytvorenie vlastných výučbových jednotiek a individuálne ich priraďte študentom podľa ich schopností.
Vzdelávací obsah sa spravuje a priraďuje a pokrok každého jednotlivca sa hodnotí a dokumentuje.

Ak už používate systém riadenia výučby (LMS), bezplatne vám ponúkame náš systém Tec2Screen® Manager s obmedzenými funkciami.

Kurzy

Videá, animácie, merania a testovacie úlohy inšpirujú k bádaniu a objavovaniu, takže učenie je zaujímavejšie.
Virtuálne meracie prístroje integrované v kurzoch môžete využiť na interaktívne vyhľadávanie chýb. Okrem toho je možné vypracovanie kurzov off-line mimo laboratória. O technike sa dá učiť vždy a všade.

Výhody:

 • Využite širokú škálu vzdelávacieho obsahu: meranie, riadenie, regulácia, programovanie, simulácia atď.
 • Preskúmajte a objavujte pomocou videí, animácií, meracích cvičení a testovacích úloh
 • Integrovaná čítačka QR kódov vám v prípade potreby umožní rýchlo získať podrobnejšie informácie o použitých komponentoch.
 • Virtuálne meracie prístroje integrované do kurzov, ako sú multimetre alebo osciloskopy, podporujú interaktívne hľadanie chýb a dokonale pripravujú namerané hodnoty na analýzu.
 • Učte sa kedykoľvek a kdekoľvek. Off-line vypracovanie teoretických častí kurzov je možné na všetkých bežných koncových zariadeniach. Kurzy zamerané na projekty a problémy sú k dispozícii pre mnoho technológií a stále pribúdajú nové kurzy.

Kurz Tec2Screen

Simulácie

Komplexný problém predstavený pomocou jednoduchých a názorných simulácií? To vám ponúka moderný vzdelávací systém.

S Tec2Screen ® je možné realisticky testovať a simulovať rôzne techniky, programovacie jazyky a oblasti použitia programovania PLC pri konštrukcii a zobrazovaní. Tento proces je „v rukách“ študenta a tok signálov sa zobrazuje na vedení a pomocou čiar na zariadení iPad ® .

Pri praktickom školení používajú študenti čítačku QR kódov na objavovanie balíkov školení, modulov MPS ®, staníc alebo jednotlivých komponentov.

Tec2Screen ® poskytuje cvičenia a nástroje na zaznamenávanie a zobrazovanie nameraných hodnôt. Virtuálne meracie prístroje ako multimeter alebo osciloskop zaznamenávajú analógové aj digitálne signály. Môžu sa tak merať rôzne hodnoty v elektrotechnike, napríklad napätie, prúd alebo odpor.

Výhody:

 • Simulácie Tec2Screen ® zaujímavo a realisticky zobrazujú využitie technológie PLC.
 • Ovládacie prvky a aplikácie je možné rýchlo otestovať a nasimulovať bez ohľadu na programovací jazyk a PLC.
 • Študent rozpozná a okamžite pochopí účinky cez možnosť zmeny parametrov.
 • Učenie sa z chýb. Simulácia umožňuje chyby a ukazuje ich dôsledky bez poškodenia skutočného hardvéru.
 • Simulácie nahrádzajú veľké a zložité systémy, a tak šetríte miesto a peniaze.

Simulácia Tec2Screen